logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 452/2012 Sb. o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

uveřejněno v: č. 168/2012 Sbírky zákonů na straně 5970
schváleno:07.12.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (1091 kB)]

452/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2012 o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen "autorizace"), včetně vzorů žádostí, a podmínky pro posuzování těchto žádostí. § 2 Žádost o udělení, prodloužení a zrušení autorizace (1) Žádost o udělení autorizace se podává pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť. (2) Žádost o udělení autorizace se podává na všechna nová vybraná plynová zařízení, a také v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení jejich kapacity, s výjimkou přeložky vybraných plynových zařízení. (3) Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu, produkující plyn^1) a biometan^2) je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. (4) Žádost o prodloužení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace, požadovanou dobu prodloužení platnosti autorizace a důvod jejího prodloužení. (5) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace a důvod jejího zrušení. § 3 Posuzování žádostí Při rozhodování o žádosti o udělení autorizace podle § 2 ministerstvo posuzuje a) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu se státní energetickou koncepcí, b) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s územní energetickou koncepcí, c) účelnost, efektivnost a hospodárnost navržené výstavby vybraného plynového zařízení, d) finanční předpoklady žadatele k výstavbě vybraného plynového zařízení, e) význam výstavby vybraného plynového zařízení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenské soustavy a zásobování zákazníků, f) zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s ochranou životního prostředí, pokud tak stanoví jiný právní předpis^3), g) u výroben biometanu, zda jejich výstavba je v souladu s národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů. § 4 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení. 2. Vyhláška č. 118/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení. 3. Vyhláška č. 52/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení, ve znění vyhlášky č. 118/2005 Sb. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání. 4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání. 5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*. II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Název nebo obchodní firma. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa sídla. 4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*. III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že 1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I., 2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II. V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o přímém plynovodu 1. Předpokládané umístění plynovodu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude přímý plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000. 2. Účel výstavby přímého plynovodu. 3. Termín předpokládaného zahájení a ukončení výstavby a termín předpokládaného uvedení přímého plynovodu do provozu. 4. Požadovaná doba platnosti autorizace. 5. Základní údaje o přímém plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost plynovodu (v mm), - max. a min. provozní tlak v místě připojení (v MPa), - projektovaný max. výkon (v tis. m3/hod.), - přepravní kapacita (v mil. m3/rok), - předpokládané roční využití projektované kapacity (v %), - místo připojení k přepravní soustavě na území České republiky nebo k zahraniční plynárenské soustavě, - předpokládané investiční náklady přímého plynovodu včetně nákladů na připojení, Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Doklad prokazující odmítnutí přístupu k distribuční soustavě. 2) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě přímého plynovodu podle jiného právního předpisu^3), pokud tak tento předpis stanoví. 3) Smlouva o připojení přímého plynovodu k přepravní soustavě. 4) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě přímého plynovodu. Vysvětlivka: * Nepovinný údaj Příloha 2 VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání. 4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání. 5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*. II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Název nebo obchodní firma. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa sídla. 4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*. III. V případě, že zásobník plynu nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že 1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I., 2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II. V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu zásobníku plynu, je-li uzavřena. Část B - údaje o zásobníku plynu 1. Název zásobníku plynu. 2. Předpokládané umístění zásobníku plynu - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude zásobník plynu situován a situační zákres zásobníku plynu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000. 3. Skupenství skladovaného plynu (plynná nebo kapalná fáze). 