logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

se změnami:215/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 128/2012 Sbírky zákonů na straně 4538
schváleno:10.10.2012
účinnost od:01.11.2012
[Textová verze] [PDF verze (92 kB)]

344/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Změna: 215/2015 Sb. Změna: 215/2015 Sb. (část) Změna: 215/2015 Sb. (část) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73 a 73a energetického zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie^1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard“). § 2 Základní ustanovení (1) Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na a) skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo, b) skupinu B1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70%z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, c) skupinu B2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh do 52 500 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70%z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, d) skupinu C1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud zákazníci zařazení do této skupiny poskytují více jak 20 % vyrobené tepelné energie z jejího celkového vyrobeného množství domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb^2); pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, e) skupinu C2, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím otopovým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v příslušném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku a pokud nejsou zařazeni ve skupině C1; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, f) skupinu D, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 630 MWh, kteří zajišťují výrobu potravin denní spotřeby pro obyvatelstvo, zejména zpracování potravin podléhajících zkáze, provozy živočišné výroby s nebezpečím úhynu zvířat, výrobu pohonných hmot, spalovny komunálního odpadu, provoz plnících stanic určených pro pohon vozidel, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, základní složky Integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služba, zařízení vězeňské služby, asanační zařízení, krematoria, jakož i Česká národní banka; zařazení konkrétních zákazníků do této skupiny provádí provozovatel přepravní soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků přímo připojených na příslušnou distribuční soustavu (dále jen „příslušný provozovatel“) po informování místně příslušného krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy; pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu se tato skupina dělí na 1. podskupinu D1 s převažujícím otopovým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí 70 % a více z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici údaj o skutečné spotřebě, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, 2. podskupinu D2 s převažujícím technologickým odběrem, do níž náležejí odběrná místa zákazníků, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci, g) skupinu E, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce v rozmezí nad 630 MWh do 4 200 MWh, která nejsou zařazena do skupiny A nebo D, h) skupinu F, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem v daném roce do 630 MWh a domácnosti. (2) Zařazení odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku. (3) Zařazení nových odběrných míst zákazníků do jednotlivých skupin se provádí na základě údajů o ročním a měsíčních množstvích plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu, nebo distribuci plynu, případně na základě způsobu použití plynu sjednaného ve smlouvě o připojení. (4) Předpokládaným ročním odběrem se rozumí a) u měření typu A a B^3) 1. celkový roční odběr plynu za předchozí rok, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu nejpozději 1. ledna předchozího roku, nebo 2. předpokládaná roční spotřeba na daný rok uvedená ve smlouvě o distribuci plynu, a to u odběrných míst zákazníků, kteří zahájili odběr plynu po 1. lednu předchozího roku, b) u měření typu C a CM^3) plánovaná roční spotřeba^4). (5) Chráněnými zákazníky^1) jsou zákazníci s odběrnými místy zařazenými do skupin C1, D a F. (6) Do skupin podle odstavce 1 se z důvodu zajištění provozuschopnosti plynárenské soustavy České republiky nezařazují odběrná místa s technologickou spotřebou plynu nezbytnou pro zajištění bezpečného provozu daného plynárenského zařízení a) provozovatele přepravní soustavy, b) provozovatelů distribučních soustav, c) provozovatelů zásobníků plynu, d) provozovatelů výroben plynu. (7) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst podle odstavce 6 dochází při havarijním odběrovém stupni až poté, co byla přerušena dodávka plynu do všech odběrných míst skupin zákazníků A, B1, B2, C1, C2, D, E a F. (8) Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční soustavy, jimiž jsou distribuovány jiné druhy plynů než plyn zemní, a na výrobny plynu, které jsou s těmito distribučními soustavami propojeny. § 3 Předcházení stavu nouze (1) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování^5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu a) provozovatel přepravní soustavy využívá akumulace přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav využívají akumulace distribučních soustav, b) provozovatelé zásobníků plynu ověřují připravenost zásobníků plynu k těžbě na maximální hodnotu těžebního výkonu, výrobce plynu ověřuje připravenost k maximalizaci provozu výrobny plynu a těžebních plynovodů; provozovatelé zásobníků plynu a výrobce plynu podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy, c) obchodníci