logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 140/2009 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 12.09.2014

se změnami:264/2010 Sb., 393/2011 Sb., 348/2012 Sb., 436/2013 Sb., zrušeno 195/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2009 Sbírky zákonů na straně 1767
schváleno:11.05.2009
účinnost od:25.05.2009
zrušeno:12.09.2014
[Textová verze] [PDF verze (1006 kB)]

140/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. května 2009 o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Změna: 264/2010 Sb. Změna: 393/2011 Sb. Změna: 348/2012 Sb. Změna: 436/2013 Sb. Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 17 odst. 11, 12 a 19a energetického zákona: § 1 Základní pojmy (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí a) regulovaným rokem kalendářní rok, pro který jsou Úřadem regulovány ceny, b) regulačním obdobím vymezené období pěti po sobě následujících regulovaných roků. (2) Pro účely této vyhlášky se v oblasti plynárenství rozumí a) regionální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno 90 000 a více odběrných míst zákazníků, b) lokální distribuční soustavou distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků. nadpis vypuštěn § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen Způsob regulace a postup tvorby cen v plynárenství § 6 (1) Úřad reguluje ceny za přepravu plynu provozovatele přepravní soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce. (2) Úřad reguluje ceny za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy způsobem uvedeným v příloze č. 9 k této vyhlášce a cenu za distribuci plynu provozovatele lokální distribuční soustavy podle § 7 odst. 5. (3) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen. § 7 (1) Postup tvorby cen za přepravu plynu a distribuci plynu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce. (2) Pro regulační období Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu: a) držiteli licence na přepravu plynu 1. výchozí hodnotu povolených nákladů, 2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv, 3. roční hodnotu faktoru efektivity, 4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb, b) držiteli licence na distribuci plynu 1. výchozí hodnotu povolených nákladů, 2. výchozí hodnotu regulační báze aktiv, 3. roční hodnotu faktoru efektivity, 4. koeficient indexu cen podnikatelských služeb. (3) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 2 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce, b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, nebo c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů. (4) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu: a) držiteli licence na přepravu plynu 1. hodnotu indexu spotřebitelských cen, 2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb, 3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, 4. korekční faktor odpisů, 5. míru výnosnosti regulační báze aktiv, 6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic, 7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv, 8. vyrovnávací faktor odpisů, 9. vyrovnávací faktor zisku, 10. plánovanou nákupní cenu energie plynu pro krytí ztrát a pro ocenění plynu na pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, 11. povolené množství ztrát v přepravní soustavě, 12. plánované množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě pro přepravu plynu do výstupního domácího bodu a do výstupních bodů virtuálního zásobníku plynu, 13. plánovanou spotřební daň za množství energie plynu pro pohon kompresních stanic v přepravní soustavě, 14. plánované výnosy provozovatele přepravní soustavy za odchylky nad povolenou toleranci a plánované výnosy za vyvažovací plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení, 15. plánované náklady na službu poskytování flexibility obchodníkem s plynem nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu, 16. plánované rezervované pevné kapacity ve vstupních a výstupních bodech, 17. koeficienty rozdělení upravených povolených výnosů na jednotlivé vstupní a výstupní body, 18. koeficienty rozdělení cen na jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body, 19. koeficienty pro výpočet objemu plynu ke krytí pohonu kompresních stanic na výstupních bodech přepravní soustavy, 20. korekční faktor regulační báze aktiv, 21. korekční faktor zisku, 22. korekční faktor pro činnost přeprava plynu, 23. koeficient alokace skutečných výnosů za přepravu plynu ve vstupních hraničních bodech, 24. hodnotu povolených tržeb pro činnost mezinárodní přepravy plynu ve vstupních hraničních bodech, b) držiteli licence na distribuci plynu 1. hodnotu indexu spotřebitelských cen, 2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb, 3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku, 4. korekční faktor odpisů, 5. míru výnosnosti regulační báze aktiv, 6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic, 7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot aktiv, 8. plánované náklady na nákup plynu pro vlastní technologickou spotřebu, 9. povolené množství ztrát, 10. plánované množství plynu pro vlastní technologickou spotřebu provozovatele distribuční soustavy, 11. plánované náklady vypořádání přetoků plynu mezi distribučními soustavami. 