logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Fotovoltaika - podpora v různých zemích Evropy

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním zejména klimatických podmínek se ukazuje, že tato interpretace je chybná.

Reklama

Dopadající sluneční záření

Z hlediska dopadajícího slunečního záření jsou podmínky v České republice srovnatelné s Německem, které je celosvětově největším trhem s fotovoltaikou. Vzhledem k poloze, geografii a poměrně malé rozloze jsou podmínky v rámci ČR poměrně vyrovnané, v nejvýhodnějších lokalitách je množství slunečního záření jen asi o 7 % vyšší než vážený průměr pro celé území. Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku je ve vysokohorských polohách množství slunečního záření až dvakrát vyšší než v nížinách. Horské oblasti jsou však řídce obydleny, nejsou proto v níže uvedeném porovnání při výpočtech průměrných hodnot uvažovány. Ve většině států EU jsou klimatické podmínky ve srovnání s Českou republikou výrazně příznivější.


Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy

V následujících grafech jsou porovnány podmínky podpory pro malé systémy (do 30 kWp, v obrázcích vlevo) a pro velké systémy (nad 1 MWp, v obrázcích vpravo). Malé systémy jsou obvykle instalovány na střechy rodinných domů, velké systémy téměř výhradně na zemi. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí.

Výkupní cena


Malé systémy
 
Velké systémy

Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika jednoznačně na vrcholu. Pro země, které nemají zavedeno euro, kromě České republiky se jedná o Velkou Británii a Švýcarsko, byly použity směnné kurzy podle ČNB ke dni 2. 2. 2010. Pokud by došlo k oslabení koruny na 29 Kč/€, jako tomu bylo na začátku roku 2009, Česká republika by z prvního pořadí sestoupila o jedno až dvě místa.

Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího slunečního záření. Jak je vidět již z mapy slunečního záření uvedené výše, Česká republika by byla mezi vybranými zeměmi na konci seznamu.

Roční výnos solárního systému

Při výpočtu finančního výnosu fotovoltaické elektrárny se vychází z výkupní ceny a množství dopadajícího slunečního záření. Výroba elektřiny je nižší o různé druhy ztrát, zejména snížení účinnosti panelů při vyšších teplotách, ztráty ve střídači a další. V níže uvedených grafech jsou uvažovány ztráty na úrovni 15 %. Další zpřesnění lze dosáhnout zahrnutím vlivu teploty, který je prozatím zanedbán.


Malé systémy
 
Velké systémy

Je zřejmé, že při vyšší úrovni slunečního záření může být i nižší výkupní cena výhodnější, Česká republika se z toho důvodu pohybuje uprostřed seznamu. V současnosti je roční výnos v závislosti na lokalitě asi o 10 až 30 % vyšší než v Německu u malých systémů a o 30 až 50 % vyšší u velkých systémů. Je však nutno vzít v úvahu, že úrokové sazby v Německu se pohybují těsně nad 4 % ročně, zatímco v ČR jsou téměř o 2 % vyšší. Rovněž další podmínky jsou v Německu výhodnější. Srovnatelné úvěrové podmínky jako v České republice jsou i v jiných státech Evropy. Investoři, kteří mohou pro financování výstavby fotovoltaické elektrárny získat financování od německých bank, jsou proto v ostatních zemích EU ve znatelné výhodě. Naopak pro německé investory je výhodnější budovat fotovoltaické elektrárny v zahraničí.

Doba výkupu

Ve většině zemí EU je doba platnosti výkupní ceny zaručena na 20 let. Výhodnější podmínky jsou pouze ve Velké Británii, Švýcarsku a Španělsku, kde je doba výkupu o 5 let delší. Nejkratší doba výkupu je mezi uvedenými zeměmi v Rakousku - 12 let. Nejkratší doba výkupu vůbec je v Rumunsku - pouhých 10 let. Ve Velké Británii je delší dobou výkupu částečně kompenzována nižší výkupní cena.

Výnos za dobu platnosti výkupní ceny

Kombinací předchozích dvou údajů získáme následující výsledky:


Malé systémy
 
Velké systémy

Česká republika se posunula do středu tabulky těsně za státy s velmi slunečným klimatem. Výnos za dobu výkupu je počítán jako prostý součin ročního výnosu a výkupní ceny. Výsledky, které by lépe odpovídaly na otázku ekonomické výhodnosti, bychom získali, kdybychom budoucí roční výnosy diskontovali. Na pořadí jednotlivých zemí by to však mělo poměrně malý vliv.

Překvapivé je, stejně jako u ročního výnosu, že na největším fotovoltaickém trhu - v Německu - jsou podmínky již nyní méně výhodné než ve většině ostatních zemí. Přesto v Německu pravděpodobně dojde v letošním roce k dodatečnému snížení výkupní ceny přibližně o 15 %. V té souvislosti lze očekávat ještě výraznější expanzi německých firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami. Česká republika je z tohoto pohledu nejbližším cílem. Jak je však vidět ve výše uvedených grafech i níže uvedené mapě, jsou v řadě oblastí v jižních státech Evropy podmínky podpory výrazně výhodnější.


Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě - velké systémy

Závěr

Přestože je výkupní cena v České republice nejvyšší, vzhledem k vyšší úrovni slunečního záření jsou roční finanční výnosy fotovoltaických systémů v řadě oblastí na jihu Evropy výrazně výhodnější.

Ceny FV systémů i úvěrové podmínky jsou v Německu obecně výhodnější než v ostatních státech EU, což poskytuje výhodu v případě exportu. Export je navíc podporován německými hospodářskými a průmyslovými komorami, jež působí v ostatních státech EU (v České republice je to Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Export německých technologií pro obnovitelné zdroje podporuje i štědře dotovaný program Renewables Made by Germany. Lze tedy očekávat expanzi německých firem do zahraničí.

English Synopsis
Photovoltaics – support in different European countries

The purchase price of electricity from photovoltaic power plants in the Czech Republic are the highest within the whole of the European Union. Does this mean that support of them in the Czech Republic is also the highest? When compared with similar climate conditions the conclusion is that such interpretation is erroneous.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.