logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Začíná soutěž o nejlepšího výrobce stavebnin za rok 2014

Prezentace SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2014 se uskutečnila dne 15.4.2015 na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR pod heslem „Nejnovější kvalitní stavební materiály a systémy pro udržitelné stavění a energetickou úspornost budov.“

Reklama

Na úvod prezentace Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví vyslovil přesvědčení, že stavebnictví má špatné období za s sebou a že po 7 letech poklesu se stavebnictví v letošním roce vydává konečně na cestu vzhůru a to jak v inženýrském, tak v pozemním stavitelství. Dále uvedl, že stavebnictví a průmyslová výroba stavebních hmot a materiálů jsou spojité nádoby a že konečné výsledky stavební činnosti představují trvalou užitnou hodnotu, která bude ovlivňovat řadu budoucích generací. Budoucí perspektiva a cíle stavebnictví musí proto spočívat zejména v tom:

 • aby stavební fondy postupně dosáhly vyspělou evropskou úroveň,
 • aby se snížila energetická náročnost výstavby a energetická náročnost budov,
 • aby pro výstavbu byly v maximální míře využívány obnovitelné zdroje materiálů.

Toto vše se ale bez kvalitních stavebních výrobků a materiálů neobejde. Také viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví pan Ing. Pavel Ševčík, ve svém úvodním vystoupení podtrhl nutnost věnovat pozornost vedle kvalitně prováděné výstavbě i energetickým úsporám ve stavebnictví v následujícím období.

S podmínkami a organizací letošního VIII. ročníku soutěže seznámil přítomné Ing. Pavel Malinský z MPO. Mimo jiné představil kategorie soutěže, kritéria posuzování přihlášených firem, postup odborné poroty, hlavní ceny a ocenění, která je možno získat.

Dále připomenul, že bližší informace o kritériích soutěže a formulář přihlášky lze nalézt na webové adrese: www.urspraha.cz a že uzávěrka přihlášek do VIII. ročníku soutěže "Nejlepší výrobce stavebnin roku 2014" je 30. 6. 2015.

Soutěž „Nejlepší výrobce stavebnin“ v uplynulých 7 letech mimo jiné ukázala, že:

 • ve firmách průmyslové výroby stavebních hmot došlo k několikanásobnému zvýšení výrobních kapacit, k modernizacím a automatizacím technologických procesů, což vedlo ke zvýšení produktivity práce a k rozšíření sortimentu spolu s růstem užitných vlastností finálních výrobků;
 • firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě. Rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě;
 • udělené nominace a získané tituly v soutěži vítězné firmy hojně využívají ke své propagaci a ke své prezentaci v tisku, na stavebních veletrzích a v poslední době zejména i na svých webových stránkách. Získané diplomy za nominace a tituly jsou vyvěšeny a prezentovány dále i ve výrobních závodech, firmách a na výstavních stáncích.

Hlavní bod prezentace jednotlivých vybraných firem byl uveden tím, že klíčovým sektorem zvyšování energetické účinnosti EU je stavebnictví, které představuje 41 % veškeré spotřebované energie EU a využívá téměř 61 % dováženého zemního plynu do EU. Hlavním problémem pro energetickou účinnost jsou již existující budovy, které spotřebovávají až 2/3 celkové energie a že pět základních pilířů Energetické unie /nově založené Evropskou komisí/jsou:

 • bezpečnost, solidarita a důvěra
 • plně integrovaný evropský vnitřní trh s energiemi
 • kontrolovaná poptávka po energetických zdrojích
 • dekarbonizovaná ekonomika a vedoucí postavení Evropy v obnovitelných zdrojích a nízko karbonových technologiích
 • vedoucí postavení výzkumu a inovací a „zeleného růstu“.

Dále bylo uvedeno, že dle Mezinárodní energetické agentury je energetická účinnost jediným a největším domácím zdrojem energie a také odvětvím s nejméně využitým potenciálem, že se jedná o čistý, levný zdroj energie, který může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé Evropě. Pokud Unie chce, aby její energetická infrastruktura v budoucnu obstála, musí do ní nyní masivně investovat. Evropský trh s energií, s 500 miliony spotřebitelů, je nejen největším regionálním trhem na světě, ale také největším dovozcem energie. Některé z výzev, před nimiž EU stojí, jsou společné většině zemí a jejich řešení si proto vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Stavební materiály hrají v trvale udržitelném rozvoji důležitou roli skrze své energetické vlastnosti a trvanlivost, což určuje spotřebu energie budov po celou dobu jejich životnosti.

Zkoumáním použití materiálů a jejich kombinací lze proto dosáhnout významných zlepšení prostředí a kvality života. Mezi trendy proto také nesmí chybět vývoj nových kvalitních materiálů s funkční i estetickou hodnotou popřípadě i za využití vhodných recyklátů.

Jak k těmto výzvám dnešní doby „energetickým úsporám a novým technologiím“ přistupují a jak je řeší firmy z oboru průmyslu stavebních hmot, je patrno z prezentací následujících 4 vybraných firem.

