logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 673/2004 Sb. kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2007

poznámka:přílohy jsou ve formátu PDF k dispozici u vyhlášky č. 542/2005 Sb. (novela)
se změnami:542/2005 Sb., zrušeno 524/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 229/2004 Sbírky zákonů na straně 12029
schváleno:21.12.2004
účinnost od:01.01.2005
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]

673/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem Změna: 542/2005 Sb. Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 17 odst. 7 písm. e) zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. Součástí pravidel pro organizování trhu s plynem je organizace přepravy plynu, distribuce plynu a uskladňování plynu, vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu. Dále vyhláška upravuje pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí: a) uživatelem - oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem, b) subjektem bilancování - uživatel, pro kterého provozovatel přepravní soustavy na základě smlouvy provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek, c) skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely bilancování se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek, d) vyhodnocením odchylek - stanovení velikosti odchylky jednotlivých subjektů bilancování v MWh v daném plynárenském dni, e) vypořádáním odchylek - uskutečnění plateb a úhrad mezi subjektem bilancování a provozovatelem přepravní soustavy za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu bilancování prováděné měsíčně, f) plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne, g) plynárenským rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce října a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce září následujícího kalendářního roku, h) skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku, i) skladovací kapacitou - těžební a vtláčecí výkon podzemního zásobníku plynu m 3 /den a jeho provozní objem v m 3 , j) předávacím místem - místo předání plynu mezi dvěma účastníky trhu s plynem, umožňující měření množství a případně tlaku předávaného a přebíraného plynu, regulaci průtoku plynu, měření kvality plynu pro potřeby výpočtu jeho dodávky v kWh nebo MWh a přenos dat do dispečinků, k) průběhovým měřením - obchodní měření, které hodinově zaznamenává objemové jednotky předávaného plynu v předávacím místě, přepočtené na vztažné podmínky,^1) l) měřením typu A - průběhové měření s dálkovým přenosem dat, m) měřením typu B - ostatní průběhové měření, n) měřením typu C - neprůběhové měření, o) regionální distribuční soustavou - distribuční soustava, která je přímo připojena na přepravní soustavu a k níž je připojeno alespoň 90 000 konečných zákazníků, p) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena na přepravní soustavu, nebo distribuční soustava, k níž je připojeno méně než 90 000 konečných zákazníků, r) hraničním bodem - místo propojení přepravní soustavy na zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu, ve kterém dochází k měření množství plynu mezi těmito soustavami, s) virtuálním zásobníkem plynu - soubor všech podzemních zásobníků plynu jednoho provozovatele podzemního zásobníku plynu charakterizovaný jednou skladovací kapacitou, t) nominací - oznámení, kterým uživatel předem ohlašuje provozovateli přepravní soustavy množství plynu, které chce do soustavy dodat nebo ze soustavy odebrat, u) renominací - následné oznámení opravené nominace, v) vyrovnávacím bodem - místo, ve kterém dochází k následnému vyrovnání bilanční odchylky z příslušného plynárenského dne nebo plynárenského měsíce, w) normalizovaným typovým diagramem - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu příslušné skupiny konečných zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě, x) přepočteným typovým diagramem - normalizovaný typový diagram přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den, y) třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky. § 3 Trh s plynem (1) Předmětem trhu s plynem je nákup a prodej plynu a další činnosti související s dodávkou plynu pro spotřebu konečnými zákazníky v České republice a vývoz plynu vyrobeného na území České republiky. (2) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v platném čase na území České republiky. (3) Trh s plynem se uskutečňuje v rámci plynárenské soustavy, která je pro potřeby rezervace kapacit a bilancování rozdělena do bilančních zón. Bilanční zóny jsou vymezeny územně a jejich správci jsou místně příslušní provozovatelé regionálních distribučních soustav. Každé odběrné místo konečného zákazníka nebo předávací místo výrobny plynu a lokální distribuční soustavy je vždy přiřazeno pouze do jedné bilanční zóny podle místa připojení. (4) Přiřazení jednotlivých lokálních distribučních soustav, míst výroben plynu a odběrných míst konečných zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu do bilančních zón na základě vymezených území regionálních distribučních soustav zveřejňuje Úřad v Energetickém regulačním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. (5) Množství plynu na výstupu z bilanční zóny je pro každý plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do bilanční zóny, kterým je místo výstupu z přepravní soustavy v tomto virtuálním bodě a množství plynu z výroben plynu a množství plynu na dalších vstupních bodech v této bilanční zóně. (6) Virtuální zásobník plynu představuje samostatný virtuální vstupní bod do přepravní soustavy a samostatný virtuální výstupní bod z přepravní soustavy. (7) Vstupní a výstupní body plynárenské soustavy tvoří kromě vstupních bodů do přepravní soustavy a výstupních bodů z přepravní soustavy také přeshraniční propojovací plynovody v místě, kde dochází k měření množství plynu. § 4 Přeprava plynu (1) Přeprava plynu se uskutečňuje ze vstupního bodu přepravní soustavy, kterým je místo vstupu plynu do přepravní soustavy, do výstupního bodu přepravní soustavy, kterým je místo výstupu plynu z přepravní soustavy. Vstupními body přepravní soustavy jsou hraniční body, virtuální výstupní body virtuálních zásobníků plynu, vyrovnávací bod a předávací místa výroben plynu, kde výrobce plynu předává plyn přímo do přepravní soustavy. Výstupní body přepravní soustavy jsou tvořeny souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a jednotlivými distribučními soustavami přímo připojenými na přepravní soustavu a odběrnými místy konečných zákazníků přímo připojených na přepravní soustavu. Samostatné výstupní body přepravní soustavy dále tvoří virtuální vstupní body virtuálních zásobníků plynu a vyrovnávací bod. (2) Vstupní a výstupní body přepravní soustavy jsou charakterizovány zejména názvem a kapacitou s výjimkou vyrovnávacího bodu. Tyto údaje spolu s ostatními údaji o jednotlivých vstupních a výstupních bodech, kterými jsou zejména způsoby měření, minimální tlaky a hodnocení kvalitativních parametrů