logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Seminář "Zákon o státní památkové péči"

Školení Praha 27.11.: Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona, nové prováděcí předpisy, zásahy na kulturních památkách, v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech, atd.

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Praha/ odborný seminář

Datum a místo konání:
27. 11. 2014 - čtvrtek - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - Ministerstvo kultury ČR

Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

 • a) zákon č. 124/2011 Sb. – týká se některých případů zapůjčování kulturních památek ze zahraničí do České republiky
 • b) zákon č. 142/2012 Sb. – řeší rozsah údajů poskytovaných z tzv. základních registrů a rozšiřuje obsah Ústředního seznamu kulturních památek
 • c) zákon č. 303/2013 Sb. - mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva; část druhá mění zákon o státní památkové péči
 • d) zákon č. 420/2011 Sb. – souvisí se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob a týká se autorizovaného inspektora
 • e) zákon č. 167/2012 Sb. – týká se využívání údajů z informačních systémů veřejné správy stavebním úřadem
 • f) zákon č. 350/2012 Sb. – velká novela stavebního zákona
 • g) zákon č. 257/2013 Sb. – mění stavební zákon v souvislosti s přijetím nového zákona o katastru nemovitostí

Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům:

 • a) nařízení vlády č. 94/2014 Sb. – změna prohlášení národní kulturní památky (důl Hlubina)
 • b) nařízení vlády č. 106/2014 Sb. - prohlášení nových národních kulturních památek
 • c) vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • d) vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • e) vyhláška č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • f) vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • g) vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

 • a) problematika územního plánování
 • b) problematika stavebního řádu
 • c) posuzování interiérových úprav
 • d) problematika odstraňování staveb

Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

 • a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
 • b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.

Pořadatel:
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz


STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.