4. Způsob uskladnění (v nádrži nebo v geologických strukturách). 5. Geologická charakteristika s vypořádáním zbytkových evidovaných zásob (pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách). 6. Účel výstavby zásobníku plynu a jeho funkce v plynárenském systému České republiky, případně jeho funkce pro zahraniční plynárenské společnosti. 7. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení zásobníku plynu do provozu včetně přípojných plynovodů. 8. Požadovaná doba platnosti autorizace. 9. Základní údaje o plynovodech spojujících zásobník plynu s přepravní soustavou nebo distribuční soustavou anebo jinými plynárenskými zařízeními, s možností odebírat ze zásobníku plyn - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - místo připojení k přepravní nebo distribuční soustavě anebo k jiným plynárenským zařízením, odebírajícím plyn ze zásobníku s příslušnými mapovými podklady, - předpokládané investiční náklady. 10. Základní údaje o zásobníku plynu - projektovaná skladovací kapacita (v mil. m3 plynu), - údaje o podušce (v mil. m3 plynu, uvádět pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách). - projektovaný max. denní vtláčecí a těžební výkon (v mil. m3 plynu, uvádět pouze v případě uskladnění v přírodních strukturách). - předpokládané využití projektované roční skladovací kapacity (v % projektované kapacity), - předpokládané investiční náklady na výstavbu zásobníku a způsob financování, Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí, k výstavbě zásobníku plynu podle jiného právního předpisu^3). 2) Smlouva o připojení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě. 3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě zásobníku plynu včetně připojovacích plynovodů. Vysvětlivka: * Nepovinný údaj Příloha 3 VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání. 4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání. 5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*. II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Název nebo obchodní firma. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa sídla. 4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*. III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že 1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I., 2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II. V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynovodu, je-li uzavřena. Část B - údaje o plynovodu spojujícím plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami 1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000. 2. Charakteristika plynovodu - včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí s podrobným zdůvodněním účelu stavby a její přepravní funkce. 3. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení plynovodu do provozu. 4. Požadovaná doba platnosti autorizace. 5. Základní údaje o plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - projektovaná přepravní roční kapacita (v mil. m3), - místo připojení k přepravní soustavě nebo k příslušné distribuční soustavě, - předpokládané využití roční přepravní nebo distribuční projektované kapacity (%), - způsob obchodního měření plynu v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, umožňující přeshraniční měření toku plynu. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě plynovodu podle jiného právního předpisu^3), pokud tak tento předpis stanoví. 2) Smlouva o připojení k zahraniční přepravní soustavě nebo k zahraniční distribuční soustavě, ke které bude plynovod připojen. V případě, že provozovatel a žadatel je jedna a táž fyzická nebo právnická osoba, nahrazuje tato smlouva vyjádření provozovatele se zdůvodněním propojení a posouzením vlivu na stávající plynárenskou soustavu České republiky. 3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě plynovodu. 4) V případě propojení přepravních soustav, doklady prokazující zajištění obousměrné kapacity nebo odůvodněnou žádost o udělení výjimky z tohoto požadavku, a to v souladu se stanoveným postupem v přímo účinném předpisu Evropské unie^4). Vysvětlivka: * Nepovinný údaj Příloha 4 VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání. 4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání. 5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*. II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Název nebo obchodní firma. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa sídla. 4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*. III. V případě, že plynovod nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že 1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I., 2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II. V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynovodu, je-li uzavřena. Část B - údaje o plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa 1. Předpokládané umístění plynovodu na území České republiky, kraj, obec, katastrální území, na nichž bude plynovod situován a situační zákres plynovodu do snímku mapy v měřítku minimálně 1: 25 000. 2. Účel výstavby plynovodu, včetně technologických a stavebních objektů, které jsou jeho součástí, ve vztahu k současnému stavu přepravní nebo distribuční soustavy se zdůvodněním jeho funkce v soustavách. 