logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Cena Dr. Jaromíra Cihelky pro rok 2004 byla udělena ...

Na slavnostním večeru konference vytápění v Třeboni byla předána prestižní cena Dr. Jaromíra Cihelky z rukou šéfredaktora časopisu Topenářství instalace Ing. Josefa Hodbodě a předsedy sekce vytápění a odborného garanta konference doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D.

Reklama


Oceněná publikace

Cenu Dr. Jaromíra Cihelky vyhlašuje každoročně šéfredaktor časopisu Topenářství instalace společně s redakční radou tohoto časopisu k ocenění nejhodnotnějšího literárního díla z oboru technika prostředí zveřejněného samostatně, v odborných časopisech, knihách, sbornících článků nebo v elektronické formě na počítačových médiích v kalendářním roce.

Cílem vyhlášení ceny je podpořit původní tvorbu literárních děl s uvedeným zaměřením vycházející v českém jazyce.

Příkladem nechť je Dr. Jaromír Cihelka, teoretik, vysokoškolský učitel i praktik, který dokázal svá poznání, například v oblasti výpočtů sálavého vytápění, zformulovat tak, že zásadním způsobem ovlivnil odbornou praxi.

Za rok 2004 byla tato cena udělena publikaci Teplovodní a elektrické podlahové vytápění autorů: prof. Ing. Dušana Petráše, Ph.D., Ing. Daniely Koudelkové, Ph.D. a doc. Ing. Karla Kabeleho, CSc.
Na fotografii předávání ceny (v popředí prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D.,
vedle Ing. Josef Hodboď a doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)Na fotografii jsou autoři oceněné publikace
(zleva - doc. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniela Koudelková, Ph.D.,
prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., Ing. Josef Hodboď)


V úvodu našeho rozhovoru přijměte prosím pane profesore Vy i Vaši spoluautoři oceněné publikace gratulaci k udělení prestižní ceny Dr. Jaromíra Cihelky od redakce TZB-info.


Odborný životopis
TZB-info: Mohl byste nám pane profesore přiblížit obsah oceněné publikace?

Dušan Petráš: Nejprve bych se v krátkosti zmínil o panu doc. Dr. J. Cihelkovi, kterého vnímám jako velkého odborníka a průkopníka sálavého vytápění, kterého jsem si nesmírně vážil a který byl a je v Čechách mým velkým vzorem. Už jako mladý asistent na fakultě v Bratislavě jsem pravidelně dojížděl do Prahy na přednášky, kde se sešel velmi silný odborný tým právě kolem pana docenta Cihelky.
Jsem velmi rád, že při příležitosti konference Vytápění tady v Třeboni, kde se sešli přední odborníci v oboru vytápění, mně bylo předáno toto významné ocenění, kterého si nesmírně vážím a vnímám ho jako takovou Nobelovu cenu našeho oboru.

Teď k Vaší otázce. Krátce bych se zmínil k historii vzniku této publikace, jedná se o druhé doplněné vydání. První knižní vydání shrnovalo otázky volby výpočtu, konstrukce, montáže a regulace. V posledních letech došlo k výrazné kvalitativní změně ve všech oblastech, které ovlivňují předmětnou problematiku a to nejen na straně materiálů, konstrukce, nových technologií, ale i na straně lidského faktoru a to i nás autorů. Během více než 20 let výuky na katedrách TZB na Stavební fakultě STU v Bratislavě a Stavební fakultě ČVUT v Praze, kde působíme jako vysokoškolští profesoři, jsme vychovali kolem 500 absolventů, kteří v současnosti představují odborný potenciál pro šíření a aplikaci nových poznatků vědy a výzkumu do praxe. Publikace je rozdělena na dvě základní části a to na část výpočtovou a návrhovou a část realizační a provozní.

První část publikace je věnována především teorii velkoplošného sálavého podlahového vytápění, stanovení rozhodujících tepelně technických veličin, které vedou ke správné aplikaci a užití tohoto systému vytápění tak, aby byly dodrženy mikroklimatické a hygienické požadavky. Důležitou kapitolou kromě nosného samostatného výpočtu teplovodního podlahového a elektrického vytápění je stanovení energetických bilancí tohoto systému vytápění, což by v dnešní době mělo být součástí návrhu každého systému. Druhé vydání je rozšířeno právě o samostatnou část věnovanou podlahovému elektrickému vytápění, které v současnosti také nabírá nového významu. V knize jsou uvedeny aktuální informace a soubor nejnovějších požadavků na tepelnou ochranu budov s určením požadovaných tepelných příkonů pro otopný systém.

Druhá část se podrobně věnuje konstrukci, montážním postupům při realizaci, regulaci, provozu a konkrétním aplikacím v praxi. V úvodu této druhé části jsou uvedeny požadované fyzikální a chemické vlastnosti, jsou zde prezentovány různé způsoby montážních postupů. Samostatná část je věnována regulaci, kde je definována fyzikální podstata tepelné setrvačnosti a samoregulačního efektu. Regulace patří mezi nejdůležitější prvky, které optimalizují provoz a zohledňují tepelnou setrvačnost, většinou nízkoenergetického domu, kde nachází tento systém největší uplatnění.

TZB-info: Na konferenci jste měl přednášku na téma velkoplošné nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení. Často v přednášce zazněl termín integrační celek, můžete nám v krátkosti přiblížit jeho význam?

Dušan Petráš: Jsem rád, že tato otázka padla, protože v závěru publikace Teplovodní a elektrické podlahové vytápění je právě zmínka o dalším využití velkoplošných systémů. V Německu mají již s tímto systémem více zkušeností a ukazuje se, že cesta celoročního provozu systému je jako integračního celku vytápění a chlazení jednou z cest k výraznému snižování spotřeby energie budovy.
Trendy v oblasti podlahového vytápění směřují k vývoji univerzálního energetického systému založeného právě na celoročním využití tzv. otopné/chladicí podlahy, který bude schopen zabezpečovat tepelný komfort hlavně v nízkoenergetických domech využívajících nízkopotenciální teplo, především z netradičních zdrojů tepla.
Právě integračním přístupem lze dosáhnout optimálního provozu jednoho systému. V budoucnu má tento systém obrovský potenciál využití a to nejen u administrativních staveb, ale i u občanských budov.

Pane profesore děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám za celou redakci TZB-info hodně pracovních a osobních úspěchů.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.