plynu, jsou uvedeny v Řádu provozovatele přepravní soustavy. (3) Provozovatel přepravní soustavy nakupuje plyn na krytí ztrát v přepravní soustavě a pro vlastní spotřebu. (4) Ve smlouvě o přepravě plynu konečným zákazníkům na území České republiky (dále jen "smlouva o přepravě plynu") se uvádí sjednané přepravní kapacity. (5) Výrobci plynu, kteří dodávají plyn přímo oprávněným zákazníkům, a uživatelé uzavírají s provozovatelem přepravní soustavy samostatnou smlouvu zahrnující ustanovení týkající se zúčtování odchylek, nedohodnou-li se jinak. (6) Přístup k přepravní soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o přepravě plynu, která je uzavírána jako a) roční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků, b) roční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí subjekt bilancování s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za 12 měsíců, c) měsíční smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce, d) měsíční smlouva o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá na 1 až 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce; při uzavírání smlouvy provozovatel přepravní soustavy seznámí subjekt bilancování s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení přepravy plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy. (7) Smlouvy o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou podle odstavce 6 písm. b) a d) je možné ze strany provozovatele přepravní soustavy uzavřít pouze v případech, kdy nelze uzavřít smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou podle odstavce 6 písm. a) a c) z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. § 5 Postup při rezervaci kapacity v přepravní soustavě (1) Rezervace kapacity v přepravní soustavě (dále jen "přepravní kapacita") pro roční a víceleté smlouvy o přepravě plynu podle § 4 odst. 6 písm. a) a b) je prováděna na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků. (2) Žádosti o rezervaci přepravních kapacit se předkládají vždy pro jeden pár vstupního a výstupního bodu přepravní soustavy. (3) Žádost o rezervaci přepravní kapacity na 1 rok nebo na více let předkládá uživatel provozovateli přepravní soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace ročních a víceletých přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 20 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne kalendářního měsíce, kdy má být zahájena přeprava plynu na základě smlouvy o přepravě plynu. (4) V případě, že bude provozovatelem přepravní soustavy uživateli oznámeno přidělení přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu, uzavírá provozovatel přepravní soustavy s tímto uživatelem smlouvu o přepravě plynu s pevnou kapacitou. (5) V případě, že bude provozovatelem přepravní soustavy uživateli oznámen nedostatek požadované přepravní kapacity k jeho žádosti o rezervaci, uzavírá provozovatel přepravní soustavy s tímto uživatelem smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou, kde rozsah možného omezení nebo přerušení přepravy plynu odpovídá nedostatku poptávané kapacity, přičemž provozovatel přepravní soustavy uzavírá smlouvu o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou nejdříve jedenáctý kalendářní den ode dne oznámení nedostatku požadované přepravní kapacity, pokud se s příslušným uživatelem nedohodne provozovatel přepravní soustavy na jejím rozsahu jinak. (6) Ukončení účinků oznámení přidělení přepravních kapacit provozovatelem přepravní soustavy podle odstavce 4 nastává v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu desátý kalendářní den ode dne doručení oznámení. Ukončení účinků oznámení výsledků přidělení přepravních kapacit provozovatelem přepravní soustavy podle odstavce 5 nastává v případě neuzavření smlouvy o přepravě plynu dvacátý kalendářní den ode dne doručení oznámení. (7) Při uzavírání smluv o přepravě plynu s přerušitelnou kapacitou zohlední provozovatel přepravní soustavy změny nedostatku pevné kapacity vzniklé z důvodu neuzavření smluv o přepravě plynu s pevnou kapacitou uživateli, kterým byla pevná kapacita potvrzena. (8) U měsíční smlouvy o přepravě plynu se podává žádost o rezervaci přepravních kapacit nejpozději 15 kalendářních dnů před začátkem měsíce, od něhož má být přeprava plynu uskutečněna. Provozovatel přepravní soustavy oznámí výsledky rezervace měsíčních přepravních kapacit všem žadatelům nejpozději 10 kalendářních dní před začátkem každého měsíce. Rezervace přepravních kapacit u měsíčních smluv o přepravě plynu je prováděna každý měsíc na období počínající prvním dnem bezprostředně následujícího měsíce. Na postup při rezervaci měsíčních kapacit a uzavírání měsíčních smluv o přepravě plynu se přiměřeně použijí odstavce 2 až 7, přičemž veškeré termíny se zkracují na polovinu s výjimkou odstavce 5, kde rozhodujícím termínem je šestý kalendářní den. (9) Žádost o rezervaci přepravní kapacity je předkládána na formuláři, který je dostupný u provozovatele přepravní soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obchodník s plynem k žádosti dokládá dokumenty dostatečně prokazující předpokládanou výši dodávky plynu konečným zákazníkům nebo jeho export v rozsahu požadované přepravní kapacity. Náležitosti žádosti stanoví Řád provozovatele přepravní soustavy. (10) Termín a pořadí přijetí žádostí o rezervaci přepravní kapacity do termínu dle odstavce 3 není rozhodující pro posuzování žádostí o rezervaci přepravní kapacity, s výjimkou posuzování žádostí o rezervaci přepravní kapacity nově se připojujících konečných zákazníků, žádajících o rezervaci přepravní kapacity mimo termíny uvedené v odstavci 1, kde kritérium termínu a pořadí přijetí žádostí se upřednostní před kritérii pro řešení nedostatku kapacity uvedenými v § 6. (11) Převod rezervovaných přepravních kapacit je stanoven Řádem provozovatele přepravní soustavy. Převod lze uskutečňovat pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce. (12) Prokázání výše dodávky plynu konečným zákazníkům se provádí při každé změně dodavatele plynu. Za dostatečné se pro tento účel považují zejména a) smluvní závazky, které existují mezi obchodníkem s plynem a konečným zákazníkem, na základě kterých bude konečný zákazník odebírat plyn nebo se zaváže, že takovou smlouvu v budoucnu uzavře, b) písemné potvrzení konečného zákazníka, kterým tento zákazník stvrzuje, že uzavřel nebo uzavře s příslušným obchodníkem s plynem smlouvu, na základě které bude konečný zákazník odebírat plyn, c) prokázání prodeje plynu mezi obchodníky s plynem navzájem za účelem prodeje plynu konečným zákazníkům. § 6 Řešení nedostatku přepravní kapacity (1) Přepravní kapacita je v případě jejího nedostatku přidělována žadatelům o rezervaci přepravní kapacity při respektování § 5 odst. 10 přednostně podle následujících kritérií, uváděných sestupně podle priority: a) přepravní kapacity využívané pro dodávky chráněným zákazníkům, b) přepravní kapacity vyplývající z žádostí o prodloužení