logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Nařízení č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 18.11.2015

se změnami:106/2010 Sb., zrušeno 291/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 1/2008 Sbírky zákonů na straně 2
schváleno:12.12.2007
účinnost od:30.04.2008
zrušeno:18.11.2015
[Textová verze]


1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Změna: 106/2010 Sb. Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY § 1 (1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1) a upravuje a) hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci, b) nejvyšší přípustné hodnoty expozice fyzických osob v komunálním prostředí (dále jen "ostatní osoby") neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz, způsob jejího zjišťování a hodnocení, c) hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 1,7.1015 Hz, d) způsob zařazení laserů do tříd a jejich označení, způsob opatření laserů výstražným textem nebo signalizací, rozsah údajů technické dokumentace laseru nezbytných pro ochranu zdraví a minimální technická a organizační opatření k omezení expozice zářením laserů, e) případy označení míst, ve kterých expozice může překročit nejvyšší přípustné hodnoty, výstrahou, f) minimální rozsah informací pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci spojené s expozicí neionizujícímu záření. (2) Kde toto nařízení uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu expozice neionizujícímu záření ve vztahu k zaměstnancům, rozumí se jí hygienický limit neionizujícího záření podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci^2). (3) Toto nařízení se vztahuje také na právní vztahy týkající se ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu^2). (4) Toto nařízení se nevztahuje na používání zdrojů neionizujícího záření, při kterém je pacient vystaven neionizujícímu záření při poskytování zdravotní péče. ČÁST DRUHÁ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY § 2 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření (K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb.) (1) Podle tohoto nařízení se rozumí a) neionizujícím zářením statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7.1015 Hz, b) nejvyššími přípustnými hodnotami mezní hodnoty expozice, které vycházejí přímo z prokázaných účinků na zdraví a z údajů o jejich biologickém působení a jejichž dodržování zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům, c) referenčními hodnotami velikosti přímo měřitelných parametrů záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz, kterými jsou intenzita elektrického pole, intenzita magnetického pole, magnetická indukce a hustota zářivého toku. (2) Referenční hodnoty a nejvyšší přípustné hodnoty jsou upraveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (3) Při překročení referenčních hodnot musí být proveden výpočet nebo měření podle § 3 odst. 1. Dodržení referenčních hodnot zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty. § 3 Postup zaměstnavatele při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot (K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb. a k § 102 odst. 3 zákoníku práce) (1) Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované v těle, měrného v těle absorbovaného výkonu a hustoty zářivého toku se zjišťuje výpočtem nebo měřením a) na modelech (fantómech) lidského těla nebo jeho částí, nebo b) hodnot intenzity elektrického pole, magnetické indukce, hustoty zářivého toku, kontaktního a indukovaného proudu tekoucího kteroukoli končetinou, zjištěných pro posuzovanou situaci, a jejich srovnáním s referenčními úrovněmi těchto veličin upravenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, tabulkách č. 4 až 11. (2) Referenční úrovně mohou být překročeny, jestliže se způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) prokázalo, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty. (3) Výpočet nebo měření podle odstavce 1 ani hodnocení podle § 4 nemusí zaměstnavatel provést, je-li práce se zdrojem neionizujícího záření vykonávána na pracovišti přístupném veřejnosti, pokud již zaměstnavatel provedl hodnocení expozice ostatních osob neionizujícímu záření podle § 7, z něhož vyplývá, že pro zaměstnance jsou dodržovány nejvyšší přípustné hodnoty a jsou vyloučena bezpečnostní rizika. § 4 Hodnocení rizika neionizujícího záření (K § 102 odst. 4 zákoníku práce) Při hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz zaměstnavatel přihlíží zejména a) k intenzitě, frekvenčnímu spektru, trvání a typu expozice, b) k nejvyšším přípustným hodnotám a referenčním úrovním podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, c) ke všem účinkům na zdraví a bezpečnost obzvláště ohrožených zaměstnanců, zejména mladistvých zaměstnanců a těhotných zaměstnankyň, d) ke všem nepřímým účinkům, jakými jsou 1. rušení elektronických a zdravotnických přístrojů a zařízení včetně kardiostimulátorů a jiných implantovaných lékařských elektronických zařízení, 2. rizika spojená s vymrštěním feromagnetických předmětů působením statického magnetického pole s magnetickou indukcí vyšší než 3 mT, 3. nebezpečí zážehu elektricky ovládaných detonátorů, 4. požáry a exploze v důsledku zapálení hořlavých materiálů jiskrami způsobenými indukovanými nebo kontaktními proudy nebo jiskrovými výboji, e) k existenci záložního zařízení určeného ke snížení expozice elektromagnetickým polím, f) k odpovídajícím informacím získaným ze zdravotního dohledu prováděného