logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Renovace vzduchotechniky v bytových domech z hlediska uživatele (II)

Při přímém větrání okny je intenzita i efektivita bezprostředně závislá na lidském faktoru. Řízené větrání zajišťuje, aby byl objekt větrán pouze tehdy, když je to z hygienických nebo technických důvodů nezbytné. II díl článku se věnuje renovaci decentrálních systémů větrání.

Reklama

4. RENOVACE SYSTÉMU DECENTRÁLNÍHO PODTLAKOVÉ VĚTRÁNÍ

V současné době jsou decentrální systémy velmi oblíbené a mnohé ústřední systémy jsou rekonstruovány na tuto koncepci - stávající vertikální vzduchovody pro odvod znečištěného vzduchu odváděného z jednotlivých míst výskytu škodlivin jsou opatřeny ventilátory s těsnými zpětnými klapkami a vhodnými kuchyňskými digestořemi. Je vhodné, aby tato jednotlivá zařízení vždy ovládal přímý uživatel, ještě lepší je stav, kdy regulace probíhá na základě některé objektivně měřitelné veličiny, např. vlhkosti vzduchu.

Ventilátory pro větrání hygienických místností používají pro malé výkony axiální, pro větší výkony a delší potrubí radiální. Mohou být nástěnné a tedy viditelné z místnosti, nebo potrubní, které jsou s větranou místností spojeny potrubím s vyústkou, příklad je na obr. 4.


Obr. 4) Součásti větracího systému hygienických místností (vlevo: odvod vzduchu z koupelny potrubním ventilátorem
s potrubím osazeným talířovým ventilem s ovládáním hygrostatem, vpravo: axiální nástěnný ventilátor vestavěný do obvodové zdi)

Nejjednodušší ovládání chodu ventilátorů je vypínačem nebo tlačítkem, které bývají běžně doplněny časovým doběhem. Většina ventilátorů je provozována pouze s jedním vzduchovým výkonem, mohou však být vybaveny regulátorem otáček. Spínání ventilátorů může být realizováno automaticky hygrostatem na základě překročení nastavené relativní vlhkosti, nebo časovým spínačem, nebo také pohybovým čidlem, či spojeno s osvětlením místnosti.


Obr. 4) Malé ventilátory pro větrání hygienických místností (nahoře: axiální ventilátor nástěnný, axiální ventilátor do potrubí,
dole: radiální ventilátor pro odsávání z více míst s připojením na potrubí, nástěnný radiální ventilátor)

Potrubí odpadního vzduchu může být nad střechou zakončeno různým způsobem - buď jen stříškou nebo obloukem, nebo pro zvýšení tahu mohou být použity samotahové hlavice či turbíny, jejichž příklad je na obr. 5. Novou generaci ventilačních turbín představuje hybridní ventilátor - je to vlastně klasická ventilační turbína, která je osazena malým elektrickým ventilátorkem o malém výkonu.


Obr. 5) Zakončení potrubí odpadního vzduchu nad střechou (vlevo: ventilační turbína zdvojená,
jednoduchá - osazená na starém základu pro nástřešní ventilátor)

Renovace systému zahrnuje:

  • nové odvodní ventilátory v hygienických místnostech včetně jejich ovládání, příp. regulace (vypínač, hygrostat, pohybové čidlo)
  • potrubí odpadního vzduchu vyústěného vně budovy (na fasádu, nad střechu) zakončeného proti vnikání deště a drobných zvířat, včetně případného příslušenství podle místních podmínek - např. požární klapky
  • přívod vzduchu okny, mřížkami, různými větracími otvory apod., příp. mřížky ve stěnách nebo dveřích slouží pro volné proudění vzduchu mezi místnostmi

