logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech

Popis a charakteristika sytému
Ochranný systém DEVI určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech či jiných svodových cestách může být využit na všech typech střešní konstrukce v místech, kde je zapotřebí zamezit zamrznutí nahromaděné vody či vzniku krásných, zato však nebezpečných rampouchů. Správnou instalací můžeme předejít újmám na lidském zdraví (poranění kolemjdoucích utrženým rampouchem nebo uvolněným sněhem) a vzniku majetkových škod způsobených utržením zmrzlého okapového žlabu či svodu nebo zatečením vody do vnitřních prostor stavebních objektů.

Výkonný vytápěcí systém, který spolehlivě rozpustí padající sníh či vznikající námrazu a zprůchodní cesty pro bezpečný odtok vody, zamrzání těchto stavebních prvků zabrání.

Vytápěcí režim topných kabelů deviflexTM je řízen speciálně vyvinutými termostaty deviregTM. Při správné kombinaci termostatů a senzorů (vlhkostních a teplotních) systém přesně vyhodnocuje teplotní i vlhkostní podmínky, takže vytápění se zapíná pouze na nezbytně nutnou dobu a úspornost provozu se zvyšuje.


Možnosti použití
  • Všechny typy střešních konstrukcí
  • Okapové žlaby (střešní, zaatikované)
  • Okapové svody (venkovní i zabudované ve stěnách)
  • Ostatní stavební prvky sloužící k odtoku vody
Výhody aplikací
  • Trvalá průchodnost svodových cest
  • Zabránění hromadění ledu a sněhu na střešních konstrukcích
  • Zamezení tvorby rampouchů
  • Prevence škod na venkovních
  • fasádách a vnitřních omítkách
  • Zamezení možnosti odtržení žlabů a popraskání svodů
Systémy určené pro ochranu střech a svodových cest je nutné uvést do provozu ještě před tím, než napadne první sníh nebo vznikne námraza. Jedná se totiž o preventivní ochranné systémy, které vytváření námrazy předcházejí, jelikož se spouštějí právě v onom kritickém okamžiku, kdy se led začíná tvořit.

Určení požadovaného výkonu (W/m2)
Střešní konstrukce můžeme z našeho hlediska rozdělit na chladné a teplé. Teplé střešní konstrukce jsou mnohem rizikovější, protože do jisté míry rozpustí napadlý sníh, vzniklá voda pak stéká po střeše, na jejímž okraji nebo v okapových žlabech opět zamrzá. Instalovaný topný výkon musí být v těchto případech vyšší, aby byla zabezpečena dokonalá funkčnost odtokových cest i při relativně nízkých venkovních teplotách.

U chladných střešních konstrukcí dochází k tání sněhu a následnému hromadění ledu v okapech až při teplotách kolem 0 °C, a proto může být instalovaný výkon v porovnání s teplou střešní konstrukcí nižší.

Doporučený výkon jednoho metru topného kabelu na střechy se pohybuje v rozmezí 15-20 W/m2 (tato hodnota platí i pro hořlavé materiály), přičemž nutný instalovaný výkon pro rozsáhlejší plochy schopný spolehlivě zabezpečit odtání ledu a sněhu činí 200 W/m2.

V klasických okapových žlabech (jejichž rozvinutý plášť má šířku 33 cm) se má instalovaný výkon pohybovat v rozmezí 30-40 W/m okapu, u teplých střech by měl dosahovat hodnoty 40-50 W/m okapu. Co se okapových svodů týče, doporučený výkon pro ně je 30-40 W/bm s tím, že kabely musí být instalovány po celé jejich délce.


Různé typy instalací
Pro ochranu střešních konstrukcí a svodových cest je z hlediska bezpečnosti a životnosti ideální termokabel typu DTIP-18 s výkonem cca 18 W na 1 běžný metr, ve výjimečných případech též typ DSIG-20 s napájením na 230 V.