s plynem ověřují možnosti zvýšení dovozů plynu a podávají o výsledku ověřování bez zbytečného odkladu zprávu provozovateli přepravní soustavy, d) operátor trhu na základě pokynu provozovatele přepravní soustavy neprodleně oznámí elektronicky všem subjektům zúčtování a registrovaným účastníkům trhu s plynem, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze. (2) Při předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy^5) oznámeného provozovatelem přepravní soustavy pro celé území státu a) se omezuje sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo prostřednictvím odběrového stupně číslo 1, b) není-li opatření podle písmene a) dostatečné, přerušuje se na pokyn provozovatele přepravní soustavy sjednaná přeprava plynu nebo distribuce plynu a sjednaná dodávka plynu do všech odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E, za která přebírají odpovědnost za odchylku subjekty zúčtování^10) se zápornou předběžnou celkovou odchylkou^4) za předcházející plynárenský den. (3) K přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do všech odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E dojde postupně od subjektů zúčtování s nejvyšším poměrem předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování k celkové předběžné spotřebě odběrných míst zákazníků, za která tento subjekt zúčtování přebírá odpovědnost za odchylku, až po ten subjekt zúčtování, kdy kumulativní hodnota spotřeby odběrných míst zákazníků skupin B1, B2, C2 a E za předchozí plynárenský den, která byla tímto postupem přerušena, dosáhne hodnoty stanovené provozovatelem přepravní soustavy. (4) Identifikaci dotčených odběrných míst oznamuje operátor trhu bezodkladně po vyhodnocení odchylek provozovateli přepravní soustavy nebo provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa připojena, a rovněž příslušnému obchodníkovi s plynem. (5) Při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování nebo ve fázi výstrahy se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribuční soustavy, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu. (6) O předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování informuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy bez zbytečného odkladu provozovatele připojených distribučních soustav, provozovatele zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu a obchodníky s plynem dodávající plyn zákazníkům v dotčené oblasti, a to zasláním zprávy prostředky elektronické komunikace, případně dalšími vhodnými prostředky. Nejpozději do jedné hodiny po zahájení činností předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování oznamuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování prostředky elektronické komunikace ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu vnitra. Stejnou informaci současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, a to prostředky elektronické komunikace. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze. (7) O předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy informuje stejným způsobem jako v odstavci 6 a dále ji oznamuje prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu^11) podle zákona o Českém rozhlasu. Obdobně postupuje při ukončení předcházení stavu nouze. Provozovatel přepravní soustavy informuje o postupu podle odstavce 2 písm. b), odstavců 3 a 4 stejným způsobem, jakým informuje o předcházení stavu nouze ve fázi výstrahy. § 4 Stav nouze (1) Při stavu nouze lze omezit nebo přerušit sjednanou přepravu nebo distribuci plynu a sjednanou dodávku plynu všem zákazníkům, a to prostřednictvím vyhlášení příslušného odběrového stupně. Stav nouze lze vyhlásit i bez předchozího oznámení některé z fází předcházení stavu nouze, pokud je zřejmé, že situace na plynárenské soustavě nebo její části není zvládnutelná některým z opatření uvedených v § 3. (2) Pokud došlo při předcházení stavů nouze k omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu do odběrných míst některých skupin zákazníků podle § 3 odst. 2, zůstávají tato omezení nebo přerušení v platnosti i po vyhlášení stavu nouze. (3) Odběrové stupně jsou vyhlašovány tak, že je možné vyhlásit vyšší odběrový stupeň bez předchozího vyhlášení stupně nižšího. (4) Stav nouze vyhlašuje provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál a způsobem umožňujícím dálkový přístup, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky, a dále bez zbytečného odkladu informuje prostředky elektronické komunikace příslušné držitele licencí na obchod s plynem, provozovatele připojených distribučních soustav, zásobníků plynu, výrobce plynu, operátora trhu, ministerstvo, Energetický regulační úřad a Ministerstvo vnitra. Informaci o vyhlášení stavu nouze současně sděluje provozovatel přepravní soustavy ještě všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a provozovatel distribuční soustavy pak místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy prostředky elektronické komunikace. Při ukončení stavu nouze se postupuje obdobně. (5) Činnosti při stavu nouze se provádějí v následujícím pořadí: a) vyhlašují se odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, b) vyhlašují se odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, c) vyhlašuje se havarijní odběrový stupeň, jímž se přerušuje dodávka plynu všem zákazníkům. (6) Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijního plánu plynárenské soustavy České republiky a podle havarijních plánů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav, provozovatelů zásobníků plynu nebo