existujících závazků o přepravě plynu bez zvýšení sjednané přepravní kapacity, nebo které byly využívány pro potřeby dodávky oprávněným zákazníkům v posledním roce, kdy byli zákazníky chráněnými, c) přepravní kapacity vyplývající z žádostí o uzavření víceleté smlouvy o přepravě plynu dle doby trvání; všechny smlouvy delší než pět let jsou považovány za rovnocenné; kritérium může být uplatněno nejdříve k termínu úplného otevření trhu s plynem podle § 55 zákona. (2) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci přepravní kapacity se stejnou prioritou, rozdělí se zbývající volná kapacita nediskriminačně v poměru velikosti jednotlivých požadavků. § 7 Ceny za přepravu plynu 1) Ceny za přepravu plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu^2). (2) Cena za přerušitelnou kapacitu je shodná s cenou za pevnou kapacitu. V případě, že dojde k aktivaci omezení nebo přerušení přepravy plynu ze strany provozovatele přepravní soustavy, poskytne provozovatel přepravní soustavy subjektu bilancování slevu. Rozsah slevy stanoví Řád provozovatele přepravní soustavy. (3) Pokud subjekt bilancování překročí sjednanou přepravní kapacitu ve výstupním bodě z přepravní soustavy o více než Úřadem povolenou toleranci, bude mu provozovatelem přepravní soustavy účtována platba za překročení sjednané přepravní kapacity. (4) Provozovatel přepravní soustavy vede platby za překročení sjednané přepravní kapacity na zvláštním účtu. Celá částka, kromě úhrady prokazatelných vícenákladů souvisejících s překročením sjednaných hodnot z minulého roku, je promítnuta do snížení ceny za přepravu plynu. § 8 Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách Z důvodu zajištění neznevýhodňujících podmínek pro umožnění přístupu k přepravní soustavě v souladu s § 58 odst. 9 písm. f) zákona zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup a minimálně jednou měsíčně aktualizuje alespoň tyto informace: a) roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb, b) dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb, c) číselně indikativní velikost technické, celkové sjednané a volné přepravní kapacity pro všechny páry vstupních bodů do přepravní soustavy a výstupních bodů z přepravní soustavy; celková sjednaná a volná přepravní kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří přepravujících, kteří mají uzavřenou smlouvu o přepravě plynu vztáhnutou k danému páru vstupního a výstupního bodu. § 9 Distribuce plynu (1) Distribuce plynu se uskutečňuje ze vstupního bodu distribuční soustavy do výstupního bodu distribuční soustavy, kterým je odběrné místo nebo předávací místo nebo souhrn předávacích míst. Vstupní bod regionální distribuční soustavy je tvořen souhrnem předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou, souhrnem předávacích míst mezi provozovateli regionálních distribučních soustav, souhrnem předávacích míst výroben plynu a předávacími místy přeshraničních plynovodů. (2) Provozovatel distribuční soustavy nakupuje plyn na krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu. (3) V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel^3), se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí přímo sjednané maximální denní množství. (4) Regulovaný přístup k distribuční soustavě se uskutečňuje na základě smlouvy o distribuci plynu, která je uzavírána jako a) roční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků, b) roční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 12 po sobě následujících měsíců, při respektování roční periody, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků; při uzavírání smlouvy provozovatel distribuční soustavy seznámí uživatele s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za měsíc, c) měsíční smlouva o distribuci plynu s pevnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy, d) měsíční smlouva o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc a maximálně na 12 měsíců; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni následujícího kalendářního měsíce a končí uplynutím posledního plynárenského dne posledního měsíce účinnosti smlouvy; při uzavírání smlouvy provozovatel distribuční soustavy seznámí uživatele s velikostí nepřerušitelné části kapacity, u přerušitelné části kapacity se způsobem, dobou a podmínkami omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsobem a podmínkami oznámení omezení nebo přerušení a maximální četností omezení nebo přerušení za měsíc. (5) Smlouvy o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou podle odstavce 4 písm. b) a d) je možné ze strany provozovatele distribuční soustavy uzavřít pouze v případech, kdy nelze uzavřít smlouvu o distribuci plynu s pevnou kapacitou podle odstavce 4 písm. a) a c) z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita. § 10 Postup při přidělování kapacity v distribuční soustavě (1) Přidělení kapacit v distribuční soustavě (dále jen "distribuční kapacita") pro smlouvy o distribuci plynu podle § 9 odst. 4 písm. a) a b) je prováděno na období od prvního plynárenského dne každého kalendářního měsíce, s výjimkou nově se připojujících konečných zákazníků. (2) Žádost o přidělení distribuční kapacity podle odstavce 1, za každé odběrné místo oprávněného zákazníka, předkládá sám oprávněný zákazník nebo obchodník s plynem, mající jeho souhlas, nejpozději 1 měsíc před dnem, kdy má začít být distribuce plynu na základě smlouvy o distribuci plynu uskutečňována. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o přidělení distribuční kapacity a oznámí výsledky přidělení distribučních kapacit všem žadatelům nejpozději 20 kalendářních dnů před začátkem každého měsíce. (3) U měsíční smlouvy o distribuci plynu se podává žádost o přidělení distribuční kapacity nejpozději 15 kalendářních dnů před začátkem měsíce, kdy má být distribuce plynu uskutečněna. Provozovatel distribuční soustavy oznámí výsledky přidělení měsíčních distribučních kapacit všem žadatelům nejpozději 10 kalendářních dnů před začátkem každého měsíce. (4) Žádost o přidělení distribuční kapacity je předkládána na formuláři, který je dostupný způsobem umožňujícím dálkový přístup u provozovatele distribuční soustavy. Obchodník s plynem k žádosti dokládá dokumenty dostatečně prokazující předpokládanou výši dodávky plynu konečným zákazníkům v rozsahu požadované distribuční kapacity. Náležitosti žádosti stanoví Řád provozovatele distribuční soustavy. (5) V případě, že bude provozovatelem distribuční soustavy oznámen nedostatek požadované distribuční kapacity k přidělení pro uživatele, uzavírá provozovatel distribuční soustavy s tímto uživatelem smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou kapacitou. (6) Ukončení účinků oznámení výsledků přidělení distribučních kapacit provozovatelem distribuční soustavy nastává v případě neuzavření smlouvy o distribuci plynu desátý kalendářní den ode dne doručení oznámení uživateli, pokud se uživatel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak. (7) Za