zařízením závodní preventivní péče včetně zveřejněných informací, g) k expozici z několika zdrojů, h) k současné expozici polím s různými kmitočty. § 5 Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců (K § 7 odst. 7 zákona č. 309/2006 Sb.) (1) Expozice zaměstnance elektrickým nebo magnetickým polím a elektromagnetickým zářením s frekvencí od hodnoty 0 Hz do hodnoty 3.1011 Hz se omezuje tak, aby modifikovaná proudová hustota indukovaná v těle, měrný v těle absorbovaný výkon a hustota zářivého toku elektromagnetické vlny s frekvencí vyšší než 1010 Hz dopadající na tělo nebo na jeho část, nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Expozice zaměstnanců neionizujícímu záření s frekvencí od hodnoty 3.1011 Hz do hodnoty 1,7.1015 Hz (infračervené, viditelné a ultrafialové záření) z jiných než přírodních zdrojů se omezuje tak, aby hustota zářivého toku a hustota zářivé energie dopadající na tělo nebo na jeho část nepřekročily pro zaměstnance nejvyšší přípustné hodnoty upravené v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. § 6 Minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci [K § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce] Zaměstnancům, kteří vykonávají práce spojené s expozicí neionizujícímu záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz, musí zaměstnavatel poskytnout k ochraně zdraví při práci vždy informace o a) opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení, nejvyšších přípustných hodnotách, způsobu jejich stanovení, jakož i o možných rizicích, která vyplývají z jejich překročení, b) výsledcích zjišťování a hodnocení, c) způsobech, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky expozice a jak je ohlašovat, d) bezpečných pracovních postupech vedoucích ke snižování rizik souvisejících s expozicí neionizujícímu záření. ČÁST TŘETÍ PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ OSTATNÍCH OSOB § 7 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice a postup osoby, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření při zjišťování a hodnocení expozice ostatních osob (K § 35 zákona č. 258/2000 Sb.) (1) Pro zjištění a hodnocení expozice ostatních osob platí § 2 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 a 3, § 3, § 4 písm. b) a § 5 obdobně. (2) Místa přístupná veřejnosti, ve kterých jsou podle hodnocení expozice ostatních osob překročeny referenční hodnoty v pásmu frekvencí 0 Hz - 300 Hz zjištěné podle § 3, musí být označena výstrahou upozorňující fyzické osoby používající kardiostimulátor na možné riziko. ČÁST ČTVRTÁ OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY OPTICKÉHO ZÁŘENÍ § 8 nadpis vypuštěn (K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) (1) Optickým zářením se pro účely tohoto nařízení rozumí záření z umělých zdrojů ve frekvenční oblasti od 3 . 1011 Hz do 1,7 . 1015 Hz, odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 1 mm, jehož spektrum se dělí na a) ultrafialové záření v rozsahu vlnových délek od 100 nm do 400 nm, které se dále dělí na 1. ultrafialové záření UVA odpovídající vlnovým délkám od 315 nm do 400 nm, 2. ultrafialové záření UVB odpovídající vlnovým délkám od 280 nm do 315 nm a 3. ultrafialové záření UVC odpovídající vlnovým délkám od 100 nm do 280 nm, b) viditelné záření v rozsahu vlnových délek od 380 nm do 780 nm, c) infračervené záření v rozsahu vlnových délek od 780 nm do 1 mm. (2) Podle průběhu emise se optické záření rozlišuje na koherentní a nekoherentní. Koherentní záření vzniká stimulovanou emisí, kde je jednoznačně definována jeho fáze a frekvence; záření vysílané laserem je záření koherentní. Nekoherentní záření vzniká samovolnou emisí záření. (3) Pro účely tohoto nařízení se laserem rozumí jakékoliv zařízení, které může být upraveno k vytváření nebo zesilování elektromagnetického záření v rozsahu vlnových délek optického záření primárně procesem kontrolované stimulované emise. (4) Nejvyšší přípustné hodnoty expozice nekohorentnímu optickému záření jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. (5) Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření vysílanému laserem jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení. § 9 nadpis vypuštěn (K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) Při zařazování laserů do tříd se postupuje podle technické normy upravující bezpečnost laserových zařízení^3) (dále jen "technická norma"). § 10 Údaje technické dokumentace nezbytné pro ochranu zdraví (K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) Ke každému laseru musí být připojena technická dokumentace, v níž jsou obsaženy tyto údaje: a) vlnová délka laserového záření a druh laserového aktivního prostředí; jde-li o lasery vyzařující záření o větším počtu vlnových délek, udávají se všechny vyzařované vlnové délky, b) režim generování laserového záření, a to spojitý, impulsní nebo impulsní s vysokou opakovací frekvencí, c) průměr svazku záření na výstupu laseru a jeho rozbíhavost, u sbíhavého svazku také jeho nejmenší průměr, d) u laserů generujících záření 1. ve spojitém režimu největší zářivý tok, 2. v impulsním režimu zářivá energie v jednom impulsu, nejdelší a nejkratší trvání jednoho impulsu, největší a nejmenší opakovací frekvence impulsů, 3. v impulsním režimu s vysokou opakovací frekvencí údaje jako v bodu 2 a dále největší střední zářivý tok vystupujícího záření, e) zařazení laseru do třídy, f) údaje o jiných faktorech než záření, vznikajících při chodu