logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Digitální učebnice

Reklama

Hlavním cílem této rubriky je zpřístupnit učební texty pro studenty všech škol. Mělo by se jednat o texty, které jsou vhodné pro užší okruh studentů, které doplňují stávající učebnice a které se nevyplatí vydávat knižně. Vítám příspěvky od učitelů i studentů.

Autoelektrikář

Vnější autodiagnostika

K vyhledávání složitějších závad automobilů se používá tzv. vnější diagnostika. Jedná se o postupné proměřování palivové soustavy, napájecí soustavy a všech snímačů.

Snímače v motorových vozidlech

Snímače jsou smyslovými orgány vozidla pro dráhu, úhel, otáčky, rychlost, zrychlení, vibrace, tlak, průtok, koncentraci plynů a další veličiny. Jejich signály jsou nezbytné pro řízení různých systémů pro řízení motoru, podvozku, bezpečnosti a komfortu. V této publikaci je vysvětlen princip jejich činnosti.


Automatizace

Řízení, regulace, automatizace

Řízení a řídící systémy; Základy řídící techniky

Automatizace 2

Pneumatické řízení; Hydraulické řízení; Digitální řízení

Automatizace 3

Snímače, čidla - Kapitola je zpracována s ohledem na využití snímačů v moderních automobilech. Ty jsou příkladem úspěšného využití elektroniky v původně čistě strojírenském výrobku. Využití níže uvedených snímačů je samozřejmé i v celé řadě dalších výrobků.

Automatizace 4

Regulace - Úkolem regulace je přibližování nějaké veličiny k pevně zadané hodnotě, udržování nějaké veličiny na zadané hodnotě nebo přibližování regulované veličiny k postupně zadávaným odlišným hodnotám.

IGBT a IGCT - nové spínací prvky

IGCT - (Integrated Gate Commutated Thyristor), obsahující integrovaný řídící obvod; IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistor) - bipolární tranzistor s izolovanou řídící elektrodou.

Regulace teploty v budovách

Článek se zabývá konkrétní aplikací poznatků z automatizační a regulační techniky.

Číslicová technika

Přenos dat

Přenos digitálních dat může probíhat mezi dvěma zařízeními nebo mezi větším počtem zařízení, které jsou připojeny ke společné sběrnici. Přenos dat probíhá vždy podle určitých pravidel, která jsou trochu podobná pravidlům mezilidské komunikace.

D/A a A/D převodníky

Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika (Elektronická zařízení) a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření.

Jednoduchá elektronika

Doplněk k publikaci Jednoduchá elektronika

Obrázky a texty (Číslicová technika, Přechodné jevy), které se do publikace nevešly.

Chemie

Návody k laboratorním cvičením z chemie

V článku jsou umístěny náměty na laboratorní cvičení, které se z technických důvodů nevešly do publikace Základy středoškolské chemie.

Ekologie

Ekologie – vliv chemických látek na životní prostředí

Tento text doplňuje moji publikaci Základy středoškolské chemie. Je určen k výuce ekologie v rámci Chemie.

Elektronická dokumentace

Návrh plošného spoje pomocí PC stručný popis programu EAGLE

Určeno pro výuku praxe a technického kreslení. Že je počítač pro návrh plošného spoje velmi dobrým pomocníkem, není jistě třeba dlouho vysvětlovat. Zbaví konstruktéra otrocké práce (zajistí, že čára je rovná, kolečko kulaté, správné rozteče vývodů a rozměry součástek, apod) a umožní snadné změny návrhů. Při profesionální práci je jeho použití samozřejmé.

Technické kreslení

Je součástí dalšího (třetího) vydání Základů elektrotechniky, které vyšlo na podzim 2006. Témata - Základy technického kreslení; Tvorba elektrotechnické dokumentace

Měření

Digitální zpracování naměřených signálů

Převod analogové měřené veličiny na digitální signál se používá nejen v digitálních multimetrech. Stále častěji se převádějí na čísla okamžité hodnoty časově proměnné měřené veličiny, které se potom digitálně zpracovávají např. formou číslicové filtrace nebo rychlou Furierovou transformací. Můžeme tak v reálném čase určovat spektrum signálu, můžeme z něj vybírat jeho některé složky.

Digitální osciloskop

Základními parametry digitálních osciloskopů jsou nejen šířka pásma, napěťová citlivost jako u analogových osciloskopů, ale také vzorkovací frekvence, vertikální rozlišovací schopnost (počet bitů A/D převodníku) a velikost paměti.