dostatečné prokázání výše dodávky plynu konečným zákazníkům se považují zejména: a) smluvní závazky, které existují mezi obchodníkem s plynem a konečným zákazníkem a na základě kterých bude konečný zákazník odebírat plyn nebo se zaváže, že takovou smlouvu v budoucnu uzavře, b) písemné potvrzení konečného zákazníka, kterým tento zákazník stvrzuje, že uzavřel nebo uzavře s příslušným obchodníkem s plynem smlouvu, na základě které bude konečný zákazník odebírat plyn. § 11 Postup při převodu přidělené distribuční kapacity (1) Převod přidělené distribuční kapacity v odběrném místě oprávněného zákazníka nebo v předávacím místě s měřením typu A nebo B je zpravidla možný pouze mezi stávajícím dodavatelem plynu a novým dodavatelem plynu. Převod lze uskutečňovat pouze k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce. (2) U oprávněných zákazníků s měřením typu C, měnících svého dodavatele plynu, přebírá dosavadní distribuční kapacity nový dodavatel plynu. § 12 Řešení nedostatku distribuční kapacity (1) Jednotlivé případy nedostatku distribučních kapacit, k nimž může při posuzování žádostí o přidělení distribuční kapacity dojít v důsledku zvýšení požadavku stávajících konečných zákazníků nebo připojením nových konečných zákazníků, se posuzují podle lokálních podmínek v dané části distribuční sítě a podle termínu přijetí žádosti o zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity. Podmínky jsou stanoveny Řádem provozovatele distribuční soustavy. (2) Žádost o zvýšení přidělené nebo přidělení nové distribuční kapacity je možné podávat kdykoli v průběhu plynárenského roku, nejpozději však do 20 kalendářních dní před termínem, od kterého by mělo být zvýšení stávající nebo přidělení nové distribuční kapacity účinné. Provozovatel distribuční soustavy oznámí výsledek přidělení nejpozději 10 kalendářních dní před termínem, od kterého by měla být změna účinná. (3) Distribuční kapacita je v případě jejího nedostatku žadatelům o rezervaci distribuční kapacity přednostně přidělována pro distribuční kapacity využívané pro dodávky chráněným zákazníkům. Zbývající volná distribuční kapacita se pro oprávněné zákazníky rozděluje nediskriminačně v poměru velikosti jejich požadavků. (4) Ukončení účinků oznámení výsledků zvýšení nebo přidělení nové distribuční kapacity provozovatelem distribuční soustavy nastává v případě neuzavření smlouvy o distribuci do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení uživateli, pokud se uživatel s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak. § 13 Ceny za distribuci plynu (1) Ceny za distribuci plynu jsou Úřadem stanovovány postupem podle zvláštního právního předpisu^4). (2) Cena za přerušitelnou kapacitu je shodná s cenou za pevnou kapacitu. V případě, že dojde k aktivaci omezení nebo přerušení distribuce plynu ze strany provozovatele distribuční soustavy, poskytne provozovatel distribuční soustavy uživateli slevu. Rozsah slevy stanoví Řád provozovatele distribuční soustavy. (3) Pokud oprávněný zákazník, v jehož odběrném místě je instalováno měření typu A nebo B, překročí distribuční kapacitu v odběrném místě o více než Úřadem povolenou toleranci, bude provozovatel distribuční soustavy pro dané odběrné místo účtovat platbu za překročení distribuční kapacity. § 14 Uskladňování plynu (1) Organizace uskladňování plynu pro uživatele probíhá na principu virtuálních zásobníků plynu. Jednotliví provozovatelé podzemních zásobníků plynu poskytují skladovací kapacity ve virtuálních zásobnících plynu na virtuálních bodech, na kterých dochází z pohledu bilancování uživatelů k předání a převzetí plynu k vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbě plynu z podzemního zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa. (2) Pro potřeby přepravy plynu do podzemního zásobníku plynu při dovozu plynu do České republiky prostřednictvím přepravní soustavy se virtuální vstupní bod příslušného podzemního zásobníku plynu nachází v místě vstupu dováženého plynu do přepravní soustavy. (3) Přeprava nebo distribuce plynu k uskladňování plynu a z těžby plynu z podzemního zásobníku plynu je prováděna provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy jako součást přepravy nebo distribuce plynu ke konečným zákazníkům na území České republiky. Poskytování skladovacích kapacit provozovatelem podzemního zásobníku plynu ve virtuálním bodě pro tyto účely neznamená přechod nebezpečí škody na plynu, který je zde virtuálně přebírán a předáván pro vtláčení do podzemního zásobníku plynu a těžbu z podzemního zásobníku plynu. (4) Každý provozovatel podzemního zásobníku plynu při obchodu se skladovací kapacitou nabízí vždy celou volnou kapacitu souhrnně za všechny jeho podzemní zásobníky plynu na příslušném virtuálním bodě. (5) Virtuální body podzemního zásobníku plynu jsou charakterizovány zejména názvem provozovatele podzemního zásobníku plynu a skladovací kapacitou. (6) Informace o reálných bodech podzemního zásobníku plynu, kterými jsou skutečná předávací místa, a jejich provázaností s virtuálními body jsou uvedeny v Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu. (7) Ve smlouvě o uskladňování plynu se uvádí provozní objem, hodinový vtláčecí výkon a těžební výkon v závislosti na množství uskladněného plynu ve virtuálním zásobníku plynu. (8) Přístup k podzemnímu zásobníku plynu se uskutečňuje na základě smlouvy o uskladňování plynu, která je uzavírána jako a) smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem; minimální doba trvání smlouvy je jeden skladovací rok, smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku, b) smlouva o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem; smlouva se uzavírá minimálně na 1 měsíc s účinností k prvnímu dni plynárenského dne konkrétního měsíce. § 15 Postup při rezervaci skladovací kapacity (1) Rezervace skladovací kapacity na základě smluv o uskladňování plynu podle § 14 odst. 8 je prováděna každoročně od počátku skladovacího roku s výjimkou termínů otevírání trhu s plynem podle § 55 zákona a nově se připojujících konečných zákazníků. (2) Smlouvy o uskladňování plynu uzavřené pro oprávněné zákazníky s účinností od 1. ledna 2005, 2006 a 2007 a pro nově se připojující konečné zákazníky a rezervace skladovacích kapacit pro oprávněné zákazníky s účinností od 1. ledna 2005, 2006 a 2007 a pro nově se připojující konečné zákazníky se považují za smlouvy uzavřené a kapacity rezervované k prvnímu dni skladovacího roku a zároveň období rezervace skladovací kapacity a doba trvání smlouvy o uskladňování plynu skončí v těchto případech uplynutím posledního plynárenského dne příslušného nebo některého z následujících skladovacích roků. (3) Žádost o rezervaci skladovací kapacity předkládá uživatel nejpozději 40 kalendářních dnů před začátkem skladovacího roku, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí došlé žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům nejpozději 30 kalendářních