logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Soubor pasivních rodinných domů v obci Koberovy

Pasivní domy jsou někdy mylně chápány, jako spíše experimentální stavby s nezvyklým vzhledem, které si nechávají stavět investoři s velmi individuálním přístupem k bydlení. Projekt domků v obci Koberovy ukazuje, že i několik pasivních domů pohromadě může působit harmonickým přirozeným dojmem i v prostředí tradiční české obce a splňovat požadavky běžných uživatelů.

Reklama

V intravilánu obce Koberovy v Českém ráji vznikl u nás zcela ojedinělý obytný soubor dvanácti rodinných domů a školicího střediska fy Atrea s.r.o., jako první hromadně realizovaná experimentální výstavba v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce v energeticky pasivním standardu.

Stavební řešení respektuje platné regulativy Chráněné krajinné oblasti Český ráj, které stanovují zásady pro výstavbu v daném regionu (tj. na sedlové zastřešení, obdélníkový tvar domů, orientace vstupů z podélné fasády, vypuštění nesmyslných balkonů a loggií, požadavek na přímé výškové propojení přízemí objektu s okolním terénem).

Vlastní architektonický návrh jednotlivých domů je pak veden snahou o kultivovanou jednoduchost, čistotu a strohost formy, přímo navazující na charakter tradičních místních staveb regionu Českého ráje (hladké a ucelené plochy střech z šedočerné břidlice, kompaktní plochy dřevěných obkladů, atd.)

 

Urbanistická koncepce souboru staveb logicky navazuje na stávající okolní zástavbu obce, s orientací hřebenů střech v ose západ - východ, s ideální orientací i sklonem jižní části sedlové střechy pro instalaci solárních fototermálních i fotovoltaických panelů.

Koncepce řešení všech domů zásadně orientuje podélný trakt hlavního obytného prostoru společného s kuchyní a jídelnou do jižního průčelí, s rozsahem prosklení přes 30 %, s krytím konsolovým přesahem střechy. Na severní stranu jsou potom zónově orientovány vstupní, sociální a technické prostory, schodiště, volně navazující přístřešky pro auto a zahradní kolna. Prostor podkroví je rozčleněn do 3 - 4 ložnic, koupelny a šatny.

Užitná plocha základní velikosti domu 9,60 x 8,60 m činí 132 m2, plus 39 m2 pochůzí půda.

Konstrukční řešení vychází z úsporného systému flexibilní dřevoskeletové konstrukce, kde přízemní část vytváří soustava sloupků v rozteči až 3 m uložených na základovém prahu, ve zhlaví spojených soustavou podélných lepených průvlaků a příčných ztužidel. Podkrovní a střešní část objektu tvoří velkorozponové staveništní vazníky, jejichž spodní pásnice jako spojitý nosník vytváří přímo stropy přízemí. Tento tradiční bezvaznicový hambalkový systém na rozdíl od dnešních vaznicových krovů zcela uvolňuje celý prostor podkroví bez jakýchkoliv podpor, pro dosažení zcela variabilní dispozice.

Celá konstrukční soustava skeletu je zhotovena přímo na stavbě z dokonale vysušeného řeziva od fy Jafholz bez impregnace, vyšší profily jsou z lepených KH profilů, délky max. 13,2 m.

Z hlediska spotřeby materiálu se jedná o velmi úsporný konstrukční systém, kdy pro dům o základní velikosti činí spotřeba konstrukčního řeziva pro přízemí 3,2 m3 a pro celou podkrovní a střešní část (včetně stropů přízemí) je spotřeba pouze 6,5 m3, tj. měrná spotřeba 0,12 m3/m2 půdorysné zastavěné plochy!

Obvodové stěny tl. 400 mm jsou sestaveny ze dvou samostatných nenosných plášťů s výplní desek minerální vlny s důslednou eliminací tepelných mostů. Venkovní plášť je řešen variantně buď s dřevěným obkladem na latě s provětrávanou dutinou, nebo s tenkovrstvou omítkou na fasádní isolaci.

 

Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení zajišťuje dvouzónový systém rekuperační teplovzdušné jednotky Duplex RB s napojením na zemní cirkulační výměník tepla, a s rozvodem ohřátého vzduchu nad krbovými kamny do celého objektu. Podlahové kanály vzduchotechniky v plochém provedení jsou vyústěny pod okny podlahovými výústkami.

Jako centrální trivalentní zdroj je instalován integrovaný zásobník tepla IZT 615, do kterého je napojen solární okruh a okruh krbových kamen na kusové dřevo s teplovodní vložkou. Topná voda z IZT 615 ohřívá teplovodní registr větrací jednotky a otopné žebříky v koupelnách. Výstup průtočně ohřívané teplé vody je napojen přímo do sociálních zařízení a dále přes samostatný termostatický ventil do myčky nádobí a pračky, kde zajišťuje až 60% úsporu přímotopné elektrické energie.

Solární termické panely v rozsahu 6m2 jsou na sedlových střechách uspořádány do svislých pásů a na střeše školicího střediska je instalován fotovoltaický systém s výkonem 8,5 kWp s distribucí do veřejné sítě (64 ks FV panelů KYOCERA).

Ve vybavení domácnosti převažují úsporné elektrospotřebiče třídy A; A+, které zajišťují úsporu spotřeby elektrické energie domácnosti v rozsahu až 30 - 40%.

Montáž konstrukčního skeletu jednoho domu nepřesáhla 2 dny, přičemž kompletní výstavba 13-ti domů "na klíč" bez jakékoliv prefabrikace byla realizována v průběhu pouhých sedmi měsíců! Měrné investiční náklady dodavatelského systému v základním standardu PD a při vybavení "na klíč" přitom nepřesáhly 20.000,- Kč/m2 užitkové plochy (tj. 5.070,- Kč/m3 obest. prostoru), což odpovídá nákladům běžné výstavby v ČR.

Energetická koncepce staveb byla již od samého zahájení projektových prací konzultována a modelově prověřována v rámci spolupráce s Výzkumným centrem CIDEAS Fakulty stavební ČVUT v Praze, a několik vybraných objektů je již dnes dlouhodobě monitorováno. Výsledky těchto měření budou průběžně publikovány v odborném tisku a slouží k propagaci myšlenky nízkoenergetické výstavby.

Realizace projektu obytného souboru KOBEROVY byla oceněna HLAVNÍ CENOU v 6. ročníku celostátní soutěže "ENERGETICKÝ PROJEKT 2007" pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou ABF.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.