výrobců plynu. § 5 Odběrové stupně Odběrové stupně se člení na a) základní stupeň, který znamená nekrácený odběr podle smluvně sjednaného denního odběru plynu, b) odběrové stupně pro omezení dodávky plynu, a to 1. odběrový stupeň číslo 1, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, 2. odběrový stupeň číslo 2, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B1, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, 3. odběrový stupeň číslo 3, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, 4. odběrový stupeň číslo 4, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, 5. odběrový stupeň číslo 5, který znamená omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupin B1 a B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, a dále snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, c) odběrové stupně pro přerušení dodávky plynu, a to 1. odběrový stupeň číslo 6, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny B1, omezení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny B2, a to na hodnotu povolené denní spotřeby, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 2. odběrový stupeň číslo 7, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin B1 a B2, snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C2 o 70 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, omezení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupiny A v rozsahu jejich možností přechodu na náhradní palivo a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20%proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 3. odběrový stupeň číslo 8, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2 a C2 a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den a snížení denní spotřeby v odběrných místech zákazníků skupiny E o 20 % proti hodnotě uvedené ve smlouvě o distribuci plynu, 4. odběrový stupeň číslo 9, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C2, E a snížení denní spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků skupiny C1 o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší předcházející pracovní den, 5. odběrový stupeň číslo 10, který znamená přerušení přepravy, distribuce a dodávky plynu do odběrných míst zákazníků skupin A, B1, B2, C1, C2, D a E, d) havarijní odběrový stupeň, který znamená přerušení dodávky plynu do odběrných míst skupiny zákazníků A, B1, B2, C1, C2, D, E a F. § 6 Vyhlašování odběrových stupňů (1) Provozovatel přepravní soustavy vyhlašuje odběrové stupně pro celé území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál v pravidelných denních relacích, v 6.00 hod. a 13.00 hod. po ukončení zpravodajské relace a na webových stránkách operátora trhu, provozovatele přepravní soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. V případě vyhlášení jiného než základního odběrového stupně se vyhlašování provádí častěji, a to podle závažnosti dané situace. (2) Provozovatelé distribučních soustav vyhlašují jiný než základní odběrový stupeň pro určitou část území státu prostřednictvím celoplošného rozhlasového programu Český rozhlas, stanice ČRo 1 - Radiožurnál podle závažnosti dané situace a na internetových stránkách operátora trhu, příslušného provozovatele distribuční soustavy, případně dalšími hromadnými sdělovacími prostředky. (3) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně současně dotčeným provozovatelům distribučních soustav, provozovatelům zásobníků plynu, výrobcům plynu, ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy, příslušným obcím, Policii České republiky. Provozovatel přepravní soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně též Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a provozovatel příslušné distribuční soustavy oznamuje vyhlášení havarijního odběrového stupně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při ukončení havarijního odběrového stupně se postupuje obdobně. § 7 Povolená denní spotřeba (1) Povolená denní spotřeba je stanovena jako minimální denní hodnota spotřeby plynu pro zajištění bezpečnosti odběrného zařízení a osob, které toto zařízení obsluhují, bez nároků na výrobu s okamžitým omezením spotřeby. Povolená denní spotřeba se určuje pouze pro odběrná místa zákazníků skupin B1 a B2. (2) U odběrného plynového zařízení, kde nelze okamžitě ukončit odběr nebo jej snížit na povolenou denní spotřebu, se stanovuje časový posun v hodinách jako čas nezbytný pro ukončení odběru nebo snížení odběru. (3) Povolená denní spotřeba se určuje jako skutečně dosažená minimální denní hodnota za období posledního čtvrtletí předchozího roku a prvního čtvrtletí daného roku. (4) Hodnotu stanovenou podle odstavce 3 určuje a do 31. května daného roku písemně sděluje příslušný provozovatel zákazníkům odběrných míst skupin B1 a B2. (5) Pokud zákazník nezašle písemné sdělení příslušnému provozovateli do 30. června daného roku, má se za to, že se stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby souhlasí a zároveň tím přebírá zodpovědnost za to, že sníží svůj odběr nejpozději do 8 hodin od vyhlášení příslušného odběrového stupně. V případě nesouhlasu zákazníka s takto stanovenou hodnotou povolené denní spotřeby nebo výše uvedenou dobou pro snížení odběru na tuto hodnotu zákazník odůvodní odlišnou hodnotu povolené denní spotřeby a dobu časového posunu v hodinách, a to soupisem svých spotřebičů a jejich technologických parametrů, do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel akceptací či odmítnutím souhlasu s odůvodněnou hodnotou povolené denní spotřeby a časovým posunem stanoví konečnou hodnotu povolené denní