logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

PV Legal - první výsledky

Mezinárodní projekt PV Legal, jehož se účastní 15 partnerů z 12 států Evropské unie, se zaměřuje na překonání právně-administrativních bariér pro fotovoltaiku a ve svém cíli na zkrácení doby nutné k realizaci a připojení fotovoltaických systémů do elektrické sítě.

Reklama

Českou republiku v projektu PV Legal zastupuje nezisková společnost Czech RE Agency, o. p. s.

V první fázi projektu jsou analyzovány právně-administrativní bariéry, které se vyskytují při realizaci fotovoltaických elektráren. Informace byly shromažďovány na základě komplexního dotazníkového šetření orientovaného na firmy, které ve fotovoltaice na českém trhu působí. Dotazník byl rozeslán zhruba 50 firmám, mimo jiné všem zájemcům o vstup do České fotovoltaické průmyslové asociace a jejím stávajícím členům.

Návratnost dotazníků byla nižší než 10 %. Zvláštní dík proto patří firmě Solartec, která jako jediná reagovala včas, rovněž její příspěvek byl nejpřínosnější. Významný je rovněž přínos firmy SunTanzer. O komplexní přehled souvisejících zákonů a opravných prostředků se postaral Ekologický právní servis. Kromě těchto tří nejaktivnějších se první fáze projektu PV Legal aktivně zúčastnily firmy CZ-elektronika, Solarinvest - Green energy a Novatrix.

Výsledný excelový soubor obsahuje kompletní přehled kroků nutných k realizaci fotovoltaické elektrárny včetně odkazů na příslušné zákony. V případě, že některá instituce brání hladkému průběhu realizace FV projektu, případně jej zbytečně komplikuje, jsou uvedeny možné opravné prostředky. Hlavní pozornost je však zaměřena na v praxi se vyskytující překážky související zejména s nejednoznačným výkladem příslušné legislativy a nezájmem nebo přímo odporem kompetentních institucí.

Zpracován je prozatím segment A - elektrárny o výkonu do 20 kWp na střechách rodinných domů. Systémy uvedené velikosti mohou provozovat osoby bez odborné kvalifikace. Tento segment byl ještě pracovně rozdělen do 3 subsegmentů (do 5kWp v režimu "zelený bonus", do 5kWp v režimu výkupní cena a do 20 kWp). Ostatní segmenty budou zpracovány ze získaných materiálů do konce ledna 2010.

Získané poznatky budou analyzovány jak v rámci České republiky, tak v rámci celé Evropské unie s cílem zjednodušit a sjednotit postup realizace fotovoltaických elektráren v Evropě. Vybrané problémy budou předloženy zákonodárcům, zároveň jim budou předloženy návrhy na úpravy příslušné legislativy.

Mezi hlavní překážky v realizaci malých fotovoltaických elektráren patří zejména celková neúměrná administrativní zátěž pro investora, která je jen o málo menší než u megawattových akcí. Nejčastěji byly zmiňovány komplikace při jednání se stavebním úřadem a nejednotnost výkladu stavebního zákona v bodech, které se týkají fotovoltaiky, dále pak dlouhé lhůty, které si stanovují provozovatelé distribučních sítí na vydání stanovisek a na všechny další kroky (úpravy sítě, instalace elektroměru, zapojení FVE) a v neposlední řadě se stále častěji objevují potíže ze strany bank, které již mnohdy fotovoltaiku v malém měřítku nechtějí úvěrovat. Toto je však jen malý výčet mnoha problémů, s nimiž se zájemce o malou FVE pro rodinný dům musí vypořádat.

Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.