laseru, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní podmínky nebo zdraví, g) návod ke správné montáži a instalaci, včetně stavebních a prostorových požadavků, h) návod k obsluze za běžných i mimořádných situací, návod k údržbě, a je-li to zapotřebí, důležitá upozornění, jako je zákaz snímání krytu u laserů opatřených krytem nebo upozornění na nebezpečí vyplývající z pozorování paprsku optickými pomůckami, i) výrobní číslo laseru a rok jeho výroby, obchodní firma nebo název a sídlo výrobce, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma a místo podnikání výrobce, jde-li o fyzickou osobu. § 11 Zjišťování a hodnocení expozice optickému záření (K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) (1) Zjištění úrovně optického záření se provádí na základě měření provedeného autorizovanou osobou^4) nebo výpočtem podle vztahů uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení. (2) Hodnocení pracovních podmínek při práci spojené s expozicí optickému záření zahrnuje údaje o a) úrovni, vlnové délce a trvání expozice umělým zdrojům optického záření, b) možných účincích na zdraví a bezpečnost zaměstnanců vycházejících z interakce mezi optickým zářením a chemickými látkami s fotosenzibilizujícími účinky, c) jakýchkoliv nepřímých účincích, jako je dočasné oslnění, exploze nebo požár, d) dostupnosti zařízení umožňující snížit expozici optickému záření, e) závěrech kontrolních šetření státního zdravotního dozoru, f) počtech zařízení optického záření z umělých zdrojů, g) zařazení laseru do třídy podle technické normy^3) a o každém umělém zdroji optického záření, který by mohl způsobit poškození zdraví při práci, obdobné poškození laserem zařazeným podle technické normy^3) do třídy 3B nebo 4, a dále údaje od výrobců zdrojů optického záření. § 11a Minimální opatření k ochraně zdraví při práci spojené s expozicí optickému záření (K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.) (1) Pokud z hodnocení rizik vyplývá, že mohou být překračovány přípustné expoziční limity optického záření, zaměstnavatel musí přijmout tato opatření: a) navrhnout pracovní postup, kterým se sníží riziko z expozice optickému záření, b) zajistit snížení emise optického záření technickými opatřeními pomocí stínění nebo jiných blokovacích zařízení, c) zajistit vhodné programy údržby zařízení, d) zajistit prostorové uspořádání pracoviště tak, aby bylo zajištěno omezení rizika plynoucího z expozice optickému záření, e) zajistit vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, f) opatřit pracoviště bezpečnostními značkami podle zvláštního právního předpisu^5). (2) Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci byli prokazatelně informováni o výsledcích hodnocení, měření nebo výpočtech úrovně expozice optickému záření. (3) Zaměstnavatel musí zajistit školení zaměstnanců zaměřené na a) způsob, jak rozpoznat zdraví škodlivé účinky optického záření, b) hlášení zdravotních obtíží, c) postupy k minimalizaci rizik souvisejících s expozicí optickému záření, d) správné používání osobních ochranných pracovních prostředků. ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 12 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, se zrušuje. § 13 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2008. Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r. Ministr zdravotnictví: MUDr. Julínek, MBA v. r. Příloha 1 Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty 1. Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým a/nebo magnetickým polem s frekvencí f v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou stanoveny v tabulce č. 1. Tabulka č. 1 ------------------------------------------- ---------------------------------- Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod*- nejvyšší přípustné hodnoty ------------------------------------------- ---------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby --------------------------------- -------------------------------------------- frekvence Jmod [A.m-2] frekvence f Jmod [A.m-2] f [Hz] [Hz] --------------------------------- -------------------------------------------- pětkrát nižší něž nejvyšší 300 - 107 odmocnina 2.0.01 a). 0 - 107 přípustná hodnota pro zaměstnance --------------------------------- -------------------------------------------- a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí v žádném časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná proudová hustota překročit pětinásobek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 1 pokud je frekvence vyšší než 1 Hz. * 2. Nejvyšší přípustné hodnoty měrného absorbovaného výkonu (SAR) jsou stanoveny v tabulce č. 2. Tyto nejvyšší přípustné hodnoty se vztahují na celkovou absorpci všech přítomných složek elektromagnetického pole v tkáních těla v intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 GHz. Tabulka č. 2 ---------------------------------- ------------------------------------------------ Měrný absorbovaný výkon (SAR) b) - nejvyšší přípustné hodnoty ---------------------------------- ------------------------------------------------ Platí pro Měrný SAR průměrovaný SAR průměrovaný přes frekvence od absorbovaný přes kterýkoli kterýkoli šestiminutový 100000 Hz do výkon - SAR - šestiminutový interval a pro kterýchkoli 1010 Hz průměrovaný interval a pro 10 g a) tkáně rukou, přes kterýkoli kterýchkoli zápěstí, chodidel a šestiminutový 10 g a) tkáně kotníků interval a celé s výjimkou rukou, tělo zápěstí, chodidel a kotníků ---------------------------------- ------------------------------------------------ zaměstnanci 0,4 W/kg 10 W/kg 20 W/kg ---------------------------------- ------------------------------------------------ ostatní osoby 0,08 W/kg 2 W/kg 4 W/kg ---------------------------------- ------------------------------------------------ a) 10 g tkáně uvedené v tabulce č. 2 je třeba volit ve tvaru krychle, nikoli jako plochý útvar na povrchu těla b) Pro expozici osob pulsům kratším než 30 µs při frekvenci 300 MHz až 10 GHz se doporučuje zavést dodatečné omezení 10 mJ/kg průměrovaných pro 10 g tkáně pro měrnou absorbovanou energii. 