logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Nová úroveň prostoru v městském terénu

Na úpatí severního svahu Špilberka vznikla budova v pasivním energetickém standardu. Poskytuje kanceláře, seminární a konferenční prostory několika neziskovým organizacím, zahrada kolem ní slouží pro vzdělávání žáků základních škol prostřednictvím zážitkového objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů.

Reklama

Celkový pohled na Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada z horní části pozemku
Celkový pohled na Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada z horní části pozemku

Cílem investora bylo postavit v Brně modelovou budovu, která by inspirovala další zájemce z veřejného i ze soukromého sektoru. Už při zadání studie považoval za samozřejmost pasivní energetický standard, maximální využití recyklovatelných stavebních materiálů, šetrné hospodaření s vodou a využití obnovitelných zdrojů energie. Pro konkretizaci tohoto zadání, komplikovaného navíc polohou staveniště uprostřed městské zástavby, oslovil investor pět architektonických kanceláří. Porota, vedená architektem Josefem Pleskotem, vybrala návrh odateliéru Projektil architekti, a to především proto, že sjednocuje budovu se zahradou a prostřednictvím zelené střechy vrací zastavěnou plochu do parkové části areálu. Jak výstižně uvádí autoři, dům je možno ve všech úrovních prostoupit, prohlédnout nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu.

Nová úroveň prostoru v terénu

Návrh od ateliéru Projektil architekti sjednocuje budovu se zahradou
Návrh od ateliéru Projektil architekti sjednocuje budovu se zahradou

Budova splňuje principy šetrného stavění, počínaje hospodárným zacházením se zdroji a surovinami při stavbě a při provozu nebo i při případné likvidaci po ukončení její životnosti. Z hlediska výběru stavebních materiálů a technologií má minimalizovanou výrobní energetickou náročnost a optimalizována je i energetická náročnost provozní. Stavba respektuje své okolí, nezatěžuje zahradu objemově výrazným řešení, vytváří v terénu pouze novou úroveň prostoru. Jednotlivé aktivity, provozované v zahradě, obklopují novou budovu logickým způsobem a souvisle. Navíc dochází k zajímavé situaci, kdy se vnitřní aktivity a uživatelé budovy prolínají s exteriérovými činnostmi a jejich účastníky. Dům tedy slouží jako názorná a pro návštěvníky dobře pochopitelná ukázka architektury, spjaté s udržitelným rozvojem. Stal se součástí areálu Otevřená zahrada a slouží jako poradenské, vzdělávací a konferenční centrum. Poskytuje pracovní zázemí pro více než 60 odborníků z neziskových organizací a navíc ve svých prostorách nabízí jednací sál a konferenční místnosti pro dalších 70 osob i výstavní prostory ve foyer. Zajímavou a neobvyklou součástí budovy je informační biosystém, vytvořený grafiky Studia Pixl-e z listů, trávy a zvadlých květin, získaných z brněnských květinářství.

Zahrada slouží k ekologickému vzdělávání žáků základních škol. Hlavní náplní programu jsou alternativní zdroje energie a fyzikální jevy. V zahradě je 12 stanovišť, která jsou rozdělena podle živlů: voda, oheň, země, vzduch. Do programu může být souběžně zapojeno asi 50 žáků, to znamená dvě školní třídy.

Dispoziční struktura

Komunikační osa objektu
Komunikační osa objektu
Prostřednictvím zelené střechy dům vrací zastavěnou plochu do parkové části areálu
Prostřednictvím zelené střechy dům vrací zastavěnou plochu do parkové části areálu

Vstupní halou s recepcí prochází hlavní komunikační osa do kancelářských prostor, případně prostřednictvím schodiště do následujícího podlaží, kde jsou další kanceláře s hygienickým zázemím, jednací místnosti a dvoupodlažní seminární sál, napojené na zahradu. Díky samostatnému hygienickému zázemí se sál může používat i autonomně s výhradním přístupem ze zahrady. Ve třetím podlaží jsou další kancelářské prostory s propojením na střešní terasu.