5. DECENTRÁLNÍ ROVNOTLAKÉ VĚTRÁNÍ S RECYKLACÍ TEPLA

Rovnotlaké větrání se realizuje systémy s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Umožňují efektivní filtraci, tepelnou úpravu vzduchu a řízenou distribuci vzduchu do jednotlivých místností s požadovanými obrazy proudění. Zpravidla se jedná o systémy s distribucí vzduchu potrubím a jednotka bývá vybavena výměníkem pro recyklaci tepla. Distribuce vzduchu je založena na stejném principu jako u systémů podtlakových, tj. upravený vzduch se přivádí do místností obytných a odvádí se z hygienického zázemí a kuchyně. Tomuto způsobu větrání, kdy vzduch v důsledku umělého vytvoření určitých tlakových poměrů proudí definovaným směrem mezi místnostmi, se nazývá kaskádové větrání. VZT jednotka bývá umístěna zpravidla mimo větrané prostory v technické místnosti. Může, ale nemusí obsahovat ohřívač vzduchu. Musí být propojena s venkovním prostředím potrubím pro sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu. Musí být přístupná pro servis (výměnu filtrů) a odvod kondenzátu od výměníku ZZT do kanalizace přes zápachovou uzávěru.


Obr. 6) Systém celkového rovnotlakého větrání s větracími jednotkami pro každý byt,
sání vzduchu z fasády, výtlak odpadního vzduchu společným potrubím nad střechu

Renovace původního ústředního systému na decentrální systém rovnotlakého větrání zahrnuje:

  • VZT jednotku umístěnou zpravidla v technické místnosti, obsahující dva ventilátory, vzduchové filtry a výměník pro zpětné získávání tepla, příp. ohřívač, příp. vestavěné tepelné čerpadlo vzduch/vzduch - nutno zřídit nově
  • Potrubí pro sání venkovního a výfuk odpadního vzduchu zakončené proti vnikání deště a drobných zvířat, potrubí musí být izolováno - pro výfuk odpadního vzduchu možno využít stávající potrubí odpadního vzduchu, sání zřídit nově
  • Přívodní a odvodní potrubí s osazenými koncovými elementy vedoucí do větraných místností s příslušenstvím, tedy tlumiči hluku, příp. regulačními a zpětnými klapkami, příp. klapkami požárními - pro každý byt samostatně

EKONOMICKÉ ASPEKTY VĚTRÁNÍ

Pokud by k větrání objektu bylo použito pouze přímého větrání okny, jehož intenzita i efektivita je bezprostředně závislá na lidském faktoru, nebylo by možno jednoznačně zajistit jak kvalitu větrání, tak jeho odpovídající energetickou efektivitu. Stejně tak předpokládané zajištění požadované násobnosti výměny vzduchu infiltrací spárami otvíravých částí okenních nevede k požadovanému výsledku ani z pohledu větrání samotného ani z pohledu ekonomického, neboť infiltrace bezprostředně závisí na směru a intenzitě větru. Východisko lze spatřovat v použití řízeného větrání, které spolehlivě zajistí, aby objekt byl větrán pouze tehdy, když je to z hygienických nebo technických důvodů nezbytné. Současně zpětným získáváním energie ve výměníku pro zpětné získávání tepla sníží na nejnižší možnou míru ztrátu tepla větráním.

Literatura

[1] Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Ondřej Šikula: Bytové větrání trochu jinak, www.tzb-info.cz
[2] Ing. Hana DOLEŽÍLKOVÁ, Ph.D., doc. Ing. Karel PAPEŽ, CSc.:, Vytápění větrání instalace, Problematika bytového větrání, www.tzb-info.cz
[3] Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.: Okna a vnější dveře s ohledem na možnost výměny vzduchu, www.tzb-info.cz
[4] Ing. Marcela Počinková: Umístění plynových spotřebičů s ohledem na větrání bytových domů, www.tzb-info.cz
[5] Martin Jindrák, ATREA s.r.o.: Větrací systémy s rekuperací odpadního tepla pro bytovou výstavbu - teorie, návrh a použití, www.tzb-info.cz
Miloslav Chlum1: Bytové soustavy větrání jako součást revitalizace panelových domů. Větrací technika LUNOS
[6] http://www.taurisplus.cz/ventilacni-turbiny-viv.php

Výše uvedený článek byl přednesen jako příspěvek na semináři, který byl součástí doprovodného programu mezinárodních stavebních veletrhů 2008 v Brně. Seminář pořádala Společnost pro techniku prostředí, Územní centrum Brno. Více ZDE.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.