Pro vysoce speciální aplikace je možné zvolit i samoregulační kabely. Jsou dodávány ve dvou výkonových řadách: buď s výkonem 15, anebo 25 W na 1 bm při 10 °C. Zvlášť vhodné jsou pro ochranu těžce přístupných úseků s celkově nízkým požadovaným výkonem. Jejich výhodou je, že jsou-li součástí systému s příkonem menším než 2,5 KW, nemusí být regulovány termostatem. Je-li příkon vyšší, doporučujeme v zájmu úspornosti využít regulační prvky deviregTM.

K optimálnímu řízení systémů pro ochranu střech a svodových cest jsou dodávány elektronické termostaty deviregTM 316, 330, 610, 810, které průběžně vyhodnocují klimatické podmínky a přizpůsobují jim provoz.


Instalace do okapových žlabů a svodů
Vzhledem ke značnému množství typů okapových žlabů a svodů budeme v našem příkladu počítat s nejběžnějším typem, jehož rozvinutý plášť je 33 cm.
Pro dokonalou ochranu tohoto žlabu nám v případě studené střechy bude postačovat instalovaný výkon v rozmezí 30-40 W/bm okapového žlabu i svodu. K tomu můžeme použít 1 kabelovou smyčku vedoucí tam a zpět nebo 2 ks kabelu souběžně uloženého jak v okapovém žlabu, tak i okapovém svodu.

Topný kabel instalujeme pomocí speciálních umělohmotných příchytek devifastTM, které současně plní i funkci rozpěrek bránících vzájemnému dotyku termokabelů. Instalační svorky do okapového žlabu se fixují zpravidla k jeho vnitřní straně. Svorky do okapových svodů se připevňují k umělohmotnému řetězu, který je vhodným způsobem připevněn k střešní konstrukci (např. přišroubován ke krovu apod.) tak, aby nemohlo dojít k jeho samovolnému uvolnění a poškození instalovaných kabelů.

Montáž samoregulačního termokabelu devi-iceguard
Na udržení průchodnosti okapového žlabu a svodu stačí položení jednoho vedení samoregulačního kabelu. Až od šiřky žlabu nad 12 cm je nutné použít dvě respektive více vedení termokabelu. Při vícenásobném uložení by měl být rozestup mezi jednotlivými smyčkami cca 12 cm. Jako pomůcku pro fixaci termokabelů je možné použít zešroubované plechové pásky.

Přechod ze žlabu do svodu by měl být chráněn ochranou zahnutou do 90° úhlu, aby chránila samoregulační kabel před mechanickým poškozením. Nosný řetěz ve svodu není zapotřebí do délky 25 m vzhledem k samonosnosti kabelu. Aby se zabránilo zamrznutí svodu v místech jeho zaústění do kanalizace, doporučujeme instalovat kabel až do nezámrzné hloubky cca 1 m pod povrch půdy.Instalace v mezistřešních žlabech a úžlabích
Montáž topných kabelů do mezistřešních žlabů a úžlabí se týká většinou větších staveb nebo členitých střešních konstrukcí. Instalovaný výkon se v těchto případech pohybuje okolo 200 W/m2 (rozteč a šířka kabelových smyček je cca 7 cm) uchycených v kovových instalačních pásech devifastTM.

Velmi často jsou přímo z mezistřešních žlabů vyvedeny svody, do nichž doporučujeme instalovat topné kabely stejným způsobem, jako při ochraně klasických svodů.Instalace na střechu
V oblastech s častým sněžením je vhodné vyhřívat i část střechy mezi okapovým žlabem a ochrannými prvky na zachytávání sněhu.

Nejčastěji je potřeba chránit úsek ve spodní části střešní konstrukce o šířce cca 50 cm. Topný kabel instalujeme ve vlnovce, která pokrývá pokud možno co největší plochu.Příklady instalací

Příklad instalace do střešních žlabů a okapů
Je zapotřebí chránit měděný okapový žlab o celkové délce 15 m (šířka jeho rozvinutého pláště je 33 cm) včetně 2,5 m vysokého okapového svodu o průměru 10 cm. Celková délka chráněných svodových cest činí 17,5 m.

