logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 280/2007 Sb. o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence

uveřejněno v: č. 91/2007 Sbírky zákonů na straně 3686
schváleno:24.10.2007
účinnost od:01.12.2007
[Textová verze] [PDF verze (138 kB)]

280/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. října 2007 o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 262/2002 Sb. a č. 670/2004 Sb., k provedení § 13 odst. 2 a § 17 odst. 7 písm. b), f) a g) energetického zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence (dále jen "určený držitel licence"), b) způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny, c) pravidla pro sestavení finančního příspěvku držitelů licencí do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu. § 2 Způsob výběru určeného držitele licence (1) Při výběru určeného držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence se posuzuje a) schopnost držitele licence pokračovat v nepřetržitých dodávkách tepelné energie místo předchozího držitele licence nebo fyzické nebo právnické osoby, která není držitelem licence a která přestala nebo bezprostředně hrozí, že přestane vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka tepelné energie; tuto schopnost držitel licence dokládá zejména prokázáním objemu dostupných finančních prostředků a rezerv v nich, nezbytného technického vybavení pro zajištění výkonu povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence a personálního zabezpečení výkonu povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence po stanovenou dobu, b) schopnost dodávat tepelnou energii za takových cenových, dodacích a kvalitativních podmínek, které jsou pro odběratele srovnatelné se stávajícími, popřípadě výhodnější než stávající nebo se jim co nejvíce blíží. (2) Při výběru určeného držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu pro výkon povinnosti nad rámec licence se postupuje obdobně. § 3 Způsob výpočtu prokazatelné ztráty (1) Určený držitel licence vypočte výši prokazatelné ztráty jako rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady na plnění povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence nebo plnění povinnosti distribuce elektřiny nebo plynu nad rámec licence a výnosy dosaženými z plnění této povinnosti. Výše prokazatelné ztráty se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. (2) Za ekonomicky oprávněné náklady na plnění povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence nebo plnění povinnosti distribuce elektřiny nebo plynu nad rámec licence se považují ekonomicky oprávněné náklady určeného držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu podle zvláštního právního předpisu^1) nebo ekonomicky oprávněné náklady na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie stanovené Úřadem podle zvláštního právního předpisu^2). (3) Formulář pro výpočet prokazatelné ztráty je uveden v příloze č. 1. Formulář pro výpočet prokazatelné ztráty je k dispozici v sídle Úřadu a je Úřadem rovněž zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup. (4) Je-li určenému držiteli licence Úřadem uložena povinnost nad rámec licence, která zahrnuje více licencovaných činností, určený držitel licence vypočítá a předloží výši prokazatelné ztráty jednotlivě za licencované činnosti. (5) Při výpočtu výše prokazatelné ztráty při plnění povinnosti nad rámec licence vychází určený držitel licence z a) odděleně vedených samostatných účtů vztahujících se k plnění povinnosti nad rámec licence^3), b) účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví. (6) Určený držitel licence předkládá Úřadu spolu s výpočtem prokazatelné ztráty a) protokol o poskytnutí energetického zařízení pro výkon povinnosti nad rámec licence, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2, b) účetní závěrku zahrnující období výkonu povinnosti nad rámec licence sestavenou podle zákona o účetnictví, c) výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů za období výkonu povinnosti nad rámec licence a nákladů a výnosů s plněním povinnosti nad rámec licence bezprostředně souvisejících, vedené na samostatných účtech^3), d) odpisový plán a uplatněné odpisy za dobu trvání povinnosti nad rámec licence. § 4 Pravidla pro sestavení finančního příspěvku do fondu (1) Za celkový roční objem dosažených tržeb držitele licence se pro účely této vyhlášky považuje a) celkový roční objem tržeb za vyrobenou a dodanou tepelnou energii po odečtení nákladů vynaložených držitelem licence na pořízení tepelné energie od jiného držitele licence na výrobu tepelné energie, jedná-li se o držitele licence na výrobu tepelné energie, b) celkový roční objem tržeb za tepelnou energii odebranou odběrateli z jím provozovaného rozvodného tepelného zařízení po odečtení nákladů vynaložených držitelem licence na pořízení takové tepelné energie od jiného držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jedná-li se o držitele licence na rozvod tepelné energie, c) celkový roční objem tržeb za tepelnou energii dodanou ze zdroje tepelné energie a za tepelnou energii odebranou odběrateli z jím provozovaného rozvodného tepelného zařízení po odečtení