logo TZB-info

Reklama

Cenové rozhodnutí ERÚ č.5/2001

Reklama

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a odst. 10 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vydává cenové rozhodnutí o maximálních cenách elektřiny.
Energetický regulační úřad stanoví maximální ceny a určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí - kategorie C a D:

 1. Určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí
 2. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C
 3. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti)
 4. Obecná a zrušující ustanovení

I. Určené podmínky pro dodávku elektřiny odběratelům kategorie C a D ze sítí nízkého napětí

Všeobecné podmínky

1. Uvedené maximální ceny a určené podmínky platí pro dodávky elektřiny chráněným zákazníkům ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen odběratelům) odebírajícím elektřinu z rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy (dále jen dodavatele) o napětí mezi fázemi do 1 kV (nízké napětí). V sazbách není obsažena cena za dodávku elektřiny se zvláštními nároky na způsob zajištění.

2. Odběratel si může zvolit kteroukoliv z dále uvedených sazeb, pokud splní podmínky stanovené pro její přiznání. Sazby platí pro každé odběrné místo samostatně. Za odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, v samostatném, prostorově uzavřeném a trvale elektricky propojeném celku, nacházejícím se na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením dodavatele.

3. Měsíčním platem za příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 160 A (ampér) u kategorie C a 63 A u kategorie D se stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a proudové hodnoty příslušného jističe zaokrouhlené nahoru na celé A (ampéry). Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o dodávce elektřiny po projednání s dodavatelem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši maximálního odebíraného elektrického výkonu v odběrném místě. Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič s vypínací charakteristikou "B" podle technické normy (ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky). Pokud byl hlavní jistič před elektroměrem řádně nainstalován před 1.7.2001, může mít i vypínací charakteristiku "vedení" dle technické normy (ČSN 354171). Ve smyslu § 49 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, je dodavatel oprávněn překontrolovat, zda hlavní jistič před elektroměrem splňuje podmínky technické normy.

4. O změnu sazby u téhož odběratele v témže odběrném místě lze požádat nejdříve po uplynutí 12 měsíců od poslední změny sazby, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodnou jinak.

5. Pro měření a účtování odběru elektrické energie (kWh) se rozlišují tato tarifní časová pásma:
Pásmo platnosti nízkého tarifu (dále jen "NT") - dodavatelem stanovené časové pásmo o minimální délce uvedené v podmínkách příslušné sazby. V době platnosti nízkého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za nižší cenu.
Jeho vymezení provádí dodavatel :

 1. programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel po dobu nejméně 3 měsíců nemění; dodavatel oznámí předem každou změnu platnosti tarifních pásem odběratelům způsobem v místě obvyklým, nebo
 2. operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu, což je vymezení pásma platnosti nízkého tarifu, které dodavatel může kdykoliv měnit; dodavatel změnu platnosti tarifních pásem neoznamuje a je povinen dodržet celkovou dobu platnosti nízkého tarifu a podmínky příslušné sazby.

Pásmo platnosti vysokého tarifu (dále jen "VT") platí v době mimo pásmo platnosti NT. V době platnosti vysokého tarifu je odebíraná elektrická energie účtována za vyšší cenu.

6. V sazbách, jejichž podmínkou je blokování topných elektrických spotřebičů, se za splnění této podmínky považuje technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topnými spotřebiči se rozumí:

 1. Přímotopný elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu na tepelnou energii bez akumulace tepla.
 2. Akumulační elektrický spotřebič - zařízení sloužící pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, které přeměňuje elektřinu v tepelnou energii a ukládá ji do tepelného akumulátoru.
 3. Hybridní (smíšené) vytápění - vytápěcí soustava, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části.
 4. Vytápění s tepelným čerpadlem - vytápěcí soustava, u které je základním vytápěcím systémem tepelné čerpadlo s možným doplněním o další zdroj tepla pro krytí špičkových tepelných nároků. Tepelné čerpadlo je zařízení, které za pomoci kompresoru poháněného elektřinou mění teplo obsažené ve vzduchu, spodní a povrchové vodě nebo v půdě na teplo vhodné pro vytápění nebo ohřev užitkové vody. Tato technologie patří do kategorie obnovitelných zdrojů.

