logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 59/2012 Sb. o regulačním výkaznictví

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2016

se změnami:zrušeno od 1.1.2016 262/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 23/2012 Sbírky zákonů na straně 474
schváleno:22.02.2012
účinnost od:02.03.2012
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (14474 kB)]

59/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2012 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání. § 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) výnosy tržby dosažené držitelem licence za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z licencované činnosti podle zákona o účetnictví, b) povolenými náklady držitele licence náklady k zajištění licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 účtované podle zákona o účetnictví po odečtení nepovolených nákladů, c) nepovolenými náklady držitele licence náklady držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod, d) provozními aktivy dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o 1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, 2. goodwill podle jiného právního předpisu^1), 3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, 4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, 5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, 6. opravné položky k majetku, 7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku, 8. dlouhodobý finanční majetek, 9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32, e) investičními výdaji výdaje související s pořízením provozních aktiv k zajištění licencované činnosti, f) cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující 1. samostatný zdroj tepelné energie anebo rozvodné tepelné zařízení, 2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci, 3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, anebo 4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností^2), přičemž potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit. § 3 Členění a náležitosti regulačních výkazů (1) Regulační výkazy se člení na výkazy a) aktiv a změn aktiv, b) souhrnu investičních akcí, c) aktiv a pasiv, d) hospodářského výsledku, e) nákladů, f) investičních výdajů, g) bilanční, h) technické, i) tarifních statistik, j) provozně technické, k) technické tepelné energie, l) cen a technických parametrů. (2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. (3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti: a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce, c) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce, d) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce, e) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce, f) číslo 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce, g) číslo 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce, h) číslo 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. (4) Součástí regulačních výkazů je příloha, jejíž náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce. (5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok "i-2", popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán na regulované roky "i-1" až "i+3". § 4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů (1) Regulační výkazy sestavuje držitel licence na a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech, účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav, popřípadě další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona, b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci elektřiny podle energetického zákona, c) činnosti operátora trhu za činnosti operátora trhu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na činnosti operátora trhu podle energetického zákona, d) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na přepravu plynu podle energetického zákona, e) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na distribuci plynu podle energetického zákona, f) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence na uskladnění plynu podle energetického zákona, g) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie. (2) Držitel licence sestavuje a předkládá výkazy na základě úplných, správných a pravdivých informací. (3) Držitel licence je povinen sestavovat a předkládat regulační výkazy odděleně za každou z licencovaných činností, s výjimkou držitelů licence na činnosti číslo 31 a 32. (4) Pokud není uvedeno jinak, držitel licence vykazuje údaje v regulačních výkazech v souladu s Českými účetními standardy podle zákona o účetnictví. § 5 Výkazy aktiv a změn aktiv (1) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazuje majetek držitele licence, skutečné odpisy a vyřazený majetek, plány aktivovaného majetku, odpisů, vyřazeného majetku a zůstatkových hodnot aktiv. Držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje majetek podle napěťových úrovní a držitel licence na činnost číslo 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo skutečné využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě. (2) Výkazy aktiv a změn aktiv se označují písmenem A. (3) Držitel licence vykazuje hodnoty majetku pořízeného formou finančního leasingu po dobu jeho životnosti v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^3). (4) Ve výkazech aktiv a změn aktiv se vykazují a) v účetní pořizovací hodnotě aktiva a aktivovaný majetek, b) v účetní zůstatkové hodnotě aktiva a vyřazený majetek, c) účetní odpisy. § 6 Výkazy souhrnu investičních akcí (1) Ve výkazech souhrnu investičních akcí se vykazují aktivované investiční akce. (2) Výkazy souhrnu investičních akcí se označují písmeny IA. § 7 Výkazy aktiv a pasiv (1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zákona o účetnictví. Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle energetického zákona (dále jen "nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie"), a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. (2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP. (3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1. § 8 Výkazy hospodářského výsledku (1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 3 odst. 3. (2) Nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období. (3) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV. § 9 Výkazy nákladů (1) Výkazy nákladů pro držitele licence na činnosti číslo 12, 22 a 23 obsahují náklady na výkon licencovaných činností, a to v členění na jednotlivé procesy a a) napěťové úrovně u činnosti distribuce elektřiny, b) typy přepravy u činnosti přeprava plynu, c) typy sítě u činnosti distribuce plynu. (2) Výkaz nákladů pro držitele licence na činnost číslo 13 obsahuje povolené náklady na výkon licencované činnosti, a to v členění podle typu činností a typů technologie. (3) Nepřímo přiřaditelné náklady pro výkon činnosti souběžného držitele licence na distribuci elektřiny a licence na distribuci plynu se rozdělí na základě poměru hodnot přímo přiřaditelných nákladů licencovaných činností distribuce elektřiny a distribuce plynu z roku předcházejícího vykazovanému období. (4) Výkazy nákladů se označují písmenem N. § 10 Výkazy investičních výdajů (1) Ve výkazech investičních výdajů se vykazují skutečné investiční výdaje a související technické údaje a dále plánované investiční výdaje držitele licence. Investiční výdaje jsou vedeny v členění na obnovu a rozvoj. (2) Výkazy investičních výdajů se označují písmenem I. § 11 Výkazy bilanční (1) V bilančních výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektrizační soustavy, na jejíž provozování bylo vydáno rozhodnutí o udělení licence na činnosti číslo 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektrizační soustavy provozovaných odlišnými držiteli licence. (2) V bilančních výkazech držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje a) bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího ze soustavy v členění podle tlakových úrovní včetně počtu odběrných míst, b) bilanční rozdíl na základě skutečně vyfakturovaného množství distribuovaného plynu v roce "i-3". (3) Bilanční výkazy se označují písmenem B. § 12 Výkazy technické (1) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje a) údaje související s podporou zdrojů podle jiných právních předpisů^4), b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektrizační soustavy. (2) V technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 22 a 23 vykazuje a) soudobé maximální dosažené denní kapacity, b) údaje o denní rezervované pevné kapacitě na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy, c) údaje o využití služby flexibility k vyrovnávání přepravní soustavy, d) údaje pro stanovení ceny za přepravu a distribuci plynu. (3) Technické výkazy se označují písmenem D. § 13 Výkazy tarifních statistik (1) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 12 vykazuje a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost, b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost. (2) Ve výkazech tarifních statistik držitel licence na činnost číslo 22 vykazuje údaje o a) distribuovaném množství plynu, b) počtu odběrných míst, c) výši tržeb za stálou a za variabilní složku ceny distribuce včetně ceny přepravy do domácího bodu, d) maximálních denních rezervovaných pevných i přerušitelných distribučních kapacitách, jejich překročení a odpovídajících tržbách, dále údaje o rezervaci měsíčních a klouzavých kapacit; údaje se vztahují k odběrným místům s ročním odběrem plynu nad 630 MWh, e) výši tržeb za služby poskytované operátorem trhu, f) nákupu distribuce provozovatelem regionální distribuční soustavy od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav, g) prodeji distribuce jinému provozovateli regionální distribuční soustavy, h) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy z výroben plynu, i) množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy přeshraničními plynovody včetně tržeb a denních rezervovaných pevných distribučních kapacit, j) distribuovaném množství plynu, rezervované distribuční kapacitě a odpovídajících tržbách pro odběrná místa s charakterem lokálních distribučních soustav. (3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T. § 14 Výkazy provozně technické (1) V provozně technických výkazech držitel licence na činnosti číslo 12 a 13 vykazuje údaje o provozu jednotlivých částí elektrizační soustavy. (2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy, b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy, c) údaje pro sestavení bilancí výkonu. (3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ. § 15 Technický výkaz tepelné energie (1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá technický výkaz tepelné energie. Držitel licence uvádí údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie samostatně pro každou cenovou lokalitu. (2) V technickém výkaze tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů a) bilance výroby, b) bilance rozvodu, c) přehled zdrojů v cenové lokalitě, d) údaje o domovních kotelnách, e) výsledná kalkulace ceny tepelné energie, f) spotřeba paliva, g) počet odběratelů a odběrných míst, h) nákup tepelné energie od jiných dodavatelů. (3) Držitel licence vykazuje ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje technický výkaz tepelné energie. (4) Technický výkaz tepelné energie se označuje písmeny DK. § 16 Výkaz cen a technických parametrů (1) Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 sestavuje a předkládá výkaz cen a technických parametrů jako plán pro kalendářní rok za licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. (2) Držitel licence uvádí údaje samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvádí údaje o cenách samostatně na jednotlivých úrovních předání tepelné energie, kde dodává tepelnou energii odběrateli, a pro vlastní spotřebu. Držitel licence uvádí údaje o cenách v souladu s cenovým