Chyby měření

V praxi většinou neurčujeme chybu jednoho měření, ale meze intervalu, ve kterém leží skutečná hodnota měřené veličiny. Šířka tohoto intervalu je rovná dvojnásobku absolutní hodnoty největší možné absolutní chyby měření po korekci systematické chyby. Ve středu tohoto měření leží výběrový průměr měřené veličiny po korekci systematické chyby.

Měření parametrů tlumivek

Pokud měříme parametry cívek s feromagnetickým jádrem, závisí jejich parametry na sycení feromagnetického jádra (hodnota B). Měření musíme provádět při stejném proudu a při stejné frekvenci jako je budeme používat. Může se jednat o proud řádově jednotek ampér.

Násobičky napětí

Násobení je v měření důležité zejména pro měření elektrického výkonu, který je definován jako součin napětí a proudu. Témata - Násobička s kvadrátory; Násobička s řízeným zesílením; Hallova násobička; Násobička s amplitudově – šířkovou modulací.

Parametry digitálních multimetrů

Základní číslicový voltmetr měří pouze stejnosměrné napětí. Po doplnění vhodnými převodníky měří také střídavé napětí, stejnosměrné a střídavé proudy, odpory, někdy i prahové napětí diod, kmitočet a kapacitu. Takový přístroj nazýváme digitální multimetr.

Fyzika

Dodatek k tepelnému čerpadlu, vysoušeče vzduchu

Pro provoz tepelného čerpadla je důležitý minimální rozdíl mezi teplotou v okolí výparníku (venkovní teplotou vzduchu, teplotou půdy ve které je výparník uložen, teplotou vody ohřívající výparník) a teplotou kondenzátoru. Čím menší je tento rozdíl, tím větší je účinnost tepelného čerpadla.

Fyzika – elektrotechnika 1.část

Doplněk publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem. Vzhledem k jeho velikosti je rozdělen na dvě části.

Fyzika – elektrotechnika 2.část

Doplněk publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Fyzika - dodatky

Doplněk k publikaci Středoškolská fyzika.

Elektronika, elektronická zařízení

Automatická kompenzace ofsetu

Doplněk publikace Moderní elektronika. Tato metoda má celou řadu aplikací při měření velmi malých napětí, v přesných integrátorech, apod.

Digitalizace signálu, digitální TV

Od příštího vydání bude součástí publikace Moderní elektronika. Signály řeči, hudby nebo obrazu jsou signály spojité – analogové. Každý takový signál je směsí signálů sinusového průběhu.

Fázový závěs

Doplněk k publikaci Moderní elektronika. Základní princip smyčky PLL (Phaze Lock Loop).

Nabíjení akumulátorů

Elektrochemické zdroje energie, u kterých elektrický proud je důsledkem chemických reakcí, dělíme na primární, které se po vybití vyhazují, a sekundární, které můžeme opakovaně nabíjet.

Násobiče napětí, zdroje s předřadnými kondenzátory

Kaskádní násobiče; Zdroj záporného napětí; Spotřeba napájecích zdrojů v režimu naprázdno; Zdroje napětí s předřadnými kondenzátory.

Opakování OZ

Procvičování převodní charakteristiky, vztahy mezi vstupním, výstupním a napájecím napětím, OZ jako zesilovač, komparátor, komparátor s hysterezí. Doplněk k publikaci Moderní elektronika od jejího příštího vydání bude její součástí.

Přehled unipolárních tranzistorů

Unipolární tranzistory mají nekonečný vstupní odpor, jsou řízeny napětím, přivedeným na řídící elektrodu G (gate). Vývod D (drain) často označujeme také jako kolektor (C), vývod S (source) jako emitor (E), obdobně jako u bipolárních tranzistorů.

Přizpůsobení zdroje a spotřebiče

Největší napětí je na nezatíženém zdroji. Proud tekoucí do spotřebiče je nulový, výkon spotřebiče rovněž. Výkon spotřebiče je roven součinu proudu a napětí. Největší proud je při nulovém odporu spotřebiče (zkratu). Na spotřebiči je ale nulové napětí, výkon spotřebiče je nulový.

Superhet s dvojím směšováním

Od příštího vydání bude součástí publikace Moderní elektronika.

Vliv RC článků na tvar signálu

Tento článek popisuje změny tvaru signálu při průchodu integračním a derivačním článkem. Dává dohromady poznatky o RC obvodech (Základy elektrotechniky) s kapitolami Harmonická analýza a Číslicová technika (Moderní elektronika).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.