logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Základní přehled vybraných dotací

Jaké jsou dotace na rekonstrukce nemovitostí a rozšíření výrobních areálů včetně související infrastruktury, dotace na nové technologie a služby, dotace na výzkum a vývoj, na snižování energetické náročnosti výroby a rozšíření využívání udržitelných zdrojů energií, omezení průmyslového znečištění vodních toků a další?

Reklama

Článek je úvodním dílem nového seriálu. Začínáme stručným přehledem oblastí, které by mohly být pro čtenáře TZB-info zajímavé a potenciálně využitelné. Nebudeme se tedy zabývat dopravní infrastrukturou, ochranou volně žijících živočichů a planě rostoucích květin atd., resp. Zelenou úsporám a Kotlíkovými dotacemi, které již na portálu TZB-info najdete. Ukážeme, co konkrétně bylo v uplynulém období dotováno a jak, s tím, že pro další období neočekáváme zásadní změny v zacílení dotační politiky. Nicméně určité korekce očekávat lze:

 • dotace budou zaměřeny více na malé (do 50 zaměstnanců) a střední (do 250 zaměstnanců) firmy,
 • bude kladen větší důraz na inovace, tedy zavádění výsledků vývoje do praxe,
 • bude o cca 15 % snížena výše podpory s ohledem na růst HDP v České republice (tento ukazatel mají naši „postkomunističtí“ sousedé nepatrně horší, takže jim EU dotace nesníží).

V následujících článcích se zaměříme na jednotlivé oblasti podrobněji (cíle, podporované aktivity, předpokládaná alokace finančních prostředků a harmonogram přípravy).

V době, kdy se čerpání dotací reálně rozběhne (probíhá formou výzev k předložení žádosti o dotaci), připravíme informace o jejich obsahu v následující struktuře:

 • jaké oblasti se daná výzva týká (energetické úspory, zavedení inovace atd.),
 • kdo může žádat (průmyslové firmy, územní samosprávné celky, výčet podporovaných regionů atd.),
 • na co lze získat dotaci, resp. jaké jsou dotované aktivity (zateplení objektu, výměna otopné soustavy apod.),
 • co jsou uznatelné výdaje (projektová příprava a dokumentace, nákup nového kotle atd.),
 • kolik může žadatel dostat (60 % malá firma v Moravskoslezském kraji atd.),
 • jaká jsou specifika/omezení (nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví žadatele atd.).

Stručný přehled zaměření dotační podpory v uplynulém období

Nyní se podívejme na některé oblasti, které byly dotovány v předcházejícím dotačním období (2007–2013). U každé oblasti uvedeme hlavní zaměření, kdo byl potenciálním příjemcem dotace a jaká byla zhruba výše podpory. Konkrétní seznam potenciálních příjemců dotace a její výše je pak závislá na velikosti firmy, regionu působnosti firmy atd., což jsou parametry, které se v průběhu dotačního období mohou měnit a také se v uplynulém období v rámci jednotlivých výzev měnily. Každopádně přesné informace Vám podáme, jak již bylo uvedeno, vždy ve vazbě na konkrétní zveřejněnou výzvu k podání žádosti o dotaci.

Pozn.: U výše podpory budou níže uváděny tzv. způsobilé výdaje, tedy výdaje, které „přímo souvisejí s realizací projektu“. V rámci příslušné oblasti a konkrétní výzvy jsou pak tyto způsobilé výdaje vymezeny přesněji (nákup technologií, nákup software, služby poradců, mzdy zaměstnanců atd.).

Nemovitosti

Rekonstrukce nemovitostí a rozšíření výrobních areálů včetně související infrastruktury:

 • firmy všech velikostí, územní a samosprávné celky, 60 % způsobilých výdajů.

Výstavba a rekonstrukce školicích center:

 • firmy všech velikostí, sdružení podnikatelů, územní a samosprávné celky, nestátní neziskové organizace, 60 % způsobilých výdajů.

Rozvoj a inovace

Zavádění progresivních technologií:

 • malé a střední firmy, 60 % způsobilých výdajů.

Inovace produktů a procesů:

 • firmy všech velikostí, 60 % způsobilých výdajů.

ICT

Podpora vývoje nových aplikací a služeb:

 • firmy všech velikostí, 60 % způsobilých výdajů.

Podpora vzniku a rozvoje center zákaznické podpory a oprav hi-tech výrobků a technologií:

 • firmy všech velikostí, 60 % způsobilých výdajů.

Výzkum a vývoj

Budování infrastruktury pro výzkum a vývoj:

 • firmy všech velikostí, 60 % způsobilých výdajů.

Rozšiřování spolupráce podnikatelské a akademické sféry:

 • vysoké školy, vědecko-výzkumné instituce, firmy všech velikostí, 85 % způsobilých výdajů.

Rozšiřování spolupráce podnikatelských subjektů v rámci určitého odvětví:

 • sdružení podnikatelů, občanská sdružení, 75% způsobilých výdajů.

Zlepšení životního prostředí

Snižování energetické náročnosti výroby a rozšíření využívání udržitelných zdrojů energií:

 • firmy všech velikostí, 60 % způsobilých výdajů,
 • státní podniky, 85 % způsobilých výdajů.

Zlepšování kvality ovzduší:

 • veřejná správa, 85 % způsobilých výdajů.

Odstraňování ekologických zátěží:

 • firmy všech velikostí a veřejná správa, 85 % způsobilých výdajů.

Zkvalitnění nakládání s odpady:

 • firmy všech velikostí a veřejná správa, 85 % způsobilých výdajů.

Omezení průmyslového znečištění vodních toků

Snížení průmyslového znečištění a environmentálních rizik (ČOV, kanalizace, úpravny vody, vodovody atd):

 • státní/veřejná správa a firmy všech velikostí, 85 % způsobilých výdajů.

Udržitelné využívání zdrojů energie a její úspory

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a realizace úspor energie:

 • státní/veřejná správa, státní podniky, občanská sdružení a nadace, 85 % způsobilých výdajů.

Realizace úspor energie a využití odpadního tepla:

 • státní/veřejná správa, státní podniky, občanská sdružení a nadace, 85 % způsobilých výdajů.

Zlepšování stavu přírody a krajiny

Snižování rizika povodní, optimalizace vodního režimu krajiny (zvýšení její retenčních schopností = schopnost zadržet vodu) a realizace opatření k ochraně proti vodní erozi:

 • státní/veřejná správa, státní podniky, příspěvkové organizace, 85 % způsobilých výdajů.

Prevence sesuvů půdy:

 • státní/veřejná správa, státní podniky, příspěvkové organizace, 85 % způsobilých výdajů.

Jak již bylo řečeno, není ambicí tohoto článku přinést ucelený přehled všech možností, jak získat od státu finanční injekci. Stejně tak výše uvedená podpora je horní hranicí, na kterou ne všichni dosáhnou (např. v hl. m. Praze nedosáhnete skoro na nic). Ale i z tohoto základního přehledu byste mohli čerpat inspiraci pro financování projektů, na které nemáte dostatečné finanční zdroje. V dalších článcích se pak budeme věnovat jednotlivým oblastem podrobněji.

Pokud chcete pomoci s formulací svých projektů a záměrů tak, aby se „vešly do mantinelů některého z dotačních titulů“, můžete se s důvěrou obrátit na autora tohoto článku.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.