spotřeby, kterou potvrdí písemným sdělením zákazníkovi do 31. července daného roku. (6) Hodnoty povolené denní spotřeby a časového posunu stanovené podle tohoto ustanovení platí pro období od 1. října daného roku do 30. září následujícího roku. (7) Povolená denní spotřeba u nových zákazníků se stanovuje na základě údajů týkajících se množství a způsobů použití plynu uvedených ve smlouvě o přepravě plynu nebo o připojení a smlouvě o distribuci plynu. § 8 Oznámení o zařazení zákazníků do skupin (1) Zařazení do skupin podle § 2 sděluje příslušný provozovatel do 31. května daného roku zákazníkům odběrných míst skupin A, B1, B2, C1 a C2. Pokud zákazník nesouhlasí se zařazením do určené skupi- ny, musí to odůvodnit příslušnému provozovateli do 30. června daného roku. Příslušný provozovatel prověří podmínky zařazení a nejpozději do 31. července daného roku informuje zákazníka o konečném zařazení. (2) Zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D se provádí takto: a) příslušný provozovatel zašle do 31. ledna daného roku předběžný seznam odběrných míst zákazníků navržených na zařazení do skupiny D příslušnému krajskému úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy s uvedením jména či názvu a adresy odběrného místa zákazníka, b) příslušný provozovatel provede definitivní zařazení odběrných míst zákazníků do skupiny D do 31. března daného roku a do 30. dubna daného roku to písemně sdělí dotčeným zákazníkům, c) rozdělení zákazníků do podskupiny D1 a D2 pro účely výpočtu bezpečnostního standardu dodávky plynu provádí příslušný provozovatel podle podmínek uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) bodech 1 a 2 a sdělí to do 31. července daného roku operátorovi trhu. (3) Příslušný provozovatel zašle informaci o výsledném zařazení zákazníků do skupiny D příslušným krajským úřadům či Magistrátu hlavního města Prahy a příslušným krajským hasičským záchranným sborům. Zařazení odběrných míst zákazníků do skupin E a F je dáno velikostí jejich odběru a vyplývá ze smluv o distribuci plynu. § 9 Havarijní plány (1) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu zpracovávají havarijní plány pro řešení a odstraňování havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu a řešení předcházení stavu nouze a likvidaci následků stavu nouze. (2) Pro zpracování havarijních plánů poskytují krajské hasičské záchranné sbory provozovatelům uvedeným v odstavci 1 potřebné kontaktní údaje. Provozovatelé uvedení v odstavci 1 informují o svých havarijních plánech a jejich aktualizaci příslušné krajské hasičské záchranné sbory. (3) Obsahové náležitosti havarijních plánů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. § 10 Podklady pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze (1) K vypracování analýzy rizik podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^6) provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a zásobníků plynu, výrobci plynu a obchodníci s plynem zašlou ministerstvu podklady, jejichž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, do 31. května 2013 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. května daného roku. (2) K vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^7) zasílají provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu a výrobci plynu ministerstvu podklady pro vypracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze do 31. března 2014 a dále každé 2 roky nejpozději do 31. března daného roku. § 11 Způsob zajištění bezpečnostního standardu (1) Rozsah bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky pro případy podle přímo použitelného právního předpisu^8) se stanovuje podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. (2) Operátor trhu k 1. květnu daného roku aktualizuje a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu. Vzor vstupních údajů pro výpočet minimální velikosti bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. (3) V období od 1. října do 31. března se bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. a) a b) zajišťuje minimálně z 30 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území Evropské unie. (4) Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytuje písemné doklady o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období Energetickému regulačnímu úřadu do 31. srpna daného roku. Údaje o rozsahu bezpečnostního standardu stanoveného podle odstavce 1 a o způsobu jeho zajištění předkládá obchodník s plynem na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu. Zajištění bezpečnostního standardu prokazuje: a) u plynu uloženého v zásobnících plynu na území České republiky písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu, b) u plynu uloženého v zásobnících plynu mimo území České republiky písemným dokladem o uskladněném množství plynu od provozovatele zásobníku plynu a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky, c) u diverzifikovaných zdrojů plynu písemným dokladem o dodávce příslušného objemu plynu od dodavatele a současně písemným dokladem prokazujícím zajištění pevné přepravní kapacity do České republiky, d) u výroby plynu, který je prokazatelně vytěžitelný, smlouvou nebo její ověřenou kopií nebo písemným dokladem od příslušného držitele licence na výrobu plynu; výroba plynu je rovnocennou alternativou zajištění bezpečnostního standardu dodávky podle § 11 odst. 3, e) písemným dokladem dotčeného chráněného zákazníka, že má možnost využití alternativních paliv, a kopií smlouvy o dodávce plynu, podle které lze dodávku plynu přerušit, f) písemným dokladem o zajištění bezpečnostního