 
Dvoupodlažní seminární sál se může používat i autonomně s výhradním přístupem ze zahrady
Dvoupodlažní seminární sál se může používat i autonomně s výhradním přístupem ze zahrady
Kancelářské prostory
Kancelářské prostory

Interiéry jsou maximálně propojené s terasami, zahradou a zelenou střechouInteriéry jsou maximálně propojené s terasami, zahradou a zelenou střechouInteriéry jsou maximálně propojené s terasami, zahradou a zelenou střechou

Technické prostory prvního podlaží jsou umístěny převážně v části budovy, zapuštěné do svahu, do kterého je zapuštěna i část 2. a 3. nadzemního podlaží včetně skladových prostorů. Dům je důsledně řešen jako bezbariérový, přístup imobilních osob do prostoru zahrady je umožněn prostřednictvím výtahu v budově. Po dostavbě plánované cyklostezky bude umožněn i asistovaný přímý vstup do zahrady z jižní strany pozemku.

Konstrukční řešení a obvodový plášť

Železobetonový monolitický skelet budovy je založen na železobetonové desce, kopírující konfiguraci terénu. Pod základovou deskou je celoplošná tepelně izolační vrstva z vysokopevnostního extrudovaného polystyrenu. Také podzemní železobetonové stěny byly izolovány extrudovaným polystyrenem, v místech kritických detailů a u napojení otvorových výplní na obvodový plášť se použil vysoce efektivní izolant na bázi fenolické pěny s deklarovanou hodnotou součinitele tepelné vodivosti o hodnotě 0,021 W/mK.

Obvodový plášť tvoří vícevrstvý rošt z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací. Z vnější strany izolant kryjí dřevovláknité tepelně izolační desky, na nichž je pomocí roštu z modřínových latí ukotvena difuzně otevřená polyakrylová fasádní fólieObvodový plášť tvoří vícevrstvý rošt z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací. Z vnější strany izolant kryjí dřevovláknité tepelně izolační desky, na nichž je pomocí roštu z modřínových latí ukotvena difuzně otevřená polyakrylová fasádní fólieObvodový plášť tvoří vícevrstvý rošt z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací. Z vnější strany izolant kryjí dřevovláknité tepelně izolační desky, na nichž je pomocí roštu z modřínových latí ukotvena difuzně otevřená polyakrylová fasádní fólie

Lehký obvodový plášť na bázi dřeva tvoří vícevrstvý rošt z KVH profilů s vloženou tepelnou izolací. Z vnější strany izolant kryjí tuhé dřevovláknité tepelně izolační desky, na nichž je pomocí roštu z modřínových latí ukotvena difuzně otevřená polyakrylová fasádní fólie StamisolColor, probarvená ve hmotě a stabilizovaná proti vlivu UV záření. Z vnitřní strany tepelný izolant chrání OSB desky, které částečně plní i funkci parotěsné vrstvy. Přes pomocný rošt bylypřekryty dřevěnými deskami. Ty tvořící vnitřní povrch obvodového pláště. Otvorové výplně jsou ze čtyřvrstvých dřevěných lamelových europrofilů o tloušťce 92 milimetrů s celoobvodovým kováním a dvojstupňovým těsněním, zasklívací jednotku tvoří izolační trojsklo s tloušťkou 44 milimetrů a hodnotou součinitele prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K.

Zajištění vzduchotěsnosti a zdroj energie

Mimořádná péče byla věnována zajištění vzduchotěsnosti objektu. Spoje OSB desek jsou překryty systémovou samolepicí vzduchotěsnou páskou s akrylátovým lepidlem, dilatační spáry v obvodovém plášti těsní butylové flexibilní pásky stejně jako styky OSB desek s železobetonovými konstrukcemi – zde je použita páska samolepicí. Těsnicí pásky byly použity i pro zajištění vzduchotěsnosti připojovací spáry okenních konstrukcí. Při prvním blower-door testu byla proto naměřena hodnota n50 = 0,38 l/h a při testu druhém hodnota n50 = 0,50 l/h. Projekt přitom přepokládal, že se výsledná neprůvzdušnost bude pohybovat v rozmezí od 0,50 do 0,60 l/h.