3. Nejvyšší přípustné hodnoty pro hustotu zářivého toku elektromagnetické vlny z intervalu frekvencí od 10 GHz do 300 GHz, dopadající na tělo nebo na jeho část, jsou stanoveny v tabulce č. 3. Tabulka č. 3 ---------------------------------------- ----------------------------------------- Hustota zářivého toku S * - nejvyšší přípustné hodnoty Zaměstnanci Ostatní osoby ----------------------------------------- ---------------------------------------- frekvence f [Hz] S [W.m-2] frekvence f [Hz] S [W.m-2] > 1010 - 3.1011 50 > 1010 - 3.1011 10 -------------------------------------------- ------------------------------------- Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Tst = 1,92.1011/ f 1,05 ; f je v hertzech, Tst v minutách. S je průměrná hodnota hustoty zářivého toku dopadajícího na plochu rovnou 20 cm2 kterékoli části těla exponované fyzické osoby. Maximální průměrná hodnota S vztažená na 1 cm2 exponovaného povrchu nesmí při tom překročit dvacetinásobek hodnot uvedených v tabulce č. 3. 4. Referenční úrovně pro intenzitu elektrického a magnetického pole (magnetickou indukci) a pro hustotu zářivého toku, uvedené v tabulkách 4 až 9, platí pro pole neporušené přítomností osob v posuzovaném prostoru. Je-li pole prostorově silně nehomogenní, srovnává se s referenční úrovní buď intenzita pole průměrovaná přes oblast odpovídající poloze páteře nebo průměrovaná přes oblast odpovídající poloze hlavy exponované fyzické osoby, nebo se pro srovnání s referenční úrovní bere hodnota v geometrickém středu této oblasti. Nepřekročení referenční hodnoty kontaktního proudu se zjistí buď přímým měřením kontaktního proudu u příslušné fyzické osoby nebo měřením proudu rezistorem napodobujícím impedanci lidského těla. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou stanovené referenční úrovně v efektivních hodnotách příslušných veličin. Tabulka č. 4 ------------------------------------- ------------------------------------------------ Referenční úrovně intenzity elektrického pole E - nepřetržitá expozice ------------------------------------- ------------------------------------------------ Zaměstnanci Ostatní osoby ------------------------------------- ------------------------------------------------ frekvence f [Hz] E [V.m-1] frekvence f [Hz] E [V.m-1] ------------------------------------- ------------------------------------------------ < 1 - a) < 1 - a) 1 - 8 20000 1 - 8 10000 8 - 25 20000 8 - 25 10000 25 - 820 5.105/f 25 - 800 2,5.105/f 50 10000 50 5000 820 - 3.103 610 800 - 3.103 2,5.105/f 3.103- 65.103 610 3.103 -150.103 87 65.103 - 106 610 150.103 - 106 87 106 - 107 610.106/f 106 - 107 87.103 /f0,5 107 - 4.108 61 107 - 4.108 28 4.108 - 2.109 3.10-3 . f 0,5 4.108 - 2.109 1,375.10-3 . f 0,5 2.109 - 3.1011 137 2.109 - 3.1011 61 ------------------------------------- ------------------------------------------------ a) referenční úroveň pro statické elektrické pole není zavedena; při pobytu v silném statickém elektrickém poli je však třeba snížit vliv nepříjemného pocitu způsobeného elektrickým nábojem indukovaným na povrchu těla a zabránit sršení výbojů z povrchu těla. Je-li současně přítomné i pole magnetické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5. Tabulka č. 5 -------------------------------- ---------------------------------------------- Referenční úrovně pro magnetickou indukci B - nepřetržitá expozice -------------------------------- ---------------------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby -------------------------------- ---------------------------------------------- frekvence f [Hz] B [T] frekvence f [Hz] B [T] -------------------------------- ---------------------------------------------- < 1 0,28 * < 1 0,056 * 1 - 8 0,2 / f 2 1 - 8 0,04 / f 2 8 - 25 0,025 / f 8 - 25 0,005 / f 25 - 820 25.10-3 / f 25 - 800 0,005 / f 50 500.10-6 50 100.10-6 820 - 3.103 30,7.10-6 800 - 3.103 6,25.10-6 3.103- 65.103 30,7.10-6 3.103 -150.103 6,25.10-6 65.103 - 106 2 /f 150.103 - 106 0,92 / f 106 - 107 2 /f 106 - 107 0,92 / f 107 - 4.108 0,2.10-6 107 - 4.108 0,092.10-6 4.108 - 2.109 10-11. f 0,5 4.108 - 2.109 4,6.10-12 . f 0,5 2.109 - 3.1011 0,45.10-6 2.109 - 3.1011 0,20.10-6 -------------------------------- ---------------------------------------------- * amplituda Při expozici jen rukou nebo nohou je přípustné referenční hodnoty zvýšit nepřímo úměrně poměru lineárního rozměru exponované části těla k lineárnímu rozměru trupu. Je-li současně přítomné i pole elektrické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5. Tabulka č. 6 ---------------------------------- ------------------------------------------- Referenční úrovně pro hustotu zářivého toku* S - nepřetržitá expozice ---------------------------------- ------------------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby ---------------------------------- ------------------------------------------- Frekvence f [Hz] S [W.m-2] frekvence f [Hz] S [W.m-2] ---------------------------------- ------------------------------------------- 107 - 4.108 10 107 - 4.108 2 4.108 - 2.109 f /4.107 4.108 - 2.109 f /2.108 2.109 - 3.1011 50 ** 2.109 - 3.1011 10 ** ---------------------------------- ------------------------------------------- * Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V reaktivní zóně zdroje je nutné použít referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 4 a 5. ** V intervalu frekvencí od hodnoty 10 GHz do hodnoty 300 GHz je hustota zářivého toku nejvyšší přípustnou hodnotou. Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Ts = 1,92.1011/f 1,05; f je v hertzech, doba průměrování v minutách. 5. Expozice polím s několika frekvencemi Pro posouzení expoziční situace podle zjištěných referenčních úrovní při působení elektrického a/nebo magnetického pole s více různými frekvence se uvažuje odděleně přímá stimulace, která se uplatňuje v intervalu frekvencí od 0 Hz do 10 MHz, a tepelné působení pole, které se uplatňuje v intervalu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz. Elektrická stimulace vyvolaná hustotou indukovaného elektrického proudu v tkáni nepřekračuje referenční hodnoty, splňují-li zjištěné úrovně polí nerovnosti: Ei označuje intenzitu elektrického pole s frekvencí i, EL, i - referenční úroveň intenzity elektrického pole pro i- tou frekvenci, Bj - magnetickou indukci s frekvencí j, BL, j - referenční hodnotu magnetické indukce pro j-tou frekvenci, a = 610 V/m pro expozici zaměstnance a 87 V/m pro expozici ostatních osob, b = 30,7 . 10-6 tesla pro expozici zaměstnance a 6,25 . 10-6 tesla pro expozici ostatních osob. (Konstantní hodnoty a a b jsou v tomto případě použity i pro frekvence vyšší než 65 kHz resp. 1 MHz, protože součet se týká hustot indukovaných proudů a nezahrnuje tepelné působení pole.) Tepelné působení, které se uplatňuje při frekvencích vyšších než 100 kHz, nepřekračuje přípustnou hodnotu, jsou-li splněny nerovnosti: c = 610.106/f V/m pro expozici zaměstnance a 87.103 /f 0,5 V/m pro expozici ostatních osob, a d = 2 /f tesla pro expozici zaměstnance a 0,92 / f tesla pro expozici ostatních osob. Frekvence f je v hertzech. 6. Krátkodobá expozice Tepelné působení expozice elektrickému a magnetickému poli kratší než je doba určená pro průměrování, případně série krátkodobých expozic působících v době kratší než je doba určená pro průměrování, nepřekračuje referenční hodnotu, jestliže doby expozice ti a zjištěné úrovně polí Ei a Bi z intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 GHz splňují nerovnosti ti je doba i-té expozice v minutách. Použitými symboly byly označeny: Ei - intenzita elektrického pole během i-té expozice v jednotkách V.m-1, Bi - magnetická indukce během i-té expozice v jednotkách tesla (T), Si - hustota zářivého toku během i-té expozice v jednotkách W.m-2, EL, i , BL, i , SL, i - referenční úrovně intenzity elektrického pole, magnetické indukce a hustoty zářivého toku pro nepřetržitou expozici uvedené v tabulkách č. 4, 5 a 6. Pro frekvence vyšší než 10 GHz se pro hodnocení krátkodobé expozice použije doba průměrování Tst uvedená pod tabulkou č. 6. Okamžité hodnoty polí a zářivých toků však nesmějí překročit mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 7 , 8 a 9. Tabulka č. 7 ---------------------------------- ------------------------------------------------ Mezní referenční intenzita elektrického pole Emez (amplituda) ---------------------------------- ------------------------------------------------ Zaměstnanci Ostatní osoby ---------------------------------- ------------------------------------------------ frekvence f [Hz] E [V.m-1] frekvence f [Hz] E [V.m-1] ---------------------------------- ------------------------------------------------ 105 915 105 130 105 - 106 0,438. f 0,67 105 - 106 0,0605. f0,67 106 4226 106 603 106 - 107 4,3514.105/f 0,335 106 - 107 56,03. f 0,17 107 1952 107 896 107 - 4.108 1952 107 - 4.108 896 4.108 1952 4.108 896 4.108 - 2.109 0,098 . f 1/2 4.108 - 2.109 0,0448. f 1/2 2 .109 4384 2 .109 1952 2.109 - 3.1011 4384 2.109 - 3.1011 1952 ---------------------------------- ------------------------------------------------ Tabulka č. 8 ---------------------------------- ----------------------------------------------------- Mezní referenční hodnota magnetické indukce Bmez (amplituda) ---------------------------------- ----------------------------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby ---------------------------------- ----------------------------------------------------- frekvence f [Hz] B [T] frekvence f [Hz] B [T] ---------------------------------- ----------------------------------------------------- 105 30.10-6 105 9,375.10-6 105 - 106 1,427.10-3 /f 0,335 105 - 106 0,1619.10-3/f 0,247 106 1,385.10-5 106 5,3.10-6 106 - 107 0,001427/f 0,335 106 - 107 0,1619.10 -3/f 0,247 107 6,4.10-6 107 3.10-6 107 - 4.108 6,4.10-6 107 - 4.108 3.10-6 4.108 6,4.10-6 4.108 3.10-6 4.108 - 2.109 3,2. 