7. Pravidelným odečtem se rozumí odečet stavu číselníků měřicího zařízení dodavatele,provedený v termínu a způsobem stanoveným dodavatelem, na jehož základě se provádí pravidelné vyúčtování spotřeby elektřiny za fakturační období stanovené dodavatelem.

8. Převodní tabulka mezi sazbami podle původní a nové tarifní struktury.

Původní sazba Nová sazba Původní sazba Nová sazba
BS D01 C1 C01
B D02 C2 C02
BS/N D25 C3 C03
B/N D25 C4 C25
N D25 C1/C4 C25
BV D26 C2/C4 C25
BH D35 C3/C4 C26
BP D45 C10 C62
    C11 C45
    C12 C60
    BS* C01
    BSN* C25

* Týká se výjimek poskytnutých dodavatelem pro případy, kdy se jedná o samostatně měřené odběry právnických, popř. fyzických osob měřícím zařízením dodavatele, a kdy jsou náklady za odběr elektřiny rozpočítávány přímo na jednotlivé uživatele - občany.
Převod sazby podle této převodní tabulky provede dodavatel automaticky beze změny stávající smlouvy.

9. V případě, že odběratel nemá hlavní jistič před elektroměrem, účtuje mu dodavatel od 1.7. 2001 měsíční plat za příkon odpovídající jmenovité proudové hodnotě:

 1. nejbližšího předřazeného jistícího prvku, nejméně však v hodnotě jističe 3x63 A u odběratelů kategorie C
 2. 1x25 A pro jednofázové připojení a 3x25 A u třífázového připojení u odběratelů kategorie D

10. Pokud odběratel v případech uvedených v odst. 9. zajistí řádnou instalaci hlavního jističe před elektroměrem podle odst. 3. a uzavře s dodavatelem novou smlouvu, neuplatní dodavatel vůči odběrateli platby za zajištění požadovaného příkonu.


II. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kromě domácností - kategorie C

Sazba C 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:
jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 11,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 18,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 22,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 28,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 35,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 44,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 55,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 69,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 88,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 110,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 138,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 176,00 Kč
jistič nad 3x160 A 1,10 Kč/A
- z platu za elektrickou energii 4,05 Kč/kWh

Sazba C 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 33,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 53,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 66,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 83,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 106,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 132,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 165,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 208,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 264,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 330,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 413,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 528,00 Kč
jistič nad 3x160 A 3,30 Kč/A
- z platu za elektrickou energii 3,63 Kč/kWh

Sazba C 03 - Jednotarifová sazba (pro vyšší spotřebu)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 450,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 720,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 900,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 1125,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1440,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1800,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 2250,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 2835,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 3600,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 4500,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 5624,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 7200,00 Kč
jistič nad 3x160 A 45,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii 2,50 Kč/kWh

