logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Nařízení č. 372/2007 Sb. o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2012

se změnami:od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 113/2007 Sbírky zákonů na straně 5290
schváleno:19.12.2007
účinnost od:01.01.2008
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze] [PDF verze (332 kB)]


372/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. prosince 2007 o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů Vláda nařizuje podle § 6 odst 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., (dále jen "zákon"): § 1 Toto nařízení^1) zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. a stanoví národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen "Program"). § 2 (1) Cílem Programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) K dosažení cíle podle odstavce 1 slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku uložené k plnění orgánem ochrany ovzduší v plánu snížení emisí stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům. (3) Součet všech emisních stropů uložených k plnění stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům nesmí překročit skupinové emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a lhůty k jejich plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. § 3 Trvalým zastavením provozu zdroje zahrnutého do Programu, trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW nebo jeho změnou, v jejímž důsledku již nebude zdroj splňovat podmínky pro zahrnutí do Programu, bude zdroj z Programu vyřazen. Zároveň se sníží skupinové emisní stropy uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to o hodnoty jeho podílů na skupinových emisních stropech. Podíly zdroje na skupinových emisních stropech jsou dány výpočtem provedeným ze skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně, přepočtem ze skutečně dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovených zvláštním právním předpisem^3) zvláště velkým spalovacím zdrojům, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje s výjimkou výstavby odsiřovacího zařízení zajišťujícího stupeň odsíření stanovený prováděcím právním předpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002. § 4 (1) Zdroje zahrnuté do Programu mohou části svých stanovených emisních stropů mezi sebou vzájemně vyměňovat. (2) Vzájemnou výměnu částí emisních stropů podle odstavce 1 lze v plánu snížení emisí uplatnit za předpokladu, že část emisního stropu zdroje zahrnutého do Programu, o který bude jeho emisní strop navýšen, převezme jiný zdroj zahrnutý do Programu, jehož emisní strop se o převzatou část sníží. (3) Pokud bude z Programu vyřazen zdroj, který převzal část emisního stropu jiného zdroje v souladu s odstavci 1 a 2, bude převzatá část emisního stropu vrácena zpět k plnění zdroji, od kterého byla převzata. § 5 Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje. § 6 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r. Příl.1 -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příl.2 -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF 1) Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády. 3) Příloha č. 1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.