logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Seminář Výtahy 2012

Dlouho diskutovaná potřeba řešení problémů s českými výtahy se projevila naplno při semináři pražského STUDIA AXIS dne 14. června 2012. Setkali se zde zástupci bytových družstev, majitelé a provozovatelé výtahů, s projektanty a dodavateli, aby posoudili technické normy a směrnice, zejména z hlediska konstrukční a také požární bezpečnosti. Program semináře, jehož garantem byla Unie výtahového průmyslu v ČR, nabízel i doprovodné akce, které se týkaly financování či aktuálních technických novinek v oboru Výtahy.

Reklama

Foto 1

Seminář zahájil ing. Jan Dvořák, generální sekretář Unie výtahového průmyslu ČR, shrnutím dosavadních i budoucích požadavků na majitele a provozovatele výtahů. Z přednášky bylo hned v úvodu patrné, že změnám se nevyhne žádná česká budova. Za důležité dokumenty označil zejména doporučení Evropské komise č. 95/216/ES a zákony č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a č. 22/1997 Sb. (Technické požadavky na výrobky a související předpisy). Důležité jsou přirozeně i navazující technické normy ČSN EN 13015 a inspekční prohlídky výtahů dle ČSN 274007 (přehled všech důležitých norem včetně jejich aktualizací najdete na portálu tzb-info). Úpravy uvedené v ČSN jsou podle Dvořákových slov optimální pro splnění povinností a závazků členské země Evropské unie. Musí ovšem zároveň prakticky naplňovat § 415 občanského zákoníku (Prevenční povinnost: každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí) a § 427 (Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků: fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou tohoto provozu).

Foto 2Foto 3Foto 4Garantem semináře Výtahy 2012 byla Unie výtahového průmyslu ČR a generálním partnerem Raiffeisen, stavební spořitelna, a.s.

V odpolední části semináře Jan Dvořák hovořil o dalších rozhodujících právních předpisech a základních konstrukčních normách, které se vztahují k aktuálním právním předpisům a technickým normám v projektech z hlediska konstrukční bezpečnosti. Podrobněji popsal výše zmíněné normy, včetně Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Autorizovaná osoba posuzuje shodu výtahu v souladu s Nařízením vlády 27/2003 Sb. Výsledkem technického zjištění je certifikát, jehož nedílnou součástí je popis zjištění. V části A najdeme neshody s požadavky Přílohy I. NV č. 27/2003 Sb. (dodávaný výtah), kde má odpovědnost dodavatel výtahu. Část B obsahuje neshody s požadavky ČSN EN 81-1 (šachta, strojovna, nástupiště), kde má odpovědnost vlastník výtahu či celé budovy. Popsal také nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Foto 5

Debatu účastníků semináře a potřebu osobních konzultací vzbudil zejména připomenutím oprav norem, které mohou v praxi působit problémy. Například ČSN EN 81-31 lze vztahovat na obchodní kontrakty uzavřené před platností této normy pouze tehdy, pokud se na tom smluvní strany dohodly. „Jinak je tomu třeba u ČSN 73 0802 z května 2009 a ČSN 73 0804 z února 2010, kde platí požadavky pro elektrické kabely, které jsou nedílnou součástí výtahů nesloužících k protipožárnímu zabezpečení objektů a jsou umístěny v chráněných únikových cestách, ustanovením článku 4.9 z ČSN 27 4014, a to až do nabytí platnosti ČSN EN 50399, tedy do 28. 2. 2014,“ uvedl ve své přednášce Dvořák, aby se pak v odpolední části semináře hlouběji věnoval komentářům k novým technickým normám a k aktuálním právním předpisům z hlediska konstrukční i požární bezpečnosti.

