logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 19/2010 Sb. o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

se změnami:325/2013 Sb., 216/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 6/2010 Sbírky zákonů na straně 250
schváleno:15.01.2010
účinnost od:01.02.2010
[Textová verze] [PDF verze (802 kB)]

19/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Změna: 325/2013 Sb. Změna: 216/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu pro tvorbu bilancí a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě. § 2 Způsob tvorby bilancí (1) V oblasti předpokládaných bilancí dodávek a spotřeb plynu operátor trhu přebírá desetileté bilance a roční bilance ve čtvrtletním členění o předpokládané výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem podle příloh č. 1 až č. 7 k této vyhlášce a) od držitelů licence na výrobu plynu předpokládanou celkovou výrobu a dodávky plynu, b) od držitele licence na přepravu plynu předpokládané množství přepraveného plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech vstupu do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, c) od držitelů licence na distribuci plynu předpokládané celkové množství distribuovaného plynu v distribuční soustavě včetně ztrát a vlastní spotřeby, d) od držitelů licence na uskladňování plynu stav zásob na začátku těžby a vtláčení a maximální výkony těžby a vtláčení podle jednotlivých podzemních zásobníků plynu, e) od držitelů licence na obchod s plynem předpokládané dodávky z dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky. (2) V oblasti vyhodnocování dodávek a spotřeb plynu operátor trhu a) přebírá měsíční údaje o skutečné výrobě plynu, přepravě plynu, distribuci plynu, dodávkách plynu, uskladnění plynu a obchodu s plynem od držitelů licence na výrobu plynu, držitele licence na přepravu plynu, držitelů licence na distribuci plynu, držitelů licence na uskladňování plynu a držitelů licence na obchod s plynem v členění: 1. od držitelů licence na výrobu plynu skutečnou denní, měsíční a roční celkovou výrobu a dodávky do jednotlivých soustav; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 8 a č. 9 k této vyhlášce, 2. od držitele licence na přepravu plynu skutečné souhrnné denní, měsíční a roční množství plynu pro dodávky zákazníkům na území České republiky a pro mezinárodní přepravu ve vstupních bodech do přepravní soustavy a ve výstupních bodech z přepravní soustavy, množství plynu ve vstupních a výstupních bodech virtuálních zásobníků, změny akumulace a ostatní spotřebované množství plynu; sledování se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v č. 10 a č. 11 k této vyhlášce, 3. od držitelů licence na distribuci plynu skutečné měsíční dodávky do distribuční soustavy z přepravní soustavy a z jiných distribučních soustav, nebo ze zahraničí a z distribuční soustavy jednotlivým kategoriím zákazníků, kterými jsou velkoodběratel, střední odběratel, maloodběratel nebo domácnosti, v členění podle krajů, dále vlastní spotřebu, ztráty a změnu akumulace za období od prvního do posledního dne v měsíci, množství distribuovaného plynu do jiných soustav a do zahraničí; sledování množství distribuovaného plynu se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce, 4. od držitelů licence na uskladňování plynu výši těžebních a vtláčecích výkonů a stavu provozních zásob jednotlivých podzemních zásobníků plynu; denní, měsíční a roční sledování uskladněného plynu u podzemních zásobníků plynu se provádí na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 13 a č. 14 k této vyhlášce, v rozdělení na plyn uskladněný pro držitele licence na obchod s plynem nebo plyn uskladněný pro ostatní fyzické a právnické osoby, 5. od držitelů licence na obchod s plynem měsíční a roční dodávky z dovozu zemního plynu do České republiky podle vstupních bodů, a vývozu zemního plynu z České republiky podle výstupních bodů; sledování se provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce, b) přebírá a vyhodnocuje výsledné údaje hodinových dodávek a spotřeb plynu od držitele licence na přepravu plynu nebo výrobu plynu pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy a kontrolních hodinových odečtů výrobce plynu v České republice uvedených v přílohách č. 17 a č. 18 k této vyhlášce, c) zpracovává údaje o skutečné přepravě plynu, distribuci plynu, výrobě plynu, dodávkách plynu, odběrech plynu a uskladňování plynu v plynárenské soustavě v termínech den, měsíc, čtvrtletí a rok, d) přebírá údaje o skutečných dodávkách koksárenského plynu, svítiplynu, degazačního plynu, generátorového plynu, bioplynu, biometanu, propanu, butanu a jejich směsí, kromě využití pro pohon motorových vozidel, od držitelů licence na výrobu plynu v termínech měsíc a rok, které jsou realizovány prostřednictvím distribuční soustavy, uvedených v příloze č. 19 k této vyhlášce, e) zpracovává měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek. § 3 Sledování kapacit (1) Operátor trhu sleduje informace o přepravních kapacitách, distribučních kapacitách a uskladňovacích kapacitách jednotlivých částí plynárenské soustavy. (2) Sledování je prováděno prostřednictvím údajů o technických kapacitách na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy podle vzoru uvedeného v příloze č. 22 k této vyhlášce a technických parametrech distribučních soustav a zásobníků plynu, kterými jsou celková změna akumulace soustav, maximální denní spotřeba soustav, délka plynovodů s rozdělením podle průměrů potrubí a tlakové úrovně podle vzoru uvedeného v příloze č. 20 k této vyhlášce, výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky podle vzoru uvedeného v příloze č. 21 k této vyhlášce a závislosti denního těžebního výkonu na stavu provozních zásob u jednotlivých podzemních zásobníků plynu. § 4 Údaje od zákazníků Operátor trhu a) přebírá údaje o měsíčních dodávkách plynu v případech, kdy si je zákazníci zajišťují ze zahraničí nebo u držitele licence na výrobu plynu, které po souhrnném zpracování předává ministerstvu, b) zpracovává údaje o počtu zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu. § 5 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 114/2005 Sb., o podrobnostech o činnosti Bilančního centra, se zrušuje. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2010. Ministr: Ing. Tošovský v. r. Příloha 1 VZOR Předpokládaná bilance výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby) Příloha 2 VZOR Předpokládaná přeprava v přepravní soustavě Příloha 3 VZOR Předpokládaná distribuce plynu v distribuční soustavě Příloha 4 VZOR Předpokládaná bilance zásobníků plynu Příloha 5 VZOR Předpokládaná bilance dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky Příloha 6 VZOR Předpokládaná bilance dodávek biometanu do přepravní soustavy nebo distribuční soustavy nebo zásobníku plynu Příloha 7 VZOR Předpokládaná bilance dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy Příloha 8 VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby) Příloha 9 VZOR Vyhodnocení výroby (těžby) plynu a dodávek plynu z výrobny (těžby) Příloha 10 VZOR Denní vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě Příloha 11 VZOR Vyhodnocení přepraveného plynu v přepravní soustavě Příloha 12 VZOR Vyhodnocení dodávek plynu v distribuční soustavě Příloha 13 VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu Příloha 14 VZOR Vyhodnocení uskladněného plynu Příloha 15 VZOR Dovoz a vývoz plynu Příloha 16 zrušena Příloha 17 VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) plynárenské soustavy v ČR Příloha 18 VZOR Kontrolní hodinový odečet (KHO) výrobce plynu v ČR Příloha 19 VZOR Vyhodnocení dodávek ostatních plynů do distribuční soustavy Příloha 20 VZOR Délka plynovodů s rozdělením podle průměru potrubí a tlakové úrovně Příloha 21 VZOR Výkony předávacích stanic s minimálními vstupními tlaky Příloha 22 VZOR Technická a volná kapacita na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.