Z předchozích kapitol vyplývá, že je nutné pokrýt tuto délku dvojnásobnou délkou topného kabelu, aby se instalovaný výkon pohyboval v rozmezí 30-40 W na 1 bm okapového žlabu i svodu. Potřebná délka termokabelu L je tedy:

L = 2 × (15 + 2,5) = 35 m

Z tabulky standardního programu termokabelů DTIP-18 zjistíme, že nejbližší dodávaná délka je 37 m s výkonem 625 W.

V tomto případě začneme s instalací topného kabelu od přívodní krabice el. proudu. Nejprve natáhneme jednu smyčku po celé délce žlabu i svodu a přebývající cca 2 m uložíme u zaústění svodu do žlabu. Termokabel fixujeme pomocí speciálních plastikových úchytek určených do žlabu (rozteč cca 30-50 cm), která zamezí vzájemnému dotyku topných kabelů. Uvnitř svodu jej přichycujeme úchytkami k plastovému řetězu, čímž zamezíme namáhání termokabelu v tahu.

Příklad instalace v mezistřešních žlabech
Jako příklad zvolme pozinkovaný mezistřešní žlab o celkové délce 15 m a šířce 0,2 m, na jehož konci je 4 m vysoký svod, který není zaústěn do podzemní kanalizace. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a ploše okolních střech počítáme s instalovaným výkonem 230 W/m2.

Celkovou plochu mezistřešního žlabu P vypočteme jako:

P = 15 × 0,2 = 3 m2

Celkový instalovaný výkon v mezistřešním žlabu Qž získáme takto:

Qž = 3 × 230 = 690 W

K délce topného kabelu o požadovaném výkonu musíme ještě přičíst potřebný výkon na zajištění ochrany okapového svodu.

Qs = 4 x 36 = 144 W

Potom celkový výkon Qp = Qž + Qs = 690 + 144 = 834 W

Nejvhodnější délku kabelu zjistíme z tabulky standardního programu. V našem případě zvolíme topný kabel DTIP-18 o celkové délce 52 m a výkonu 935 W. Případnou nadbytečnou délku instalujeme do předpokládaných kritických míst mezistřešního žlabu.

Určení vzdálenosti kabelových smyček C-C:

C-C= 18 x 100/230 = 7,8 cm = cca 8 cm

To znamená, že topný kabel bude mezistřešním žlabem probíhat trojmo a v okapovém svodu dvojmo.

Pro dokonalé upevnění a vytvarování termokabelu je vhodné použít kovový instalační pás devifastTM. Jako regulační prvky můžeme použít termostat deviregTM 810 s vlhkostním a teplotním senzorem.

Příklad instalace na střechu
Následující příklad se týká dobře tepelně odizolované střechy, tj. střechy chladného typu. Při navrhování její ochrany musíme respektovat hranici maximálního přípustného instalovaného výkonu na střeše (250 W/m2) a ve žlabech (50 W/m žlabu).

Chráněný úsek střechy má být 20 m dlouhý, přičemž jeho šířka je limitovaná zachytávači sněhu umístěnými ve vzdálenosti 50 cm od okraje střechy.

Celkovou chráněnou plochu P vypočteme jako:

P = 20 × 0,5 = 10 m2

Celkový instalovaný výkon Qp určíme takto:

Qp = 10 × 250 = 2 500 W

Výpočet rozteče kabelových smyček C-C provedeme následovně:

C-C = 18 x 100/250 = 7,2 cm

Jako topný kabel zvolíme typ deviregTM DTIP-18 o délce 155 m a celkovém výkonu 2 775 W. K regulaci ochranného systému můžeme použít buď regulátor deviregTM 316 nebo 810.

Na www stránkách firmy DEVI, s.r.o. najdete výpočtové moduly - pokud si uživatel nebo projektatnt zadá výchozí parametry, tak se mu automaticky vyspecifikuje materiál včetně ceny.Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
logo Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI

Komfortní a úsporné elektrické podlahové vytápění DEVI, temperování studených podlah. Ochranný systém pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřevy potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Projekty - dodávky - montáže ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.