dnů před začátkem skladovacího roku. (4) Ukončení účinků oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit ve vztahu k žadateli o rezervaci skladovací kapacity provozovatelem podzemního zásobníku plynu podle odstavce 3 nastává v případě neuzavření smlouvy o uskladňování plynu desátý kalendářní den ode dne oznámení výsledků rezervace skladovacích kapacit. (5) Při uzavírání smluv o uskladňování plynu s pevným výkonem zohlední provozovatel podzemního zásobníku plynu změny nedostatku pevného výkonu vzniklém z důvodu neuzavření smluv o uskladnění s pevným výkonem uživateli, kterým byl požadovaný výkon potvrzen. (6) V případě neuspokojení požadavků uživatelů bude požadovaný maximální vtláčecí a těžební výkon krácen v souladu s Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu. (7) Žádost o rezervaci skladovací kapacity je předkládána na formuláři, který je u provozovatele podzemního zásobníku plynu dostupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uživatel k žádosti dokládá dokumenty dostatečně prokazující předpokládaný prodej plynu konečným zákazníkům v rozsahu požadované skladovací kapacity. Náležitosti žádosti stanoví Řád provozovatele podzemního zásobníku plynu. (8) Termín a pořadí přijetí žádostí do termínu podle odstavce 3 nemá vliv na posuzování žádostí o rezervaci skladovací kapacity, s výjimkou posuzování žádostí o rezervaci skladovací kapacity nově se připojujících konečných zákazníků, žádajících o rezervaci skladovací kapacity mimo termíny uvedené v odstavcích 1 a 2, kde kritérium termínu a pořadí přijetí žádostí se upřednostní před kritérii pro řešení nedostatku kapacity uvedenými v Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu. (9) Převod rezervované skladovací kapacity se provádí za podmínek a postupem stanoveným Řádem provozovatele podzemního zásobníku plynu. Převod lze uskutečnit pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce. (10) Prokázání prodeje plynu oprávněným zákazníkům se provádí pouze při změně dodavatele plynu po 1. lednu 2005. Za dostatečné se pro tento účel považují zejména a) veškeré smluvní závazky, které existují mezi obchodníkem s plynem a oprávněným zákazníkem, na základě kterých bude odebírat plyn nebo se zaváže, že takovou smlouvu v budoucnu uzavře, nebo b) písemné potvrzení oprávněného zákazníka, kterým tento zákazník stvrzuje, že uzavřel nebo uzavře s příslušným obchodníkem s plynem smlouvu, na základě které bude odebírat plyn. § 16 Informace o skladovacích kapacitách Z důvodu zajištění neznevýhodňujících podmínek pro umožnění přístupu k podzemním zásobníkům plynu zveřejňuje provozovatel podzemního zásobníku plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup a minimálně jednou měsíčně aktualizuje alespoň tyto informace: a) roční plán odstávek svých podzemních zásobníků plynu a plán údržby, který může mít dopad do velikosti skladovacích kapacit a na kvalitu poskytovaných služeb, b) dlouhodobý plán úpravy velikosti skladovacích kapacit, který může mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb, c) číselně velikost technické, celkové sjednané a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu; celková sjednaná a volná skladovací kapacita budou zveřejněny za podmínky nejméně tří uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu v příslušném virtuálním zásobníku plynu. § 17 Nominace denních diagramů dodávek plynu (1) Nominace denních diagramů dodávek plynu se uskutečňuje do výše sjednané přepravní kapacity. Pokud nominovaná hodnota převyšuje hodnotu maximální sjednané kapacity, je nominace odmítnuta. (2) Subjekty bilancování provádí nominace vždy pro danou dvojici vstupního a výstupního bodu přepravní soustavy ve formě zadání celkového denního množství plynu, které se zavazují do soustavy dodat a ze soustavy odebrat. Podání nominace se provádí elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v Řádu provozovatele přepravní soustavy. (3) Nominace jsou subjektem bilancování předkládány provozovateli přepravní soustavy k registraci nejpozději do 14:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna. (4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a nejpozději do 15:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval. (5) Subjekt bilancování může provozovateli přepravní soustavy předložit opravnou nominaci, a to nejpozději do 16:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna. (6) Nejpozději do 18:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí provozovatel přepravní soustavy, po potvrzení souladu opravných nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, konečné nominace na následující plynárenský den. § 18 Renominace denních diagramů dodávek plynu (1) Subjekty bilancování mohou předložit provozovateli přepravní soustavy renominace denních diagramů dodávek plynu potvrzených provozovatelem přepravní soustavy podle § 17 odst. 6, a to nejpozději do 20:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna. (2) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření renominovaných hodnot a nejpozději do 22:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. (3) Dodatečnou renominaci lze podat do 24:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, kdy má být dodávka uskutečněna. (4) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření dodatečně renominovaných hodnot podle odstavce 3 a nejpozději do 02:00 hodin dne, kdy začíná plynárenský den, ve kterém má být dodávka uskutečněna, oznámí subjektům bilancování, po potvrzení souladu jejich nominací s příslušnými nominacemi podanými jednotlivým provozovatelům podzemních zásobníků plynu a propojených přepravních soustav, zda jejich renominaci přijal a zaregistroval. (5) Subjekty bilancování mají možnost předkládat provozovateli přepravní soustavy požadavky na renominace i po termínu podle odstavce 3, a to i v průběhu příslušného plynárenského dne, a to vždy nejméně dvě hodiny před hodinou, od které požadují, aby byla renominace zbývající části denního množství provedena. Provozovatel přepravní soustavy na tyto renominace reaguje do jedné hodiny od jejich přijetí. (6) Podání renominace po 9:00 hodině v daný plynárenský den je v případě přijetí uvedené nominace zpoplatněno cenou za renominaci stanovenou Úřadem. § 19 Obchodní vyrovnávání odchylek (1) Subjekty bilancování jsou odpovědné za vyrovnání svého odběru z přepravní soustavy a dodávky do plynárenské soustavy v rámci jednoho plynárenského dne. Nedodržením rovnováhy množství plynu na vstupu do přepravní soustavy a výstupu z přepravní soustavy vzniká bilanční odchylka. (2) Provozovatelem přepravní soustavy je v rámci sjednané přepravní kapacity všem subjektům bilancování poskytnuta bilanční tolerance, v rámci níž není subjekt bilancování zpoplatněn za nedodržení rovnováhy mezi skutečným množstvím plynu na vstupu do přepravní soustavy a na výstupu z přepravní soustavy. (3) Pokud je velikost bilanční odchylky za plynárenský den vyšší než povolená