logo TZB-info

Program 28. konferencie Vykurovanie 2020


© Fotolia.com

Vyberáme z prednášok: schéma štátnej pomoci na podporu vysoko účinnej kogenerácie, zlepšenie enviromentálnych parametrov zdroja tepla spaľujúceho HU, úsporné vytápění velkoprostorových objektů atď.


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA
Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB
Slovenská komora stavebných inžinierov

Vás pozývajú na 28. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu


VYKUROVANIE 2020

Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom

10. – 14. február 2020
Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

Generálni partneri:


Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

 • Energetika budov
 • Progresívna výroba tepla
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Automatizácia vo vykurovaní
 • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku.

Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

Odborný garant:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Stavebná fakulta
Katedra TZB
Radlinského 11
810 05 Bratislava
dusan.petras@stuba.sk
Organizačný garant:
Jana Polakovičová
STU SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
m.: +421 (903) 562 108
sstp@zsvts.sk
Prípravný výbor a recenzenti:
RNDr. M. Dubnička CSc.
doc. Ing. B. Füri, PhD. SvF STU
prof. Ing. I. Chmúrny, PhD., SvF STU
prof. Ing. J. Jandačka, PhD. SjF ŽU
doc. Ing. Ľ. Kolláth, PhD., SjF STU
doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU
Ing. M. Kurčová, PhD., SvF STU
Ing. M. Piterka, SBD Komárno
Ing. L. Skalík, PhD.,SvF STU
Prof. Ing. J. Takács, PhD. SvF STU
prof. Ing. F. Urban, CSc., SjF STU
Ing. F. Vranay, PhD., TU Košice
Editor zborníka:
Mgr. Zuzana Švecová
SSTP, Koceľova 15, BA
sstp@sstp.sk

Organizačný výbor:
Anna Predajnianska
Martina Mudrá
Diskusné fórum:
Dr. Ing. K. Šoltésová, SIEA
Ing. P. Kosa, Národná energet. spol. a.s.
doc. Ing. O. Lulkovičová, PhD., SvF STU
Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

www.sstp.sk

10. 2. 2020

pondelok: ENERGETIKA BUDOV

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
11.00 – 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 – 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
15.00 – 15.30 h prestávka s portálom Energie-portal.sk
15.30 – 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV
17.30 – 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
18.30 – 19.00 h odborné energetické poradenstvo
20.00 – 20.30 h koktail partnerov
20.30 – 23.00 h spoločenský večer s hudbou

11. 2. 2020

utorok: PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
10.30 – 11.00 h prestávka s GREEN MAGAZINE
11.00 – 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
13.00 – 14.30 h prestávka na obed
14.30 – 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT a OST
16.30 – 17.00 h prestávka
17.00 – 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
18.00 – 19.30 h WELLNESS
20.00 – 20.30 h koktail partnerov
20.30 – 23.00 h koktail

12. 2. 2020

streda: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
10.30 – 11.00 h prestávka s redakciou UV Group
11.00 – 13.00 h VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
13.00 – 14.30 h prestávka na obed
14.30 – 16.30 h VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
16.30 – 17.00 h prestávka s portálom TZB-info
17.00 – 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
18.00 – 19.30 h WELLNESS
20.00 – 20.30 h koktail partnerov
20.30 – 23.00 h koktail

13. 2. 2020

štvrtok: AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
10.30 – 11.00 h prestávka s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
11.00 – 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
13.00 – 14.30 h prestávka na obed
14.30 – 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
16.30 – 17.00 h prestávka s vydavateľstvom Eurostav
17.00 – 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
18.00 – 19.30 h WELLNESS
20.00 – 20.30 h koktail partnerov
20.30 – 23.00 h rozlúčkový spoločenský večer

14. 2. 2020

piatok: ENERGETICKÉ SLUŽBY

08.00 – 11.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
10.30 – 11.00 h prestávka s vydavateľstvom JAGA GROUP
11.00 – 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
13.00 – 14.00 h záver konferencie

10. 2. 2020 ENERGETIKA BUDOV
Generálny partner: SPP – distribúcia, a.s.

