logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 475/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2013

se změnami:364/2007 Sb., 409/2009 Sb., 300/2010 Sb., 338/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 166/2005 Sbírky zákonů na straně 8847
schváleno:30.11.2005
účinnost od:07.12.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (276 kB)]

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Změna: 364/2007 Sb. Změna: 409/2009 Sb. Změna: 300/2010 Sb. Změna: 338/2011 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 3, § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a ekonomické parametry. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů - elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů ve výrobně naměřená v předávacím místě výrobny a sítě provozovatele distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo svorková výroba elektřiny snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, v případě společného spalování biomasy a neobnovitelného zdroje poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů, b) technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně, c) ostatní vlastní spotřebou elektřiny - elektřina z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu a která je účelně využita výrobcem či jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, d) svorkovou výrobou elektřiny - celková výroba elektřiny měřená na svorkách generátorů instalovaných ve výrobně, e) váženými průměrnými náklady kapitálu - vážený průměr očekávané úrokové sazby pro úvěry na investice do projektů na využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a očekávaného výnosu vlastního kapitálu investora do projektů na využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. § 3 Termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory a termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu (1) Výrobce oznámí rozhodnutí o výběru způsobu podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve svých výrobnách formou povinného výkupu podle § 4 odst. 4 zákona provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánovaným zahájením výroby. (2) Změnu zvoleného způsobu podpory oznámí výrobce provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, od kterého má ke změně dojít. (3) Vzor oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (4) Předpokladem pro uplatnění podpory formou povinného výkupu je předání údajů výrobcem o předpokládaném ročním množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a množství elektřiny nabídnuté výrobcem příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy k povinnému výkupu v termínech podle odstavce 5. Výrobce, jenž neuplatní právo na podporu formou povinného výkupu a hodlá využít podpory formou zelených bonusů, předá údaje o předpokládaném ročním množství vyrobené elektřiny v termínech podle odstavce 5. Vzor hlášení o předpokládané výrobě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy, jež má být v následujícím kalendářním roce vyrobena z obnovitelného zdroje a uplatněna k podpoře, je vždy 31. srpen kalendářního roku. Pro nové výrobny předá výrobce tyto údaje nejméně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu. (6) Při rozhodnutí výrobce o přechodu z režimu podpory formou zelených bonusů do režimu výkupních cen je výrobci přiznána taková výše výkupních cen, jako kdyby podpora formou zelených bonusů nebyla uskutečněna a po celé uplynulé období nároku na podporu byla využívána podpora formou povinného výkupu. (7) Vzory oznámení o výběru formy podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o její změně podle odstavce 3 a hlášení a předávání údajů podle odstavce 4 jsou Energetickým regulačním úřadem rovněž poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. § 4 Technické a ekonomické parametry při podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů výkupními cenami (1) Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby návratnosti investic při uplatnění podpory výkupními cenami za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů je splnění hodnot technických a ekonomických parametrů výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, při nichž výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů za stanovených výkupních cen dosáhne a) přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu za dobu životnosti výroben elektřiny, který je určen průměrným váženým nákladem kapitálu, a b) nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti výroben elektřiny, při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu. (2) Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů samostatně pro jednotlivé podporované kategorie obnovitelných zdrojů a vybrané technologie, které při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů umožňují splnit požadovaná ekonomická kritéria podle odstavce 1, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příloha 1 VZOR Oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně ------------------------------------------------------------------ Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce: ------------------------------------------------------------------ Identifikační číslo:^1) ------------------------------------------------------------------ Název a adresa výrobny:^2) ------------------------------------------------------------------ Číslo licence na výrobu elektřiny:^1) ------------------------------------------------------------------ Druh obnovitelného zdroje: ------------------------------------------------------------------ Od 1. .... roku^3) .... žádáme o podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ve výše jmenované výrobně ve formě:^4) a) výkupu podle § 4 odst. 4 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, b) úhrady zelených bonusů podle § 4 odst. 7 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. V ........ Dne .......... ................................ Jméno a příjmení výrobce/ Jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat za výrobce Podpis ------------------------------------------------------------------ _______________ 1) Bylo-li identifikační číslo nebo číslo licence uděleno. 2) Uvede se název a adresa výrobny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny; pokud rozhodnutí o udělení licence ještě nebylo vydáno, uvede se název a adresa výrobny v souladu s podanou žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny. 3) Pro rok 2006 se uvede datum 1. ledna 2006 pro stávající výrobny anebo datum (den, měsíc, rok) zahájení výroby ve výrobně, pokud je toto datum pozdější než 1. ledna 2006. 4) Nehodící se škrtněte. Příloha 2 VZOR Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů Příloha 3 Indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů Energie vody - Vodní elektrárny 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 30 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Účinnost nově instalované turbíny je předpokládána v provozním optimu >= 85 % (měřeno na spojce turbíny), u renovací starších typů >= 80 %. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------- Celkové měrné investiční náklady Roční využití instalovaného výkonu [Kč/kWe] [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------------------------------- < 145 000 > 4 000 ------------------------------------------------------------------------------------- Energie biomasy 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících biomasu pro výrobu elektřiny se předpokládá ekonomicky racionální využití odpadního tepla. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční Roční využití instalovaného náklady[Kč/kWe] výkonu [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------------------------------------------ Zdroj spalující čistou biomasu < 75 000 > 5 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Zdroj spalující (samostatně) < 75 000 > 5 000 plyn ze zplyňování pevné biomasy ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pozn. Celkové měrné investiční náklady - celkové měrné investiční náklady vztažené na instalovaný elektrický výkon Indikativní parametry u energie biomasy byly použity za předpokladu cen biomasy v roce 2011 v obvyklé úrovni odpovídající její kvalitě a množství. Bioplyn, skládkový plyn, kalový a důlní plyn z uzavřených dolů 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny spalující skládkový, kalový nebo důlní plyn 15 let, výrobny spalující bioplyn pak 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: U výroben spalujících bioplyn pro výrobu elektřiny se předpokládá racionální využití odpadního tepla. 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční Roční využití instalovaného náklady[Kč/kWe] výkonu [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------------------------------------------ Výrobny spalující skládkový plyn, < 50 000 > 7 000 kalový plyn ------------------------------------------------------------------------------------------------ Výrobny spalující bioplyn včetně < 100 000 > 7 500 nové technologie produkce bioplynu ------------------------------------------------------------------------------------------------ Výrobny spalující důlní plyn < 50 000 > 7 000 z uzavřených dolů ------------------------------------------------------------------------------------------------ Energie větru - Větrné elektrárny 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Roční průměrná rychlost větru v lokalitě výstavby větrné elektrárny ve výšce osy rotoru navrhované elektrárny se předpokládá >= 6 m/s. 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------- Celkové měrné investiční náklady Roční využití instalovaného výkonu [Kč/kWe] [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------------------------------- < 42 000 > 2 100 ------------------------------------------------------------------------------------- Geotermální energie - využití nízkopotenciálního tepla 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Energetický potenciál zdroje geotermální energie se předpokládá alespoň v takové výši, aby z něj bylo možné prostřednictvím teplonosného média trvale získávat minimální tepelný zisk odpovídající 50 až 70 litrům vody za sekundu o teplotě > 95 °C na jeden megawatt instalovaného elektrického výkonu zdroje. 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------- Celkové měrné investiční náklady Roční využití instalovaného výkonu [Kč/kWe] [kWh/kWe] ------------------------------------------------------------------------------------- < 275 000 > 5 700 ------------------------------------------------------------------------------------- Fotovoltaika 1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let. 2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny >= 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je předpokládán pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého výkonu ročně. 3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční Roční využití instalovaného náklady[Kč/kWp] výkonu [kWh/kWp] ------------------------------------------------------------------------------------------------ Do 30 kWp včetně < 60 000 > 980 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pozn. kWp vyjadřuje jednotku špičkového elektrického výkonu solárního panelu dosažitelného za daných referenčních podmínek. Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 364/2007 Sb. Přechodné ustanovení Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl. II vyhlášky č. 409/2009 Sb. Přechodné ustanovení Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Čl. II vyhlášky č. 300/2010 Sb. Přechodné ustanovení Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle dosavadní přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb. Čl. II vyhlášky č. 338/2011 Sb. Přechodné ustanovení Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.