nákladů vynaložených držitelem licence na pořízení tepelné energie od jiného držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie, jedná-li se o souběžného držitele licencí na výrobu a na rozvod teplené energie. (2) Pro každého držitele licence Úřad vypočte hodnotu podílu celkových jím dosažených ročních tržeb za licencovanou činnost a celkového ročního objemu dosažených tržeb všech držitelů licencí za předchozí zúčtovací období. Výše finančního příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. § 5 Pravidla pro čerpání finančních prostředků z fondu (1) Pokud tak určený držitel licence neučinil již při předávání výpočtu výše prokazatelné ztráty, sdělí Úřadu do 5 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým Úřad stanovil výši úhrady prokazatelné ztráty, číslo účtu příslušné banky, na který má být prokazatelná ztráta uhrazena. (2) Úřad uhradí určenému držiteli licence prokazatelnou ztrátu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, kterým stanovil výši úhrady prokazatelné ztráty. Pokud určený držitel licence nesdělí v termínu stanoveném v odstavci 1 Úřadu číslo účtu příslušné banky, na který má být prokazatelná ztráta uhrazena, uhradí Úřad určenému držiteli licence prokazatelnou ztrátu do 30 dnů ode dne takového sdělení. § 6 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu. 2. Vyhláška č. 366/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2007. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příl.1 Formulář pro výpočet výše prokazatelné ztráty za období od .......... do .......... (DD/MM/RRRR) 1. Určený držitel licence Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název určeného držitele licence (v souladu se zápisem v obchodním/živnostenském/jiném rejstříku, je-li určený držitel licence v takové evidenci zapsán): Identifikační číslo: Sídlo nebo místo podnikání, popř. adresa určeného držitele licence (název obce a případně její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, stát): Číslo licence: Bankovní spojení: Povinnost nad rámec licence uložena rozhodnutím ze dne ............(DD/MM/RRRR) č.j ...... 2. Výpočet prokazatelné ztráty -------------------------------------------------------------- ř. Ekonomicky oprávněné náklady v Kč -------------------------------------------------------------- 1 -------------------------------------------------------------- 2 -------------------------------------------------------------- 3 -------------------------------------------------------------- 4 -------------------------------------------------------------- 5 -------------------------------------------------------------- 6 -------------------------------------------------------------- 7 -------------------------------------------------------------- 8 -------------------------------------------------------------- n -------------------------------------------------------------- Ekonomicky oprávněné náklady celkem v Kč -------------------------------------------------------------- Součet 1 až n -------------------------------------------------------------- Výnosy v Kč -------------------------------------------------------------- Prokazatelná ztráta v Kč -------------------------------------------------------------- Poznámky: Ekonomicky oprávněné náklady - ekonomicky oprávněné náklady určeného držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie v rozsahu stanoveném cenovým rozhodnutím Úřadu nebo ekonomicky oprávněné náklady určeného držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu podle zvláštního právního předpisu. Ekonomicky oprávněné náklady celkem - součet všech jednotlivých položek ekonomicky oprávněných nákladů určeného držitele licence. Výnosy - výnosy dosažené z plnění povinnosti nad rámec licence. Prokazatelná ztráta - rozdíl mezi položkami Ekonomicky oprávněné náklady celkem a Výnosy. 3. Prohlášení určeného držitele licence o správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou správné, úplné a pravdivé. Jméno a příjmení určeného držitele licence/Jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat za určeného držitele licence: V .......... dne .......... (DD/MM/RRRR) .................................. Podpis určeného držitele licence nebo osoby nebo osob oprávněných jednat za určeného držitele licence Příl.2 Náležitosti předávacího protokolu a) označení předávajícího a určeného držitele licence, b) popis poskytovaného energetického zařízení, jeho součástí a příslušenství, c) způsob předání a převzetí poskytovaného energetického zařízení, d) zvláštní podmínky provozu poskytovaného energetického zařízení, byly-li držiteli licence určeny, e) soupis předané provozně-technické a obchodní dokumentace poskytovaného energetického zařízení, f) soupis podkladů o převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli v rámci poskytovaného energetického zařízení - pouze v případě, dojde-li k převodu zaměstnanců a jejich pracovněprávních vztahů. 1) § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 2c písm. c) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 12 odst. 6 energetického zákona.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.