logo TZB-info

Reklama

Monitoring a kontrola implementace směrnice o ekodesignu

Reklama

1) Postavení a činnost SEI jsou upraveny zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 • SEI je organizační složkou státu se sídlem v Praze (§92 EZ) a člení se na ústřední a územní inspektoráty.
 • Sídla územních inspektorátů jsou v sídlech krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.
 • SEI je jednou účetní jednotkou.
 • Kontrolní činnost a správní řízení v první instanci provádí ÚzI.
 • Ústřední inspektorát SEI provádí správní řízení ve druhé instanci.

2) § 93 - působnost SEI

Kontroluje na návrh MPO a ERÚ nebo z vlastního podnětu dodržování

 1. energetického zákona,
 2. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
 4. nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční výměny elektřiny a přístupu k plynárenským soustavám,
 5. zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z OZE.

3) Činnost SEI v oblasti elektroenergetiky:

 • dozorová činnost je převážně zaměřena na dodržování energetického zákona a zákona o podpoře výroby elektřiny z OZE,
 • v oblasti zákona o cenách se činnost soustřeďuje zejména na aplikaci a uplatňování regulovaných cen stanovených ERÚ,
 • v oblasti zákona o hospodaření energií je předmětem dohledu štítkování elektrických spotřebičů a nově ekodesign.

4) Novelizace energetického zákona - zák. č. 158/2009 Sb.

 • Podle § 94 je SEI kromě jiného nově oprávněna:
  • kontrolovat shodu energetického spotřebiče,
  • rozhodovat, aby výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce stáhl z trhu nevyhovující elektrické spotřebiče,
  • vyžádat si od dotčených stran veškeré informace potřebné pro posouzení shody energetických spotřebičů,
  • odebírat na náklady kontrolovaných subjektů vzorky výrobků energetických spotřebičů a provádět u nich kontroly shody.
 • Dále SEI shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných dotčených stran týkající se shody energetických spotřebičů.

Tyto činnosti a oprávnění byly do EZ zapracovány jako nezbytná implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

SEI při přípravě těchto činností vychází z toho, že tento dozor nad trhem je etapou následující po splnění podmínek pro uvedení výrobku na trhu, vyplývajících ze zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, kde výkonným orgánem je ČOI.

Pro zahájení této nové činnosti je nezbytné vytvořit administrativní a ekonomické podmínky.

5) Činnost SEI podle zákona o hospodaření energií v oblasti elektroenergetiky:

 • opírá se o ustanovení §8 a §8a tohoto zákona,
 • §8 - štítkování
  Podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnosti stanovených spotřebičů upravuje vyhl. č. 442/2004 Sb.
 • §8a - ekodesign
  V této oblasti vykonávají činnost jednak ČOI před a při uvádění výrobků na trh a SEI následně při kontrole výrobků na trhu.

6) Správní delikty

Správním deliktem právnických a podnikajících fyzických osob v této problematice je

 • § 12a, ods. 1 písm. n) - výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce nebo jako dovozce energetických spotřebičů neopatří tyto spotřebiče označením CE nebo nevydá prohlášení o shodě, či spotřebiče opatří jiným označením, které by mohlo vést k záměně,
 • § 12a odst. 1 písm. o) - výrobce nebo ... neuchová prohlášení o shodě a dokumenty k posouzení po stanovenou dobu nebo ...

Obě ustanovení jsou při nedodržení pod pokutou

 • § 12a odst. 1 písm. n) - do 50 000,- Kč,
 • § 12a odst. 1 písm. o) - do 1 000 000,- Kč.

7) Dosavadní činnosti SEI v oblasti ekodesignu na úseku elektroenergetiky spočívá v poskytování informací k problematice

 1. uplatnění požadavků na matné a čiré žárovky vyplývající z nařízení Evropské komise č. 244/2009, které je prováděcím předpisem ke Směrnici EP a Rady 2005/32/ES platné od 1. 9. 2009,
 2. aplikace požadavků vyplývajících z Nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008 vymezující maximální spotřebu elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a vypnutém stavu (1 W).

Opatření vstoupilo v platnost 20 dní po vyhlášení a povinnost dodržení parametrů vznikne k 1. 7. 2010

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.