logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Informujte se o certifikaci materiálů, o odpadech a nebezpečných látkách

V rámci doprovodného programu veletrhu For Arch 2013 se uskutečnil seminář s názvem Odpady – nejen stavební – jejich recyklace, užití, likvidace. Pořádala jej již tradičně (V. ročník) společnost PostScriptum s redakcí časopisu Build Info ve spolupráci s TZÚS Praha. Seminář byl určen převážně pracovníkům stavebních úřadů, odborů životního prostředí, zdravotnických orgánů, MPO, hygienických stanic, projektantům, stavebním firmám, výzkumníkům a studentům vysokých škol.

Reklama

Po přivítání přítomných se diskutovalo o certifikaci a uvádění výrobků na trh podle nařízení EP 305/2011. Své zkušenosti od nabytí platnosti do současné doby sdělil publiku Ing. Jozef Pobiš z TZÚS Praha a dále upozornil na nutnost sledování Evropského dokumentu pro posuzování (EAD) a také Úředního věstníku Evropské unie, kde jsou harmonizované normy zveřejňovány a aktualizovány. Nové pokyny by se měly objevit na přelomu října a listopadu letošního roku.

Za účelem informování veřejnosti byla zřízena kontaktní místa s povinností bezplatně informovat zájemce o národních požadavcích státu, vztahujících se ke stavebním výrobkům, a poskytovat informace o ustanoveních majících za cíl splnění základních požadavků na stavby ve vztahu k zamýšlenému použití každého stavebního výrobku. Kontaktním místem v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu: (cpr@mpo.cz).

Dále patřil řečnický pult zástupcům VUT Brno, konkrétně Ing. Petrovi Mondscheinovi, Ph.D., který objasnil využití R-materiálu v krytových vrstvách na pokusném úseku. R-materiál je vybouraná nebo vyfrézovaná asfaltová směs, která se dále upravuje drcením a tříděním. Na brněnské stavební fakultě se věnují efektivnímu využití recyklovaných asfaltových vrstev vozovek pro výrobu nových asfaltových směsí s podporou TAČR.

Symbol N

Další tři přednášky obstarali opět zástupci TZÚS Praha a věnovali se stavebním materiálům a REACH (Ing. Zdeněk Kočí), výskytu nebezpečných látek ve výrobcích a zařízeních pro dům (Ing. Libuše Pražáková) a bezpečnosti práce při manipulaci s odpady i s obsahem nebezpečných látek (Ing. Iva Malinová). Asi nejvíce pozornosti přítomných získaly výstražné symboly nebezpečnosti při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Hovořilo se o pokynech pro bezpečné zacházení – prevence, reakce, skladování, odstraňování a dodržování všeobecných hygienických předpisů pro práci s chemikáliemi. Jako příklad lze uvést symbol N nebezpečný pro životní prostředí:

Další přednáška přenesla posluchače do výzkumu na ČVUT Praha a z brilantního přednesu doc. Ing. Jana Vodičky bylo možné pochytit, jak používat drátky získané z kovového odpadu pro výrobu drátkobetonu (např. http://stavba.tzb-info.cz/beton-malty-omitky/9664-nova-srovnavaci-mereni-pri-kontrole-homogenity-dratkobetonu) a jak užití některých typů drátků při výrobě drátkobetonu přispěje k řešení smysluplného zpracování a likvidaci kovového odpadu.

S likvidací měl co do činění i poslední příspěvek, který se týkal likvidace azbestu. Petr Balvín ze společnosti Omnipure na příkladech vysvětlil, jak postupovat. Toto téma považuji za velmi důležité a budeme se mu na stránkách TZB-info dále věnovat. Azbestový materiál je totiž velmi často na stavbách zakryt novou konstrukcí, aby „neohrožoval vnitřní prostředí“, a tiše tolerován. Petr Balvín ukázal na příkladech, proč bychom neměli účinky azbestových vláken bagatelizovat. Zdůraznil, že nelze platit za nekvalitně odvedenou sanaci a nelze také dovolit, aby byly naše stavby zbytečně předražovány. „Práce s azbestem nejsou součástí žádných ceníků běžně užívaných ve stavebnictví a to vede často k jejich podhodnocení a v ojedinělých případech i nadhodnocení. V České republice je jenom pár firem, které mají vybavení pro práci s azbestem. Je však možné oslovit firmy ze zemí Evropské unie, případně si v těchto zemích vybavení zapůjčit. Po mnoha letech spolu s azbestem vidím jako nejtěžší dodržet stanovený postup a kvalitu prováděných prací. Tlak na snížení ceny vede leckdy ke snížení úrovně režimových opatření, zejména pak ochrany zdraví pracovníků,“ konstatoval kromě jiného Petr Balvín.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.