rozhodnutím stanovujícím podmínky pro sjednání cen tepelné energie pro kalendářní rok, za který sestavuje výkaz cen a technických parametrů. (3) Výkaz cen a technických parametrů se označuje písmeny CP. § 17 Termíny pro předkládání regulačních výkazů (1) Držitel licence předkládá regulační výkazy v termínech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví, nepředkládá regulační výkazy, s výjimkou držitele licence na činnosti číslo 31 nebo 32. § 18 Přechodné ustanovení Držitel licence na činnost číslo 23 sestavuje a předkládá výkazy 23-D2e) a 23-D2f) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce poprvé za období roku 2012. § 19 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 408/2009 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů, se zrušuje. § 20 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r. Příloha 1 Seznam regulačních výkazů 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ------------------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------------- Označení Název výkazu Termín předložení Formát souboru výkazu ------------------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------------- 12-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna v členění na napěťové xls, xlsx hladiny 30. června v členění na technologie 12-1A Výkaz souhrnu investičních akcí 30. června xls, xlsx 12-HV-V Výkaz hospodářského výsledku - výnosy 30. dubna xls, xlsx 12-HV-N Výkaz hospodářského výsledku - náklady 30. dubna xls, xlsx 12-N Výkaz nákladů 30. dubna xls, xlsx 12-N2 Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s 30. dubna xls, xlsx elektřinou k distribuční soustavě 12-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna v členění na napěťové xls, xlsx hladiny 30. června v členění na technologie 12-B1 Výkaz roční bilance elektřiny 30. dubna xls, xlsx 12-B2a) Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda 30. dubna xls, xlsx výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV 12-B2b) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN 30. dubna xls, xlsx mezi distribučními soustavami 12-B2c) Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN 30. dubna xls, xlsx mezi distribučními soustavami 12-B3 Výkaz spotřeb 30. dubna xls, xlsx 12-B4 Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby 15. září xls, xlsx maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence 12-Dla) Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické 30. dubna xls, xlsx údaje 15. září - aktualizace plánu roku i 12-Dlb) Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše 30. dubna xls, xlsx vyplacené podpory 15. září - aktualizace plánu roku i 12-Dla) Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie 30. dubna xls, xlsx podklady 15. září - aktualizace plánu roku i 12-D1b) Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů 30. dubna xls, xlsx podklady 15. září - aktualizace plánu roku i 12-Dlc) Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a 30. dubna xls, xlsx podklady tepla 15. září - aktualizace plánu roku i 12-D2a) Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu 15. září xls, xlsx ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2 12-D2b) Roční hodinový diagram skutečných hodnot 15. září xls, xlsx povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2 12-Tla) Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby 30. dubna xls, xlsx elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN 12-T1a) Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby 30. dubna xls, xlsx podklady elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN 12-Tlb) Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z 30. dubna, xls, xlsx napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru 31. srpna - aktualizace podnikatelů 12-Tlc) Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z 30. dubna, xls, xlsx napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru 31. srpna - aktualizace obyvatelstva ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a distribuci elektřiny 20. kalendářní den následujícího software ERÚ měsíce ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové a 15. února software ERÚ distribuční soustavě ČR MZ 1-12 Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční 20. kalendářní den následujícího software ERÚ soustavy měsíce Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační 31. května, 30. září software ERÚ soustavy Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 30. dubna xls, xlsx doc, peněžních tocích Příloha účetní závěrky docx, pdf ------------------------------------------------------- -------------------------------------- ---------------------- 2. Držitel licence na přenos elektřiny Držitel licence na činnost číslo 13 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Označení Název výkazu Termín předložení Formát souboru výkazu ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 13-A Výkaz aktiv a změn aktiv 15. června xls, xlsx 13-1A Výkaz souhrnu investičních akcí 15. června xls, xlsx 13-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna xls, xlsx 13-N Výkaz nákladů 30. dubna xls, xlsx 13-1 Výkaz investičních výdajů 15. června xls, xlsx 13-B1 Výkaz roční bilance elektřiny 30. dubna xls, xlsx 13-B2a) Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na 30. dubna xls, xlsx rozhraní PS/l 10 kV 13-B2b) Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z 30. dubna xls, xlsx přenosové soustavy 13-B2c) Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích 30. dubna xls, xlsx vodních elektráren 13-B3 Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát 15. září xls, xlsx v sítích držitele licence 13-D1a) Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické 30. dubna xls, xlsx údaje 15. září - aktualizace plánu roku i 13-D1b) Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše 30. dubna xls, xlsx vyplacené podpory 15. září - aktualizace plánu roku i 13-D1a) Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie 30. dubna xls, xlsx podklady 15. září - aktualizace plánu roku i 13-D1b) Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů 30. dubna xls, xlsx podklady 15. září - aktualizace plánu roku i 13-D1e) Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a 30. dubna xls, xlsx podklady tepla 15. září - aktualizace plánu roku i 13-D3 Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými 30. dubna xls, xlsx službami 13-D3a) Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z 30. září xls, xlsx dlouhodobých a ročních smluv ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 15. kalendářní den software ERÚ následujícího měsíce ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové a 15. února software ERÚ distribuční soustavě Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační 31. května, 30.září software ERÚ soustavy Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 30. dubna xls, xlsx doc, peněžních tocích Příloha účetní závěrky docx, pdf ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 3. Držitel licence na činnosti operátora trhu Držitel licence na činnost číslo 15 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Označení Název výkazu Termín předložení Formát souboru výkazu ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 15-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna xls, xlsx 15-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna xls, xlsx 15-N Výkaz nákladů 30. dubna xls, xlsx 15-D Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a 30. dubna xls, xlsx technických parametrů Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 30. dubna xls, xlsx doc, peněžních tocích Příloha účetní závěrky docx, pdf ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 4. Držitel licence na distribuci plynu Držitel licence na činnost číslo 22 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Označení Název výkazu Termín předložení Formát souboru výkazu ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 22-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna v členění podle typů xls, xlsx sítě 30. června v členěnípodle technologií 22-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 15. srpna xls, xlsx 22-HV - V Výkaz hospodářského výsledku - výnosy 30. dubna xls, xlsx 22-HV-N Výkaz hospodářského výsledku - náklady 30. dubna xls, xlsx 22-N Výkaz nákladů 30. dubna xls, xlsx 22-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna v členění podle typů xls, xlsx sítě 30. června v členěnípodle technologií 22-Bs Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost 30. dubna xls, xlsx 22-Bp Výkaz distribuce zemního plynu - plán 15. srpna xls, xlsx 22-BR Výkaz bilančního rozdílu 15. srpna xls, xlsx 22-DK Výkaz soudobých kapacit 30. dubna xls, xlsx 22-T1 Výkaz tarifní statistiky - skutečnost 30. dubna xls, xlsx 22-T1d Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s 30. dubna xls, xlsx kalkulací ceny podle logaritmického modelu 22-T2 Výkaz tarifní statistiky - plán 15. srpna xls, xlsx 22-T3 Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb 30. dubna xls, xlsx 22-T4 Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny 30. dubna xls, xlsx 22-T5 Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu 30. dubna xls, xlsx z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody 22-TLs Výkaz tarifní statistiky - distribuce do 30. dubna xls, xlsx předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost 22-TLp Výkaz tarifní statistiky - distribuce do 15. srpna xls, xlsx předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a přehled o 30. dubna xls, xlsx doc, peněžních tocích Příloha účetní závěrky docx, pdf ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 5. Držitel licence na přepravu plynu Držitel licence na činnost číslo 23 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Označení Název výkazu Termín předložení Formát souboru výkazu ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 23-A Výkaz aktiv a změn aktiv 30. dubna xls, xlsx 23-IA Výkaz souhrnu investičních akcí 15. srpna xls, xlsx 23-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna xls, xlsx 23-N Výkaz nákladů 30. dubna xls, xlsx 23-1 Výkaz investičních výdajů 30. dubna xls, xlsx 23-D1a) Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na 30. června xls, xlsx vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity 23-D1b) Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní 30. června xls, xlsx kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity 23-D2a) Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na 30. června xls, xlsx vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity 23-D2b) Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní 30. června xls, xlsx kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity 23-D2c) Výkaz rezervované pevné koordinované přepravní 30. června xls, xlsx kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech 23-D2d) Výkaz rezervované pevné nekoordinované přepravní 30. června xls, xlsx kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech 23-D2e) Výkaz rezervované přerušitelné koordinované 30. června xls, xlsx přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech 23-D2f) Výkaz rezervované přerušitelné nekoordinované 30. června xls, xlsx přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech 23-D3 Výkaz denních hodnot přepravené energie 30. dubna xls, xlsx 23-D4 Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, 15. srpna xls, xlsx plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky 23-D5 Výkaz rezervované kapacity a množství plynu 30. června xls, xlsx přepraveného přímo připojeným zákazníkům 23-D6 Výkaz denní pevné přepravní kapacity na vstupních a 15. srpna xls, xlsx výstupních bodech pro rezervaci standardní a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán 23-D7 Výkaz přepravních kapacit na vstupních hraničních 15. srpna xls, xlsx bodech - plán 23-D8 Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru 30. června xls, xlsx Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha účetní 30. dubna xls, xlsx doc, závěrky a přehled o peněžních tocích docx, pdf ------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 6. Držitel licence na uskladňování plynu Držitel licence na činnost číslo 25 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. ----------------------------------------------------------- --------------------- Označení Název výkazu Termín Formát souboru výkazu předložení ----------------------------------------------------------- --------------------- 25-A Výkaz aktiv 30. dubna xls, xlsx 25-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna xls, xlsx 25-D Výkaz objemů uskladněného plynu 30. června xls, xlsx ----------------------------------------------------------- --------------------- 7. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie Držitel licence na činnosti číslo 31 nebo 32 zasílá výkazy elektronicky v termínech a formátech uvedených v následující tabulce. Pokud výkazy, s výjimkou Výkazu 31, 32-CP, nebudou zaslány prostřednictvím datové schránky, je nutné doručit je také v listinné podobě podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence nejpozději v termínu předložení. ----------------------------------------------------------- --------------------- Označení Název výkazu Termín Formát souboru výkazu předložení ----------------------------------------------------------- --------------------- 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv 30. dubna fo 31, 32-DK a) Technický výkaz tepelné 30. dubna fo energie (část a) 31, 32-DK b) Technický výkaz tepelné 30. dubna fo energie (část b) 31, 32-CP Výkaz cen a technických 31. ledna fo parametrů ----------------------------------------------------------- --------------------- Příloha 2 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 12 pro držitele licence na distribuci elektřiny Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 2. Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí, 3. Výkaz 12-HV-V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy, 4. Výkaz 12-HV-N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady, 5. Výkaz 12-N: Výkaz nákladů, 6. Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě, 7. Výkaz 12-1: Výkaz investičních výdajů, 8. Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny, 9. Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV, 10. Výkazy 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami, 11. Výkazy 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami, 12. Výkaz 12-B3: Výkaz spotřeb, 13. Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence, 14. Výkaz 12-Dla): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje, 15. Výkaz 12-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory, 16. Výkaz 12-Dla) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie, 17. Výkaz 12-Dlb) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů, 18. Výkaz 12-Dlc) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla. 19. Výkaz 12-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2, 20. Výkaz 12-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2, 21. Výkaz 12-Tla): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN, 22. Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN, 23. Výkazy 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů, 24. Výkazy 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva, 25. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a distribuci elektřiny, 26. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR, 27. Zpráva MZ 1-12: Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy, 28. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv Ve výkazu jsou uváděny hodnoty: * aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), odpisů a vyřazeného majetku, * plánů aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. 1.1. Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. * Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá. Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31.12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1.1. a 31.12. Hodnota aktivovaného majetku je dopočtena ze zadaných zůstatkových hodnot, odpisů a vyřazeného majetku. Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31.12. jsou dopočteny. 1.2. Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1. Přímo přiřaditelný majetek Hladina VVN Venkovní vedení - ř. 7 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV venkovním vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kV po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru. Mezi hlavní položky patří zejména: * stožáry s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami, * základy stožárů, * uzemnění stožárů, * lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan. Kabelová vedení - ř. 8 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV kabelovým vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV. Mezi hlavní položky patří zejména: * kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi, * kabelové tunely a kabelová lože, * pomocné hospodářství. Rozvodny PS/VVN - stavební část a technologie - ř. 9 Jedná se o zařízení pro rozvod napětí 110 kV, týká se stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: * budovy a stavby, * pozemky včetně věcných břemen, * oplocení, * stavební části domků ochran, * komunikace (cesty, silnice a pod.), * vypínače, * odpojovače, * ovládací skříně, * měřicí transformátory proudu a napětí, * ochrany, * zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby. Elektroměrová služba - ř. 10 Jedná se o měřicí zařízení velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména * vstupní měřicí zařízení pro dodávku elektřiny do napěťové hladiny velmi vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, * výstupní měřicí zařízení pro odběr elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu, * přijímače HDO. Hladina VN Venkovní vedení - ř. 16 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie vysokého napětí venkovním vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: * opěrné body s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami, * základy opěrných bodů, * uzemnění opěrných bodů, * lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan, * úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí, * dálkově ovládané úsekové odpínače, a ostatní spínací prvky umístěné přímo ve venkovní síti VN (reclosery). Kabelová vedení - ř. 17 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie vysokého napětí kabelovým vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: * kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi, * pomocné hospodářství. Transformovny VVN/VN a VN/VN - stavební části a technologie VVN a VN - ř. 18 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN, společné stavební části stanic VVN/VN a VN/VN a technologické části stanic. Mezi hlavní položky patří zejména: * budovy a stavby, * pozemky včetně věcných břemen, * oplocení, * stavební části domků ochran, * komunikace (cesty, silnice apod.), * vypínače, * odpojovače, * ovládací skříně, * skříňové rozvodny, * měřicí transformátory proudu a napětí, * ochrany, * zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby. Neobsahuje silové transformátory. Transformátory VVN/VN a VN/VN - ř. 19 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru. Mezi hlavní položky patří zejména: * transformátory VVN/VN, * transformátory VN/VN, * transformátory vlastní spotřeby, * tlumivky, * reaktory, * odporníky. Elektroměrová služba - ř. 20 Jedná se o měřicí zařízení vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména: * vstupní měřicí zařízení pro měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, * výstupní měřicí zařízení pro měření odběru elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu, * měřicí zařízení k měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence, * přijímače HDO. Hladina NN Venkovní vedení - ř. 26 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 400/230 V (včetně přípojek k jednotlivým zákazníkům) venkovním vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní). Mezi hlavní položky patří zejména: * opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění, * části sítě provedené izolovanými kabely, * stavební část, * rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním, * vodiče včetně upevňovacích vazů, * přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům. Kabelová vedení - ř. 27 Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 400/230 V (včetně přípojek k jednotlivým zákazníkům) kabelovým vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni. Mezi hlavní položky patří zejména: * zemní kabely včetně spojek a koncovek, * kabelové lože, * úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích, * kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje, * uzemnění kabelové sítě, * ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích, * přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům, * hlavní domovní skříně. Transformátory VN/NN - ř. 28 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VN/NN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru. Mezi hlavní položky patří zejména: * transformátory VN/NN, * transformátory vlastní spotřeby, * tlumivky, * reaktory. Distribuční stanice (DTS) - ř. 29 Jedná se o stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence. Mezi hlavní položky patří zejména: * stavební část stanice včetně výstroje, * transformační technologie, * technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN. Nezahrnuje transformátory. Elektroměrová služba NN - ř. 30 Jedná se o měřicí zařízení nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména: * vstupní měřicí zařízení k měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny nízkého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, * výstupní měřicí zařízení k měření odběru elektřiny - měření dodávky pro konečnou spotřebu, * měřicí zařízení pro měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence, * přijímače HDO. 1.2.2. Podpůrný majetek DŘT - ř. 35 Jedná se o zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů. Mezi hlavní položky patří zejména: * zařízení automatického systému dálkového řízení, * dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden, * požární signalizace a zabezpečovací systémy, * podnikový dispečink, * oblastní dispečink. A dále se zahrnuje majetek, který slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní. Majetek je vykazován v následující struktuře: * řídicí systémy (SKŘ) včetně požární signalizace a zabezpečovací systémy - ř. 36, * telekomunikační zařízení - ř. 37, * HDO - vysílače - ř. 38, * pozemky, budovy a stavby - ř. 39, * software, hardware - ř. 40, * zařízení a inventář - ř. 41, * studie a poradenství - ř. 42, * ostatní podpůrný majetek - ř. 43. Podpůrný majetek s výjimkou DŘT a řídicích systémů je rozdělen na hladiny napětí podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. Majetek DŘT a řídicí systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0. 1.2.3. Ostatní činnosti Řádek 45 zahrnuje přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností distribuce elektřiny. 1.2.4. Společný majetek - ř. 47 Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Majetek je vykazován v následující struktuře: * pozemky, budovy a stavby - ř. 48, * software, hardware - ř. 49, * zařízení a inventář - ř. 50, * studie a poradenství - ř. 51, * ostatní společný majetek - ř. 52. Společný majetek je rozdělen na ostatní činnosti a na napěťové hladiny licencované činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.5. Shrnutí a kontrola V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními. Nezahrnovaná aktiva - ř. 53 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 2 písm. d) této vyhlášky nemůže být zahrnován do provozních aktiv. Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány: * goodwill - ř. 54, * opravné položky k majetku - ř. 55. * nedaňový majetek - ř. 56; v řádku je uvedena hodnota majetku, jehož odpisy jsou daňově neuznatelné. Leasing - ř. 57 V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného pomocí finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo započtení ocenění daného majetku podle Mezinárodních účetních standardů (ocenění v IFRS - ř. 58) a vyloučení ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů (ocenění v CAS - ř. 59). Společnost celkem - účetnictví - ř. 61 Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota aktiv a odpisů za společnost celkem. 1.2.6. Technické jednotky Jedná se o délku vedení nebo počet technologického zařízení po napěťových hladinách. Hodnoty jsou vykazovány za uplynulý kalendářní rok "i-2". V řádcích 63, 69 a 75 se vykazují km rozvinuté délky venkovního vedení k 1.1. a31.12. V řádcích 64, 70 a 76 se vykazují km délky kabelového vedení k 1.1. a 31.12. V řádcích 65, 71 a 77 se vykazuje počet stanic jako celek kl.l.a31.12. Stanicí se rozumí na hladině VVN rozvodny PS/VVN, na hladině VN transformovny VVN/VN a VN/VN a na hladině NN distribuční stanice VN/NN. V řádcích 66, 72 a 78 se vykazuje počet odběrných míst k 1.1. a 31.12. V řádcích 67, 73 a 79 se vykazuje počet odečtů za uplynulý kalendářní rok. 2. Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí 2.1. Charakteristika sloupců výkazu * Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno. * Název investice - název investice. * Typ majetku - informaci, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek či podpůrný majetek. * Napěťová úroveň - informace, zda převládá VVN, VN či NN a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku. * Typ zařízení - informace, zda převládá: přímo přiřaditelný majetek VVN: * venkovní vedení, * kabelové vedení, * rozvodny, * elektroměrová služba: přímo přiřaditelný majetek - VN: * venkovní vedení, * kabelové vedení, * transformovny VVN/VN a VN/VN, * transformátory VVN/VN a VN/VN, * elektroměrová služba; přímo přiřaditelný majetek - NN: * venkovní vedení, * kabelové vedení, * transformátory VN/NN, * distribuční stanice, * elektroměrová služba; podpůrný majetek: * DŘT, * řídící systémy (SKŘ), * telekomunikace, * HDO - vysílače, * pozemky, budovy a stavby, * software, hardware, * zařízení a inventář, * studie a poradenství, * ostatní; společný majetek: * pozemky, budovy a stavby, * software, hardware, * zařízení a inventář, * studie a poradenství, * ostatní společný majetek. Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicemi položek majetku ve Výkazu 12-A. * Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce: * vlastními silami, * zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřené s jinými společnostmi se kterými držitel licence tvoří holding nebojsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu^5) (dále jen "podnikatelské seskupení"), * jinými subjekty. * Aktivovaný objem - hodnoty majetku aktivovaného v uplynulém kalendářním roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje: * na hladině VVN objem 5 mil. Kč, * na hladině VN objem 3 mil. Kč, * na hladině NN objem 1 mil. Kč, * u podpůrného majetku objem 1 mil. Kč, * u společného majetku objem 1 mil. Kč. Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro hladiny VVN, VN a NN. 2.2. Charakteristika řádků výkazu Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek. 3. Výkaz 12-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy 3.1. Charakteristika řádků výkazu 3.1.1. Výnosy distribuce * ř. 6- tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN); * ř. 7- tržby za použití sítě z distribuce elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí; * ř. 9- tržby za rezervaci kapacity při distribuci zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN); * ř. 10 - tržby za použití sítě při distribuci zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí; * ř. 11- tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí (NN); * ř. 14 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN; * ř. 15 - tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN; * ř. 17 - tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN; * ř. 18 - tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN; * ř. 19 - tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině NN; * ř. 21 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané rezervované kapacity na napěťové hladině VVN; * ř. 22 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané rezervované kapacity na napěťové hladině VN; * ř. 24 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VVN; * ř. 25 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VN; * ř. 27 - tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku včetně nevyžádané dodávky kapacitní energie na napěťové hladině VVN; * ř. 28 - tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku včetně nevyžádané dodávky kapacitní energie na napěťové hladině VN; * ř. 29 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu; * ř. 30 - tržby související s úhradou systémových služeb zákazníky; * ř. 31 - tržby související s mechanismem vyrovnávání plateb nebo příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné energetické zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od zákazníků a vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav; * ř. 32 - tržby související s dotacemi ze státního rozpočtu pro podporované zdroje; * ř. 33 - tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 34 - tržby, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.1.2.; * ř. 35 a 36 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 39 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN; * ř. 40 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VN; * ř. 41 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině NN; * ř. 43 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VVN; * ř. 44 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VN; * ř. 45 - výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině NN; * ř. 46 - ostatní provozní výnosy - odpis goodwillu; * ř. 47 - ostatní provozní výnosy, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.1.2.; * ř. 48 - ostatní provozní výnosy mimo goodwill zahrnují výnosy, které nemají charakter výnosů snižujících provozní náklady, jedná se zejména o výnosy zúčtovacího a nepeněžního charakteru; * ř. 49 a 50 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3.1.2. Kontrola * ř. 51 a 52 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 53 - položka zahrnuje celkové výnosy z ostatních činností mimo distribuci elektřiny kromě výnosů uvedených v řádcích 51 a 52; * ř. 55 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota výnosů za společnost celkem. 3.1.3. Tržby ostatní snižující provozní náklady * ř. 57 až 64 - na řádcích je hodnota vykázaná na ř. 34 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů. 3.1.4. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady * ř. 66 až 73 - na řádcích je hodnota vykázaná na ř. 47 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů. 3.1.5. Provozní výnosy snižující provozní náklady Do provozních výnosů snižujících provozní náklady jsou zahrnovány výnosy zejména z následujících činností a titulů: * interní SLA poskytované ve skupině; * nájmy; * věcná břemena; * provozování a údržba energetických zařízení cizích vlastníků; * opravy energetických zařízení cizích vlastníků; * přeložky; * opětovné připojení po přerušení z důvodu neplnění platebních povinností; * neúspěšné reklamace měření; * odstranění poruch na odběrném zařízení zákazníka, * ověření elektroměrů; * náhrady za škody způsobené na zařízení distribuční soustavy; * náhrady od pojišťoven; * náhrady nákladů soudních řízení; * repro a kartografické práce; * ostatní služby spojené s energetickými zařízeními. 4. Výkaz 12-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady 4.1.Charakteristika sloupců výkazu * Povolené náklady - povolené náklady podle § 2 písm. b) této vyhlášky. * Nepovolené náklady - nepovolené náklady podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Náklady distribuce - součet povolených a nepovolených nákladů. 4.2.Charakteristika řádků výkazu 4.2.1. Náklady distribuce * ř. 5- náklady na nákup elektřiny pro ostatní spotřebu držitele licence; * ř. 6- náklady související s nákupem elektřiny ke krytí ztrát v distribuční soustavě; * ř. 7- náklady související s podporou obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (náklady povinného výkupu, příspěvky k ceně elektřiny (tzn. zelené bonusy) a dále náklady na vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav související s podporou uvedených zdrojů); * ř. 8- náklady na odchylku povinného výkupu z podporovaných zdrojů; * ř. 9- náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny; * ř. 10 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 12 - náklady na nákup systémových služeb; * ř. 13 - náklady na pořízení přenosových služeb ve formě rezervované kapacity nebo nákladů za použití sítí; * ř. 16 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VVN; * ř. 17 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VVN; * ř. 19 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VN; * ř. 20 - distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VN; * ř. 21 - distribuce elektřiny hrazená jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině NN; * ř. 22 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu; * ř. 23 - náklady související s podporou decentrální výroby elektřiny; * ř. 24 - náklady související se službami ostrova; * ř. 25 - náklady na podpůrné služby pro držitele licence; * ř. 26 - náklady na opravy a udržování; * ř. 27 - náklady na nájemné z finančního leasingu; * ř. 28 - náklady na nájemné za distribuční zařízení; * ř. 29 - náklady na nájemné, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených řádcích; * ř. 30 - služby související s nákupem informačních technologií; * ř. 31 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; * ř. 32 - náklady na kolektory; * ř. 33 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování elektroměrů a souvisejících činností; * ř. 34 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků. * ř. 36 až 40 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 41 - odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy; u licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: ----------- ----------------------------------------------- -------------------- Název Roční Klasifikace účetní produkce odpisová sazba v % ----------- ----------------------------------------------- -------------------- 123012 Budovy pro obchod a služby 2 125111 Budovy pro průmysl 2 125211 Budovy skladů 2 125112 Budovy výrobní pro energetiku 2 214211 Tunely 2,5 221411 Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní 2,5 221412 Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní 2,5 221419 Vedení dálková elektrická nadzemní j. n. 2,5 221421 Vedení dálkové VVN podzemní 2,5 221422 Vedení dálkové VN podzemní 2,5 221429 Vedení dálkové elektrická podzemní j. n. 2,5 221441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních 2 dálkových 222411 Vedení místní VN venkovní, nadzemní 2,5 222412 Vedení místní NN venkovní, nadzemní 2,5 222421 Vedení místní VN podzemní 2,5 222422 Vedení místní NN podzemní 2,5 222423 Sítě kabelové osvětlovací samostatné 2,5 222429 Vedení místní elektrická podzemní 2,5 222441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních 2 místních 222479 Podzemní stavby pro energetiku 2,5 242089 Ostatní inženýrské stavby j. n. 3,3 311041 Transformátory VVN, VVN/VN 4 311041 Distribuční transformátory VN/NN 3,3 312010 Technologie distribučních trafostanic 3,3 312070 Technologie HDO 12,5 332063 Měření a elektroměry 6,6 ----------- ----------------------------------------------- -------------------- tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence; * ř. 42 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 44 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 45 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 46 - převod provozních nákladů, které jsou účtovány jako náklady distribuce, ale jsou použity pro ostatní činnosti; * ř. 48 - nákladové úroky; * ř. 49 - ostatní finanční náklady; * ř. 50 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 4.2.2. Kontrola * ř. 51 a 52 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 53 - položka zahrnuje celkové náklady bez daně z příjmu ostatních činností mimo distribuci elektřiny kromě nákladů uvedených v řádcích 51 a 52; * ř. 55 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota nákladů bez daně z příjmů za společnost celkem. 