logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Zajímavé informace ze semináře Alternativní zdroje energie

Seminář B.I.D Services proběhl 10. 3. 2011 v Brně a byl určen pro zástupce obcí, respektive jejich samosprávy. V rámci semináře se prezentovalo několik firem s nabídkami svých technických zařízení.

Reklama

Marek Šarlej z firmy Eveco Brno prezentoval metody využití energie z odpadů od mechanicko-biologické úpravy, přes kompostování a výrobu bioplynu až po spalování a skládkování. Konkrétní řešení je nutno "ušít na míru" daného (mikro)regionu. Upozornil na evropskou legislativu, která upřednostňuje prevenci vzniku odpadu případně opětovné použití výrobku před recyklací, teprve až jsou tyto možnosti vyčerpány, je možno uvažovat o energetickém využití a v nejhorším případě skládkování.

Doplňující dotazy posluchačů byly zaměřeny přednostně na problematiku spaloven. Zajímavé například je, že odpad z výroby nábytku může bez větších komplikací využívat v energetickém zařízení pouze jeho producent, pro ostatní subjekty platí přísnější pravidla. Nabízenou technologii je možno si po předchozí domluvě prohlédnout.

Miroslav Šafařík z konzultační společnosti Porsenna probral základní otázky přípravy a realizace bioplynových stanic. Za hlavní problém označil odpor veřejnosti, bioplynové stanice jsou paušálně odmítány s poukazem na obtěžování zápachem. Z energetického hlediska je chybné, že většina bioplynových stanic využívá teplo z kogenerační jednotky jen v minimálním rozsahu pro vlastní spotřebu. Pro spolehlivý provoz je nutno zajistit stabilní dodávky vstupních surovin, bioplynové stanice se z toho důvodu hodí především pro zemědělské podniky.

Stanislav Bock ze společnosti Enviros ve srovnání s inzerovaným obsahem svou přednášku pozměnil, prezentoval základní přehled všech obnovitelných zdrojů energie (OZE). V úvodu přednášky zmínil, že nejlevnější je energie, která nemusela být vyrobena i skutečnost, že většina využívaných OZE pochází ze slunečního záření, stejně jako fosilní paliva. Společnost se mimo jiné účastní mezinárodního projektu ACT CLEAN a dalších.

Posluchače zajímalo, kdy bude ukončen stop-stav pro nové výrobny elektřiny z OZE. Podle názoru přednášejícího to bude nejdříve ve druhé polovině tohoto roku.

Firma Barx prezentovala solární teplárnu s celoroční akumulací tepla. Systém s 50 000 trubicových solárních kolektorů zabírající plochu 10 ha a podzemní akumulační nádrží o objemu 300 000 m3 bude v letošním roce dokončen u nejmenované jihočeské obce. Zařízení by mělo podle tvrzení firmy dodávat teplo do rozvodů CZT za cenu 400 Kč/GJ s fixací ceny na 10 let. K očekávané námitce proti záboru zemědělské půdy a estetickému vnímání se přednášející vyjádřil hned na začátku svého vystoupení. Podle jeho názoru kolemjdoucí může vnímat pozitivně, že toto zařízení vyrábí energii bez emisí CO2 a bez převracení krajiny, vysokých stožárů a chladicích věží.

V diskusi zaznělo, že v České republice dosud takové zařízení nebylo realizováno. Zajímavé přitom je, že obdobné zařízení realizované v Německu je podle tvrzení přednášejícího ekonomicky nezajímavé. Ekonomická efektivnost českého projektu je založena na skutečnosti, že firma realizuje celou dodávku včetně výroby kolektorů a akumulační nádrže vlastními silami, nakupuje pouze trubice solárních kolektorů. Představitelé firmy uváděli, že jsou schopni pro takový projekt zajistit financování (z přednášky nebylo zřejmé, zda metodou EPC, tj. že splátky úvěru by byly hrazeny z plateb za dodané teplo, v diskusi dotaz na toto téma nezazněl, pozn. red.).

Světle modrá křivka znázorňuje energii, kterou je možné využít ve stejné době, kdy byla vyrobena.
Tmavě modrá křivka představuje celkovou potřebu tepla pro vytápění a ohřev TV.
Zelená plocha nad oběma křivkami je letní přebytek energie, který musí být uložen do akumulační nádrže, aby v zimních měsících pokryl potřebu tepla

Jiří Svoboda z firmy MasterTherm prezentoval výhody a možnosti jednotlivých typů tepelných čerpadel a jejich podíl na trhu v České republice. Jednalo se o jednu ze dvou prezentací, v jejímž rámci byly využity informace z Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva na portálu TZB-info.

Dotazy směřovaly k nabídce firmy, která za příplatek poskytuje nadstandardní záruku a servis po dobu 7 let, pouze však v případě, že tepelné čerpadlo je připojeno k Internetu a dodavatel může sledovat provozní parametry. Podle jednoho z posluchačů by firma měla za data platit. Přednášející prohlásil, že firma data nearchivuje a neposkytuje třetím subjektům.

Jindřich Sinkule z firmy Sandex prezentoval hořák Petrojet, který je schopen spalovat v podstatě jakoukoli nedřevní biomasu za vysokých teplot. Zařízení je schopno v rotační spalovací komoře spalovat biomasu s nízkou teplotou tavení popela, což je v běžných zařízeních problém.

Z diskuse vyplynulo, že výrobce považuje za přímou konkurenci kotle Werner, které jsou rovněž určeny pro spalování širokého spektra rostlinných materiálů od pelet po obiloviny. Výrobce odhaduje životnost hořáku na 10 let, nemá ji však dosud ověřenu v praxi. Zařízení je v provozu již 5 let, prozatím bez významných problémů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.