logo TZB-info

V termíne Aquatherm Nitra nová e-platforma virtuálny veµtrh TZBexpo

V termíne Aquatherm Nitra nová e-platforma virtuálny veµtrh TZBexpo

Dovoµte mi predstavi» novú e-platformu v odbore TZB – virtuálny veµtrh TZBexpo, ktorá by mohla veµtrh nahradi» čo do prezentácie noviniek, ale tieľ čo do sprostredkovanie osobného kontaktu.

Mnoho rokov Vás pozývame k účasti na veµtrhu Aquatherm Nitra

V kontexte dneąnej doby mi dovoµte predstavi» Vám novú e-platformu v odbore TZB – virtuálny veµtrh TZBexpo, ktorá by mohla veµtrh vzhµadom na nepriaznivý vývoj pandémie nahradi» čo do prezentácie noviniek, ale tieľ čo do sprostredkovanie osobného kontaktu.

Krátka video prezentácia je k dispozícii na www.tzbexpo.com, kde sa celý e-veµtrh v dňoch 23. - 26. 2. 2021 odohrá. Vstup pre návątevníkov bude zadarmo, bez nutnosti registrácie. Registrovaní návątevníci veµtrhu Aquatherm Nitra 2013 – 2019 budú automaticky pozvaní na veµtrh i individuálne na jednotlivé expozície.

Podµa predbeľného záujmu Vám môľeme uľ dnes garantova» účas» lídrov odboru, ale zmysel akejkoµvek e-platformy vidíme nielen v účasti veµkých a dobre známych značiek, ale aj menąích a regionálnych firiem podnikajúcich v obore TZB a aj pre tie sme sa pokúsili nájs» rieąenie, a to nielen technické, ale aj finančné.

Predbeľná uzávierka e-vystavovateµov bude 30. 11. 2020 tak, aby sme do 15. 12. 2020 spustili aktívne stránky veµtrhu s odpočtom do začatia, detailnými informáciami a vybranými upútavkami e-vystavovateµov, uľ pre budúcich návątevníkov. A od januára 2021 spustili masivnu mediálnu kampaň.


Prečo teda by» súčas»ou prvého virtuálneho veµtrhu TZBexpo:

  • moľnos» oslovi» súčasných, ale hlavne nových klientov z bezpečnej vzdialenosti, bez obmedzenia a bez rizika pre Vaąich zamestnancov
  • predstavi» svoje novinky, dohodnú» sa na osobných stretnutiach alebo poradi» s výberom návątevníkom prostredníctvom chatu alebo videohovoru
  • zúčastni» sa ľivého vysielania a by» súčas»ou diskusií s odborníkmi o aktuálnych témach v rámci virtuálnej konferencie
  • umoľni» Vaąim klientom vyskúąa» si Váą produkt pomocou roząírenej reality v mobilnom telefóne v pohodlí ich domova
  • pripravi» sú»aľe, zµavové akcie alebo ďaląie marketingové aktivity a spusti» Vaąu kampaň cez nový komunikačný kanál
  • získa» prehµad o návątevnosti Vaąej expozície a záujmu o jednotlivé exponáty vo forme prehµadného výstupu

Cenová ponuka a ďaląie informácie k organizácii veµtrhu.

Prajeme Vám i Vaąim kolegom pevné zdravie a v prípade otázok sme Vám plne k dispozícii.
Za MDL Expo s.r.o. Michal Dráľďanský


 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, vąechna práva vyhrazena.