standardu jiným účastníkem trhu s plynem, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. (5) Účastník trhu s plynem, který přebírá zajištění bezpečnostního standardu podle odstavce 4 písm. f), musí do rozsahu svého bezpečnostního standardu dodávek plynu zahrnout rozsah bezpečnostního standardu obchodníka s plynem, pro kterého vydal potvrzení o zajištění bezpečnostního standardu. (6) Bezpečnostní standard uvedený v příloze č. 3 odst. 1 písm. c) musí být zajištěn jinak než plynárenskou infrastrukturou^9), která byla provozovatelem přepravní soustavy určena jedinou největší plynárenskou infrastrukturou za účelem stanovení standardu pro infrastrukturu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^1). Informaci o určení jediné největší plynárenské infrastruktury zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy na svých internetových stránkách nejpozději do 15. února daného roku. (7) Pokud je obchodník s plynem veden u provozovatele distribuční soustavy jako zákazník s odběrným předávacím místem a nemá možnost přístupu ke vstupním údajům nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu, tak v případech, že takové odběrné místo a) nespadá do kategorie chráněných zákazníků, se nezajišťuje bezpečnostní standard dodávky plynu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^8), b) spadá do kategorie chráněných zákazníků, zajišťuje a prokazuje bezpečnostní standard dodávky plynu jiný účastník trhu s plynem s možností přístupu ke vstupním údajům tohoto odběrného místa nezbytným pro výpočet bezpečnostního standardu pro případy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^8). Skutečnosti podle písmene a) nebo b) obchodník s plynem písemně oznamuje Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do 31. srpna daného roku. § 12 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, se zrušuje. § 13 Přechodná ustanovení (1) Pro období do 1. října 2013 a) zůstává v platnosti podle dosavadních právních předpisů zařazování odběrných míst zákazníků do skupin podle § 2 odst. 1 a odst. 4 vyhlášky, b) se za chráněné zákazníky podle § 2 odst. 5 považují zákazníci zařazeni do skupin D a F podle dosavadních právních předpisů, c) zůstávají v platnosti odběrové stupně podle § 5 podle dosavadních právních předpisů. (2) Obchodník s plynem a výrobce plynu dodávající plyn chráněným zákazníkům prokazuje rozsah a zajištění bezpečnostního standardu pro chráněné zákazníky podle § 11 této vyhlášky od 1. dubna 2013. (3) Operátor trhu k 1. prosinci 2012 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu podle § 11 odst. 2 této vyhlášky. § 14 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2012. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 Obsahové náležitosti havarijních plánů Havarijní plán obsahuje: a) identifikační údaje o držiteli licence (název obchodní firmy právnické nebo fyzické osoby, její sídlo nebo bydliště, identifikační číslo nebo rodné číslo, druh licence), údaje o zařízeních, kterých se havarijní plán týká, datum zpracování, datum schválení, datum nabytí účinnosti, dobu platnosti, jméno osoby zpracovatele a jeho pracovní zařazení, jméno schvalující osobya její pracovní zařazení a jejich podpisy, b) seznam příloh, které tvoří havarijní plán, c) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze ve fázi včasného varování a ve fázi výstrahy, při stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze, d) organizační schéma s popisem základních vztahů a odpovědností, e) přehled spojení na subjekty podílející se na řešení předcházení stavu nouze a stavu nouze, včetně spojení na subjekty podílející se na likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení, f) zásady postupu při likvidaci havárií provozovaného plynárenského zařízení, g) postup při oznamování předcházení stavu nouze a vyhlašování stavu nouze. Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky dále obsahuje ustanovení o složení Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy České republiky včetně jeho statutu a jednacího řádu. Příloha 2 Obsahové náležitosti podkladů pro zpracování analýzy rizik (1) Podklady zpracované provozovatelem přepravní soustavy obsahují: a) standard pro infrastrukturu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4 (dále jen "standard"): 1. stanovení jediné největší plynárenské infrastruktury, 2. zajištění standardu na národní úrovni podle vzorce N-1, 3. zajištění standardu na regionální úrovni podle vzorce N-1, 4. zajištění obousměrné kapacity, b) údaje nutné pro výpočet standardu podle vzorce N-1: 1. definice oblasti výpočtu, 2. definice na straně poptávky: Dmax(den s nejvyšší spotřebou za posledních 20 let), 3. definice na straně nabídky: EPm, Pm, Sm, Im, c) hodnotu standardu vypočtenou podle vzorce N-1, d) použité předpoklady pro výpočet standardu podle vzorce N-1 1. na národní úrovni, 2. na regionální úrovni, e) údaje o 1. výši spotřeby plynu v České republice (roční spotřeba za poslední dva roky, maximální denní spotřeba za poslední dva roky a maximální denní spotřeba za posledních dvacet let), 2. konfiguraci přepravní soustavy, 3. kapacitě pro fyzický tok plynu na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy, včetně předpokládané potřeby zvýšení kapacity přepravní soustavy, 4. kapacitě reverzního toku na hraničních bodech přepravní soustavy, včetně případné potřeby jejího navýšení, f) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících dvou let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při 1. výjimečně vysoké poptávce po plynu, 2. narušení dodávek, 3. poruše hlavních