logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výtah - vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně

Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům.

Nový výtah musí být uveden do provozu subjektem nezávislým na výrobci či montážní firmě. Tento subjekt odborně posoudí a prověří, zda všechny použité části, (mj. i tzv. bezpečnostní komponenty), a i celek výtahu jako součást budovy, nemohou být nebezpečné svému uživateli a zda splňují všechny zákonné požadavky na bezpečné zařízení. Následně osvědčí shodu s příslušným nařízením vlády, v případě osobních výtahů č. 27/2003 Sb. Tyto úkony musí provádět autorizovaná osoba, potažmo notifikovaná osoba, tedy subjekt pověřený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TÜV SÜD Czech působí jako notifikovaná osoba pro postupy posuzování shody pro výtahy již řadu let. Firma je koordinačním místem pro činnosti všech notifikovaných osob v České republice.

Výtah je však technické zařízení, kde se nutnost zkoušek a dohledu neomezuje pouze na uvedení do provozu.

TÜV SÜD Czech s.r.o. provádí pro všechny provozovatele výtahů činnosti, vycházející z ustanovení příslušných článků ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, ČSN 27 4011, ČSN EN 81-80 a dalších předpisů. Zde je nutno zvlášť zmínit nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To sice není určeno přímo pro výtahy, ale vztahuje se na všechna zařízení - stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Toto nařízení vlády stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro používání pracovních prostředků pracující na místě jejich pracovního výkonu - tedy i na výtahy, když jsou používány jako pracovní prostředky.

Odborné kontrolní činnosti, které se u provozovaných výtahů provádějí jsou zejména:

  • provádění Inspekčních prohlídek výtahů podle části 6 ČSN 27 4007 - tato činnost je prováděna pro dvě skupiny odběratelů - první tvoří provozovatelé výtahů a druhou pak servisní firmy.
  • provádění odborných zkoušek výtahů podle čl. 5.3 ČSN 27 4007 pro stejné skupiny odběratelů.

Zatímco Inspekční prohlídky byly prováděny ve velkém rozsahu, nyní jejich potřeba s ohledem na již vykonané Inspekční prohlídky postupně klesá a znovu se zvýší po pravidelném období (perioda těchto prohlídek je 3 roky), četnost provádění odborných zkoušek je velmi nárazová.

  • dále jsou prováděny zkoušky po podstatných změnách podle čl. 5.1 ČSN 27 4007 - tyto zkoušky jsou v současné době prováděny ve větším rozsahu, protože servisní firmy začaly provádět odstraňování zjištěných rizik po Inspekčních prohlídkách.
  • poslední skupinou v této části, je posuzování technické dokumentace pro provedení podstatných změn podle části 5 a 6 ČSN 27 4011.

Jaká je praxe a zkušenosti s výsledky prohlídek?

Kolegové, kteří pracují na základě akreditace firmy jako inspekčního orgánu pro zmíněné činnosti, zaznamenávají řadu opakujících se nedostatků a rizik.

Již provedené Inspekční prohlídky konstatují nedobrý stav výtahů - na běžných výtazích pro dopravu osob, které jsou provozovány v bytových domech, je nacházeno více než 40 rizik různé úrovně.

Nejzávažnější rizika jsou zjišťována v souvislostí s absencí klecových dveří osobních výtahů. Právě na těchto výtazích pak dochází k řadě úrazů, bohužel i velmi malých dětí, o čemž svědčí např. dva poslední úrazy - jeden z května 2006 z Vlašimi a druhý z června z Prahy - v obou případech právě absence klecových dveří zapříčinila těžké úrazy malých dětí (o závažnosti celé problematiky svědčí i fakt, že k úrazům došlo i za přítomnosti dospělé osoby).

Je zřejmé, že v krátké budoucnosti se přikloní větší miska vah k zajišťování dvou zmíněných činností - provádění zkoušek po podstatných změnách a s tím případnému posuzování technických dokumentací.

Co má tedy bytové družstvo, v jehož domě je starší výtah udělat pro eliminaci rizik a zvýšení jeho bezpečnosti?

Doporučujeme oslovit odborný a nezávislý subjekt, který nestranně posoudí rizika na provozovaném výtahu. Ten pak nejlépe navrhne řešení. Nemusí jím být vždy ta nejdražší varianta - výměna výtahu za nový. Je samozřejmě vždy nutno zvážit všechny okolnosti. Na základě reálných finančních možností družstva, je možno stanovit varianty a naplánovat jednotlivé kroky ke zlepšení technického stavu rozloženě do různých časových období. Pro provedení takovýchto posouzení je možno obrátit se na naše odborníky, kteří jsou Vám se svými zkušenostmi rádi k dispozici.

Pro více informací se obraťte prosím na:

pobočka Ostrava
Ing. Chromečka, tel 596 134 248

pobočka České Budějovice
Ing. Kadlec, tel 386 360 272

pobočka Praha
p. Vaněk, tel 239 046 853

pobočka Brno
Ing. Horák, tel 545 427 813


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.