10-10 f 1/2 4.108 - 2.109 1,5.10-10. f 1/2 2.109 14,4.10-6 2.109 6,4.10-6 2.109 - 3.1011 14,4.10-6 2.109 - 3.1011 6,4.10-6 ---------------------------------- ----------------------------------------------------- Tabulka č. 9 -------------------------------------- --------------------------------------------- Mezní referenční hustota zářivého toku* Smez (amplituda) -------------------------------------- --------------------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby -------------------------------------- --------------------------------------------- frekvence f [Hz] S [W.m-2] frekvence f [Hz] S [W.m-2] -------------------------------------- --------------------------------------------- 107 - 4.108 10000 107 - 4.108 2000 4.108 - 2.109 25 .10-6 f 4.108 - 2.109 5.10-6 . f 2.109 50000 2.109 10000 2.109 - 3.1011 50000 2.109 - 3.1011 10000 -------------------------------------- --------------------------------------------- * Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V indukční zóně zdroje je třeba použít mezní referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 7 a 8. 6. Mezní referenční úrovně pro expozici polím s několika frekvencemi Při expozici polím s více frekvencemi musí okamžité hodnoty intenzity elektrického pole Ei, magnetické indukce Bi a hustoty zářivého toku Si splňovat pro všechna t nerovnosti Emez , Bmez a Smez jsou mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 4, 5 a 6. 8. Referenční úrovně pro efektivní hodnotu kontaktního proudu s frekvencí f, vznikajícího při dotyku fyzické osoby s elektricky vodivým předmětem, přičemž buď předmět nebo fyzická osoba se nacházejí v elektrickém poli nebo ve časově proměnném magnetickém poli, jsou stanoveny v tabulce č. 10. Tabulka č. 10 -------------------------------------- ------------------------------------------------ Kontaktní proud I - referenční úrovně -------------------------------------- ------------------------------------------------ Zaměstnanci Ostatní osoby -------------------------------------- ------------------------------------------------ frekvence f [Hz] proud I [A] frekvence f [Hz] proud I[A] -------------------------------------- ------------------------------------------------ < 2500 0,001 < 2500 0,0005 2500 - 105 4.10-7 . f 2500 - 105 2.10-7 f 105 - 1,1.108 0,04 105 - 1,1.108 0,02 -------------------------------------- ------------------------------------------------ 9. Indukovaný proud Tabulka č.11 -------------------------------------- --------------------------------------------------- Referenční úrovně pro indukovaný proud i * -------------------------------------- --------------------------------------------------- Zaměstnanci Ostatní osoby -------------------------------------- --------------------------------------------------- frekvence f [Hz] indukovaný proud i [A] frekvence f [Hz] indukovaný proud i [A] -------------------------------------- --------------------------------------------------- 107 - 1,1.108 0,1 107 - 1,1.108 0,045 -------------------------------------- --------------------------------------------------- * proud tekoucí kteroukoli končetinou 10. Nepřesnost zjištěných hodnot, způsobená nepřesností výpočtu, přibližností teoretického modelu nebo nepřesností měření použitým přístrojem a podmínkami měření se pro srovnání s nejvyššími přípustnými hodnotami nebo s referenčními úrovněmi započte takto: 10.1 Je-li střední relativní chyba výpočtu nebo měření příslušné veličiny menší než 1 dB (tj. přibližně 25 % u výkonových veličin a 12,5 % u ostatních), pokládá se nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň za dodrženou, je-li vypočtená nebo naměřená hodnota rovna nejvyšší přípustné hodnotě nebo referenční úrovni, nebo je-li nižší. 10.2 Je-li střední relativní chyba zjišťované veličiny větší než 1 dB, pokládá se nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň za splněnou, je-li vypočtená nebo změřená hodnota příslušné veličiny nižší než její nejvyšší přípustná hodnota nebo referenční úroveň aspoň o tolik decibelů, o kolik decibelů přesahuje střední relativní chyba 1 dB. Stejné pravidlo platí, je-li pro zjištění, zda nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty nebo referenční úrovně, nutné použít kombinace dvou nebo více zjištěných hodnot podle vztahů uvedených v této příloze. 11. Upozornění: při dodržení stanovených referenčních úrovní nelze vyloučit ovlivnění některých elektronických zařízení implantovaných do těla, například kardiostimulátorů, protéz obsahujících feromagnetické materiály a podobně. Příloha 2 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice zaměstnanců ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření nelaserových technologických zdrojů Biofyzikálně významné hodnoty expozice optickému záření je možno stanovit pomocí níže uvedených vzorců. Výběr vzorců závisí na rozsahu záření vyzařovaného zdrojem a výsledky je třeba porovnat s odpovídajícími nejvyššími přípustnými hodnotami expozice uvedenými v tabulce 1. Označení a) až o) odkazuje na odpovídající řádky tabulky 1. Použité veličiny E (lambda,t) spektrální hustota zářivého toku: zářivý tok na jednotku plochy kolmou ke směru šíření a na zvolený interval vlnové délky, vyjádřený ve wattech na metr čtvereční na nanometr (W.m-2.nm-1), Eeff(t) efektivní hustota zářivého toku v rozsahu UV: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 180 nm až 400 nm spektrálně vážená koeficientem S(lambda), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2), H expozice záření: integrál hustoty zářivého toku v čase, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2), Heff efektivní expozice záření: expozice záření spektrálně vážená koeficientem S (lambda), vyjádřená v joulech na metr čtvereční (J.m-2), EUVA(t) celková hustota zářivého toku pro UVA: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2), HUVA expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2), S(lambda) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost účinků UV záření na oči a kůži na vlnové délce, Llambda(lambda, t) spektrální zář zdroje, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián na nanometr (W.m-2.sr-1.nm-1), R(lambda) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost tepelného poškození oka způsobeného viditelným nebo infračerveným zářením na vlnové délce (tabulka 1.3), LR(t)efektivní zář (tepelné poškození): vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem R (lambda), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W.m-2.sr-1), B(lambda) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost fotochemického poškození oka způsobeného zářením modrého světla na vlnové délce, LB(t)efektivní zář pro modré světlo: vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem B (lambda), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W.m-1.sr-1), EB(t)efektivní hustota zářivého toku v rozsahu modrého světla: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 300 nm až 700 nm spektrálně vážená koeficientem B (lambda), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2), EIR(t) celková hustota zářivého toku pro tepelné poškození: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek infračerveného záření 780 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2), Ekůže(t) celková hustota zářivého toku pro viditelné záření, záření IRA a IRB: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2), Hkůže expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2), alfa zorný úhel: zorný úhel zdroje, skutečného nebo virtuálního, vytvářejícího nejmenší možný obraz na sítnici, viděného z určitého bodu v prostoru, vyjádřený v miliradiánech (mrad). Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro nekoherentní optické záření Poznámka 1: Rozsah 300 nm až 700 nm zahrnuje část UVB, celé UVA a většinu viditelného záření; související rizika se však běžně označují jako rizika "modrého světla". Přesně vyjádřeno, modré světlo zahrnuje pouze rozsah přibližně 400 nm až 490 nm. Poznámka 2: V případě pevné fixace velmi malých zdrojů se zorným úhlem < 11mrad může být LB(t) převedeno na EB(t). To běžně platí pouze pro oftalmologické přístroje nebo stabilizované oko během narkózy. Maximální doba "upřeného pohledu" na zdroj se vypočte podle vzorce: tmax = 100 / EB(t), kde EB(t) je vyjádřeno ve W m-2. Tato hodnota nepřesáhne díky očním pohybům při běžném vidění 100 s. Tabulka č. 2 S (lambda) [bezrozměrný], 180 nm až 400 nm ---------------------------------------------- ----------------------------------------------- lambda S lambda S lambda S lambda S lambda S [nm] (lambda) [nm] (lambda) [nm] (lambda) [nm] (lambda) [nm] (lambda) ---------------------------------------------- ----------------------------------------------- 180 0,0120 228 0,1737 276 0,9434 324 0,000520 372 0,000086 181 0,0126 229 0,1819 277 0,9272 325 0,000500 373 0,000083 182 0,0132 230 0,1900 278 0,9112 326 0,000479 374 0,000080 183 0,0138 231 0,1995 279 0,8954 327 0,000459 375 0,000077 184 0,0144 232 0,2089 280 0,8800 328 0,000440 376 0,000074 185 0,0151 233 0,2188 281 0,8568 329 0,000425 377 0,000072 186 0,0158 234 0,2292 282 0,8342 330 0,000410 378 0,000069 187 0,0166 235 0,2400 283 0,8122 331 0,000396 379 0,000066 188 0,0173 236 0,2510 284 0,7908 332 0,000383 380 0,000064 189 0,0181 237 0,2624 285 0,7700 333 0,000370 381 0,000062 190 0,0190 238 0,2744 286 0,7420 334 0,000355 382 0,000059 191 0,0199 239 0,2869 287 0,7151 335 0,000340 383 0,000057 192 0,0208 240 0,3000 288 0,6891 336 0,000327 384 0,000055 193 0,0218 241 0,3111 289 0,6641 337 0,000315 385 0,000053 194 0,0228 242 0,3227 290 0,6400 338 0,000303 386 0,000051 195 0,0239 243 0,3347 291 0,6186 339 0,000291 387 0,000049 196 0,0250 244 0,3471 292 0,5980 340 0,000280 388 0,000047 197 0,0262 245 0,3600 293 0,5780 341 0,000271 389 0,000046 198 0,0274 246 0,3730 294 0,5587 342 0,000263 390 0,000044 199 0,0287 247 0,3865 295 0,5400 343 0,000255 391 0,000042 200 0,0300 248 0,4005 296 0,4984 344 0,000248 392 0,000041 201 0,0334 249 0,4150 297 0,4600 345 0,000240 393 0,000039 202 0,0371 250 0,4300 298 0,3989 346 0,000231 394 0,000037 203 0,0412 251 0,4465 299 0,3459 347 0,000223 395 0,000036 204 0,0459 252 0,4637 300 0,3000 348 0,000215 396 0,000035 205 0,0510 253 0,4815 301 0,2210 349 0,000207 397 0,000033 206 0,0551 254 0,5000 302 0,1629 350 0,000200 398 0,000032 207 0,0595 255 0,5200 303 0,1200 351 0,000191 399 0,000031 208 0,0643 256 0,5437 304 0,0849 352 0,000183 400 0,000030 209 0,0694 257 0,5685 305 0,0600 353 0,000175 210 0,0750 258 0,5945 306 0,0454 354 0,000167 211 0,0786 259 0,6216 307 0,0344 355 0,000160 212 0,0824 260 0,6500 308 0,0260 356 0,000153 213 0,0864 261 0,6792 309 0,0197 357 0,000147 214 0,0906 262 0,7098 310 0,0150 358 0,000141 215 0,0950 263 0,7417 311 0,0111 359 0,000136 216 0,0995 264 0,7751 312 0,0081 360 0,000130 217 0,1043 265 0,8100 313 0,0060 361 0,000126 218 0,1093 266 0,8449 314 0,0042 362 0,000122 219 0,1145 267 0,8812 315 0,0030 363 0,000118 220 0,1200 268 0,9192 316 0,0024 364 0,000114 221 0,1257 269 0,9587 317 0,0020 365 0,000110 222 0,1316 270 1,0000 318 0,0016 366 0,000106 223 0,1378 271 0,9919 319 0,0012 367 0,000103 224 0,1444 272 0,9838 320 0,0010 368 0,000099 225 0,1500 273 0,9758 321 0,000819 369 0,000096 226 0,1583 274 0,9679 322 0,000670 370 0,000093 227 0,1658 275 0,9600 323 0,000540 371 0,000090 ---------------------------------------------- ----------------------------------------------- Tabulka č. 3 B (lambda), R (lambda) [bezrozměrný] --------------------------------------------------------- lambda [nm] B (lambda) R (lambda) --------------------------------------------------------- 300 =< lambda < 380 0,01 - 380 0,01 0,1 385 0,013 0,13 390 0,025 0,25 395 0,05 0,5 400 0,1 1 405 0,2 2 410 0,4 4 415 0,8 8 420 0,9 9 425 0,95 9,5 430 0,98 9,8 435 1 10 440 1 10 445 0,97 9,7 450 0,94 9,4 455 0,9 9 460 0,8 8 465 0,7 7 470 0,62 6,2 475 0,55 5,5 480 0,45 4,5 485 0,32 3,2 490 0,22 2,2 495 0,16 1,6 500 0,1 1 500 < lambda =< 600 100,02.