logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Obnovitelné zdroje: cíl 8 % v roce 2010 bude splněn

Česká republika se v rámci vstupu do EU zavázala v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny. Přestože zástupci MPO vytrvale prohlašovali, že tento cíl je nereálný, zřejmě letos splněn bude.

Reklama

Úvod

Ve Státní energetické koncepci z roku 2004 naplánovalo MPO prudký rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2010 a následně pomalejší do roku 2020. Ve stejném roce Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice [NPZDZK], podle něhož se OZE měly rozvíjet plynule.

Podíl OZE podle Státní energetické koncepce měl v letošním roce přesáhnout 11 %, nehledě na to, zástupci MPO vytrvale prohlašovali, že reálný cíl je kolem 6 až 7 %. Podle MŽP se měl podíl OZE v roce 2010 pohybovat kolem 9 %. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) byl v roce 2009 podíl OZE 6,8 % na hrubé konečné spotřebě elektřiny a kolem 7 % na vyrobeném teple [TZB].

Realita dává za pravdu spíše MŽP než MPO. Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu ( NEK) v tomto zcela selhala, její odhad 5,2 % byl překonán krátce poté, kdy byl vydán [NEK].

Závazné a indikativní cíle

Indikativní cíle podílu elektřiny z OZE jsou definovány ve směrnici 2001/77/EC o podpoře elektřiny z OZE na vnitřním trhu s elektřinou EU. Pro každý členský stát je určena cílová hodnota podílu výroby elektřiny na hrubé domácí spotřebě v roce 2010. Směrnice 2001/77/EC zároveň definuje celkový cíl pro EU ve výši 22,1 %. Indikativní cíl pro Českou republiku je tedy hluboko pod průměrem EU.


Obrázek 1: Indikativní cíle podílu elektřiny z OZE v roce 2010 a stav jejich plnění [Eurostat]

Vyjednavači České republiky se v rámci přístupových rozhovorů zavázali ke zvýšení podílu OZE na 8 %. Ze srovnání s ostatními státy (viz obrázek 1), zejména s těmi, které mají podobné klimatické podmínky, je zřejmé, že ze strany EU zvítězila spíše ochota rozšiřovat, než snaha vnutit České republice cíl, který by odpovídal našim reálným možnostem. Indikativní cíl pro rok 2010 patří k nejnižším v rámci EU.

Směrnice 2001/77/EC byla nahrazena novou směrnicí 2009/28/EC, která zahrnuje kromě podpory výroby elektřiny i podporu výroby tepla. Směrnice mimo jiné rozděluje celoevropský závazek 20 % podílu OZE na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 mezi jednotlivé státy EU. Na rozdíl od předchozí směrnice jsou cíle pro jednotlivé státy závazné. Zástupci České republiky opět vyjednali velmi nízký cíl, jen dva státy mají závazné cíle nižší, viz obrázek 2.

Mezi státy, jejichž současný podíl OZE je nižší než 10 % jsou dvě výrazné skupiny. Jedna skupina plánuje přírůstek nižší než 100 % současného stavu, vedle České republiky jsou to například Maďarsko, Polsko, Slovensko nebo Bulharsko. Druhá skupina států plánuje zvýšení několikanásobné, k nim patří například Velká Británie, Holandsko, Belgie, Kypr, Lucembursko nebo Malta.


Obrázek 2: Závazné cíle podílu energie z OZE v roce 2020 a stav jejich plnění [Eurostat], [Wordpress]

Mezi státy druhé skupiny je zajímavá Velká Británie. Nejenže plánuje rychlý rozvoj OZE do roku 2020, ale další pokračování rozvoje po tomto roce. Cíle jsou velmi ambiciózní.

Výsledky České republiky

V roce 2009 dosáhla výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) za období od ledna do srpna celkového objemu 3207 GW.h, což odpovídalo přibližně 7,2 % hrubé spotřeby elektřiny v České republice v uvedeném období. Za celý rok 2009 dosáhla elektřina z OZE podílu 6,8 % na hrubé spotřebě elektřiny.

V roce 2010 se v období od ledna do srpna výroba elektřiny z OZE zvýšila na 3973 GW.h, tj. o 23,9 %. Největší podíl na tomto přírůstku připadá na fotovoltaické elektrárny (365 GW.h, téměř polovina uvedeného přírůstku, přesněji 11,4 %), z ostatních OZE výrazněji vzrostla výroba elektřiny ve vodních elektrárnách (180 GW.h, 5,6 %) a v bioplynových stanicích (133 GW.h, 4,2 %). Zvýšil se rovněž podíl neefektivního spolužalování biomasy v uhelných elektrárnách (69 GW.h, 2,2 %).

