logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama
Archiv článků autora: doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D.


15.11.2021
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Jiří Strnad, Ph.D., Ing. Petr Šimůnek, Ph.D., Ing. Jan Koláček, Ph.D., VUT FAST Brno, Ústav betonových a zděných konstrukcí

Článek shrnuje poznatky z účasti statiků na stavbách poškozených tornádem na jižní Moravě. Uvádí zkušenosti autorů v rámci prvotní pomoci statiků. Popisují poruchy jednotlivých objektů různých typů, konstrukčních systémů i různého stáří a hledají možná řešení pro budoucnost.

25.9.2021
Ing. Ondřej Šimek, doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Článek uvádí výsledky experimentů železobetonových stěn s otvorem, které byly vyzkoušeny na únosnost ve směru diagonály. Jedná se o stěny představující ztužující stěny ve vícepatrových prefabrikovaných rámových skeletech. Na navržených stěnách je studován vliv různého typu vyztužení na jejich únosnost a deformaci. Data jsou získána experimentem a poté ověřována výpočetními modely, které představují chování vzorků za experimentu. Výsledky modelů jsou porovnány mezi sebou a poté jsou zhodnoceny jejich klady a zápory.

10.6.2019
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Ing. Jan Nováček, Stráský, Hustý a partneři, Ing. Vladimír Paulička, PRO TP 06, Ing. Martin Benko, Metrostav Slovakia

V administrativně bytovém komplexu budov Trinity v Bratislavě došlo v roce 2012 ke zřícení části stropních desek. V návaznosti na tuto událost bylo nutné ověřit statické působení již postavených částí objektu, tj. ověřovalo se namáhání i částí mimo vlastní propad. Dle výsledků přepočtů bylo poté nutné navrhnout a provést řadu náročných sanací železobetonové konstrukce výškových částí objektu. Tento příspěvek pojednává o návrhu a realizaci sanací vlastního nosného systému věžových částí.

2.11.2015
doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ústav betonových a zděných konstrukcí, VUT FAST v Brně

Stavby, které jsou vydány přirozeným změnám teploty ovzduší, je třeba rozčlenit na části, které se mohou chovat samostatně. Pokud se tak nestane, konstrukce se sama rozdělí podle obecných fyzikálních zákonů a vnitřních a vnějších tvarových a materiálových vlastností stavby. Článek pojednává o poruchách dilatací objektů pozemních staveb.

22.4.2013
Doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí VUT FAST Brno

Posuzovatelé se často setkávají s objekty s nejasným konstrukčním systémem. Tyto stavby se navrhují obtížně a v provozu se mohou chovat jinak, než bylo očekáváno. Dobrý projekt a jeho realizace jsou, jde-li o dlouhodobé chování stavby, zásadní. Článek se zabývá základními principy vhodného návrhu a jeho posouzení.

15.4.2013
Doc. Ing. Miloš Zich, PhD., Doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc., Ústav betonových a zděných konstrukcí, FAST VUT v Brně

Montovaná jednopodlažní hala s nosnou betonovou konstrukcí je zastřešena předpjatými příhradovými vazníky, světlíky a vaznicemi – krokvemi, nesoucími střešní desky. Zjištěny závažné problémy vazníků, vaznic a střešního pláště. Popsán je postup průzkumu, jeho výsledky a návrh rekonstrukce střechy. 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.