bilanční tolerance stanovená v cenovém rozhodnutí Úřadu, vzniká mimotoleranční bilanční odchylka, která podléhá zpoplatnění cenou za mimotoleranční bilanční odchylku stanovenou Úřadem. (4) Bilanční odchylka každého subjektu bilancování se stanovuje souhrnně pro celou plynárenskou soustavu jako rozdíl mezi součty skutečných množství plynu každého subjektu bilancování na všech vstupech do přepravní soustavy a všech výstupech z plynárenské soustavy. (5) Na vstupech do virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota množství plynu přidělená provozovatelem přepravní soustavy na hraničním vstupním bodě nominaci vztahující se k přepravě plynu do virtuálního zásobníku plynu je považována za množství plynu do virtuálního zásobníku dodané. Na výstupech z virtuálních zásobníků plynu platí, že hodnota nominovaná je považována za skutečně dodaná množství. Rozdíly jsou řešeny mezi provozovatelem přepravní soustavy a provozovateli podzemních zásobníků plynu na základě samostatných provozních smluv. (6) Subjekty bilancování jsou dále odpovědné za dodržení svého odběru z přepravní soustavy v každém výstupním bodě přepravní soustavy v množství nominovaném na každý tento výstupní bod. Nedodržením nominace množství plynu výstupu z přepravní soustavy vzniká nominační odchylka. (7) Provozovatelem přepravní soustavy je všem subjektům bilancování poskytnuta nominační tolerance, v rámci níž není subjekt bilancování penalizován za nedodržení nominace na výstupu z přepravní soustavy. (8) Pokud je nominační odchylka větší než povolená nominační tolerance stanovená v cenovém rozhodnutí Úřadu, vzniká mimotoleranční nominační odchylka, která podléhá zpoplatnění cenou za mimotoleranční nominační odchylku stanovenou Úřadem. § 20 Fyzické vyrovnávání odchylek (1) Provozovatel přepravní soustavy zajišťuje vyvažování plynárenské soustavy v případě rozdílu mezi množstvím plynu vstupujícího do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy. K vyvažování používá volnou akumulaci soustavy nebo vlastní plyn s následným obchodním vyrovnáním s uživateli, kteří potřebu vyvažování vyvolali. (2) Provozovatelé distribučních soustav zajišťují udržování pevných tlaků na výstupních místech předávacích stanic mezi přepravní soustavou a distribučními soustavami za podmínky, že provozovatel přepravní soustavy na těchto předávacích stanicích dodává plyn v rámci sjednaného tlakového pásma. V případě technických nebo provozních omezení a následné změny tlaku na straně provozovatele distribuční soustavy spojené se změnou akumulace distribuční soustavy budou přiměřeně upraveny alokace naměřených hodnot podle § 21. § 21 Měření a zpracování naměřených hodnot (1) Každý pracovní den nejpozději do 11:00 hodin předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny: a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování, d) předběžně alokované hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. (2) Každý pracovní den do 10:00 hodin předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za předcházející pracovní plynárenský den a za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny: a) předběžné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) předběžné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. (3) Každý měsíc do 12:00 hodin pátého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin osmého kalendářního dne, předá správce bilanční zóny provozovateli přepravní soustavy za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce: a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami, c) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribuční soustavou a zahraniční distribuční soustavou po jednotlivých subjektech bilancování, d) skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. (4) Každý měsíc do 12:00 hodin čtvrtého pracovního dne, nejpozději však do 12:00 hodin sedmého kalendářního dne, předá provozovatel lokální distribuční soustavy příslušnému správci bilanční zóny za všechny plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce: a) skutečné hodnoty dodávek plynu z předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst jednotlivých výroben plynu po jednotlivých subjektech bilancování, b) skutečné hodnoty odběrů konečných zákazníků souhrnně po jednotlivých subjektech bilancování. (5) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů plynu se vztahuje v případě oprávněného zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce plynu k jeho předávacímu místu, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele distribuční soustavy k souhrnu smluvně dohodnutých předávacích míst. § 21a Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů (1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru zemního plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro jednotlivé subjekty bilancování. (2) Na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav jsou pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok vytvářeny normalizované typové diagramy, které jsou platné jednotně pro celou plynárenskou soustavu. (3) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů dodávky k odběrným místům konečných zákazníků s měřením typu C je prováděno provozovateli distribučních soustav při připojení konečných zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Ke každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení tříd typových diagramů dodávky k jednotlivým odběrným místům je založeno na charakteru odběrného místa. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Správce bilanční zóny vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních tří let. (4) Denní odběr pro odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C za plynárenský den se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby a denní hodnoty příslušného typu typového diagramu dodávky přepočtené na skutečnou teplotu pro daný plynárenský den. Plánovanou roční spotřebu plynu konečných zákazníků s měřením typu C stanovují provozovatelé distribučních soustav postupem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Pro každý plynárenský den je správcem bilanční zóny stanoven zbytkový diagram odběru za danou bilanční zónu, který se určí jako rozdíl celkové dodávky plynu do bilanční zóny a součtu skutečných hodnot odběrů plynu s měřeními typu A a B, vlastní spotřeby a hodnoty ztrát stanovené Úřadem. Pokud jsou pro předběžné bilancování v průběhu plynárenského měsíce skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, použijí se jako náhrada skutečných hodnot nominace odběrů typu B. Nominaci příslušných odběrů pro měření typu B na každý plynárenský den provádí příslušný uživatel, který má se správcem bilanční zóny uzavřenou smlouvu o distribuci plynu. Podání nominací se provádí elektronicky nejpozději do konce plynárenského dne, kdy má být odběr uskutečněn. Pokud příslušný uživatel neprovede nominaci v souladu s tímto odstavcem, bude takovému odběru přiřazena v příslušném dni