přepravních infrastruktur nebo zásobníků plynu, g) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik. (2) Podklady zpracované provozovatelem distribuční soustavy obsahují: a) údaje o: 1. výši spotřeby plynu na vymezeném území (roční spotřeba za poslední dva roky, maximální denní spotřeba za poslední dva roky a maximální denní spotřeba za posledních dvacet let), 2. skutečnémprůtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční soustavy (roční průtok plynu za poslední dva roky, maximální denní průtok plynu za poslední dva roky a maximální denní průtok plynu za posledních dvacet let), b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících dvou let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše hlavní distribuční infrastruktury (zejména přerušení toku plynu přes jednu či více vnitrostátních předávacích stanic), c) popis výskytu narušení dodávek v předchozích letech včetně doby trvání, dopadů na zákazníky, d) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik. (3) Podklady zpracované provozovatelem zásobníku plynu obsahují: a) údaje o 1. vstupních a výstupních bodech každého zásobníku plynu a jejich napojení na jednotlivé navazující soustavy, 2. celkové skladovací kapacitě virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu, 3. maximálním těžebním výkonu virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu, 4. maximálním vtláčecím výkonu virtuálního zásobníku plynu a jednotlivých zásobníků plynu, 5. těžební křivce jednotlivých zásobníků plynu, 6. počtu a výkonech kompresorových jednotek umístěných v každém zásobníku plynu, b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících dvou let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše zásobníků plynu a dopady na navazující soustavy, c) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik. (4) Podklady zpracované výrobcem plynu obsahují: a) údaje o 1. napojení jednotlivých výroben plynu na připojenou přepravní nebo distribuční soustavu, 2. maximálním denním množství plynu dodaného na předávací místo, b) popis a pravděpodobné důsledky scénářů na období následujících dvou let a identifikaci z nich vyplývajících rizik při poruše výrobny plynu a dopady na připojenou přepravní nebo distribuční soustavu, c) návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik. (5) Podklady zpracované obchodníkem s plynem obsahují popis rizik při narušení dodávek plynu od dodavatelů a návrh preventivních opatření ke snížení zjištěných rizik. Příloha 3 Stanovení bezpečnostního standardu dodávky plynu (1) Rozsah bezpečnostního standardu se stanovuje následujícím způsobem: a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček operátor trhu stanoví z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 7 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR za posledních 20 let a z těchto dnů vybere den s nejnižší dosaženou teplotou. Operátor trhu stanoví tento den s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu, jako den G. Dále stanoví den H, který je stejným dnem předcházejícího kalendářního roku. Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu Rmax.den pro období G (tj. předpokládanou maximální denní kapacitu při nejnižší teplotě dosažené za posledních 20 let) jako součet bezpečnostního standardu C1,D1,FRC pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu C1,D1,FRA,B pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typuA a B a bezpečnostní standard D2RA,B,C pro odběrná místa zákazníků skupiny D2,tedy Rmax.den = C1,D1,FRC + C1,D1,FRA,B + D2RA,B,C. Bezpečnostní standard C1,D1,FRC se spočítá podle vztahu C1,D1,FRC =M× SUMAC1,D1,FSiCKimax.den, kde C1,D1,FSiC je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídětypového diagramu dodávky (dále jen "TDD"), Kimax.den je koeficient i-té třídy TDD pro den G přepočtený na nejnižší teplotu dosaženou ve stejném dni a měsíci za posledních 20 let, M je koeficient, korigující rozsah bezpečnostního standardu pro daný měsíc a jeho výše pro jednotlivé měsíce v roce je uvedena v následující tabulce: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,4 0,7 0,9 1,0 0,9 0,7 0 0 0 0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podobně, bezpečnostní standard C1,D1,FRA,B se spočítá podle vztahu C1,D1,FRA,B = M × C1,D1,FSA,B × Lmax.den, kde C1,D1,FSA,B je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B ve dni H, Lmax.den = TDDGSO3/TDDHSO3 TDDGSO3 je koeficient podle platné metodiky TDD pro třídu SO3 pro den G, přepočtený na nejnižší teplotu dosaženou ve stejném dni a měsíci za posledních 20 let, TDDHSO3 je koeficient podle platné metodiky TDD pro třídu SO3 pro den H, přepočtený na skutečnou teplotu v tomto dni. Bezpečnostní standard D2RA,B,C se spočítá podle vztahu D2RA,B,C = M × D2SA,B,C, kde D2SA,B,C je maximální denní spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od 1. 10. do 31. 3. předcházejícího období. b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů operátor trhu stanoví z údajů zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým ústavem 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR za posledních 20 let. Operátor trhu stanoví těchto 30 dnů s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu, jako období I. Dále stanoví období J, které je stejným obdobím předcházejícího kalendářního roku. Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu R30dnů jako součet bezpečnostního standardu C1,D1,FRC pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu?((C1,D1,F))R?