Téma první dopolední přednášky do podrobností rozvedl a v průběhu celého semináře také reagoval na konkrétní dotazy publika Václav Vaněk, vedoucí redaktor oboru Výtahy na portálu TZB info. Znovu zdůraznil, že výtahy instalované před 1. lednem 1993 jsou nejvíce nebezpečné a je třeba je vyměnit. Období od roku 1993 až 1999 považuje za relativně bezpečné (byla zavedena EN 81-1,2, komponenty musejí mít TZ). Apeloval na uplatnění evropské normy kdykoli je to v národních podmínkách možné. „Účelem je dosažení shodných číselných hodnot, zejména rozměrů, tolerancí, rychlosti nebo rychlostních poměrů,“ uvedl Vaněk. Důležité pro zvyšování bezpečnosti a komfortu českých výtahů jsou podle jeho slov rovněž inspekční prohlídky dle ČSN 27 4007 a ČSN EN 81-80 a vysoká kompetence inspekčních orgánů (viz seznam inspekčních orgánů). Opakované inspekční prohlídky se provádějí každých 6 let. Inspekční orgán zjišťuje provozní rizika na výtazích pro dopravu osob a osob a nákladů. Na výtazích bylo v rámci Evropy nalezeno 74 provozních rizik a v České republice je jich možno nalézt dalších 11. Jsou specifické pro výtahy, které byly v průběhu let 1965 až 1990 v Československu dodávány,“ upřesňuje dále Vaněk.

Foto 6Foto 7Foto 8Účastníci semináře měli možnost účastnit se přednášek, nebo debatovat u prezentačních stolků firem OTIS, Schindler CZ, ThyssenKrupp Výtahy, Fermacell GmbH či Raiffeisen stavební spořitelna.

To, že k bezpečnosti výtahů patří kromě jiného i bezpečnost požární, zdůraznil v závěrečné přednášce semináře Výtahy 2012 plk. Ing. Zdeněk Hošek, vedoucí oddělení technické prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Podotýká, že je třeba věnovat výtahům pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně požárně bezpečnostními zařízeními (PBZ). A to i přestože ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) se nejedná o vyhrazené druhy PBZ, patří podle slov ing. Hoška požární a evakuační výtahy k velmi významným prvkům požární bezpečnosti staveb. „Tyto druhy výtahů se zřizují pro použití v případě požárů nebo jiných mimořádných událostí a proto musí být pro zabezpečení jejich spolehlivé funkce po stanovenou dobu zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Správně navržená, funkčně provedená a provozuschopná instalace požárních a evakuačních výtahů je základním předpokladem jak pro zajištění rychlého a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany, tak pro zajištění rychlého a bezpečného úniku z požárem ohrožených prostor staveb či technologií,“ upřesňuje ve své přednášce Hošek. Za důležité označil kromě výše zmíněných i projektové normy z hlediska požární bezpečnost staveb.

Foto 9
  • ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
  • ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
  • ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
  • ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
  • ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
  • ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
  • ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
  • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
Foto 10
Organizátoři, přednášející i účastníci se shodli na nutnosti pokračování seminářů na téma Výtahy. Těšme se tedy na Výtahy 2013.

Seminář Výtahy 2012 zcela jistě nemohl probrat veškeré technické aspekty a souvislosti obsažené ve shora uvedených právních předpisech a normativních dokumentech, ale nastínil alespoň základní problematiku a pokusil se odhadnout vývoj v oboru zvaném Výtahy. Je zcela nepopiratelné, že moderní projektování úsporných budov se bez znalosti výtahové problematiky neobejde. Svědčí o tom i prezentace dodavatelů výtahů, kteří nabízejí (kromě jiného i) řídicí systémy založené na nízkoenergetické multiprocesorové technologii (např. OTIS). Inovované pohony vracejí nahromaděnou energii při cestě plně naloženého výtahu dolů či prázdného nahoru zpět do elektrické sítě budovy, kde ji může využít jiné zařízení. Současně s moderními technologiemi i trendy v projektování úsporných budov se mění také možnosti financování. Přispět k odstranění provozních rizik výtahů prostřednictvím úvěrů na výměnu zastaralých, zdraví a životu ohrožujících výtahů (v souladu s EN 81-80) se snaží například Raiffeisen stavební spořitelna, jejíž zástupce měl na semináři také svůj příspěvek.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.