hodnota vypočtená jako aritmetický průměr posledně známých skutečných odběrů čtyř kalendářních dnů stejných podle názvu a bezprostředně předcházejících tomuto dni. Podrobnosti pro podávání nominací jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy. (6) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den se rozpočítává na odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu konečných zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů bilancování. (7) Správce bilanční zóny zveřejňuje a) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku, b) přepočtené typové diagramy platné pro daný plynárenský den, c) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav, a to nejpozději první pracovní den po plynárenském dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (8) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku, b) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději do 9:00 hodin prvního pracovního dne po plynárenském dni, jehož se týkají. (9) Třídy typových diagramů dodávky se zveřejňují v Energetickém regulačním věstníku a jednotlivými správci bilančních zón způsobem umožňujícím dálkový přístup. (10) Změny normalizovaných typových diagramů jsou prováděny nejvýše jednou za kalendářní rok. § 22 Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů bilancování a jejich vypořádání (1) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin oznámí provozovatel přepravní soustavy jednotlivým subjektům bilancování výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející pracovní plynárenský den, případně rovněž za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny v členění: a) velikost bilanční odchylky, b) velikost nominační odchylky, c) velikost mimotoleranční bilanční odchylky, d) velikost mimotoleranční nominační odchylky. (2) Bilanční odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování oznamovány souhrnně za celou plynárenskou soustavu. Nominační odchylky jsou jednotlivým subjektům bilancování oznamovány v členění na jednotlivé bilanční zóny. (3) Na základě předběžných bilančních odchylek upraví jednotlivé subjekty bilancování své nominace na následující plynárenský den o hodnotu bilanční odchylky za předcházející pracovní plynárenský den, případně rovněž za všechny bezprostředně předcházející nepracovní plynárenské dny prostřednictvím vyrovnávacího bodu. Přeprava plynu z vyrovnávacího bodu a do vyrovnávacího bodu se neuvažuje. (4) Provozovatel přepravní soustavy každý desátý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým subjektům bilancování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc a) kumulovaný součet skutečných bilančních odchylek, b) součet absolutních hodnot mimotolerančních bilančních odchylek, c) součet absolutních hodnot mimotolerančních nominačních odchylek v členění na jednotlivé bilanční zóny. (5) Subjekt bilancování upraví o hodnotu součtu skutečných bilančních odchylek za předcházející kalendářní měsíc svoji nominaci na patnáctý plynárenský den daného měsíce prostřednictvím vyrovnávacího bodu. (6) Pokud subjekt bilancování nevyužije možnosti obchodního řešení nevyváženosti dodávkou nebo odběrem vlastního plynu v patnáctý plynárenský den daného měsíce, vyúčtuje mu provozovatel přepravní soustavy chybějící nebo přebývající plyn za cenu, která je stanovena Úřadem. (7) Mimo ceny plynu v bilanční odchylce podle bodu 6 vyúčtuje provozovatel přepravní soustavy subjektu bilancování samostatně platby za nedodržení tolerancí, pokud byly překročeny. § 23 Postup při změně dodavatele plynu (1) Změna dodavatele plynu může nastat u oprávněných zákazníků vždy k prvnímu dni měsíce a podléhá registraci správce příslušné bilanční zóny. Změna dodavatele plynu je bezplatná. (2) Postup při změně dodavatele plynu oprávněného zákazníka v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku je následující: a) uzavření smlouvy o dodávce plynu mezi oprávněným zákazníkem a novým dodavatelem plynu, b) uskutečnění změny dodavatele plynu správcem bilanční zóny, do které je odběrné místo oprávněného zákazníka zařazeno, a to přiřazením odběrného místa oprávněného zákazníka k novému dodavateli plynu, c) stávající dodavatel plynu oprávněného zákazníka je novým dodavatelem plynu informován o uzavření smlouvy podle písmene a). (3) Příslušnému správci bilanční zóny jsou novým dodavatelem plynu předávány následující údaje z uzavřené smlouvy: a) identifikace oprávněného zákazníka - obchodní firma nebo název a identifikační číslo právnické osoby, jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby a obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, b) číslo licence na obchod s plynem, c) datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, d) datum ukončení smlouvy na dodávku plynu, pokud bylo dohodnuto, e) závazek dodavatele plynu o převzetí odpovědnosti za odchylku oprávněného zákazníka, pokud byl dohodnut, f) výčet odběrných míst oprávněného zákazníka, pro která bude dodávka plynu uskutečněna. (4) Pokud nejsou poskytnuty všechny údaje podle odstavce 3, vyzve správce bilanční zóny k jejich doplnění. V případě jejich nedoplnění ani po výzvě nemusí být změna dodavatele plynu oprávněného zákazníka správcem bilanční zóny provedena. Neprovedení změny dodavatele plynu je správcem bilanční zóny nahlášeno oprávněnému zákazníkovi a stávajícímu i novému dodavateli plynu. (5) Žádost o registraci změny dodavatele plynu uplatní nový dodavatel plynu u správce bilanční zóny nejpozději 15 kalendářních dnů před začátkem měsíce, od kterého má změna nastat. Správce bilanční zóny informuje stávajícího i nového dodavatele plynu o přijmutí či odmítnutí žádosti o registraci nejpozději 10 kalendářních dnů před začátkem měsíce, od kterého má změna nastat. (6) Pro vypořádání končících i vznikajících smluvních vztahů je nezbytné k datu změny dodavatele odečíst na příslušných odběrných místech stavy měřidel. U oprávněných zákazníků vybavených měřením typu A nebo B nese náklad na odečet stavu příslušný provozovatel přepravní či distribuční soustavy. U oprávněných zákazníků s měřením typu C hradí mimořádný odečet stavu měřidla nový dodavatel plynu. § 24 Požadavky na vyúčtování dodávek plynu (1) U oprávněných zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel^3) se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení sjednané distribuční kapacity a velikost tohoto překročení. (2) Součástí vyúčtování dodávky plynu oprávněnému zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období. § 25 zrušen § 26 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příl.1 Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa V tabulce jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace ----------------------------------------------------------------------------------------- CHARAKTER ODBĚRNÉHO Časovost Charakter odběru MÍSTA C01 C02 S01 S02 S03 S04 ----------------------------------------------------------------------------------------- Využití