logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ČKAIT: Jsme pro úplné zrušení Pražských stavebních předpisů

Ustanovení Pražských stavebních předpisů jsou zmatečná ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům. Nerespektuje definované pojmy a zavádí nové. Zejména však oproti ostatním předpisům vypouští mnoho požadavků, případně zavádí zbytečné úlevy. Informace zazněly na tiskové konferenci ČKAIT 7. 10. 2015.

Reklama

Požadavky na konstrukce a regulativy

Vybrané kapitoly a problematická ustanovení kritizovali experti pozvaní na tiskovou konferenci České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Ing. Ladislav Bukovský, předseda OV ČKAIT Praha, upozornil např. na ustanovení umožňující snížení světlé výšky obytných místnosti na 2,4 m, přičemž nejsou vůbec stanoveny požadavky na výšku podkrovních místností.

Ing. Bukovský kritizoval požadavky na schodiště, které jsou zcela v rozporu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. PSP umožňují navrhovat schodiště, která jsou nebezpečná nebo nepoužitelná např. pro osoby s omezenou možností pohybu. Zdůraznil absenci požadavku na minimální šířku kosého stupně a také průchodnou šířku ramene schodiště pouze 0,75 m v bytech, s tím, že madlo může omezit průchodnou šířku na 0,65 m.

Dále upozornil např. na vágní formulace povinnosti ochrany před bleskem, z které vyplývá povinnost zřídit ji bez rozdílu ve všech domech, a to i tam, kde to není nutné. Zmínil také možnost bytové výstavby v aktivní povodňové zóně, což je v rozporu § 67 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Ing. Bukovský kritizoval rovněž ustanovení řešící urbanistické vztahy, která zavádí nejednoznačné regulativy, zavádí nová pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku a nejednoznačné výškové regulativy. Zmínil rovněž zrušení požadavků na některé druhy staveb, např. opravny motorových vozidel, čerpací stanice, sklady, stavby pro ubytování atd.

Požadavky na proslunění

Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., se ve svém příspěvku věnovaném zejména problematice proslunění zastavil u ustanovení, které povoluje stavět pouze 80 % bytů se splněným požadavkem proslunění. Považuje jej za správné, ale pouze v odůvodněných případech, tam kde dodatečná výstavba generuje mnoho „ateliérů“, které nelze zkolaudovat jako byty. Na příkladech reálných zastavěných území dokázal, že v novostavbách rodinného bydlení i bytových domů, stáří např. 15 let, tvořících uzavřené bloky, je takováto úleva zcela neopodstatněná. Přípustná je podle doc. Kaňky u staré blokové zástavby. Jako příklad uvedl zástavbu Vršovic, kde na konkrétním příkladu konstatoval, že požadavek proslunění 100 % v nejnižších podlažích je nesplnitelný.

Upozornil však také na možnost staveb uvnitř dvorů takovéto blokové zástavby. Je přesvědčen, že regulace v těchto dvorech by se měla zpřesnit a upozornil, že požadavek na proslunění je prakticky jediným nástrojem, jak dnes zástavbu dvorů regulovat.

Pražská bloková zástavba v ulicích Jaromírova a Oldřichova na Vyšehradě, © dudlajzov - Fotolia.com
Pražská bloková zástavba v ulicích Jaromírova a Oldřichova na Vyšehradě, © dudlajzov - Fotolia.com

Řešení území a dopravy

Problematice dopravy v PSP se věnoval Ing. Ondřej Kyp. Dopravní infrastruktura není podle Ing. Kypa v rámci PSP dostatečně řešena. Jde přitom o jednu ze základních podmínek fungování města. Kritizoval nové nekompatibilní názvosloví místních komunikací a absenci požadavků na dostatečnou obsluhu rozvojových a přestavbových území veřejnou hromadnou dopravou.

Zde zcela chybí vazba na skutečnost, že místní komunikace se navrhují podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, což je námětem několika připomínek od městských částí, které ovšem zpracovatel PSP nezohlednil s odůvodněním „Smyslem ustanovení je definovat způsoby vymezení veřejných prostranství, zejména uličních prostranství, nikoli konkrétní technické parametry“.

To je ale podle Ing. Kypa v kontrastu např. s §58, kde jsou uvedeny poměrně podrobně hodnoty pro zábradlí u schodišť, viz výše. Ing. Kyp se také např. pozastavil nad ustanovením o žádoucí redukci počtu parkovacích míst pro rezidenty v dosahu zastávek MHD.

Větrání a přívod čerstvého vzduchu

Ing. Zuzana Mathauserová kritizovala ustanovení, které stanovuje jako minimální nepodkročitelné množství větracího vzduchu v pobytových místnostech na 15 m3/h.osobu. Takový mírný požadavek je v rozporu s požadavky na větrání obytných budov dle ČSN EN 15665/ změna Z1, které uvádějí jako minimální dávku 25 m3/h.osobu. Upozornila na množství škodlivých látek, které se v utěsněných prostorech vyskytují, a na nutnost zajištění zdravého vnitřního prostředí ve stavbách.

ČKAIT: Praha nepotřebuje zvláštní stavební předpisy

Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček upozornil na množství připomínek odborné veřejnosti k Pražským stavebním předpisům, které nebyly nikdy reflektovány. Vyslovil se pro zrušení Pražských stavebních předpisů s tím, že by měly v celé republice platit jednotné předpisy.

ČKAIT navrhuje změnu ve stavebním zákoně, která by k červnu 2016 zbavila Prahu práva k vydávání vlastních technických požadavků. Pracoviště zpracovávající již několik roků PSP není podle ČKAIT schopno vytvořit smysluplné a bezpečné technické požadavky na stavby.

Komora požaduje respektování základních technických požadavků na stavby platných v celé ČR, jako požadavky minimální požadované ochrany veřejného zájmu, v lokálních předpisech či výjimkách navrhuje řešit nezbytné výjimky v návaznosti na umístění stavby v památkové zóně či na sídlišti či periferii Prahy, v případech pokud je to nezbytné.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.