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
11.00 – 12.00 h 3. zasadnutie prípravného výboru
13.00 – 15.00 h I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA
vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc.
 1. Návrh zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov v súvislostiach s transpozíciou Legislatívy EU
  M. Dubnička
 2. OZE v Integrovanom národnom a klimatickom pláne na roky 2021-2030
  J. Novak, MH SR
 3. Národný integrovaný energeticky a klimatický plán (NIEKP) z pohľadu teplárenstva
  S. Janiš, SZVT
 4. Podpora financovania projektov zásobovania teplom
  K. Šoltésová, SIEA
 5. Úloha zemného plynu v prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku
  J. Klepáč, MGBM Slovenský plynárenský a naftový zväz
 6. Schéma štátnej pomoci na podporu vysoko účinnej kogenerácie
  R. Hanulák, S. Janiš, SZVT
 7. Potenciál úspor energie na vykurovanie vo verejných budovách – možnosti a riziká
  K. Korytárová, Slovenská akadémia vied
15.00 – 15.30 h PRESTÁVKA s portálom Energie-portal.sk
15.30 – 17.30 h II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Aktualizácia legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov
  A. Ohradzanská, MDVRR
 2. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí
  J. Chybík, VUT v Brne, Fakulta architektury, Ústav stavitelství
 3. Metodika hodnocení kvality vnitřního prostředí budov s téměř nulovou spotřebou energie
  K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 4. CEN-CE certifikovaný expert pôsobiaci v EU
  J. Bendžalová, ENBEE
 5. Vákuové zasklenie v energeticky hospodárnych budovách – vízia, či realita?
  I. Chmúrny, SvF STU Bratislava
 6. Energetická hospodárnosť obytných miestností pri rozličných vykurovacích systémoch
  P. Buday, R. Ingeli, SvF STU Bratislava
 7. Vykurovanie rodinného domu, typ bungalov, v energetickej triede A1
  R. Illith, SPP – distribúcia, a.s.
 8. Aplikace adaptivního modelu tepelného komfortu v provozu budov s téměř nulovou spotřebou energie
  K. Kabele, Z. Veverková, M. Urban, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
17.30 – 18.30 h diskusné fórum A: Energetika budov
vedie: Dr. Ing. K. Šoltésová, PhD., SIEA
diskutujúci: M. Dubnička, I. Chmúrny, A. Ohradzanská
18.30 – 19.00 h odborné energetické poradenstvo: SIEA
20.00 – 20.30 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA
koktail Generálneho partnera: SPP – distribúcia, a.s.
koktail Hlavného partnera:
Odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2019
20.30 – 23.00 h SPOLOČENSKÝ VEČER s kapelou KANCI PANÍ NADLESNÍ DEGUSTÁCIA VÍN s vinárstvom VINIDI

11 . 2. 2020 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA
Generálny partner: SYSTHERM s.r.o.