Sazba C 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 153,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 245,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 306,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 383,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 490,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 612,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 765,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 964,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 1224,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 1530,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 1913,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 2448,00 Kč
jistič nad 3x160 A 15,30 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 4,01 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,11 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba C 25 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 90,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 144,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 180,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 225,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 288,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 360,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 450,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 567,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 720,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 900,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 1125,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 1440,00 Kč
jistič nad 3x160 A 9,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,55 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,96 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 490,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 784,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 980,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 1225,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1568,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1960,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 2450,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 3087,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 3920,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 4900,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 6125,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 7840,00 Kč
jistič nad 3x160 A 49,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 2,64 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,88 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 500,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 800,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 1000,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 1250,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1600,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 2000,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 2500,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 3150,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 4000,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 5000,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 6250,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 8000,00 Kč
jistič nad 3x160 A 50,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 4,37 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT)1,20 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně.Vymezená časová pásma jsou pevná na období min.tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba C 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 320,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 512,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 640,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 800,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1024,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1280,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 1600,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 2016,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 2560,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 3200,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 4000,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 5120,00 Kč
jistič nad 3x160 A 32,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,58 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,98 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 350,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 560,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 700,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 875,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1120,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1400,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 1750,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 2205,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 2800,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 3500,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 4375,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 5600,00 Kč
jistič nad 3x160 A 35,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,58 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,91 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně.V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 390,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 624,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 780,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 975,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1248,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1560,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 1950,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 2457,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 3120,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 3900,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 4875,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 6240,00 Kč
jistič nad 3x160 A 39,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,00 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalován pro vytápění objektu přímotopný elektrický spotřebič.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím,že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 435,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 696,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 870,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 1088,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 1392,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 1740,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 2175,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 2741,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 3480,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 4350,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 5438,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 6960,00 Kč
jistič nad 3x160 A 43,50 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,92 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalován pro vytápění objektu přímotopný elektrický spotřebič.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím,že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 117,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 187,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 234,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 293,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 374,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 468,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 585,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 737,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 936,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 1170,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 1463,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 1872,00 Kč
jistič nad 3x160 A 11,70 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,92 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Sazba je rčena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu.
 2. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřícím zařízením.
 3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně.V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 5. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba C 60 - Speciální sazba pro neměřené odběry
Maximální cena elektřiny se podle podmínek sazby skládá:
- Ze stálého měsíčního platu
Za každých (i započatých)10 W instalovaného příkonu těchto odběrů
13,65 Kč
Podmínky sazby:
Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko - ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele a jehož celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1000 W.

nebo 14,00 Kč/za odběrné místo
Podmínky sazby: Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko -ekonomicky možné odběr řádně měřit měřícím zařízením dodavatele.
Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro podobná zařízení, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný.
Odběr elektrické energie (kWh)se u neměřených minimálních odběrů neúčtuje

Sazba C 62 - Speciální sazba pro veřejné osvětlení
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
Třífázové připojení:

jistič do 3x10 A,do 1x25 A včetně 80,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 128,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 160,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 200,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 256,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 320,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 400,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 504,00 Kč
jistič nad 3x63 A do 3x80 A včetně 640,00 Kč
jistič nad 3x80 A do 3x100 A včetně 800,00 Kč
jistič nad 3x100 A do 3x125 A včetně 1000,00 Kč
jistič nad 3x125 A do 3x160 A včetně 1280,00 Kč
jistič nad 3x160 A 8,00 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 1,38 Kč/kWh
Podmínky sazby:
Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství.


III. Sazby a maximální ceny elektřiny pro odběratele odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí kategorie D (domácnosti)

Sazba D 01 - Jednotarifová sazba (pro malou spotřebu)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 11,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 18,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 22,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 28,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 35,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 44,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 55,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 69,00 Kč
jistič nad 3x63 A 1,10 Kč/A
- z platu za elektrickou energii 3,96 Kč/kWh

Sazba D 02 - Jednotarifová sazba (pro střední spotřebu)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 32,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 51,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 64,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 80,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 102,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 128,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 160,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 202,00 Kč
jistič nad 3x63 A 3,20 Kč/A
- z platu za elektrickou energii 3,16 Kč/kWh

Sazba D 24 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 81,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 130,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 162,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 203,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 259,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 324,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 405,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 510,00 Kč
jistič nad 3x63 A 8,10 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve VT 3,51 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v NT 1,06 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min. tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba D 25 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 62,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 99,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 124,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 155,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 198,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 248,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 310,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 391,00 Kč
jistič nad 3x63 A 6,20 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,24 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,92 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 26 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 94,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 150,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 188,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 235,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 301,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 376,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 470,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 592,00 Kč
jistič nad 3x63 A 9,40 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,05 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,73 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování elektrických akumulačních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 34 - Dvoutarifová sazba s programovým řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 162,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 259,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 324,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 405,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 518,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 648,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 810,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1021,00 Kč
jistič nad 3x63 A 16,20 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,66 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,96 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. Vymezená časová pásma jsou pevná na období min.tří měsíců.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.