(A,B)pro odběrná místa zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B a bezpečnostní standard D2RA,B,Cpro odběrná místa zákazníků skupiny D2, tedy R30dnů = C1,D1,FRC + C1,D1,FRA,B + D2RA,B,C Bezpečnostní standardC1,D1,FRC se spočítá podle vztahu C1,D1,FRC = M × SUMAC1,D1,FSiC × Ki30dnů, kde C1,D1,FSiC je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídě TDD, Ki30dnů je součet koeficientů i-té třídy TDD v období I, přepočtených nateploty dosažené v průběhu 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR za posledních 20 let. Podobně, bezpečnostní standard C1,D1,FRA,B se spočítá podle vztahu C1,D1,FRA,B = M × C1,D1,FSA,B × L30dnů , kde C1,D1,FSA,B je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B v období J, L30dnů = SUMA TDDISO3 / SUMA TDDJSO3 SUMA TDDISO3 je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období I, přepočtených na teploty dosažené v průběhu 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů za celou ČR za posledních 20 let, SUMA TDDJSO3 je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období J, přepočtených na skutečné teploty dosažené v jednotlivých dnech tohoto období. Bezpečnostní standard D2RA,B,C se spočítá podle vztahu D2RA,B = M × D2SA,B,C , kde D2SA,B,C je maximální měsíční spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od října až do března předcházejícího období. c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v trvání nejméně 30 dnů operátor trhu stanoví 30 nejchladnějších po sobě následujících dnů z aktuálních normálových teplot za celou ČR. Operátor trhu stanoví těchto 30 dnů s uvedením roku, pro který obchodník stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu, jako období T. Dále stanoví období U, které je stejným obdobím předcházejícího kalendářního roku. Obchodník s plynem stanoví rozsah svého bezpečnostního standardu dodávky plynu RN-1 jako součet bezpečnostního standardu C1,D1,FRC pro odběrná místa chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C a bezpečnostního standardu C1,D1,FRA,B pro odběrná místa chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typuA a B a bezpečnostní standard D2RA,B,C pro odběrná místa zákazníků skupiny D2,tedy RN-1 = C1,D1,FRC + C1,D1,FRA,B + D2RA,B,C Bezpečnostní standard C1,D1,FRC se spočítá podle vztahu C1,D1,FRC = M × SUMA C1,D1,FSiC × KiN-1 , kde C1,D1,FSiC je součet aktuální plánované roční spotřeby odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu C v i-té třídě TDD, KiN-1 je součet koeficientů i-té třídy TDD za období T, přepočtených na aktuální normálové teploty v tomto období. Podobně, bezpečnostní standard C1,D1,FRA,B se spočítá podle vztahu C1,D1,FRA,B = M × C1,D1,FSA,B × LN-1 , kde C1,D1,FSA,B) je součet skutečných spotřeb odběrných míst chráněných zákazníků skupin C1, D1 a F s měřením typu A a B za období U, LN-1 = SUMA TDDTSO3 / SUMA TDDUSO3 SUMA TDDTSO3 je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období T, přepočtených na aktuální normálové teploty v tomto období, SUMA TDDUSO3 je součet koeficientů TDD pro třídu SO3 za období U, přepočtených na skutečné teploty dosažené v jednotlivých dnech tohoto období. Bezpečnostní standard D2RA,B,C se spočítá podle vztahu D2RA,B,C = M × D2SA,B,C , kde D2SA,B,C je maximální měsíční spotřeba odběrných míst chráněných zákazníků skupiny D2 od října až do března předcházejícího období. (2) Koeficienty Kmax.den, Lmax.den, K30dnů, L30dnů, KN-1, LN-1 jsou uvedeny na čtyři desetinná místa, konstanta M na jedno desetinné místo. Operátor trhu stanoví tyto koeficienty na dny G a H a období I, J, T a U a zveřejní je podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. (3) Údaje o skutečných spotřebách odběrných míst chráněných zákazníků s měřením typu A a B a o plánovaných ročních spotřebách odběrných míst zákazníků s měřením typu C s rozlišením třídy TDD jsou k dispozici v systému operátora trhu. (4) Rozsah bezpečnostního standardu se stanoví jen pro ta odběrná místa chráněných zákazníků s měřením typu A a B, která byla připojena před dnem H a před prvním dnem období J a U. (5) V případě, že na odběrném místě chráněného zákazníka dojde ke změně typu měření z C na A nebo B, stanoví obchodník s plynem denní podíl spotřeby rozpočítáním poslední známé plánované roční spotřeby a třídy TDD do jednotlivých dnů období J nebo U nebo dne H podle platné metodiky TDD. (6) Hodnota bezpečnostního standardu se udává v MWh zaokrouhlená na jedno desetinné místo. Příloha 4 Vzor vstupních údajů pro výpočet bezpečnostního standardu uveřejňovaných operátorem trhu Dny G a H a období I, J, T a U: a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček: Den G, je DD.MM.RRRR. Den H, je DD.MM.RRRR b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů: Období I, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Období J, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů: Období T, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Období U, je definováno časovým intervalem od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR. Koeficienty Kmax.den, TDDn, Lmax.den, K30dnů, TDDn, L30dnů, KN-1, TDDn a LN-1: ---------------- Měření typu C ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Třída TDDn DOM1 DOM2 DOM3 DOM4 MO1 MO2 MO3 MO4 SO1 SO2 SO3 SO4 ---------------------------------------------------------------------- ad a) Kmax.den, TDDn Kmax.den,DOM1 Kmax.den,DOM2 Kmax.den,DOM3 Kmax.den,DOM4 Kmax.den,MO1 Kmax.den,MO2 Kmax.den,MO3 Kmax.den,MO4 Kmax.den,SO1 Kmax.den,SO2 Kmax.den,SO3 Kmax.den,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ad b) K30dnů, TDDn K30dnů,DOM1 K30dnů,DOM2 K30dnů,DOM3 K30dnů,DOM4 K30dnů,MO1 K30dnů,MO2 K30dnů,MO3 K30dnů,MO4 