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h III. sekcia: ZDROJE TEPLA
vedie: prof. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 1. Zlepšenie enviromentálnych parametrov zdroja tepla spaľujúceho HU
  J. Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s.
 2. Znižovanie radiačnej zložky tepla z krbových vložiek pomocou Loop HP
  M. Malcho, P Nemec, M. Polačiková, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Uplatnenie lineárnych charakteristík energetických strojov a zariadení na optimalizáciu prevádzky
  F. Urban, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava
 4. Zdroj tepla a chladu pre zrekonštruovanú administratívnu budovu spoločnosti Robert Bosch, spol. s r o.
  P. Muškát, M. Fabry, Robert Bosch, spol. s r o.
 5. Ůsporné vytápění velkoprostorových objektů
  O. Hojer, Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o.
 6. BAT a BREF pre veľké spaľovacie zariadenia
  P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.
 7. Inovatívne technológie pre výrobu tepla a teplej vody
  J. Kouba, Brilon a.s.
10.30 – 11.00 h PRESTÁVKA s GREEN MAGAZINE
11.00 – 13.00 h IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE
vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 1. Kogeneračná jednotka ako zdroj elektrickej energie pre chladiace veže
  R. Illith, V. Hricová, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava
 2. Transformácia KVET v Žilinskej teplárenskej, a.s.
  M. Garbier, Výskumno vzdelávacie centrum bioenergie Kapušany, Žilinská teplárenská, a.s.
 3. Vplyv klimatických pomerov na termickú účinnosť kondenzačnej elektrárne s odberom tepla
  F. Urban, P. Uhliar, F. Ridzoň, F. Világi, SjF STU Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice
 4. Ekonomika prevádzky Stirlingovho motora v bytovom dome
  M. Patsch, P. Ďurčanský, J. Jandačka, M. Malcho, SjF ŽU Žilina, Katedra energetickej techniky
 5. Výroba elektrické a tepelné energie z odpadního tepla z kompresorových stanic
  J. Najser, VŠB TU Ostrava (CZ)
 6. Tepelno-energetická bilancia palivového článku pri dodávke vodíka z metal hydridových materiálov
  T. Brestovič, N. Jasminská, M. Lázár, L. Tóth, SjF, Technická univerzita v Košiciach
13.00 – 14.30 h OBED
14.30 – 16.30 h V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST
vedie: prof. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Technicko-prevádzkové možnosti uplatnenia OZE v systémoch CTZ
  J. Sadlek, Veolia Energia Slovensko, a.s.
 2. Zákaznické řešení návrhu a výroby předávacích stanic a Průmysl 4.0
  O. Chalupka, SYSTHERM s r.o. (CZ)
 3. Rekonštrukcie a výstavba v SZT – efektívne riešenní v hybridnnom prevedení s úsporou až 30 %
  R. Štefanec, NRG flex, s.r.o.
 4. Využitie bioplynu pri zásobovaní teplom
  B. Bednarič, ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
 5. Akumulácia primárnej energie metánu do hydrátov
  M. Malcho, P. Ďurčanský, D. Hečko, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 6. Štúrovo – účinné CZT využívaním GTV a KVET
  M. Havrlent, Racen spol. s r.o.
 7. Ako ďalej s nízkoteplotnou energiou z termálnych kúpalísk?
  A. Predajnianska, J. Takács, SvF STU Bratislava
16.30 – 17.00 h PRESTÁVKA
17.00 – 18.00 h diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla
vedie: Ing. P. Kosa, Národná energetická spoločnosť a.s.

diskutujúci: J. Jandačka, J. Urban, J. Takács,
18.00 – 20.00 h WELLNESS
20.00 – 20.30 h koktail Generálneho partnera: SYSTHERM s.r.o.
BRILON a.s.
koktail Hlavných partnerov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
NRG flex, s.r.o.
Decon, spol.s.r.o.
Robert Bosch, spol. s r.o.
Žilinská teplárenská, a.s.
Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o.
20.30 – 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA

12. 2. 2020 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Generálny partner: Viessmann, s.r.o.

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 -10.30 h VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY
vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 1. Databáze vlastností tuhých biopaliv a bioodpadů
  M. Baláš, VUT Brno (CZ)
 2. Spôsoby znižovania emisií tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla na tuhé palivá
  J. J. Jandačka, M. Holubčík, P. Ďurčanský, J. Trnka, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Nestandartní podmínky spalování biomasy a produkce emisí
  M. Lisý, VUT Brno (CZ)
 4. Možnosti výroby a energetického využitia biouhlia
  J. Gaduš, SPU v Nitre
 5. Kondenzačná technika v službách biomasy
  R. Krakovik, HERZ, spol. s r.o.
 6. Skúsenosti z oblasti využitia tepla z bioplynových staníc
  D. Jeleň, KUVOZE
 7. Technologické riešenia v odpadovom hospodárstve pre oblasť energetiky – praktické ukážky
  R. Prochazka, VUMZ SK, s.r.o.
10.30 – 11.00 h PRESTÁVKA s redakciou UV Group
11.00 – 13.00 h VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ
vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Vplyv prevádzky tepelných čerpadiel na obnovu bytového domu
  I. Skalíková, B. Füri, SvF STU Bratislava
 2. Najčastejšie chyby pri návrhu systémov s tepelnými čerpadlami
  P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 3. Hodnotenie realizácie a prevádzky tepelných čerpadiel pri obnove bytového domu
  F. Vranay, TU Košice
 4. Hodinová metóda pri návrhu veľkých tepelných čerpadiel
  P. Tomlein, SZ CHKT, Rovinka
 5. Optimalizácia zdroja tepla pre SCZT s využitím kogenerácie a tepelných čerpadiel
  M. Mudrá, J. Takács, SvF STU Bratislava
 6. Rekuperácia tepla z kanalizácie v bytových domoch
  Ján Šmelík
13.00 – 14.30 h OBED
14.30 – 16.30 h VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA
vedie: Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava
 1. Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v domácnostiach
  M. Veverka, SIEA
 2. Potreba návrhu OZE a slnečných energetických systémov v budovách na Slovensku
  L. Skalík, SvF STU Bratislava
 3. Parné Ruthsove akumulátory tepla a solárne ejektorové chladenie v budovách
  M. Masaryk, P. Mlynár, F. Világi, D. Štrba, ÚESZ SjF STU Bratislava
 4. Kombinácia obnoviteľných zdrojov v rodinných domoch s energetickou triedou A1 a A0 aj s použitím slnečnej energie
  P. Kuliaček, Viessmann s.r.o.
 5. Aplikácia tepelne-aktívnych panelov v budovách s využitím OZE
  D. Kalús, SvF STU Bratislava
16.30 – 17.00 h PRESTÁVKA s internetovým portálom TZB-info
17.00 – 18.00 h diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie
vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. SvF STU Bratislava