Za firmu WIENERBERGER a.s., největšího výrobce keramických cihel v ČR, vystoupili Ing. Roman Busta a Ing. Josef Humpolík, kteří po představení vzniku společnosti, její historii a rozdělení výrobních závodů mj. představili program POROTHERM dům, jeho výhody pro zákazníky, parametry a kritéria jakosti a kvality při stavění rodinných domků z cihelných bloků porotherm, jak probíhá školení prováděcích stavebních firem, jaké jsou garance společnosti při rozhodnutí postavit si rodinný dům – nízkoenergetický nebo pasivní se společností WIENERBERGER

Dále byly představeny spolupracující firmy pro zateplování a certifikační listiny na provádění jednotlivých řemesel. Na závěr jejich prezentace byly zodpovězeny odborné dotazy týkající se výhod a rozdílů uplatňované izolace – skelné vaty vkládané do otvorů cihly nebo dodatečného zateplení – polystyrenem, popřípadě skelnou vatou přikládanou na vnější obvodovou stěnu, jaké jsou hodnoty součinitelů prostupu tepla, apod.

Za ISOVER Saint Gobain, největšího výrobce stavebních izolačních materiálů v ČR, vystoupili Ing. Libor Urbášek, ředitel obchodu a marketingu a Ing. Karel Sedláček, Ph.D. z poradenského technického oddělení, kteří po představení společnosti, historie jejího vzniku /letos 350 let trvání od jejího založení/ a výrobního zaměření uvedli, že kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje produkty z minerální i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu, že materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci, ale slouží i jako ochrana před hlukem či jako součást požární bezpečnosti a významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov.

Samozřejmostí u firmy je vysoký důraz na kvalitu výrobků, průběžná inovace, ekologická a hygienická nezávadnost a snaha o systémová řešení. Za pozornost určitě stojí i to, že přes 95 % vlastního odpadového materiálu recyklují. Na závěr vystoupení byly promítnuty připravené letošní novinky: speciální minerální deska pro dřevostavby ISOVER Woodsil, pro ploché střechy ISOVER LAM a pro izolace pochozích podlah ISOVER STEPcoss a referenční významné stavby u nás a v zahraničí postavené za využití jejich výrobků.

Za firmu BAUMIT vystoupil ing. Ondřej Bouška z marketingového oddělení společnosti, který stručně představil historii firmy, jaké poslání a hodnoty společnost vyznává. Pro současnou firemní filosofií je vybráno motto „ nápady s budoucností“.

Dále byly představeny vyráběné produkty i inovované systémy pro zateplování budov pod označením Baumit open PREMIUM, Baumit Open, Baumit Star, Baumit Pro až po součanou novinku Baumit XS 022, který je určen pro milovníky štíhlých fasád. Podstatu systému tvoří snadné a jednoduché zpracování lepicí a armovací hmoty ve spojení s omítkou Baumti GranoporTop, který umožňuje realizovat zářivé fasády v téměř neomezené paletě barev Baumit Life. Na závěr vystoupení byly promítnuty a předvedeny referenční stavby s výrobky Baumitu u nás a v zahraničí.

Čtvrtou prezentující firmu STOMIX zastupoval pan Ing. David Čvanda, výrobní ředitel ze závodu Skorošice, který ve svém vystoupení po představení firmy, jejím vzniku, uvedl, že Stomix, spol. s r.o. má sídlo v Žulové v Jeseníku, působí na našem trhu od r. 1993 a za tu dobu zateplili přes 12 mil. m2 fasád. Jsou rovněž dodavatelem materiálů pro dokončovací práce ve stavebnictví. Vyrábí a dodávají vnější kontaktní tepelně izolační systémy, omítkoviny, fasádní a interiérové barvy, materiály pro sanaci a ochranu betonu, lepicí a stěrkové hmoty, penetrační laky a základní barvy. Firma má zavedený systém řízení kvality, který se zaměřuje na prevenci a na neustálé sledování výrobního procesu a zvažuje potenciální příčiny poruch a v předstihu je pak odstraňuje.

Fotogalerie

Na závěr vystoupení byly rovněž promítnuty referenční stavby s ukázkami uplatnění jejich inovovaných zateplovacích výrobků. Poslední novinkou na trhu zateplovacích systémů je speciální zateplovací systém STX.THERM SANA.
Systém je výjimečný svým způsobem kotvení a lze jej aplikovat přímo i na problémové podklady. Určený je jak na sanaci již provedených a dnes nestabilních zateplení (kdy hrozí riziko zřícení zateplení), tak i pro případ potřeby zdvojení stávajícího zateplení - to se týká domů zateplených dříve, kdy byla použita menší tloušťka izolantu a majitel domu má dnes zájem tuto izolaci navýšit (a dosáhnout tak větších tepelných úspor). Jedná se o velmi ekonomické řešení, kdy není potřeba odstranit původní nevyhovující zateplení.

Na závěr prezentace Ing. Pavel Malinský slavnostně vyhlásil zahájení /nového již 8. ročníku/ SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN roku 2014 a popřál organizátorům soutěže hodně přihlášených firem do soutěže, prezentujícím firmám i všem zúčastněným, aby se jim v letošní soutěži dařilo a aby se v soutěži umístili co nejlépe a případné získané ocenění také patřičně zúročili v co nejvyšší míře ve své podnikatelské činnosti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.