4.2.3. Daň z příjmu za společnost Daň z příjmu je zadávána v hodnotách za celou společnost. * ř. 58 a 59 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 61 a 62 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 5. Výkaz 12-N: Výkaz nákladů 5.1.Charakteristika sloupců výkazu * VVN, VN, NN - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k napěťovým hladinám VVN, VN a NN. * Celkové náklady - celkové náklady na jednotlivé procesy bez režie. 5.2.Charakteristika řádků výkazu Řádky výkazu obsahují přímé i nepřímé náklady týkající se činností, kterými jsou definovány jednotlivé procesy. Do nákladů procesů nejsou zahrnovány náklady na nájemné za distribuční zařízení, náklady na kolektory, náklady na distribuční služby, náklady na přenosové služby, náklady na decentrální výrobu, náklady na ztráty elektrické energie, platby pro podporované zdroje, poplatky operátora trhu, systémové služby, služby ostrova a náklady na podpůrné služby pro PDS. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy. Součástí jednotlivých procesů je příslušná část provozní režie. Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy (provozní výnosy snižující provozní náklady). Celková hodnota těchto výnosů je shodná se součtem hodnot následujících položek vykázaných v tabulce 12-HV-V: * tržby - ostatní - snižující provozní náklady - ř. 34, * změna stavu zásob vlastní činnosti - ř. 35, * aktivace - ř. 36, * ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady - ř. 47. 5.2.1. Provozování a řízení soustavy Provoz a obsluha - ř. 1 Proces "Provoz a obsluha" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * provádění operativních manipulací; * zajišťování a předávání pracovišť všem subjektům včetně cizích v rámci veškeré činnosti na zařízení distribuční soustavy; * změny provozního zapojení dle pokynů dispečinku; * ověřování provozních schémat zapojení distribuční soustavy a přiřazení odběrných míst; * značení a přeznačení zařízení distribuční soustavy ve vazbě na ASDŘ; * odstavení zařízení mimo provoz; * zajištění obsluh elektrických stanic 110/VN s trvalou obsluhou; * dozor nad vedením; * měření uzemnění; * dohled nad operacemi stanice; * seřizování staničních zařízení pro udržování výkonnosti stanice; * inspekce; * zkoušení a kalibrace staničních zařízení pro zjištění výkonnosti; * operování přepínacích a jiných zařízení; * sledování a hlídání stanice; * zajišťování dalších provozních činností souvisejících s provozem elektrických stanic; * vyjadřování k umístění zařízení distribuční soustavy; * nasazování mobilního zdrojového soustrojí a mobilních trafostanic při plánovaném přerušení dodávky a při dlouhodobých výpadcích dodávky při poruchách; * měření kvality dodávky; * pravidelné hlídání linek; * pravidelné zkoušky napětí ke stanovení stavu nebo efektivnosti systému; * převádění zatížení; * přepínání a spojování obvodů a zatížení; * přezkoušení a seřizování linkových zkušebních zařízení; * připojování a odpojování (trvalé odběry, krátkodobé odběry,); * vedení dokumentace související s provozováním distribuční soustavy. Dispečerské řízení - ř. 2 Proces "Dispečerské řízení" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * činnosti související s komplexním řízením a hodnocením provozu distribuční soustavy; * vydávání souhrnného vyjádření za úsek řízení sítí, k předkládané technické a projektové dokumentaci a k dalším dokumentům; * návrhy opatření v distribuční soustavě; * tvorba, vydávání a evidence provozních dokumentů; * zpracování zpráv pro orgány státní správy; * vedení společnosti a podkladů pro veřejně přístupné informace, případně jejich zveřejňování; * příprava podkladů pro vyřizování stížností a náhrad škod; * organizace a optimalizace procesů ve svěřené oblasti; * rozbory závažných poruchových stavů a provozních událostí; * zpracování bilancí toků elektřiny; * vyhodnocení technických ztrát; * zajištění smluvních vztahů; * zpracování predikcí; * analyzování a vyhodnocování TDD; * činnosti související s přípravou provozu; * zpracování plánu nápravných opatření; * převzetí a zapracování požadavků na tvar DDZ; * zpracování a kontrola plánu vysílání HDO a konečného tvaru DDZ; * vypracování a uložení protokolu o odstranění poruch; * správa, provozování a údržba systému HDO; * vyhodnocení a zajištění přenosu dat; * dispečerské řízení distribuční soustavy v reálném čase; * sledování topologie soustavy a kvality dodávané elektrické energie; * zajištění rovnováhy mezi dodávkou a odběrem elektrické energie v distribuční soustavě pomocí řízení výroby elektrické energie a spotřeby vybraných zákazníků za normálních a mimořádných stavů distribuční soustavy; * rozvoj, správa a provoz zařízení ASDŘ; * zajišťování, správa a poskytování dat z provozu distribuční soustavy a navazujících systémů; * příprava a hodnocení provozu (příprava operačních zpráv a údajů pro fakturaci a rozpočet, získávání zpráv o počasí a o zvláštních událostech, správa algoritmu rolovaného plánování, příprava plánu prací); * zajišťování komunikačních služeb pro potřeby ASDŘ; * alokace a řízení přepínání zátěže; * zpracování podkladů pro ohlašování bezproudí (plánované odstávky zařízení distribuční soustavy); * zajišťování vstupu do objektů; * aktualizace dokumentace; * provádění analýz; * vymezování poruch; * zajištění nepřetržitého provozu. Řád preventivní údržby - ř. 3 Řád preventivní údržby je základním předpisem pro provádění pravidelných kontrol, prohlídek, diagnostiky, údržby a revizí, energetických zařízení provozovatele distribuční soustavy, kterými se zajišťuje spolehlivý technický stav a bezpečnost zařízení. Proces "Řád preventivní údržby" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * pochůzkové a lezecké prohlídky; * prohlídky ocelových konstrukcí; * pravidelné kontroly a čištění vstupních šachet, přivaděčů, síťových a transformátorových kobek; * regulování a dodávání oleje do vysokonapěťových kabelových systémů; * kontroly proudových spojů; * kontroly a drobná údržba jednotlivých druhů zařízení; * kontrolování systémového napětí; * kontrolování a zkoušení bleskosvodů, spínačů a jističů vedení, diagnostická měření na zařízení distribuční soustavy; * předepsaná údržba související s předcházením poruch na zařízení distribuční soustavy. 5.2.2. Opravy a údržba Opravy a údržba - ř. 4 Proces "Opravy a údržba" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * opravy s požadavkem na projektovou dokumentaci a veřejnoprávní projednání (opravy transformátorů); * opravy kabelových kanálů; * opravy stavební části rozvodny; * opravy zařízení dispečerské a řídicí techniky; * výměny vodičů a zemních lan o stejném průřezu; * výměny stožárů; * obnovy nátěrů, uzemnění a betonových základů; * výměny izolátorů, svorek, rozpěr, armatur; * výměny kabelů, koncovek a ostatního příslušenství; * nátěry konstrukce rozvodny včetně příslušenství; * výměny přípojnic, vypínačů, řídicích skříní, odpojovačů, odpínačů, uzemnění, bleskojistek; * výměny ochran, automatik a měřících přístrojů; * výměny jednotlivých částí řídicí a dispečerské techniky a drobné opravy (odstraňování závad na zařízení bez požadavku na projektovou dokumentaci a veřejnoprávní projednání). Odstraňování závad způsobených třetí stranou a vyšší mocí - ř. 5 Proces "Odstraňování závad způsobených třetí stranou a vyšší mocí" zahrnuje náklady související s opravami zařízení distribuční soustavy po kalamitách a škodách způsobených třetími stranami vykázaných saldem oproti souvisejícím výnosům - náhrady od pojišťoven a třetích stran. Odstraňování poruch (poruchová služba) - ř. 6 Proces "Odstraňování poruch (poruchová služba)" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * opravy zařízení, na nichž došlo k přerušení dodávky elektřiny, a jejich uvádění do provozuschopného stavu; * odstraňování menších závad a poruch zařízení včetně výměn součástí a seřizování zařízení, opravy včetně manipulační činnosti. 5.2.3. Měření Správa měřicí techniky - ř. 7 Proces "Správa měřicí techniky" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * správa měřicích zařízení zahrnující logistiku a evidenci měřicích zařízení; * správa technických kmenových dat; * plánování oprav a výměn měřicích zařízení; * zkušebnictví, provádění metrologie (cejchování a ověřování měřicích zařízení); * opravy elektroměrů; * montáž, demontáž, přemístění a kontrola měřicích zařízení, monitorů kvality, monitorů zatížení sítě; * řešení poruch a reklamací souvisejících s provozem měřicích zařízení. Měření a předání dat - ř. 8 Proces "Měření a předání dat" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * dálkové odečty průběhových měření a manuální odečty neprůběhových měření (řízení odečtů, provádění odečtů, validace a zpracování výsledků odečti); * předávání dat operátorovi trhu. Řízení neenergetických ztrát a neoprávněných odběrů - ř.9 Proces "Řízení neenergetických ztrát a neoprávněných odběrů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * činnosti při odhalování neoprávněných odběrů a netechnických ztrát, jejich řešení včetně zajištění fakturace; * řešení pohledávek za neoprávněné odběry, následná kontrolní činnost. 5.2.4. Zákaznické služby Obsluha účastníků trhu - ř. 10 Proces "Obsluha účastníků trhu" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * marketing a reklama; * tvorba cen a produktů; * management smluv; * datová komunikace s operátorem trhu související se změnou dodavatele; * nákup elektřiny na ztráty; * výkup OZE a KVET; * připojování/odpojování zákazníků; * komunikace s účastníky trhu; * poskytování/sběr informací; * připojování malých zdrojů elektřiny; * uzavírání smluv na zvláštní (nadstandardní) služby distributora; * poskytování informací zákazníkům; * vyřízení požadavku na poskytnutí dokumentace, management změny dodavatele elektřiny; * převzetí, administrace, příp. vyřízení požadavků týkajících se použití a provozu distribuční soustavy nebo měření (přístup k distribuční soustavě, přeložky zařízení); * oznamování plánovaných vypínání; * obsluha poruchových hlášení; * převzetí samoodečtu; * management reklamací a stížností. Fakturace (energetická) - ř. 11 Proces "Fakturace (energetická)" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * výpočet, tisk, kontrola, odeslání a zaúčtování faktur za distribuci a související služby; * agregovaná fakturace (včetně agregovaného zálohování); * vystavení záloh (při sjednání smlouvy, ruční vystavení); * řešení dotazů a požadavků k fakturám. Řízení pohledávek - ř. 12 Proces "Řízení pohledávek" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * saldokontní operace (stav účtu, odpis, přeúčtování, převod položek, smluvní pokuty z prodlení, manuální práce s doklady, inventarizace zůstatku na SÚ, výkazy pohledávek, sestava rozhodování); * platby (příjem plateb, dávky plateb, platební program, párování plateb, objasnění); * účetnictví a DPH (předání do hlavní knihy, opravné položky, záznamní povinnost, nedoručené dobropisy); * vymáhání pohledávek; * řešení dotazů k pohledávkám; * vystavení pracovních příkazů na přerušení dodávky a opětovné připojení. 