logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Zdění z cihel HELUZ - Část 8: Zdění nosných stěn a příček

Založení první řady cihel HELUZ se zpravidla provádí na natavený těžký asfaltový pás. První řada broušených cihel se zakládá na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo nebo na menší tloušťku. Při zdění se dodržuje správná převazba cihel. V místě rohu a styku stěn se cihly vzájemně převazují. Ostění stavebních otvorů se zakončuje vždy drážkami popř. pery cihel HELUZ, nikoliv řezanými stranami cihel.


Zdění z cihel HELUZ
Založení první řady cihel se zpravidla provádí na natavený těžký asfaltový pás tl. min. 2,5 mm, který přesahuje min. 150 mm přes vnější líc na každou stranu omítnuté stěny. Je nutné pamatovat na vzájemné napojení hydroizolace.
Zdění z cihel HELUZ
První řada broušených cihel se založí na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo. Alternativně se založí první řada cihel na menší tloušťku vyrovnaného maltového lože tloušťky min. 6 mm. Nerezové kotvy pro zavázání příček se namontují dodatečně.
Zdění z cihel HELUZ
Příčky z broušených cihel se zdí na maltu pro tenké spáry, do které se cihly namáčí nebo pomocí tenkovrstvého PU lepidla. Ostění stavebních otvorů se zakončují vždy drážkami popř. pery cihel nikoliv řezanými stranami cihel.

Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Při zdění se dodržuje minimální převazba cihel. V místě rohu a styku stěn se cihly vzájemně převazují. Styčné spáry, kde není spoj P+D, se promaltují, v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění. Mezeru o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj P+D, vyplníme přednostně pomocí zdící malty. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou a přířezem cihly.
Zdění z cihel HELUZ
Pro vytvoření nadpraží stavebních otvorů v příčkách se používají ploché překlady s šířkou podle tloušťky zdiva. Minimální délka uložení plochých překladů je 125 mm. Překlady se vždy ukládají do maltového lože. Maximální výška nadezdívky je limitována 4 řadami cihel nad plochým překladem.
Zdění z cihel HELUZ
Příčky se k obvodovým stěnám kotví pomocí systémových nerezových kotev. Styčná spára mezi příčkou a nosným zdivem se plně promaltuje a v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění (max. do 5 mm).
Zdění z cihel HELUZ
Pod stropem se příčky ukončují buď vyplněním maltou nebo v případe požadavku na pružné dotěsnění pomocí vložení kamenné vlny (typ kročejová) nebo PU pěnou. Koruna příček se v nevytápěných prostorech (např. u podkroví) ukončuje souvislou vrstvou malty popř. malty pro tenké spáry s vložením sklotextilní síťoviny, aby se zabránilo vzniku komínového efektu.

Dodatečná montáž kotev pro napojení zdiva

Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ

Stěnová kotva se ohne 100 mm od konce, do tvaru L a kratší stranou se připevní na stávající zeď.
Zdění z cihel HELUZ
Vrtání otvoru bez příklepu o průměru d = 8 mm a minimální hloubce l = 60 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Hmoždinka o minimálním průměru d = 8 mm a délce l = 50 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Nakonec vrut (dmin = 6 mm, lmin = 60 mm), který dotáhneme.

Vazba rohu zdiva
tloušťky 250 mm

Zdění z cihel HELUZ

Vazba rohu zdiva
tloušťky 140 mm

Zdění z cihel HELUZ

Vazba rohu zdiva
tloušťky 115 mm

Zdění z cihel HELUZ

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.