logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Úspora energetických zdrojů kogenerací a trigenerací

Oddělení vývoje a rozvoje nových komodit. To je název střediska zřízeného při ředitelství firmy v Praze v roce 2006. Toto oddělení má za úkol, tak jak je i v názvu, sledovat trendy, vyhodnocovat možnosti a předkládat návrhy vedení společnosti, jak a kde by bylo možno rozvíjet škálu nabídky služeb.

Reklama

Jednou z problematik, která vyvstává jako velmi důležitá v poslední době, je i problematika energie, jejích úspor. Tlak je vyvíjen nejen cenami pořízení energie, ale často i legislativou, která se neustále vyvíjí. Tak věnujme několik řádek tomuto tématu:

Tlak na úsporu energie je všeobecně stále silnější, to je také důvod pro využívání tzv. kogeneračních, resp. trigeneračních jednotek, které umožňují výrobu tepla a elektřiny, resp. tepla, elektřiny a chladu v jednom výrobním cyklu.

Krátce: princip kogenerace spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění.

Princip trigenerace je kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu, technologicky se pak jedná o spojení kogenerační jednotky s absorpční chladicí jednotkou. Předností absorpčního chlazení (kromě již uvedené možnosti spojení s kogenerační jednotkou) ve srovnání s chlazením kompresorovým je to, že si vystačí s méně ušlechtilou, a tedy i levnější vstupní energií tepelnou, oproti dražší vstupní energii elektrické u chlazení kompresorového. Absorpční chlazení je také tiché, jednoduché a spolehlivé. Nevýhodami jsou především vyšší investiční náklady oproti kompresorovému chlazení, větší rozměry a hmotnost. Náklady na výrobu energie kombinovanými zdroji jsou nižší minimálně o 15 %, takže se vyplatí vyšší počáteční investice. Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je zakotvena mimo jiné v zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů. Při výstavbě jakéhokoliv zdroje elektřiny navíc v budoucnosti přibude povinnost zkoumat, zda nelze současně vyrábět i teplo. Kogenerační výrobu podporuje Evropská unie a dotace na ni lze získat i u nás.

Kogenerační (trigenerační) jednotky je možné využít ve všech objektech s nároky na odběr elektřiny a tepla, resp. chladu. Jsou to především zdravotnická zařízení, školy, sportovní haly, plovárny a lázně, komunální výtopny, hotely a penziony, obchodní a průmyslová střediska, průmyslové závody, čistírny odpadních vod, skládky a zemědělské provozy (využití bioplynu).

Aktuálně se velmi rozvíjí bezodpadová technologie zpracování odpadní biomasy prostřednictvím anaerobních bakterií v bioplynových stanicích (skládky, komunální výtopny, zemědělská prvovýroba) a následně kombinovaná výroba tepla a elektrické energie v kogeneračních jednotkách, dalším cenným výstupem je vysoce kvalitní hnojivo.

Co je legislativní podmínkou investičního záměru na výstavbu kogeneračního, resp. trigeneračního zařízení, případně bioplynové stanice a jejich uvedení do provozu?

Je to mimo posouzení vlivu zamýšlené investice na životní prostředí EIA (Enviromental Impact Assesment) a integrovaného povolení k provozu IPPC (Integrated Polution and Prevention Control) i tzv. energetický audit - u všech zařízení s celkovou roční spotřebou vyšší než 35 000 GJ, u státních a příspěvkových organizací 1500 GJ, u ostatních fyzických a právnických osob (pokud žádají o státní dotaci) u instalovaného výkonu vyššího než 200 KW.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.