logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních

TÜV SÜD Czech působí jako autorizovaná a notifikovaná osoba - AO 211 a NB 1017 i pro oblast posuzování shody strojních zařízení. Zde dochází v předpisové základně Evropské unie k některým změnám. O nich stručně v následujících řádcích.

Dne 17. května 2006 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. Tato směrnice byla publikována v "Official Journal" (Úředním věstníku) EU L 157, 9.6.2006, na straně 24-86 pod Celexovým číslem 32006L0042. Je určena členským státům a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES zrušuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, která kodifikovala směrnici 89/392/EHS. Odkazy v předpisech Společenství na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XII. Směrnice.

Tato směrnice opět definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení.

Směrnicí je stanovena členským státům povinnost do 29. června 2008 přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí. Tyto předpisy jsou povinny členské státy používat s účinností od 29. prosince 2009. V České republice se v návaznosti na tuto Směrnici předpokládá zpracování nového nařízení vlády, které by zavádělo uvedenou Směrnicí do českého právního řádu. Do doby zpracování a nabytí účinnosti nového nařízení vlády bude pro oblast strojních zařízení uplatňováno nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a které zapracovává Směrnici 98/37/ES.

Směrnicí 2006/42/ES bylo vzhledem ke Směrnici 98/37ES provedeno zpřesnění a rozšíření:

  • vymezení předmětu Směrnice, rozšíření rozsahu používaných definic a současně i úpravu vymezení negativního předmětu Směrnice;
  • zpřesnění a rozšíření ustanovení týkajících se uvedení strojního zařízení na trh, volného pohybu, postupu zpochybnění harmonizovaných norem a dozoru nad trhem postupu;
  • rozšíření modulů pro posouzení shody - Směrnice zavádí kromě modulů A, B, C i modul H.

Stručné porovnání jednotlivých příloh směrnice:


Název přílohy Poznámka ke změnám
Příloha I - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení Příloha je pouze zpřesněna a rozšířena.
Příloha II - Prohlášení Zpřesněná příloha II na úrovni původních částí A, B; část C vypuštěna
Příloha III - Označení CE Bylo provedeno zpřesnění přílohy v připojování označení CE a uvedení čísla oznámeného subjektu
Příloha IV - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4 Příloha byla pouze zpřesněna
Příloha V - Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedených v čl. 2 písm. c) Nová příloha zahrnuje 17 kategorií bezpečnostních součástí, lze aktualizovat v souladu s čl. 8 odst.1 písm. a)
Příloha VI - Návod k montáži neúplného strojního zařízení Jedná se o novou přílohu
Příloha VII - Technická dokumentace strojního zařízení, příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Zpřesněné části původní přílohy V pro část A - technická dokumentace strojního zařízení
Rozšíření části B - příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení
Příloha VIII - posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení Jedná se o novou přílohu
Příloha IX - ES přezkoušení typu Zpřesnění a rozšíření původní přílohy VI
Příloha X - komplexní zabezpečování jakosti Jedná se o novou přílohu
Příloha XI - minimální kriteria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů Zpřesnění přílohy VII
Příloha XII - srovnávací tabulka Popisuje detailní srovnání se současným stavem

Více informací:
Dr. Ing. Rostislav Suchánek
e-mail: suchanek@tuvcz.cz


TÜV SÜD Czech s.r.o.
logo TÜV SÜD Czech s.r.o.

TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby v oblastech: nezávislého ověřování, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.