Sazba D 35 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 135,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 216,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 270,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 338,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 432,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 540,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 675,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 851,00 Kč
jistič nad 3x63 A 13,50 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,33 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,87 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 36 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin (pro vyšší využití)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité prou- dové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 163,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 261,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 326,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 408,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 522,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 652,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 815,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1027,00 Kč
jistič nad 3x63 A 16,30 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,33 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,80 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do pěti), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. V odběrném místě musí být řádně instalováno elektrické vytápění objektu.
 5. Odběratel je povinen zajistit technické blokování akumulační části vytápění v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba D 45 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- z měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 175,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 280,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 350,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 438,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 560,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 700,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 875,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1103,00 Kč
jistič nad 3x63 A 17,50 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,00 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalován pro vytápění objektu přímotopný elektrický spotřebič.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 46 - Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin (pro vyšší využití)
Maximální cena elektřiny se skládá:
- ze měsíčního platu za příkon podle jmenovité prou- dové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 222,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 355,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 444,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 555,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 710,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 888,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 1110,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 1399,00 Kč
jistič nad 3x63 A 22,20 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,90 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 3. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 4. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 5. V odběrném místě musí být řádně instalován pro vytápění objektu přímotopný elektrický spotřebič.
 6. Odběratel je povinen zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 7. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

Sazba D 55 - Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin
Maximální cena elektřiny se skládá:
- ze měsíčního platu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 71,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 114,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 142,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 178,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 227,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 284,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 355,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 447,00 Kč
jistič nad 3x63 A 7,10 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 3,60 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 0,90 Kč/kWh
Podmínky sazby:
 1. Sazba je určena pro odběrná místa vytápěná tepelným čerpadlem o jmenovitém elektrickém příkonu tepelného čerpadla nejméně 1,5 kW, nichž odběratel dodavateli věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. Sazbu je možné přiznat i pro nižší příkony tepelného čerpadla než 1,5 kW, pokud odběratel věrohodným způsobem prokáže, že tento nižší příkon odpovídá tepelným ztrátám objektu.
 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno dodavatelem elektřiny v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může dodavatel dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
 4. Odběrateli se doporučuje zajistit po dohodě s dodavatelem technické blokování tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
 5. Odběratel zajistí technické blokování ostatních topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
 6. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do sedmi), nesmí být žádný z nich kratší než jedna hodina.
 7. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
 8. V dobách platnosti nízkého tarifu může dodavatel blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina

Sazba D 61 - Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu
Maximální cena elektřiny se skládá:
- ze měsíčního platu za jedno odběrné místo podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:

jistič do 3x10 A, 1x25 A včetně 11,00 Kč
jistič nad 3x10 A do 3x16 A včetně 18,00 Kč
jistič nad 3x16 A do 3x20 A včetně 22,00 Kč
jistič nad 3x20 A do 3x25 A včetně 28,00 Kč
jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně 35,00 Kč
jistič nad 3x32 A do 3x40 A včetně 44,00 Kč
jistič nad 3x40 A do 3x50 A včetně 55,00 Kč
jistič nad 3x50 A do 3x63 A včetně 69,00 Kč
jistič nad 3x63 A 1,10 Kč/A
- z platu za elektrickou energii naměřenou ve vysokém tarifu (VT) 6,50 Kč/kWh
- z platu za elektrickou energii naměřenou v nízkém tarifu (NT) 1,50 Kč/kWh
Podmínky sazby:
Doba platnosti nízkého tarifu je stanovena celoročně od pátku 12.00 hodin do neděle 22.00 hodin.


IV.Obecná a zrušující ustanovení

 1. Maximálními cenami uvedenými v tomto cenovém rozhodnutí se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu
 2. Pro účely vyúčtování se spotřeba elektřiny a měsíční stálé platy za období ukončené fakturačním odečtem měřícího zařízení po 1.7.2001 rozdělí rovnoměrně na části úměrné délce období od data minulého fakturačního odečtu do 30.6.2001 a od 1.7.2001 do data dalšího fakturačního odečtu.
 3. Zrušuje se:
  a) Bod (2) položky 2. oddílu A části I výměru MF č. 01/2001.
  b) str. 39-40 přílohy č. 1 k výměru MF č. 01/2001

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.července 2001.


 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.