12. korekční faktor regulační báze aktiv, 13. korekční faktor zisku, 14. korekční faktor pro činnost distribuce plynu, 15. plánované náklady na nákup plynu pro krytí povoleného množství ztrát v distribuční soustavě, 16. plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení, 17. vyrovnávací faktor regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení. (5) Provozovatel lokální distribuční soustavy používá ceny za distribuci plynu až do výše cen za distribuci plynu provozovatele regionální distribuční soustavy, k jehož distribuční soustavě je připojen. Rozhodne-li Úřad o odlišném stanovení povolených výnosů a proměnných nákladů provozovatele distribuční soustavy podle energetického zákona, postupuje při úpravě cen distribuce plynu provozovatele lokální distribuční soustavy přiměřeně podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Ceny stanovené tímto postupem používá provozovatel lokální distribuční soustavy do konce regulačního období, ve kterém byly stanoveny. § 8 (1) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a provozovateli distribuční soustavy stanovené parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle § 7 odst. 2, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle § 7 odst. 4. (2) Úřad oznámí provozovateli přepravní soustavy a regionální distribuční soustavy do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za přepravu plynu a ceny za distribuci plynu. (3) Úřad oznámí provozovateli lokální distribuční soustavy, kterému již byly v předchozím roce téhož regulačního období stanoveny odlišné ceny za distribuci plynu podle § 7 odst. 5, do 31. října kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtené ceny za distribuci plynu pro jím provozovanou distribuční soustavu. (4) Úřad vyzve provozovatele lokální distribuční soustavy, který požádal v průběhu regulovaného roku o stanovení cen za distribuci plynu podle § 7 odst. 5, aby do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti předložil ekonomické a technické údaje nezbytné pro stanovení odlišných cen. Předložené podklady Úřad do 30 kalendářních dnů od jejich doručení vyhodnotí z hlediska rozsahu a obsahu údajů potřebných pro stanovení odlišných cen pro konkrétní podmínky lokální distribuční soustavy. V následujících 30 kalendářních dnech Úřad oznámí provozovateli distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny, vypočtené ceny za distribuci plynu. (5) Úřad stanoví ceny za distribuci plynu provozovateli lokální distribuční soustavy, který požádal o stanovení odlišné ceny podle § 7 odst. 5 nejpozději následující kalendářní měsíc po kalendářním měsíci, ve kterém byly odlišné ceny vypočteny, s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly ceny stanoveny. (6) Úřad stanoví ceny s výjimkou cen podle § 7 odst. 5 druhé věty do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. V případě regulace cen způsobem věcného usměrňování cen stanoví Úřad podmínky pro sjednání cen do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího kalendářní rok, pro který jsou podmínky pro sjednání cen stanoveny, a to s účinností od 1. ledna tohoto roku. Pokud Úřad reguluje ceny s jinou účinností než od 1. ledna regulovaného roku, stanoví ceny nebo podmínky pro sjednávání cen nejméně 30 kalendářních dnů přede dnem jejich účinností. § 9 Způsob stanovení korekčních faktorů v plynárenství je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce. § 9a Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti operátora trhu v plynárenství (1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu v plynárenství způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce. (2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu je stanoven na regulační období prostřednictvím regulačního vzorce. (3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce pro činnosti v plynárenství, a to v následujícím rozsahu: a) výchozí hodnotu povolených nákladů, b) roční hodnotu faktoru efektivity, c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb, d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství. (4) Změny parametrů regulačního vzorce podle odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné jen v případech a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující k licencované činnosti držitele licence, které mají podstatný dopad na parametry regulačního vzorce, b) mimořádných změn na trhu s plynem nebo jiných mimořádných změn v národním hospodářství hodných zvláštního zřetele, c) stanovení parametrů na základě nesprávných, neúplných či nepravdivých podkladů nebo údajů. (5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu: a) hodnotu indexu spotřebitelských cen, b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb, c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v oblasti programování a poradenství, d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro činnosti v plynárenství, e) korekční faktor odpisů pro činnosti v plynárenství, f) plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství, g) výnosy z ostatních činností v plynárenství, h) faktor trhu pro činnosti v plynárenství, i) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti v plynárenství. (6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry regulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-li o parametry podle odstavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého regulovaného roku, jde-li o parametry podle odstavce 5. (7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok vypočtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu. (8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účinností od 1. ledna regulovaného roku. § 9b zrušen § 10 Postup stanovení cen při vzniku držitele licence a přeměny stávajících držitelů licence v plynárenství (1) Je-li udělena licence právnické osobě bez právního předchůdce nebo je-li udělena licence fyzické osobě v průběhu kalendářního roku a nevykonával-li tento držitel licence licencovanou činnost v předchozím kalendářním roce, použije Úřad při stanovení cen v plynárenství přiměřeně ustanovení § 7 a 8. (2) Je-li v průběhu kalendářního roku udělena licence právnímu nástupci v důsledku splynutí^3) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro takového držitele licence nadále ceny regulovaných činností stanovené pro právní předchůdce držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku ke sloučení^4) dvou nebo více držitelů licence na stejnou činnost, platí pro držitele licence, na kterého přechází jmění zanikajícího nebo zanikajících držitelů licence, nadále ceny regulovaných činností stanovené pro zanikající držitele licence pro jejich jednotlivá vymezená území, a to do konce kalendářního roku. (3) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu jmění držitele licence na jednoho společníka nebo akcionáře^5), který je držitelem licence na stejnou činnost jako zanikající držitel licence nebo o takovou licenci žádá, platí pro něj nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence se založením nových společností nebo sloučením^6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. Dojde-li v průběhu kalendářního roku k rozdělení držitele licence odštěpením se založením nových společností nebo odštěpením sloučením^6), platí pro právního nástupce nebo právní nástupce, pokud jsou držiteli licencí na stejnou činnost jako zanikající držitel licence, nadále ceny regulovaných činností zanikajícího držitele licence, a to do konce kalendářního roku. (4) Dojde-li v průběhu kalendářního roku k převodu nebo nájmu podniku či jeho části, který zahrnuje energetické zařízení sloužící výkonu licencované činnosti, platí pro nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části do konce kalendářního roku ceny regulovaných činností uplatňované převodcem nebo pronajímatelem na vymezeném území, kde je energetické zařízení umístěno. (5) Pokud k účinkům splynutí nebo sloučení podle odstavce 2, převodu jmění na společníka nebo akcionáře, rozdělení držitele licence nebo odštěpení podle odstavce 3, nebo k převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle odstavce 4 dojde po 30. listopadu kalendářního roku, vychází Úřad při stanovení regulovaných cen pro regulovaný rok z údajů poskytnutých právními předchůdci držitele licence, rozdělovanými společnostmi, převodci nebo pronajímateli podniku nebo jeho části, a ceny stanovené pro tyto subjekty a jejich vymezená území pro následující regulovaný rok platí pro jejich právního nástupce, nástupnickou společnost, společníka nebo akcionáře, nebo nabyvatele nebo nájemce podniku nebo jeho části na celý regulovaný rok, pokud není v odůvodněných případech stanoveno jinak. Stejně se postupuje i tehdy, pokud by právní účinky procesu sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převodu jmění na jednoho společníka nebo akcionáře nebo převodu nebo nájmu podniku či jeho části podle tohoto odstavce, zahájené v průběhu kalendářního roku, nastaly až k prvnímu dni regulovaného roku. (6) Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení v jeho vymezeném území, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy. Nabude-li provozovatel regionální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení mimo jeho vymezené území, platí nadále pro distribuci plynu pro daná odběrná místa zákazníků tohoto nabyvatele regulované ceny za distribuci plynu provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je nabyté plynárenské zařízení připojeno. (7) Nabude-li provozovatel lokální distribuční soustavy úplatně plynárenské zařízení, Úřad zohlední v regulační bázi aktiv uhrazenou cenu takto nabytého majetku, nejvýše však ve výši regulované hodnoty plynárenského zařízení stanovené podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Z takto stanovené výše regulační báze aktiv budou vypočteny povolené odpisy. (8) Uzavře-li provozovatel distribuční soustavy v průběhu kalendářního roku smlouvu o nájmu plynárenského zařízení, zohlední Úřad v povolených nákladech uhrazené nájemné, nejvýše však ve výši regulovaných nákladů na nájemné stanovené podle přílohy č. 11. § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 Přechodná ustanovení (1) Poprvé postupuje Úřad při stanovování parametrů podle této vyhlášky pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2014. Parametry podle § 3 odst. 4 písm. a) bodů 13 až 16 a podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 11 až 15 Úřad poprvé stanoví a držiteli licence oznámí pro regulovaný rok 2013. (2) Při regulaci cen pro regulační období počínající dnem 1. ledna 2005 a končící dnem 31. prosince 2009 a jejich následných korekcích postupuje Úřad podle dosavadního právního předpisu. § 14 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, se zrušuje. § 15 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příloha 1 zrušena Příloha 2 zrušena Příloha 3 zrušena Příloha 4 zrušena Příloha 5 Postup stanovení ceny za činnosti operátora trhu v plynárenství _________________ Příloha 5a Stanovení korekčních faktorů operátorovi trhu za činnosti operátora trhu v plynárenství _________________ Příloha 6 zrušena Příloha 6a zrušena Příloha 6b zrušena Příloha 6c zrušena Příloha 6d zrušena Příloha 7 zrušena Příloha 8 Postup stanovení cen za přepravu plynu _________________ Příloha 9 Postup stanovení cen za distribuci plynu _________________ Příloha 10 Stanovení korekčních faktorů v plynárenství _________________ Příloha 11 Postup stanovení regulované hodnoty nabývaného plynárenského zařízení Postup stanovení regulované hodnoty plynárenského zařízení a postup stanovení regulovaných nákladů na nájem plynárenského zařízení _________________ Příloha 12 zrušena Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 393/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Parametry regulačního vzorce podle § 7 odst. 4 písm. b) bodů 16 a 17 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad držiteli licence na distribuci plynu poprvé stanoví a oznámí pro regulovaný rok 2014. 2. Postup stanovení regulovaných nákladů na úhradu nájemného podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, Úřad poprvé použije pro stanovení plánované hodnoty regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení na rok 2014. Čl. II vyhlášky č. 348/2012 Sb. Přechodná ustanovení 1. Korekční faktor provozovatele přenosové nebo regionální distribuční soustavy spojený s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý před účinností zákona č. 165/2012 Sb., je stanoven podle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Tento parametr stanoví a sdělí Úřad naposledy pro regulovaný rok 2015. 2. Postup Úřadu pro vyrovnání korekčních faktorů podle bodu 1, stanovený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatní naposledy pro regulovaný rok 2015. 1) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. 3) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. 4) Část druhá zákona č. 125/2008 Sb. 5) Část čtvrtá zákona č. 125/2008 Sb. 6) Část třetí zákona č. 125/2008 Sb.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.