    I...VIII 2009 I...XII 2009 I...VIII 2010 I...IX 2010
čistá tuzemská spotřeba elektřiny GW.h 37 371 57 112 38 971 43 541
hrubá tuzemská spotřeba elektřiny GW.h 44 803 68 606 46 643 52 130
výroba elektřiny z OZE GW.h 3 207 4 661 3 973 4 435
podíl OZE na čisté spotřebě % 8,58% 8,2% 10,19% 10,19%
podíl OZE na hrubé spotřebě % 7,16% 6,8% 8,52% 8,51%

Tabulka 1: Vývoj podílu elektřiny z OZE v ČR [ERÚ]

V použitém porovnávacím kriteriu (hrubá tuzemská spotřeba elektřiny) se skrývá několik vlivů, které podíl OZE snižuji. Především, se do hrubé spotřeby elektřiny započítává i spotřeba elektřiny na přečerpávání v přečerpávacích elektrárnách (nikoli pouze ztráty v přečerpávacích elektrárnách). Kromě toho hrubá spotřeba zahrnuje i vlastní spotřebu na výrobu elektřiny, která je v případě vodních, větrných a fotovoltaických elektráren zanedbatelná, zatímco v případě uhelných a jaderných elektráren dosahuje 5 až 10 % vyrobené elektřiny. Část vlastní spotřeby přitom připadá na exportovanou elektřinu. Navíc hrubá spotřeba zahrnuje i ostatní spotřebu energetického sektoru, rovněž tato položka připadá částečně na exportovanou elektřinu a rovněž je v případě OZE zanedbatelná.

Závěr

Protože hrubá spotřeba elektřiny vzrostla pouze o 4,1 %, zvýšil se podíl OZE na hrubé spotřebě na 8,5 %. V závěrečných měsících loňského roku rostla hrubá spotřeba elektřiny rychleji než výroba elektřiny z OZE, podobný vývoj lze očekávat i v letošním roce. Výsledný podíl OZE na konci roku bude proto pravděpodobně nižší. Přesto lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že indikativní cíl 8 % elektřiny z OZE Česká republika v roce 2010 splní. Navzdory názoru úředníků MPO a ERÚ, kteří ještě v listopadu 2009 byli přesvědčeni, že tento cíl splněn nebude [MPO 2008].

Skutečnost je taková, že s výjimkou spolužalování je politická a mediální podpora OZE velmi nízká. Například větrných elektráren, jejichž realizovatelný potenciál (při vynechání chráněných oblastí) se pohybuje kolem 2000 až 3000 MW, je v současnosti v provozu pouze asi 200 MW. Nic překvapivého v situaci, kdy bývalý ministr průmyslu a obchodu prohlašuje, že byl vždy nepřítelem obnovitelných zdrojů.

Rovněž k boomu fotovoltaiky došlo z větší části proto, že byla dlouho ignorována, jen proto se mohl její podíl přiblížit 10 % výroby elektřiny z OZE již v tomto roce. Podíváme-li se na prognózy propagátorů fotovoltaiky z dob, kdy podpora v rámci zákona č. 180/2005 Sb. začínala, zjistíme, že se pohybovaly v desítkách MWp v roce 2010.

Závazek 8 % pro letošní rok se týká pouze elektřiny. Naproti tomu závazek 13 % pro rok 2020 se týká všech obnovitelných zdrojů. Účinnost výroby elektřiny v uhelných elektrárnách, kde je v současnosti biomasa převážně spolužalována s uhlím, se pohybuje kolem 30 %. Pokud by stejný objem biomasy byl použit k výrobě tepla, klesl by podíl OZE na konečné spotřebě elektřiny, což je ovšem kriterium, které do budoucna ztrácí význam. Na druhou stranu by vzrostl podíl OZE na spotřebě energie, což je hlavní kriterium pro následující období do roku 2020. Z hlediska plnění našich závazků by to byl jednoduchý krok, který by navíc částečně řešil nedostatek uhlí pro teplárenství.

Reference

[Eurostat] Share of renewable energy in gross final energy consumption
[ERÚ] Měsíční zprávy o provozu elektrizační soustavy
[MPO 2008] Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2008
[MPO 2009] Obnovitelné zdroje energie v roce 2009
[NEK] Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Praha, 2008.
[NPZDZK] Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice. Praha: MŽP, 2004
[SEK 2004] Státní energetická koncepce České republiky (schválená usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 10. března 2004). Praha: MPO, 2004.
[TZB] BECHNÍK, Bronislav; SROKA, Radim. Obnovitelné zdroje energie - energetický potenciál a jeho vývoj v čase. Prognózy rozvoje se rychle mění. TZB-info [online], 26. 11. 2009, ISSN 1801-4399.
[Wordpress] Renewable Energy & Environment

English Synopsis
Renewables: 8% indicative target in 2010 will be reached

Indicative target of renewable electricity share in gross final energy consumption for the Czech Republic is 8 % in 2010. All the time before it was announced by Ministry of Industry and Trade (MPO) the target is unrealistic. Despite of that it is expected the target will be reached this year.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.