diskutujúci: B. Füri, J. Takács, Ľ. Kolláth,
18.00 – 20.00 h WELLNESS
20.00 – 20.30 h koktail Generálneho partnera: Viessmann, s.r.o.
koktail Hlavných partnerov: HERZ, spol. s r.o.
20.30 – 23.00 h KOKTAIL + DISKOTÉKA

13. 2. 2020 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ
Generálny partner: LDM Bratislava s.r.o.

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA
vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 1. Požiadavky na meranie a rozpočítanie tepla v Smernici EPaR 2018/2002
  M. Mariaš, MH SR
 2. Zákon o metrológii z pohľadu používateľov určených meradiel a registrovaných osôb
  T. Švantner, Slovenská legálna metrológia, n.o.
 3. Digitalizácia v oblasti merania a rozpočítania. Požiadavky Smernice EPaR 2018/2002 v praxi
  D. Samek, ISTA CZ
 4. Diaľkové odpočty prostredníctvom pevnej rádiovej siete meračov tepla a vodomerov Kamstrup
  R. Režo, V.I.Trade s.r.o.
 5. Rozpočítavanie tepla v podmienkach SBD Banská Bystrica
  J. Buzaši, SBD Banská Bystrica
 6. Ekonomické aspekty pri posudzovaní prevádzky CZT v budove
  M. Verčimák, ZSVB
 7. Kvalitné meranie – základ úspechu každého projektu či procesu
  M. Raček, AREKO, s.r.o.
 8. Integrace technických systémů budov
  M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
10.30 – 11.00 h PRESTÁVKA s časopisom Stavebníctvo a Bývanie
11.00 – 13.00 h X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 1. Riadenie výkonu výmenníkov tepla pre prípravu teplej vody
  D. Koudelková, SvF STU Bratislava
 2. Vplyv regulačných metód vykurovania na tepelnú pohodu
  B. Slodičák, Siprin s.r.o.
 3. Priemyselné armatúry LDM
  M. Lehota, LDM Bratislava s.r.o.
 4. Navrhovaní teplovodních otopných soustav s ohledem na provozní stavy soustavy
  J. Spurný, M. Kabrhel, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 5. Odolnosť web orientovaných riadiacich systémov TZB voči útokom hackerov
  J. Graus, REGULATERM spol. s r.o.
 6. Citlivostní analýza indexu připravenosti budovy na chytrá řešení
  O. Horák, K. Kabele, Fakulta stavební ČVUT v Praze (CZ)
 7. Optimalizácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie
  M. Kurčová, SvF STU Bratislava
13.00 – 14.30 h OBED
14.30 – 16.30 h XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV
vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice
 1. Porovnanie spôsobov hydraulického vyregulovania vykurovacích sústav v objektoch po ich zateplení
  Ján Šmelík
 2. Využitie tepelných ziskov a vplyv na hydrauliku v zateplenom bytovom dome
  J. Habánek, energetický audítor
 3. Rozdiel medzi "nastavovaním podľa projektu" a "hydraulickým vyregulovaním"
  Juraj Šmelík, THERMO-ECO-ENGINEERING s.r.o.
 4. Hydraulické vyregulovanie, legislatíva – prax
  D. Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.
 5. Vyregulovanie cirkulácie teplej vody
  M. Gerboc, VYREGULOVANIE spol s r.o.
 6. Dopady meniaceho sa prietou vykurovacej vody na hydrauliku
  F. Vranay SvF TU v Košiciach
16.30 – 17.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom EUROSTAV
17.00 – 18.00 h diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
vedie: Dušan Piták, TERMOSERVISDP, s.r.o.