odběrného místa SO NE PRAC. vaření TUV vytápění technologie DEN ----------------------------------------------------------------------------------------- R01 Byty, rodinné domy, + + + rekreační objekty ----------------------------------------------------------------------------------------- R02 Administrativní prostory + + + (kancelářské prostory, kulturní zařízení) ----------------------------------------------------------------------------------------- R03 Ubytovací a stravovací + + + + zařízení (hotely, penziony, ubytovny, restaurace, jídelny, bufety, bary, herny, S04 = velkokapacitní vaření, samostatné vývařovny) ----------------------------------------------------------------------------------------- R04 Výrobní prostory (haly, dílny) + + + + ----------------------------------------------------------------------------------------- R05 Školská a sportovní zařízení + + + + ----------------------------------------------------------------------------------------- R06 Prodejní zařízení (kamenné + + + + obchody, obchodní centra, supermarkety) ----------------------------------------------------------------------------------------- R07 Nemocniční a léčebná zařízení + + + + ----------------------------------------------------------------------------------------- R08 Sezónní technologické odběry + - zima ----------------------------------------------------------------------------------------- R09 Sezónní technologické odběry + - léto ----------------------------------------------------------------------------------------- R10 Kotelny + + ----------------------------------------------------------------------------------------- R11 Ostatní drobné odběry + + (< 900 m 3 /rok) ----------------------------------------------------------------------------------------- + možné kombinace Příl.2 Stanovení plánované roční spotřeby zemního plynu Pro stanovení plánované roční spotřeby se použijí uskutečněné odběry v uplynulých třech letech před použitím typových diagramů dodávek plynu. Ze součtu spotřeb z odečtů v takto vymezeném období se vypočte hodnota plánované roční spotřeby zemního plynu. Pro její stanovení se použije počáteční a konečný stav měřidla na odběrném místě a datum odečtů v uvedeném období. Pokud konečný zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období. Pokud však je celková doba uskutečněných odběrů kratší nebo rovna 4 měsícům, nebo jde-li o nové odběrné místo a není k dispozici údaj o měřené spotřebě, použije se předpokládané množství podle uzavřené smlouvy o distribuci plynu. Postup pro výpočet plánované roční spotřeby plynu, pokud celková doba zdokumentovaného odběru konečného zákazníka přesahuje období delší než 4 měsíce: 1. Pro každého odběratele je proveden výpočet roční spotřeby. Roční spotřeba se vypočte vydělením součtu spotřeb stanovených z odečtů za vymezené období celkovým počtem dní tohoto období (počet dní od počátku období spotřeby příslušného prvnímu zařazenému odečtu do data posledního odečtu) a následným vynásobením 365. Je-li tato hodnota menší nebo rovna 900 m 3 , je považována přímo za odhad roční spotřeby odběrného místa. 2. Pro odběrná místa, pro která byla vypočtena roční spotřeba vyšší než 900 m 3 , se roční spotřeba vypočte jako podíl součtu spotřeb zjištěný ze zařazených odečtů (všech odečtů z vymezeného období) a součtu koeficientů všech měsíců, které spadají do celkového období spotřeby odpovídajícího změřenému součtu spotřeb (pro první a poslední měsíc celkového období spotřeby se provede lineární přepočet koeficientů měsíce na počet dní, které období z těchto měsíců zahrnuje). Takto vypočítaný podíl se pro získání roční spotřeby vynásobí 100. Koeficienty jsou stanoveny procentem roční spotřeby pro jednotlivé měsíce roku: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16,72 14,29 11,02 7,94 3,84 1,83 1,62 1,62 5,86 6,83 10,50 17,93 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příl.3 Rozpočítání zbytkového diagramu spotřeby Zbytkové diagramy odběru pro jednotlivé bilanční zóny stanoví příslušný správce bilanční zóny (PDS). Zbytkový diagram odběru l-té bilanční zóny je určený z měřených denních odběrů typu A a B a z výpočetně uvažovaných denních hodnot spotřeby (pro ztráty a vl. spotřebu) v l-té bilanční zóně: ZD l PD = D l PD - o l A, PD - o 1 B, PD - VS l PD - Z l PD kde D l PD je množství plynu dodaného do l-té bilanční zóny za plynárenský den PD, D l PD = P PS + V + P D S + P HPS kde P PS je množství plynu dodaného na předávacích místech do bilanční zóny z přepravní soustavy za plynárenský den PD, V je množství plynu dodané do bilanční zóny z výroben plynu za plynárenský den PD, P DS je množství plynu dodané nebo předané z/do jiné distribuční soustavy za plynárenský den PD, P HPS je množství plynu dodané nebo předané z/do přeshraniční distribuční soustavy za plynárenský den PD, o l A, PD je součet měřených odběrů typu A v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD, o l B, PD je součet měřených odběrů typu B v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD, (pro předběžné bilancování v průběhu plynárenského měsíce, kdy jsou skutečné hodnoty odběru pro měření typu B nedostupné, se jako náhrada skutečných hodnot použijí nominace odběrů typu B), VS l PD je vlastní spotřeba v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD Z l PD jsou ztráty v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD. Denní odběr o i,l PD i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C za plynárenský den PD se vypočítá z velikosti jeho plánované roční spotřeby O i,l a poměrné hodnoty příslušného typu TDD PD pt přepočtené na skutečné klimatické podmínky pro daný plynárenský den: o i, l t, PD = o i, l * TDD PD pt Takto vypočtená hodnota odběru i-tého odběrného místa konečného zákazníka s měřením typu C v l-té bilanční zóně příslušného k typu t diagramu TDD pt se koriguje na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu ZD l PD v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD úměrně "váze" odběrů s měřením typu C tak, že jeho hodnota o tK, PD i,l po této korekci je: o i,l tK,PD = o i,l t, PD * k l PD kde 1 klPD = ---------------------- * ZD l PD I T suma suma o i,l t,PD i = 1 i = 1 je korekční koeficient platný pro daný plynárenský den a danou bilanční zónu, I T suma suma o i,l t,PD i = 1 i = 1 je součet všech odběrů s měřením typu C v l-té bilanční zóně za plynárenský den PD vypočtených s využitím typových diagramů dodávek. Takto stanovené korigované hodnoty denních odběrů za odběrná místa konečných zákazníků s měřením typu C se použijí pro stanovení nominačních a bilančních odchylek jednotlivých subjektů bilancování. 1) § 1 odst. 7 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. 2) Příloha č. 10 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 3 vyhlášky č. 329/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky. 4) Příloha č. 12 vyhlášky č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.