(450- lambda) 1 600 < lambda =< 700 0,001 1 700 < lambda =< 1050 - 100,002.(700- lambda) 1050 < lambda =< 1150 - 0,2 1150 < lambda =< 1200 - 0,2.100,02.(1150- lambda) 1200 < lambda =< 1400 - 0,02 --------------------------------------------------------- Příloha 3 Nejvyšší přípustné hodnoty záření laserů 1. Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření laserů Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření laserů pro přímý pohled do svazku nebo do svazku zrcadlově odraženého jsou upraveny v tabulce č. 1, pro pohled na difúzní rozptylující plochu ozářenou laserem v tabulce č. 2. Tabulka č. 3 upravuje nejvyšší přípustné hodnoty hustot zářivého toku, případně hustot zářivé energie pro působení laserového záření na kůži. Korekční faktory C1 až C4 a kritické doby T1 a T2 použité v tabulkách č. 1 až 3 jsou vyjádřeny vzorci v tabulce č. 4. Kritické doby T1 a T2 určují, podle kterého vztahu je třeba přípustnou hodnotu záření stanovit. 2. Korekce pro opakovanou expozici Každé ze tří následujících pravidel se použije pro všechny expozice vyskytující se u opakovaně pulzujících nebo skenujících laserových systémů 2.1. Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu ve sledu pulsů nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro jeden pulz s dobou trvání uvedeného pulsu. 2.2 Expozice kterékoli skupině pulsů (nebo podskupině pulsů ve sledu) o době t nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro čas t. 2.3 Expozice kterémukoli jednotlivému pulsu v rámci skupiny pulsů nesmí překročit nejvyšší přípustnou hodnotu expozice pro jeden puls násobenou faktorem kumulativní tepelné korekce Cp=N- 0,25, kde N se rovná počtu pulsů. Toto pravidlo platí pouze pro nejvyšší přípustné hodnoty expozice na ochranu před tepelným poškozením, kde se všechny pulsy vyzářené za dobu kratší než Tmin považují za jeden puls. Hodnota Tmin je definována v tabulce č. 7. 3. Svazek záření laseru, který je z úrovně oka pozorovatele viděn pod úhlem větším, než je úhel alfamin vyjádřený vzorcem v tabulce č. 6, se pokládá za záření plošného zdroje. Nejvyšší přípustné hodnoty záření takového zdroje jsou dány přípustnými hodnotami uvedenými v tabulkách č. 1 až 3, které se dále korigují násobením bezrozměrným faktorem CE: CE = alfa / alfamin pro alfamin< alfa =< 0,1 rad CE = alfa2 /(alfamin . alfamax) pro alfa > alfamax ; alfamax= 0,1 rad ; a je v radiánech Tabulka č. 1 - Nejvyšší přípustná hodnota expozice při přímém působení laserového záření na rohovku oka (přímý pohled do svazku) Tabulka č. 2 - Nejvyšší přípustné ozáření rohovky oka při pozorování plošného laserového zdroje nebo laserového svazku po difúzním odrazu Tabulka č. 3 - Nejvyšší přípustné ozáření při expozici laserového záření na kůži Tabulka č. 4 ---------------------------------------- ------------------------------ Vlnová délka lambda [nm] Parametr od do ---------------------------------------- ------------------------------ C1 = 5,6 . 103 . t 0,25 302,5 400 T1 = 10 0,8(lambda - 295) . 10-15 s 302,5 315 C2 = 10 0,2(lambda - 295) 302,5 315 T2 = 10.10 0,02(lambda - 550) s 550 700 C3 = 10 0,015(lambda - 550) 550 700 C4 = 10 (lambda - 700) / 500 700 1050 ---------------------------------------- ------------------------------ Tabulka č. 5 ------------------------- -------------------------------- Parametr Opakovací frekvence impulzů N ------------------------- -------------------------------- C5 = N -0,5 N = 1 s-1 až 278 s-1 ------------------------- -------------------------------- C5 = 0,06 N > 278 s-1 ------------------------- -------------------------------- Tabulka č. 6 ------------------------- -------------------------------- Parametr Doba expozice t [s] ------------------------- -------------------------------- alfamin = 8,5.10-3 rad t <10-9 alfamin = 0,25.10-3 . t -0,17 10-9 =< t 18. 10-6 rad alfamin = 15.10-3 . t 0,21 rad 18. 10-6 =< t < 10 alfamin = 24,3 . 10-3 rad t 10 ------------------------- -------------------------------- Poznámka: pro lambda > 1050 nm a t < 50.10-6 s je nutné korigovat vztah pro alfamin násobením faktorem 1,4 a použít tedy vzorec alfamin = 0,25 . 1,4 . 10-3 . t -0,17 rad Tabulka č. 7 ----------------------------------------------- Spektrální rozsah [nm] Tmin [s] ----------------------------------------------- 315 <lambda=< 400 10-9 400 <lambda=< 1 050 18.10-6 1 050 <lambda=< 1 400 50.10-6 1 400 <lambda=< 1 500 10-3 1 500 <lambda=< 1 800 10 1 800 <lambda=< 2 600 10-3 2 600 <lambda=< 106 10-7 ----------------------------------------------- 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (devatenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 2) Zákon č. 309/2006 Sb. 3) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. ČSN EN 60825-1:2007. 4) § 83a odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. 5) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.