diskutujúci: M. Kurčová, F. Vranay, M. Piterka
18.00 – 20.00 h WELLNES
20.00 – 20.30 h koktail Generálneho partnera: LDM Bratislava s.r.o.
koktail Hlavných partnerov: V.I.Trade, s.r.o.
ista Slovakia, s.r.o.
Kotrbatý V.M.Z. spol. s r.o.
Fenix Slovensko, s.r.o.
AREKO, s.r.o.
Udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2019
20.30 – 23.00 h ROZLÚČKOVÝ SPOLOČENSKÝ VEČER

14. 2. 2020 ENERGETICKÉ SLUŽBY
Generálny partner:

08.00 – 18.00 h registrácia účastníkov
08.00 – 11.00 h registrácia účastníkov
08.30 – 10.30 h XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT
vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Zabezpečenie kvality vnútorného prostredia ako hlavná úloha energetického manažmentu
  B. Junasová, SvF STU, Bratislava
 2. Garantované energetické služby – trendy na trhu
  M. Rothová, Energy Centre Bratislava
 3. Získaj kontrolu nad energiou! Staň sa inteligentnejším užívateľom energie
  S. Bartoňová, EHB Meridian, s.r.o.
 4. Vliv řízení kombinovaných zdrojů energie na energetickou náročnost budov
  O. Šikula, VUT Brno (CZ)
 5. Aktuality zo slovenskej pobočky AEE
  M. Rutšek, Asociácia energetických inžinierov – AEE
 6. Hodnotenie tepelnej dynamiky sálavých vykurovacích systémov
  M. Krajčík, SvF STU, Bratislava
 7. Výpočet energetickej náročnosti budovy s podporou BIM
  L. Kudiváni, SvF STU, Bratislava
10.30 – 11.00 h PRESTÁVKA s vydavateľstvom JAGA GROUP
11.00 – 13.00 h XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY
vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
 1. Meranie teplotných profilov v interiéri pri rôznych spôsoboch vykurovania
  A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 2. Vytváranie zónovej tepelnej pohody pomocou veľkoplošnej výustky s laminárnym stropom
  A. Kapjor, P. Mičko, Marián Pafčuga, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 3. Projekt veľkokapacitného batériového úložiska – SAS
  P. Jackuliak, Fenix Slovensko s.r.o.
 4. Stropné chladenie v praxi
  J. Pajdlhauser, B. Štosel, HERZ, spol. s r.o.
 5. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov
  M. Malcho, R. Lenhard, K. Kaduchová, SjF ŽU Žilina, Katedra tepelnej techniky
 6. CFD simulácia prenosu tepla pomocou chladiacich panelov
  M. Budiaková, Fakulta architektúry, STU Bratislava
 7. Vplyv kontaketného zatepľovacieho systému ATO na tepelný výkon sálavej steny
  M. Šimko, SvF STU, Bratislava
13.00 – 14.00 h ZÁVER KONFERENCIE

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu poradia prednášok.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE SSTP

TERMÍN A MIESTO KONANIA

10. 2. – 14. 2. 2020 Grand Hotel PERMON, PODBANSKÉ, VYSOKÉ TATRY

Účastnícky poplatok bez DPH DPH spolu s DPH
vložné účastník 85,00 € 20,00 % 102,00 €
vložné účastník člen SSTP*, SKSI 60,00 € 20,00 % 72,00 €
jednotné vložné po uzávierke (22. 3. 2019) 135,00 € 20,00 % 162,00 €
obed / deň 8,33 € 20,00 % 10,00 €
večera / deň 14,17 € 20,00 % 17,00 €
zborník prednášok tlačený 25,00 € 20,00 % 30,00 €
zborník prednášok CD 15,00 € 20,00 % 18,00 €
zborník prednášok na USB 20,00 € 20,00 % 24,00 €
partner konferencie + špeciálne požiadavky CP individuálne na adrese: sstp@zsvts.sk

* Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2020
* (viď členstvo na www.sstp.sk)

Ponuka prezentácie pre „Generálneho partnera“

 • vystúpenie reprezentanta spoločnosti v rámci vybranej odbornej sekcie v trvaní 15 min.,
 • firemná prezentácia formou prezentačného stolíka v priestoroch konania konferencie,
 • logo, panel/banner alebo roll-up v priestoroch konania konferencie počas celého jej trvania,
 • uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Generálny partner,
 • úvodný pohovor predstaviteľa spoločnosti počas recepcie,
 • zborník prednášok konferencie,
 • reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),
 • traja predstavitelia GP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky

Ponuka prezentácie pre „Hlavného partnera“

 • odborná prednáška v rámci odbornej sekcie v trvaní 15 min.,
 • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
 • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
 • uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Hlavný partner,
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
 • reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),
 • dvaja predstavitelia HP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky.

Ponuka prezentácie pre „Výstavného partnera“

 • propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,
 • logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,
 • 1 ks CD zborník prednášok z konferencie,
 • predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 31. 1. 2020 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.
Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.
Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: sstp@zsvts.sk

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 31.1.2020

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE GRAND HOTEL PERMON****

UBYTOVANIE:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v Grand hotel Permon**** :

Izba Cena za izbu / noc
2-lôžková / apartmán 100 €
2-lôžková / apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková 90 €
Prístelka 45 €

Cena zahŕňa raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00 hod., vstup do AQUA & KID’S Paradise, vstup do fitness centra a parkovanie.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40/deň.

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v hoteli Pieris*** :

Izba Cena za izbu / noc
2-lôžková / apartmán 90 €
1-lôžková, resp. apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková 80 €

Cena zahŕňa raňajky formou bufetu, parkovanie pri hoteli Pieris*** a vstup do wellness Pieris. Navyše zadarmo v Grand hoteli Permon****: vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00 hod., fitness centrum a vstup do AQUA & KID’S Paradise.
Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40/deň.

Bonusy:

 • Pre všetkých ubyt. účastníkov na 4 noci: 2 x 3-hodinový vstup do AQUA & KIDS &SAUNA Paradise zdarma
 • Pre všetkých ubyt. účastníkov na menej nocí: 1 x 3 hod. vstup do AQUA & KIDS &SAUNA Paradise zdarma

REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Postup:

 1. Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu sstp@zsvts.sk
 2. Zaplatenie vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 11 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX SSTP potvrdí hotelu, že Vás môže ubytovať!
 3. Nahlásenie ubytovania priamo v hoteli výlučne e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk
  (e-mail musí obsahovať informáciu o tom, že sa zúčastňujete konferencie SSTP, termín ubytovania, počet osôb na izbe, kompletné fakturačné údaje
 4. Nahlásenie ubytovania je možné do 31. 1. 2020

Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!
Rezerváciu ubytovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!
Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Čas príchodu a odchodu:
Čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 hod. je predmetom dostupnosti.
Čas check-out je do 11:00 hod.

Návrhy stravovania:
Obedy formou švédskych stolov sú v cene 10 €/osoba/obed. Obedy prebiehajú v čase 12:00 – 15:00 hod.
Večere formou švédskych stolov sú v cene 17 €/osoba/večera. Večere prebiehajú v čase 18:00 – 21:00 hod.

REZERVÁCIA HOTELA
Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 31. 1. 2020.

Generálni partneri:

Hlavní partneri:

Výstavní partneri:

Mediálni partneri:

Spolupracujúce združenia a agentúry:

Odborné energetické poradenstvo:

Harmonogram podujatí 2020

konferencia
VYKUROVANIE
február

konferencia
ENERGETICKÝ MANAŽMENT
marec

konferencia
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
máj

konferencia
AKUSTICKÝ SEMINÁR
máj

konferencia
VETRANIE A KLIMATIZÁCIA
jún

seminár
VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA
september

konferencia
FACILITY MANAGEMENT
september

konferencia
SANHYGA
október

konferencia
MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA
november

konferencia
VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV
november

www.sstp.sk

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.