K30dnů,SO1 K30dnů,SO2 K30dnů,SO3 K30dnů,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ad c) KN-1, TDDn KN-1,DOM1 KN-1,DOM2 KN-1,DOM3 KN-1,DOM4 KN-1,MO1 KN-1,MO2 KN-1,MO3 KN-1,MO4 KN-1,SO1 KN-1,SO2 KN-1,SO3 KN-1,SO4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Měření typu A, B ------------------------------- ad a) Lmax.den Lmax.den ad b) L30dnů L30dnů ad c) LN-1 LN-1 ------------------------------- Příloha 5 Bezpečnostní standard dodávky (BSD) +--------------------+ +--------------------+ | | | | | | | | +--------------------+ +--------------------+ obchodník s plynem měsíc m-1 BSD pro své chráněné zákazníky +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | Obchodník s plynem | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh) | RBSDN-1 (MWh) | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ BSD pro jiné obchodníky s plynem +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | Název obchodníka | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh) | RBSDN-1 (MWh) | Poznámka | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | Celkem | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ Společnosti, u kterých je BSD zajištěn +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ |Název společnosti | RBSDmax.den (MWh) | RBSD30dnů (MWh) | RBSDN-1 (MWh) | Prokazování BSD | Název bodu | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ | Celkem | | | | | | +--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+ +---------------------------+ | | +---------------------------+ Vypracoval: +---------------------------+ | | +---------------------------+ Telefon: +---------------------------+ | | +---------------------------+ E-mail: +---------------------------+ | | +---------------------------+ Datum: Poznámka: V případě potřeby lze u tabulek přidat další řádky. Příloha 6 Doklad na zajištění Bezpečnostního standardu dodávek plynu (BSD) jiným účastníkem trhu s plynem podle § 11 odst. 4 písm. f) +---------------------------+ BSD zajištěn na období: | | +---------------------------+ ; Dodavatel (obchodník s plynem, který zajišťuje BSD pro jiného obchodníka s plynem) +-----------------------------------------------------------------------+ Název: | | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ Sídlo / Adresa: | | +-----------------------------------------------------------------------+ +---------------------------+ IČ: | | +---------------------------+ +---------------------------+ Licence na obchod s plynem: | | +---------------------------+ +-------------------------------------+ Odpovědný zástupce: | | +-------------------------------------+ Zákazník (obchodník s plynem, kterému je zajišťován BSD jiným obchodníkems plynem) +-----------------------------------------------------------------------+ Název: | | +-----------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------+ Sídlo / Adresa: | | +-----------------------------------------------------------------------+ +---------------------------+ IČ: | | +---------------------------+ +---------------------------+ Licence na obchod s plynem: | | +---------------------------+ +-------------------------------------+ Odpovědný zástupce: | | +-------------------------------------+ Rozsah zajištění BSD pro jiného obchodníka s plynem podle přílohy č. 3 odst. 1 písm. a), b), c) +---------------------------+ a) | | (zajišťuje/nezajišťuje) +---------------------------+ +---------------------------+ b) | | (zajišťuje/nezajišťuje) +---------------------------+ +---------------------------+ c) | | (zajišťuje/nezajišťuje) +---------------------------+ Za dodavatele +-------------------------------------+ Jméno, příjmení: | | +-------------------------------------+ +-------------------------------------+ Telefon: | | +-------------------------------------+ +-------------------------------------+ E-mail: | | +-------------------------------------+ +-------------------------------------+ Datum: | | +-------------------------------------+ Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 215/2015 Sb. Přechodná ustanovení 1. Provozovatel přepravní soustavy poprvé zveřejní informaci o určení jediné největší plynárenské infrastruktury podle § 11 odst. 6 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, na svých internetových stránkách do 15. září 2015. 2. Rozdělení zákazníků do podskupiny D1 a D2 podle § 8 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pro období od 1. října 2015 do 30. září 2016 sdělí poprvé příslušný provozovatel operátorovi trhu do 15. září 2015. 3. Obchodník s plynem dodávající plyn chráněným zákazníkům poskytne poprvé písemné doklady podle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, Energetickému regulačnímu úřadu do 30. září 2015. 4. Obchodník s plynem poprvé písemně oznámí skutečnosti podle § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, Energetickému regulačnímu úřadu do 30. září 2015. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 2) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. 4) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 5) Čl. 10 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 6) Čl. 6, 8 a 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 7) Čl. 4, 5 a 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 8) Čl. 8 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 9) Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. 10) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 11) Rozhlasový program Český rozhlas Radiožurnál.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.