5.2.5. Obnova a výstavba soustavy Strategie a plánování rozvoje a obnovy soustavy - ř. 13 Proces "Strategie a plánování rozvoje a obnovy soustavy" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * tvorba koncepce sítí s cílem dosažení požadované kvality; * spolehlivosti a efektivity při rozvoji a provozování sítí (konfigurace sítí, koncepce chránění sítí, např. nastavení selektivity ochran, koncepce provozování sítí - způsob provozování (rozepnuté "n-1", paprsek, mříž, "Téčko" atp.); * koncepce přenosu dat pro řízení sítí, včetně koncových zařízení; * koncepce systémů ASDŘ (řídicí systémy a telemechaniky); * plán investic (rozvoje a posilování) a Plán obnovy; * normálové zapojení sítí; * sledování technických norem, předpisů a energetické legislativy; * aktualizace jednicových kalkulací; * koordinace ekonomického hodnocení zadaných staveb; * koordinace výpočtů chodu sítí. Správa energetických aktiv - ř. 14 Proces "Správa energetických aktiv" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * vedení evidence aktiv z hlediska jejich začlenění v organizační, územní a technické struktuře, jejich vyřazování, likvidace, využívání a hodnocení; * analýzy; * správa dat GIS, TIS; * dokumentace a sběr dat; * činnosti související s technickým a grafickým informačním systémem (pořizování a aktualizace technických dat a jejich zakreslování, aktivace dlouhodobého majetku). 5.2.6. Správní režie - ř. 15 Oblast "Správní režie" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * účetnictví, ekonomika, controlling, daně, správa financí (treasury); * provoz ekonomického informačního systému; * management neenergetických pohledávek; * zpracování plánů a rozpočtů; * řízení společnosti, strategie společnosti; * řízení rizik, interní audit, komunikace; * správa a provoz neenergetických aktiv (správní budovy); * personální služby včetně výpočtu mezd, BOZP; * právní služby; * regulace; * životní prostředí; * corporate governance; * ostraha, organizace řízení (organizační struktury, řízení kompetencí, vnitropodniková legislativa, řízení změn, správa procesního modelu, zajišťování nákupu energií a materiálů (mimo OZE, KVET, ztrát a vlastní spotřeby); * výběr a hodnocení dodavatelů; * reklamace, manipulace, doprava a skladování. 5.2.7. Nepovoleně náklady zahrnuté v procesech - ř. 16 Náklady, které byly vykázány jako součást nákladů procesů, avšak jsou nepovolenými náklady v souladu s § 2 písm. c) této vyhlášky. Tato hodnota bude při výpočtu povolených nákladů odečtena. 5.3. Alokační klíče 5.3.1. Alokace správní režie na jednotlivé procesy Správní režie je alokována na jednotlivé procesy. Základnou pro alokaci správní režie je hodnota nákladů jednotlivých procesů. 5.3.2. Alokace nepřímo přiřaditelných nákladů a správní režie na jednotlivě napěťově hladiny Nepřímo přiřaditelné náklady jsou náklady, které nelze přímo přiřadit k napěťové hladině. Nepřímo přiřaditelné náklady a správní režie jsou alokovány na napěťové hladiny s rozdílnou základnou pro alokaci. Pro proces "Dispečerské řízení" je použita základna poměru 32:68:0. Pro procesy "Provoz a obsluha" a "Řád preventivní údržby" a oblasti "Opravy a údržba" a "Měření" jsou jako základna použity hodnoty přímo přiřaditelných nákladů jednotlivých procesů, resp. oblastí. Pro oblast "Zákaznické služby" slouží jako základna pro alokaci nepřímo přiřaditelných nákladů na napěťové hladiny procesů "Obsluha účastníků trhu", "Fakturace (energetická)" a "Řízení pohledávek" počty odběrných míst. Pro oblast "Správa, obnova a výstavba soustavy" slouží jako základna pro alokaci nepřímo přiřaditelných nákladů na napěťové hladiny procesu "Strategie a plánování rozvoje a obnovy soustavy" výše investičních výdajů na jednotlivých napěťových hladinách au procesu "Správa energetických aktiv" zůstatková hodnota majetku na jednotlivých napěťových hladinách. 6. Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě Ve výkazu vyplňuje držitel licence v souladu s jiným právním předpisem^6) údaje o: * celkové výši oprávněných nákladů držitele licence souvisejících s připojením zařízení žadatele k distribuční soustavě, a to v členění na jednotlivé úrovně napětí (VVN, VN, NN); * výše oprávněných nákladů, z níž je stanoven podíl žadatele o připojení na jednotlivých napěťových hladinách, je stanovena podle jiného právního předpis^5); * údaje jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o odběrné zařízení nebo o výrobnu elektřiny; * celkové výši úhrady podílu žadatele o připojení; údaj je předkládán v souhrnu za všechny zákazníky a provozovatele lokálních distribučních soustav připojené k distribučnímu systému na dané napěťové hladině, a rovněž v souhrnu za výrobny připojené na dané napěťové hladině. Údaje jsou vždy předkládány v souhrnu za účetně ukončený kalendářní rok. 7. Výkaz 12-1: Výkaz investičních výdajů Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů souvisejících s pořízením provozních aktiv v jednotlivých letech. 7.1.Charakteristika sloupců výkazu * Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové, i když technicky dokonalejší, tak, aby byla zachována jejich funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj. * Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření soustavy vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje. 7.2. Charakteristika řádků výkazu Definice jednotlivých položek majetku plně korespondují s definicemi položek ve Výkazu 12-A. 7.3. Alokace investičních výdajů na podpůrný a společný majetek Investiční výdaje na podpůrný majetek s výjimkou DŘT a řídících systémů jsou rozděleny na hladiny napětí podle celkových investičních výdajů na přímo přiřaditelný majetek. Investiční výdaje na DŘT a řídicí systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0. Investiční výdaje na společný majetek jsou rozděleny na hladiny napětí podle celkových investičních výdajů na přímo přiřaditelný majetek. 7.4.Technické jednotky - změna Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky. V řádcích 55, 60 a 65 se vykazují změny km rozvinuté délky venkovního vedení. V řádcích 56, 61 a 66 se vykazují změny km délky kabelového vedení. V řádcích 57, 62 a 67 se vykazují změny počtu stanic jako celek. V řádcích 58, 63 a 68 se vykazují změny počtu odběrných míst. 8. Výkaz 12-B1: Výkaz roční bilance elektřiny Výkaz předkládá držitel licence za uplynulý kalendářní rok "i- 2" a jako plán na regulovaný rok "i". Objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách tak, že kontrolní součet bilance je nula. Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v distribučních sítích po napěťových hladinách se zohledněním jednotlivých směrů dodávek mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny navzájem a mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny. Jedná se o bilanci držitele licence (technická, nikoliv obchodní data). Uvádí se skutečné objemy elektrické energie a velikosti výkonů dodávané do jednotlivých napěťových hladin, včetně toků mezi sousedními distribučními soustavami odebírané z napěťových hladin a tekoucí přes transformátory mezi napěťovými hladinami v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda). 8.1. Charakteristika řádků výkazu * ř. 1- Vstup ze sítě PPS/VVN zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/l 10 kV). V některých případech jsou výrobny vyvedeny do distribuční soustavy přes 110 kV vývodová vedení, která jsou v majetku provozovatele přenosové soustavy. V tomto případě se dodávka z těchto zdrojů zahrnuje do řádku 1. Dodávka by se měla vztahovat k předávacímu místu mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou. Pokud toto místo není vybaveno měřicím zařízením (např. měření je na začátku vývodových vedení, na prahu výrobny, popř. na svorkách generátoru), musí se hodnoty přepočítat na hodnoty vztažené k předávacímu místu (snížení, event. zvýšení o ztráty). Na způsobu přepočtu měřených hodnot se musí provozovatelé dohodnout. * ř. 2- Uvádí se skutečná celková dodávka z výroben provozovaných dominantním výrobcem elektřiny v České republice do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině. * ř. 4 až 6 - Uvádí se skutečná celková dodávka ze sousedních regionálních distribučních soustav do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině. * ř. 7- Týká se ostatních zdrojů (teplárny, malé vodní elektrárny (MVE), zákazníci s vlastní výrobou dodávající elektřinu do distribuční soustavy) - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do distribuční soustavy držitele licence na příslušné napěťové hladině. * ř. 8- Uvádí se množství energie, které se z důvodu nestandardně umístěného měření nezpoplatňuje cenou za použití sítí a decentrální výrobu (reciproční hodnota kř. 15). * ř. 10 - Uvádí se energie dodávaná do distribuční soustavy držitele licence z lokálních distribučních soustav. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 12. * ř. 12 - Zákazníci z kategorie velkoodběr a maloodběru podnikatelů - nelze sčítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné napěťové hladiny, např. VVN. To se týká zákazníků odebírajících elektřinu z více odběrných míst, např. dopravní městské podniky. * ř. 13 - Zákazníci z kategorie maloodběru. * ř. 14 - Uvádí se energie odebraná výrobci z distribuční soustavy držitele licence do areálu výrobny včetně elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, kromě odběru přečerpávacích vodních elektráren. Odběr výrobců mimo areál výrobny se uvede na straně výstupu v ř. 11, pokud se nejedná o vlastní spotřebu. * ř. 15 - Uvádí se množství energie, které se z důvodu nestandardně umístěného měření nezpoplatňuje cenou za použití sítí. * ř. 17 až 19 - Uvádí se skutečná celková dodávka do sousední distribuční soustavy provozovatele regionální distribuční soustavy z distribuční soustavy daného držitele licence na příslušné napěťové hladině. * ř. 23 - Uvádí se agregované objem energie odebíraný držiteli licence, jejichž distribuční soustava není připojena k přenosové soustavě. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 12 (viz ř. 9). * ř. 25 - Do ostatní spotřeby držitele licence se uvádí spotřeba v rozvodnách držitele licence, spotřeba v provozních a administrativních budovách držitele licence. * ř. 26 až 28 - Vykazují se hodnoty ztrát v distribuční soustavě s rozlišením na technické ztráty a obchodní ztráty v členění podle napěťových úrovní distribuční soustavy. V případě technických ztrát jsou samostatně vykazovány údaje o ztrátách na dané napěťové hladině a o ztrátách v transformaci z vyšší napěťové hladiny. V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie, např. u držitelů licence provozujících lokální distribuční soustavu a zákazníků, u dodávky zdrojů ostatních výrobců do distribuční soustavy držitele licence a dodávky držitelů licence provozujících lokální distribuční soustavu. 9. Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny na hladině 110 kV Držitel licence vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní přenosové soustavy a distribuční soustavy na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní přenosové soustavy a distribuční soustavy zahrnují též výkony mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). 10. Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi distribučními soustavami Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi distribučními soustavami připojenými k přenosové soustavě na napěťové hladině VVN. 11. Výkaz 12-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VN mezi distribučními soustavami Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi distribučními soustavami připojenými k přenosové soustavě na napěťové hladině VN. Pokud nemá držitel licence k dispozici konkrétní měsíční údaje, uvede pouze roční součtové maximum výkonů. 