Zdrojem energie pro vytápění a chlazení budovy je tepelné čerpadlo země–voda s hlubinnými vrty o celkové délce 805 metrů. Systém v maximální míře využívá akumulační schopnosti budovy mimo jiné tím, že distribuční prvkem pro rozvod tepla a chladu jsou aktivované železobetonové stropní konstrukce. K chlazení se využívá přirozeného chladu, získaného ze soustavy zemních vrtů – zcela bez použití kompresorové technologie. Toto řešení umožnilo dosáhnout roční měrnou potřebu primární energie pro provoz budovy na úrovni nižší než 120 kWhp/m2a. Měrná potřeba energie zahrnuje energii na vytápění, chlazení, větrání, přípravu TV, umělé osvětlení a pomocné energie pro provoz systémů TZB. Dalším požadavkem bylo využití rekuperace tepla při větrání budovy – systém pracuje s účinností 78 % a odpadní teplo se využívá v systému přípravy teplé vody a vzduchotechnice.

Osvětlení interiérů a hospodaření s vodou

Stálá pracovní místa jsou dobře osvětlena denním světlem, intenzitu umělého osvětlení plynule reguluje systém DALI v závislosti na hloubce dispozice. Vnější stínicí prvky ovládá systém SOMFY, navíc je vnější stínění vybaveno systémem TLT, který umožňuje přenos oblohové složky denního osvětlení při zastíněném režimu. Uvedené systémy, propojené s centrálním systémem měření a regulace, optimalizují činnost koncových prvků tak, aby byla minimalizována energetická spotřeba budovy.

Areál je zajímavý i nadstandardním hospodařením s vodou. Dešťová voda ze střechse používá k zavlažování zahrady, splachování WC a pro provoz jednoho z demonstračních prvků na výukové zahradě (prvek nazývaný řeka). Akumulační nádrže na dešťovou vodu o objemu 25 m3 jsou v případě potřeby dopouštěny vodou z vrtané studny o hloubce 30 metrů. Další akumulační nádrže, které se používají pouze pro zavlažování zahrady, mají objem 6,3 a 9,4 m3. Umístěny jsou pod terasou a v zadní části zahrady.

Tzv. šedá odpadní voda se čistí v mokřadním biotopu, který byl navržen a realizován tak, aby v něm mohly probíhat čisticí procesy, běžně se vyskytující v přirozených mokřadech. Voda horizontálně protéká substrátem osázeným rostlinami, přičemž v důsledku kombinace fyzikálních, biologických a chemických procesů dochází k jejímu čištění.

Stavba Vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada v Brně byla za vytvoření ojedinělého pasivního domu se zřetelem k urbanistickým souvislostem a výukové funkci areálu nominována na titul Stavba roku 2013. Získala Cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Centrem pasivního domu a Cenu ministra životního prostředí pro energeticky úspornou budovu.

Foto: archiv Stavba roku

Otevřená zahrada Brno

Název stavby: Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada
Lokalita stavby: Údolní 33, Brno
Investor: Nadace Partnerství, Brno
Autor: Projektil architekti, s.r.o, Adam Halíř, Praha
Projekt stavební části: Deltaplan, s.r.o., Praha
Projekt technologické části: Techorg, s.r.o., Praha – Ing. Ondřej Hlaváček
Projekt zahrady: Lucie Komendová
Zahradní výukové prvky: Petr Korecký, Ondřej Slavík
Dodavatel stavby: Skanska, a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02
Projektový manažer: Ing. Petr Flek
Obestavěný prostor: 6 202 m3
Zastavěná plocha: 562 m2
Užitná plocha budov: 1 650 m2
Doba výstavby: 09/2011 – 12/2012
Náklady: 61 mil. Kč

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.