logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zdění z cihel HELUZ - Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená

Příčky z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená by měly být vyzdívány nejlépe od horního podlaží ke spodnímu. Pro zdění se používají systémové materiály. Zdivo z cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená se zakládá na asfaltový pás. Zakládací malta je přerušená v místě minerální vlny cihel. Zdivo se zdí na systémovou PU pěnu HELUZ. Napojení na ostatní konstrukce se provádí pružně – v patě stěny přes asfaltový pás, svislé spáry na ostatní konstrukce přes minerální vlnu, u stropu přes systémovou PU pěnu. Čerstvé omítky se v místě napojení stěn proříznou a vzniklá spára se vyplní přetíratelným akrylovým tmelem.

Všeobecné zásady

Při stavbě stěny se postupuje obdobně jako u zděné stěny z pálených zdicích bloku zděných na systémovou PU pěnu s dodržením konstrukčních detailů v místě napojení stěny na podlahu, ostění a koruny stěny.

Požadavky na geometrickou přesnost stěn jsou dány platnou normou ČSN EN 1996-2 (obrázek Povolené geometrické odchylky svislosti konstrukcí dle ČSN EN 1996-2 str. 28).

S ohledem na minimalizaci vzniku trhlin v omítkách u příček (týká se obecně všech příček, nejen z cihelných bloku HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená) doporučujeme příčky (nebo alespoň poslední řadu cihel) vyzdívat co nejpozději, pokud je to možné, a to z důvodu postupného vnášení zatížení a zohlednění velikosti průhybu vodorovných konstrukcí.

Je vhodné postupovat s vyzdíváním příček (nebo alespoň poslední řadu) od horního podlaží ke spodnímu, aby byl co nejvíce ukončen proces dotvarování a smršťování železobetonových stropů.

U stropu s montážními podpěrami neuspěchat jejich odstranění (oproti nárůstu pevnosti betonu v tlaku je relativně pomalý nárůst modulu pružnosti betonu, který zásadně ovlivňuje velikost konečného průhybu stropní konstrukce).

Doporučujeme příčky omítat co nejpozději.

Zdění z cihel HELUZ
Vždy založit na těžký asfaltový pás min. tloušťky 3,5 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Je třeba počítat, že do každé druhé ložné spáry se použijí 2 nerezové kotvy pro připevnění ke stávajícím stěnám.

Zdění z cihel HELUZ
V ostění se čerstvá omítka prořízne zednickou lžící, špachtlí, nožem až na minerální vlnu, podobně u stropu. Vznikne spára tl. cca 3-5 mm. Vzniklá spára se vyplní systémovým akrylovým tmelem!
Zdění z cihel HELUZ
Před začátkem prací je nutné si prostudovat stavební dokumentaci a typové konstrukční detaily. Vždy je nutné řídit se projektovou dokumentací nebo Technickou příručkou.

Postup zdění

Zdění z cihel HELUZ
Na podlahu se položí těžký asfaltový pás tl. min. 3,5 mm. Pás je širší než budoucí stěna o min. 50 mm na každou stranu od líce neomítnuté budoucí stěny proto, aby nedošlo k propojení omítky s podlahou.
Zdění z cihel HELUZ
Na asfaltový pás se nanese zakládací malta ve dvou pruzích cca 9 cm širokých. Mezi pruhy je mezera cca 3-4 cm, která odpovídá tloušťce minerální vlny v cihelných blocích HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená.
Zdění z cihel HELUZ
Je třeba počítat, že do každé druhé ložné spáry se použijí 2 nerezové kotvy podlepené pěnovou PE páskou pro připevnění ke stávajícím stěnám.

Zdění z cihel HELUZ
Při vkládání kotev do ložné spáry je třeba cihelné tvarovky mírně zbrousit – vytvořit drážku pro kotvu – aby nedošlo k rozevření ložné spáry.
Zdění z cihel HELUZ
Kotva se ke stávající stěně připevní pomocí hmoždinky (natloukací či univerzální např. UX) popř. samořezným šroubem.
Zdění z cihel HELUZ
Na ostění stávajících stěn se připevní minerální vlna tl. 20 mm a šířky cca 22 cm. Připevní se např. pomocí dodané PU pěny HELUZ.

Zdění z cihel HELUZ
Založí se první řada cihel do přerušeného maltového lože.
Cihelné bloky AKU KOMPAKT 21 broušená se při zdění uchopují oboustranně (jedna ruka na jednu tvarovku).
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Pokračuje se zděním pomocí HELUZ pěny (černá kartuše). Nanáší se celkem dva pruhy pěny. Přířezy a malé mezery ve styčných spárách se vyplňují PU pěnou, ale pouze na hloubku jedné cihelné tvarovky, nikoliv přes celou tloušťku stěny! Maximální mezera mezi přířezem a vatou na ostění stávající konstrukce je max. 10 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Vazba rohu: je potřeba zajistit, aby vata byla průběžná i v místě rohu.
Zdění z cihel HELUZ
Stěna se dozdí až po stropní konstrukci.
Zdění z cihel HELUZ
Mezera mezi stropní konstrukcí a korunou stěny se celá vyplní pěnou Tytan B1 (červeno-černá kartuše). Tloušťka spáry muže být max. 20 mm.

Zdění z cihel HELUZ
Stěna se omítne. Před omítáním se odstraní přesahující materiály (ořeže se minerální vlna v ostění a PU pěna v koruně stěny).
Zdění z cihel HELUZ
Omítka stěny nesmí být ve styku s okolními konstrukcemi.
V patě stěny je přerušena asfaltovým pásem!
Zdění z cihel HELUZ
V ostění i v rovině stěny se čerstvá omítka prořízne zednickou lžící, špachtlí, nožem až na minerální vlnu či PU pěnu. Vznikne spára tl. cca 3-5 mm.
Vzniklá spára se vyplní akrylovým tmelem!

Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Postup začištění připojovací spáry akrylovým tmelem.
Zdění z cihel HELUZ
Výsledný povrch připojovací spáry na vymalované stěně. Spára je prakticky k nerozeznání.

Cihelné bloky HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená se při zdění uchopují oboustranně.
Omítka stěny nesmí být ve styku s okolními konstrukcemi.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.