12. Výkaz 12-B3: Výkaz spotřeb Výkaz předkládá držitel licence na distribuci elektřiny za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Vykazují se výše spotřeb odpovídající jednotlivým druhům plateb dle příslušného cenového rozhodnutí. Roční objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách. Vychází se z ročních odběrů elektrické energie z distribučních sítí a spotřeb v areálu výrobců. Cílem výkazu je získat úplná souhrnná data o spotřebě zpoplatněné cenou na krytí více nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, cenou za činnost operátora trhu a cenou systémových služeb. 12.1. Charakteristika sloupce výkazu s* "a" - vymezuje příslušný subjekt zdané části elektrizační oustavy, u kterého se nacházejí primární data o spotřebě elektrické energie. 12.2. Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 - spotřeba konečných zákazníků připojených k regionální distribuční soustavě; * ř. 2 - celková konečná spotřeba ostrovních provozů v ČR napájených ze zahraničí (import do RDS); * ř. 3 - spotřeba v rozvodnách držitele licence, spotřeba v provozních a administrativních budovách držitele licence, není zde zahrnuta vlastní technologická spotřeba elektřiny; * ř. 4 - odběr držitelů licence, jejichž distribuční soustava není připojena k přenosové soustavě (lokální DS); * ř. 5 - celková konečná spotřeba elektřiny v LDS je spotřeba elektřiny konečných zákazníků v LDS včetně spotřeby elektřiny za předávacími místy výrobců v LDS, do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta technologická vlastní spotřeba elektřiny; * ř. 6 - část z celkové konečné spotřeby elektřiny v LDS, která odpovídá celkové lokální spotřebě v LDS včetně lokální spotřeby v areálech výrobců připojených do této LDS; * ř. 7 - celková konečná spotřeba ostrovních provozů v ČR napájených ze zahraničí (import do LDS), ostrovní provoz uvnitř lokální distribuční soustavy na území ČR napájený ze zahraničí, který nehradí cenu SyS; * ř. 8 - celková konečná spotřeba elektřiny spotřebovaná za předávacím místem výrobce je spotřeba elektřiny tímto výrobcem a nebo jiným účastníkem trhu. Do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta vlastní technologická spotřeba elektřiny; * ř. 9 - lokální spotřeba výrobce elektřiny v areálu výrobny; * ř. 10 - celková konečná spotřeba elektřiny v autonomních ostrovních provozech na území ČR prokazatelně oddělených od elektrizační soustavy, autonomně napájených z vlastního zdroje; * ř. 12 - export do zahraničí ze sítí RDS (ostrovní provoz v zahraničí napojený na distribuční soustavu držitele licence). 13. Výkaz 12-B4: Výkaz ročních hodinových diagramů spotřeby maloodběru a celkových ztrát v sítích držitele licence Výkaz předkládá držitel licence za uplynulý kalendářní rok "i- 2" a jako plán na regulovaný rok "i". Ve výkazu se uvádí jak součtový diagram hodinových spotřeb maloodběru připojeného k síti distributora a celkových ztrát v sítích držitele licence, tak diagram hodinových hodnot celkových ztrát v sítích držitele licence. Označení dne je datum ve formátu dd.mm.rrrr, hodina dne značí pořadové číslo hodiny ve dni. 14. Výkaz 12-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje a Výkaz 12-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory Vykazují se údaje související s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i" (Výkaz 12-D1a). Pro regulovaný rok "i" se vyplňuje předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku "i- 1" a podle předpokládaného odhadu. Současně jsou za uplynulý kalendářní rok "i-2" předkládány údaje o související výši podpory vyplacené výrobci (Výkaz 12- D1b). Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů), v případě některých kategorií zdrojů dále v rozlišení na pásma platnosti vysokého a nízkého tarifů. 15. Výkaz 12-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o skutečném instalovaném výkonu jednotlivých výroben a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 16. Výkaz 12-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných energetických zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o skutečném instalovaném výkonu výrobny a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný "i" rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 17. Výkaz 12-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o skutečném instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 18. Výkaz 12-D2a): Roční hodinový diagram predikce povinného výkupu ze dne d-1 pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2 Ve výkazu se uvádí za uplynulý kalendářní rok "i-2" roční hodinový diagram denních predikcí stanovených ve dni d-1, a to povinného výkupu fotovoltaických, větrných a sumárně ostatních podporovaných zdrojů celkem. Označení dne je datum ve formátu dd.mm.rrrr, hodina dne značí pořadové číslo hodiny ve dni. 19. Výkaz 12-D2b): Roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů v sítích držitele licence za rok i-2 Ve výkazu se uvádí za uplynulý kalendářní rok "i-2" roční hodinový diagram skutečných hodnot povinného výkupu pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů, dělených podle primární energie, využívané k výrobě elektřiny: vodní energii, sluneční energii, větrnou energii, geotermální energii, spalování skládkového a kalového plynu z ČOV, spalování bioplynu v bioplynových stanicích, spalování důlního plynu z uzavřených dolů, spalování čisté biomasy, společné spalování palivových směsí biomasy a fosilních paliv, paralelní spalování biomasy a fosilních paliv. Za každou skupinu podporovaných zdrojů podle výše vyjmenovaných druhů se sestavuje celkový roční hodinový diagram skutečného výkupu následujícím způsobem. Nejprve se sečtou všechny roční hodinové diagramy všech zdrojů s povinným výkupem daného druhu s hodinovým měřením výroby (měření typu A, B, případně S), příslušných do jedné z výše vyjmenovaných skupin do jednoho dílčího ročního hodinového diagramu. Ve druhém kroku postupu se sečtou všechny roční hodnoty povinných výkupů zdrojů daného druhu s integračním měřením povinného výkupu (měření typu C). Tento součet ročních povinných výkupů zdrojů daného druhu s integračním měřením se rozpočte do ročního hodinového diagramu podle průběhu dílčího ročního hodinového diagramu povinného výkupu skupiny zdrojů daného druhu s hodinovým měřením. Získaný roční hodinový diagram zdrojů s integračním měřením se sečte s dílčím ročním hodinovým diagramem zdrojů s hodinovým měřením do celkového ročního hodinového diagramu povinného výkupu daného druhu zdrojů. 20. Výkaz 12-T1a): Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst, rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na zákazníky a výrobce. Výkaz předkládá držitel licence za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla: * Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné napěťové hladiny, např. VVN. * Do výkazu se nevyplňují hodnoty rezervované kapacity týkající se výrobců. * Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou napěťovou hladinu zvlášť. Např. má-li zákazník odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN. * Maximální roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci elektřiny; jedná se o součet maximální roční rezervované kapacity a maximální měsíční rezervované kapacity. * Průměrnou roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci elektřiny; jedná se o součet jednotlivých měsíčních hodnot průměrné měsíční rezervované kapacity a součet jednotlivých měsíčních hodnot průměrné roční rezervované kapacity a průměrné měsíční rezervované kapacity. 21. Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny zákazníků z napěťové hladiny VVN a VN Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita, roční spotřeba elektřiny zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN. Jedná se o zákazníky, samovýrobce a provozovatele lokálních distribučních soustav; tzn. všechny zákazníky, jimž byla účtována rezervace kapacity. Výkaz je předkládán v členění na jednotlivé kalendářní měsíce za uplynulý kalendářní rok "i-2", včetně odpovídajících skutečně dosažených tržeb. 22. Výkaz 12-T1b): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro maloodběr podnikatelů na napěťové hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie zákazníků se v případě dvoutarilu uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby. Výkaz je vyplňován za uplynulý kalendářní rok "i-2" ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 31. 8. 23. Výkaz 12-T1c): Výkaz tarifní statistiky pro odběr zákazníků z napěťové hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na napěťové hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie zákazníků se v případě dvoutarilu uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby. Výkaz je vyplňován za uplynulý kalendářní rok "i-2" ke dni 30. 4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 31. 8. 24. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a distribuci elektřiny Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: * bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, ztráty v sítích, ostatní spotřeba energetického sektoru), * spotřeba elektřiny brutto rozdělená po krajích ČR. 25. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě ČR Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: * údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň, * trasy kabelových a venkovních vedení a 110 kV, * trasy kabelových a venkovních vedení 35, 22, 10, 6, 3, 1, 0,5 a 0,4 kV, * počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN. 26. Zpráva MZ 1-12: Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy Ve výkazu jsou držitelem licence uváděny následující údaje: * hodnocení dodávky elektřiny a nejdůležitější provozní události v zásobovací oblasti, dovoz, vývoz elektřiny a tranzity, * naměřená spotřeba v době měsíčního maxima a minima spotřeby elektrizační soustavy, * naměřená denní maxima a minima spotřeby držitele licence, * denní diagram brutto spotřeby držitele licence pro třetí středu v měsíci, * denní diagram brutto průměrných spotřeb držitele licence pro dny typu úterý až pátek, * spotřeba elektřiny brutto v sektorech národního hospodářství v regionech, * dodávka elektřiny zákazníkům v členění dle jednotlivých kategorií odběrů (VOvvn, VOvn, MOP a MOO). Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje. 27. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy Držitel licence předkládá následující informace: * topologické trasy vedení a 110 kV, * popisné údaje o vedeních a 110 kV atd., * poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti držitele licence. Formuláře: Příloha 3 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 13 pro držitele licence na přenos elektřiny Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 2. Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí, 3. Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 4. Výkaz 13 -N: Výkaz nákladů, 5. Výkaz 13-I: Výkaz investičních výdajů, 6. Výkaz 13 -B1: Výkaz roční bilance elektřiny, 7. Výkaz 13-B2a):Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/l 10 kV, 8. Výkazy 13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy, 9. Výkazy 13-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren, 10. Výkaz 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence, 11. Výkazy 13-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje, 12. Výkazy 13-Dlb): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory, 13. Výkaz 13-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie, 14. Výkaz 13-Dlb) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů, 15. Výkaz 13 -D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla, 16. Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami, 17. Výkaz 13-D3a):Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv, 18. