logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Jak mají firmy reagovat na ukrajinské povolávací rozkazy?

Pokud občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem o poskytnutí pracovního volna, je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci.

V návaznosti na dotazy od firem zaměstnávajících ukrajinské pracovníky nabízíme odborné stanovisko sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V případě, že občan Ukrajiny, který je zaměstnancem českého zaměstnavatele, požádá v souvislosti s povolávacím rozkazem, který obdržel, o poskytnutí pracovního volna, jde podle našeho názoru o nepojmenovanou jinou důležitou osobní překážku v práci podle § 199 zákoníku práce a zaměstnavatel je v daném případě povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele za dobu trvání překážky v práci nepřísluší (ledaže by ji zaměstnavatel poskytl nad rámec zákona). Zaměstnanec je podle § 206 zákoníku práce povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce v práci bez zbytečného průtahu a rovněž je povinen zaměstnavateli překážku v práci prokázat (např. předložením povolávacího rozkazu).

S ohledem na to, že zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci, není zde dán výpovědní důvod pro rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec však sám může pracovní poměr výpovědí rozvázat, je také možné rozvázat pracovní poměr dohodou, shodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Podle § 48 odst. 4 zákoníku práce pracovní poměr zaniká též smrtí zaměstnance. Podle § 48 odst. 3 zákoníku práce pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

  • dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,
  • dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky,
  • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.

Záleží na zaměstnanci, zda o pracovní volno požádá, přičemž zákon nestanoví formu žádosti – může být písemná nebo ústní,“ vysvětluje Dana Roučková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Postup na trhu práce

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa Krajské pobočky (uradprace.cz), kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

ZAMĚSTNAVATELÉ
Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo Oznámení volných pracovních míst ÚP ČR (mpsv.cz) krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a  současně vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna. V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance.

CIZINCI JIŽ PRACUJÍCÍ/PŘEDJEDNANÉ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR
CIZINCI NOVĚ PŘÍCHOZÍ/BEZ ZAMĚSTNÁNÍ V ČR

  • Volná místa v ČR
  • Povolení k zaměstnání
    Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu práce o vydání povolení k zaměstnání. Formuláře

Celá zpráva včetně důležitých odkazů

Zdroj: HK ČR, Zahraniční zaměstnanost (mpsv.cz)


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.