logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Jak nejrychleji uspořit náklady za vytápění?

Reklama

Výhodnější nákup energií je nejrychlejší cesta k úsporám

Možností jak snížit náklady na vytápění je celá řada. Nejméně nákladné je seřízení všech prvků topné soustavy. Nákladnější už je instalace dokonalejší regulace vytápěcí teploty, např. osazením termostatických ventilů, a samozřejmě nejnákladnější je komplexní zateplení budovy. Tím nejjednodušším způsobem a navíc zcela bez investic je výhodnější nákup vstupního paliva nebo energie. K tomu je nejprve potřeba porovnat současné nákupní ceny s nabídkami konkurenčních dodavatelů na liberalizovaném trhu.

Téměř každý dodavatel plynu a elektřiny má na svých stránkách nějakou kalkulačku, která ukáže, jak výhodné je nakupovat energie právě od něj. Pokud by návštěvník tuto informaci nedostal, ztrácela by kalkulačka pro firmu smysl. Už z této jednoduché úvahy je možné si udělat představu o tom, jak asi jsou tyto porovnávací kalkulačky nezávislé.

Proto bylo na portálu TZB-info připraveno a na letošním veletrhu FOR-ARCH představeno nezávislé porovnání dodavatelů plynu a elektřiny – Kalkulátor cen energií TZB-info – kalkulator.tzb-info.cz.

Vezměme například porovnání cen zemního plynu pro vytápění. Po zadání potřebných údajů v jednotlivých krocích, kterými nás kalkulátor provede, dostáváme výsledné porovnání. Vidíme na něm rozdíl mezi cenou od stávajícího dodavatele a cenou zvoleného dodavatele. Jak je zřejmé z následujícího příkladu, může roční úspora pro běžnou spotřebu rodinného domu 24 000 kWh dosáhnout až 12 861 Kč, tedy 30 % původních nákladů. Ve sloupkovém grafu jsou barevně vyznačeny i jednotlivé složky ceny.

 

Kromě těchto základních informací je možné si prohlédnout i složení cen na faktuře vybrané firmy, zobrazit aktuální ceník a kontakty na firmu, včetně mapky s umístěním sídla.

 

Oproti podobným nástrojům, kterých je možno najít na internetu celou řadu, má Kalkulátor cen energií TZB-info dvě zásadní přednosti:

 • Je nezávislý na jakémkoliv dodavateli plynu nebo elektřiny.
 • Je aktuální – aktualizace cen je prováděna denně.

Tak jako u každého softwaru i u kalkulátoru cen energií TZB-info se při jeho používání objevuje řada námětů k jeho doplnění a vylepšení. Ty jsou v současné době zpracovávány a od 1. 11. 2012 bude na TZB-info k dispozici nová verze kalkulátoru. Ta bude porovnávat i historické ceny a poskytne řadu dalších informací k jednotlivým dodavatelům.

Jaká jsou rizika při změně dodavatele plynu nebo elektřiny?

Ve sdělovacích prostředcích i na stránkách Energetického regulačního úřadu jsou popsána rizika při změně dodavatele. Podrobně popsaná varování se dají shrnout do pěti bodů jednoduchého návodu:

ČEHO SE VYVAROVAT

 • Zprostředkovatele (podomní prodejce), kteří vás oslovují doma, berte pouze jako poskytovatele informací, nikoliv jako partnery pro uzavření smlouvy.
 • Při porovnávání možných nových dodavatelů se současným dodavatelem neporovnávejte jen cenu, ale i dobu, po kterou dodavatel cenu garantuje, a další parametry smlouvy, jako např. poplatek při uzavření nebo ukončení smlouvy.
 • Při výběru nového dodavatele nepostupujte unáhleně, ale nechte si poslat nabídky od několika firem včetně návrhu smlouvy a vzájemně je porovnejte.
 • Pokud vám nabídky nejsou jasné, oslovte v této fázi firmu, která nabízí poradenství nebo změnu dodavatele, a zadejte jí porovnání vybraných dodavatelů.
 • Výpověď smlouvy se současným dodavatelem podávejte osobně nebo udělením plné moci novému dodavateli, ale vždy s dostatečnou lhůtou na administrativní operace spojené se změnou dodavatele operátorem trhu.

Jak postupovat při změně dodavatele plynu nebo elektřiny?

Popišme nejběžnější případ, kdy odběratel není v prodlení s placením, nestěhuje se a není ani novým odběratelem. Má ale informace, nebo pouze tuší, že jsou na trhu i výhodnější nabídky dodávky elektřiny nebo plynu. Pak lze doporučit následující postup:

 1. Vybrat nejvýhodnějšího nového dodavatele při respektování návodu výše uvedeného návodu ČEHO SE VYVAROVAT
 2. Důkladně prostudovat platný ceník a obchodní podmínky včetně drobných poznámek pod čarou a dodatků malým písmem, které bývají nejdůležitější. Dále zjistit, zda si nový dodavatel bude za změnu účtovat poplatek – ze zákona je tato změna bezplatná, ale dodavatel ji může mít ve smlouvě zpoplatněnou.
 3. Teprve po přezkoumání výše uvedených skutečností s kladným výsledkem uzavřít s novým dodavatelem smlouvu o sdružené dodávce. Sdružená smlouva zajišťuje, že nový dodavatel vypořádá příslušným adresátům všechny platby zahrnující celkovou cenu dodávky.
 4. Nového dodavatele prostřednictvím plné moci pověřit ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem. Snížíte tím riziko možného výpadku dodávek.

V jakých termínech mohu změnu dodavatele uskutečnit

V zásadě musím postupovat podle platné smlouvy o dodávkách a dodržet výpovědní lhůtu danou ve smlouvě se stávajícím dodavatelem. Ta se standardně pohybuje mezi 1 a 6 měsíci. U nových smluv uzavřených na dobu neurčitou je výpovědní doba ze zákona 3 měsíce.

Výpověď smlouvy v jiné lhůtě bez udání důvodu umožnila novela Energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zák. č. 211/2011 Sb., která je v platnosti od 1. 11. 2011. Podle ní má odběratel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v těchto termínech:

 1. Ve zvoleném termínu – za podmínky, že výpověď smlouvy podá nejpozději 10 dnů před dnem zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek. Tato lhůta platí v případě, že dodavatel oznámil prokazatelným způsobem změnu ceny, nebo smluvních podmínek nejpozději 30 dnů před dnem jejich účinnosti. Za prokazatelný způsob není považováno oznámení na webových stránkách dodavatele. Při výpovědi smlouvy se stávajícím dodavatelem je ale nutno brát zřetel na technické lhůty začátku dodávky od nového dodavatele a ve výpovědi si s ohledem na tyto lhůty určit datum ukončení odběru. Pro elektřinu je tato technická lhůta 17 pracovních dnů, pro plyn pak 10 pracovních dnů.
 2. Do konce kalendářního měsíce, ve kterém je dodána výpověď. Tato lhůta platí v tom případě, že dodavatel neoznámí odběrateli zvýšení ceny nebo změnu smluvních podmínek (převážná většina současných smluvních případů). Možnost výpovědi v tomto termínu platí po dobu 3 měsíců od data zvýšení ceny. Opět, jako v předchozím případě, je nutno dát pozor na technické lhůty připojení nového dodavatele.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.