3. Předpokládaný termín zahájení a ukončení výstavby a předpokládaný termín uvedení plynovodu do provozu. 4. Požadovaná doba platnosti autorizace. 5. Základní údaje o plynovodu - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - projektovaný max. tlak (MPa) - provozní tlaky na vstupu a výstupu (v MPa), - projektovaná roční přepravní nebo distribuční kapacita, - místo připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení, - předpokládané využití projektované ročním přepravní nebo distribuční kapacity (v %), Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě plynovodu podle jiného právního předpisu^3), pokud tak tento předpis stanoví. 2) Smlouva o připojení k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu není totožný s provozovatelem příslušné soustavy. 3) Doklady prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě plynovodu. Vysvětlivka: * Nepovinný údaj Příloha 5 VZOR Žádost o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu Část A - údaje o žadateli I. Údaje o žadateli, který je podnikající fyzickou osobou: 1. Jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání. 4. Popřípadě jiná adresa pro doručování, liší-li se od místa podnikání. 5. Datum narození, rodné číslo (pokud bylo přiděleno). 6. Spojení na žadatele nebo jinou osobu oprávněnou jednat jeho jménem (telefon, fax, e-mail)*. II. Údaje o žadateli, který je právnickou osobou: 1. Název nebo obchodní firma. 2. Identifikační číslo osoby. 3. Adresa sídla. 4. Popřípadě adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla. 5. Spojení na osobu oprávněnou jednat jménem žadatele (telefon, fax, e-mail)*. III. V případě, že výrobnu nefinancuje žadatel, uvedou se rovněž údaje o investorovi, a to tak, že 1. v případě investora, který je podnikající fyzickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce I., 2. v případě investora, který je podnikající právnickou osobou, se uvedou údaje v rozsahu odstavce II. V těchto případech se k žádosti připojí též návrh smlouvy o pronájmu plynového zařízení, je-li uzavřena. Část B - údaje o výrobně plynu 1. Předpokládané umístění výrobny - kraj, obec, katastrální území, na nichž bude výrobna plynu situována. 2. Účel výstavby výrobny. 3. Termín předpokládaného zahájení a ukončení výstavby a termín předpokládaného uvedení výrobny do provozu včetně těžebního plynovodu. 4. Požadovaná doba platnosti autorizace. 5. Základní údaje o výrobně plynu - druh vyráběného plynu, - základní popis a charakter provozu výrobny (u výrobny biometanu pak ještě dále popis druhu biomasy, z níž se bude vyrábět biometan a jejich kategorizace podle jiného právního předpisu upravujícího stanocení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu, a o stanovení a uchovávání dokumentů, popis technologie úpravy bioplynu na biometan), - nominální, maximální a minimální provozní tlak v místě připojení (v MPa) na přepravní soustavu, distribuční soustavu, zásobník plynu nebo plynové zařízení, - projektovaný max. výkon výrobny plynu v m3/hod. (při 150 C, 0,101325 MPa, suchý plyn, uvádět jen v případě výrobny produkující zemní plyn, degazační plyn a biometan), - předpokládané roční dodávané množství plynu v členění dle jednotlivých měsíců v mil. m3/rok (při 150 C, 0,101325 MPa, suchý plyn, uvádět jen v případě výrobny produkující zemní plyn, degazační plyn a biometan), - předpokládané roční dodávané množství plynu v mil. m3/rok, - předpokládané investiční náklady na výstavbu výrobny a způsob financování, přičemž, jde-li o výrobnu biometanu, pak se předpokládané náklady uvádějí v členění: - vlastní bioplynová stanice - úprava bioplynu na biometan - vtláčecí technologie. 6. Základní údaje o těžebním plynovodu spojujícího výrobnu plynu s přepravní soustavou, distribuční soustavou, zásobníkem plynu nebo plynovým zařízením - délka (km), - jmenovitá světlost (v mm), - projektovaný max. tlak (v MPa), - místo připojení k přepravní, distribuční soustavě, zásobníku plynu nebo plynovému zařízení se zakreslením v mapových podkladech a se schématem propojení, - předpokládané investiční náklady. Prohlášení žadatele Prohlašuji, že všechny údaje v části A a B této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé. Jsem si vědom všech důsledků, které mohou být proti mně vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. V .......... dne ........ ......................... podpis žadatele Nedílnou součástí této žádosti ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, je: 1) Stanovisko Ministerstva životního prostředí k výstavbě výrobny podle jiného právního předpisu^3). 2) Smlouva o připojení výrobny k přepravní soustavě nebo k distribuční soustavě nebo zásobníku plynu v případě, že žadatel o autorizaci na výstavbu výrobny není totožný s provozovatelem příslušné soustavy nebo zásobníku plynu. Součástí smlouvy o připojení je garance na připojení výrobny plynu v plné výši jejího projektovaného maximálního výkonu. 3) Doklady, prokazující finanční předpoklady žadatele k výstavbě výrobny. Vysvětlivka: * Nepovinný údaj 1) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb. 2) Zákon č. 165/2012 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů. 3) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. 4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.