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny, 19. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě, 20. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv Ve výkazu jsou uváděny hodnoty: * aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), odpisů a vyřazeného majetku, * plánů aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. 1.1.Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. * Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá. Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31.12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1.1. a 31.12. Hodnota aktivovaného majetku je dopočtena ze zadaných zůstatkových hodnot, odpisů a vyřazeného majetku. Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31.12. jsou dopočteny. 1.2. Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv: a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1. Přenos elektřiny Přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek, který slouží pro přenos elektřiny a lze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie. Majetek je vykazován v následující struktuře: * vedení 400 kV - ř. 3, * vedení 220 kV - ř. 4, * vedení 110 kV - ř. 5, * dispečink - ř. 6, * transformovny - ř. 7, * obchodní měření - ř. 8, * obchod s přenosovými službami - ř. 9, * podpůrný majetek - ř. 10 - jedná se o majetek, který slouží na podporu licencované činnosti přenos elektřiny, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie. 1.2.2. Obchod s podpůrnými a systémovými službami - ř. 13 Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro činnost obchodování se systémovými a podpůrnými službami. 1.2.3. Ostatní činnosti v rámci licence - ř. 16 Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro ostatní činnosti v rámci licence s výjimkou činnosti přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami. 1.2.4. Nelicencované činnosti - ř. 19 Jedná se o přímo přiřaditelný majetek sloužící pro ostatní činnosti, které nesouvisí s licencovanou činností. 1.2.5. Společný majetek Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Majetek je za rok "i-2" vykazován v následující struktuře: * pozemky, budovy a stavby - ř. 22, * zařízení a inventář - ř. 23, * software, hardware - ř. 24, * studie a poradenství - ř. 25, * ostatní společný majetek - ř. 26. Plánované hodnoty na roky "i-1" a "i" jsou uváděny pouze za společný majetek celkem. Společný majetek je rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.6. Kontrola V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními. Nezahrnovaná aktiva - ř. 27 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 2 písm. d) této vyhlášky nemůže být zahrnován do provozních aktiv. Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány: * goodwill - ř. 28, * opravné položky k majetku - ř. 29. * nedaňový majetek - ř. 30; v řádku je uvedena hodnota majetku, jehož odpisy jsou daňově neuznatelné. 1.2.7. Leasing - ř. 31 V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného pomocí finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo započtení ocenění daného majetku podle Mezinárodních účetních standardů (ocenění v IFRS - ř. 32) a vyloučení ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů (ocenění v CAS - ř. 33). Společnost celkem - účetnictví - ř. 35 Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota aktiv a odpisů za společnost celkem. 1.2.8. Technické jednotky V řádku 37 se vykazují km délky vedení 400 kV k 1.1. a 31.12. V řádku 38 se vykazují km délky vedení 220 kV k 1.1. a 31.12. V řádku 39 se vykazují km délky vedení 110 kV k 1.1. a 31.12. 2. Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí 2.1. Charakteristika sloupců výkazu * Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno. * Název investice - název investice. * Typ majetku - informaci, zda převládá přenos elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchod s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti či společný majetek. * Typ zařízení - informaci, zda převládá: * vedení VVN (400/200), * transformovny, * dispečerské řízení ES, * společné náklady vedení a transformoven, * obchodní měření, * podpůrné a systémové služby, * společný majetek. * Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce: * vlastními silami, * jinými subjekty. * Aktivovaný objem - hodnoty majetku aktivovaného v uplynulém kalendářním roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u: * přenosu elektřiny objem 2,5 mil. Kč, * ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými a systémovými službami objem 2,5 mil. Kč, * nelicencované činnosti objem 2,5 mil. Kč, * společného majetku objem 2,5 mil. Kč. Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro činnosti přenosu elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti a společného majetku. 2.2. Charakteristika řádků výkazu Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek. 3. Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku 3.1. Charakteristika sloupců výkazu * Celkem - výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. * Ostatní - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přenos elektřiny. * Úprava - nepovolené náklady podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Licence - celkové výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Přenos - výnosy a náklady související s činností přenos elektřiny očištěné o nepovolené náklady. * Systémové služby - výnosy a náklady související s činností poskytování systémových a podpůrných služeb očištěné o nepovolené náklady. * Aukce - výnosy a náklady související s činností aukce očištěné o nepovolené náklady. * ITC - výnosy a náklady související s účastí ve vyrovnávacím mechanismu (ITC). * Jiné činnosti - výnosy a náklady související s jinými činnostmi v rámci licencované činnosti přenos elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 3.2. Charakteristika řádků výkazu 3.2.1. Výnosy * ř. 2- položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 5- tržby z dané činnosti odpovídající struktuře podle cenového rozhodnutí; * ř. 6 - tržby související s mechanismem vyrovnání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné energetické zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od zákazníků a vyrovnání plateb mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny; * ř. 7- tržby související s fakturací poplatků operátora trhu; * ř. 8- časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k přenosové soustavě; * ř. 9- tržby z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky operátorem trhu; * ř. 10 - tržby plynoucí od operátora trhu, které neodpovídají definici výše uvedeným řádků; * ř. 11 - tržby regulační energie (GCC); * ř. 12 - tržby za redispečink; * ř. 13 - jiné tržby za vlastní výrobky a služby; * ř. 14 až 16 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 18 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 4.1.3., které snižují povolené náklady, jedná se o náhrady za škody způsobené na zařízení přenosové soustavy; * ř. 19 - ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedenému řádku; * ř. 21 - sekundární výnosy související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; * ř. 22 - výnosy související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; * ř. 70 až 76 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 96 položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3.2.2. Náklady * ř. 24 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 27 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu držitele licence; * ř. 29 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí kontrahovaných ztrát; * ř. 30 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s naturálními úhradami tranzitních poplatků; * ř. 31 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; * ř. 32 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát související s odchylkou predikovaného a skutečného diagramu ztrát; * ř. 33 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny; * ř. 34 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 36 - náklady související s poskytováním podpůrných služeb; * ř. 37 - náklady související se službami zahraničních provozovatelů přenosových soustav; * ř. 39 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tj. povinný výkup i příspěvky k ceně a dále vyrovnání plateb mezi držiteli licencí na distribuci elektřiny a držitelem licence na přenos elektřiny, souvisejících s podporou uvedených zdrojů); * ř. 40 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu; * ř. 41 - náklady související s vypořádáním rozdílů plynoucích ze zúčtovacího mechanismu operátorem trhu; * ř. 42 - náklady regulační energie (GCC); * ř. 43 - náklady na redispečink; * ř. 44 - jiné, výše neuvedené náklady na vlastní výrobky a služby; * ř. 45 - náklady na opravy a udržování; * ř. 46 - náklady na cestovné; * ř. 47 - náklady na reprezentaci; * ř. 48 - náklady nájemného finančního leasingu; * ř. 49 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; * ř. 50 - služby související s nákupem informačních technologií a telekomunikačních služeb; * ř. 51 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; * ř. 52 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 54 až 58 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 59 - odpisy dlouhodobého majetku vykázány v souladu s Českými účetními standardy; * ř. 60 a 61 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 63 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 64 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6), dále snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 66 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; * ř. 67 - náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; * ř. 78 až 84 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 86 - náklady na bankovní poplatky; * ř. 87 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); * ř. 88 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění; * ř. 89 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 97 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3.2.3. Hospodářský výsledek * ř. 93 a 94 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 100 a 101 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 4. Výkaz 13-N: Výkaz nákladů Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 5 odst. 3. 4.1. Přímo přiřaditelné náklady 4.1.1. Opravy (sloupec " b ") Do položky "opravy" se zahrnují náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity přenosových zařízení. 4.1.2. Provozování a obsluh a (sloupec " c ") Do položky "provozování a obsluha" se zahrnují náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou přenosového zařízení. 4.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec "d") Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádném z výše uvedených sloupců (většinou se účetně evidují přímo na objektu technologie). Položku ostatní provozní náklady snižují výnosy související s provozními náklady. Jedná se o náhrady za škody způsobené na zařízení přenosové soustavy. 4.1.4. Odpisy (sloupec " e ") Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku přímo přiřaditelného k jednotlivým licencovaným činnostem. 4.1.5. Správní režie (sloupec "f") Správní režie zahrnuje náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru. Správní režie zahrnuje zejména: * osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), * spotřebu režijního a kancelářského materiálu, * odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém), * náklady kancelářských prostor, * náklady na nákup externích služeb, * ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné. Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob. Náklady jsou rozděleny na přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami podle jednotlivých technologií. Výše navržený obsah položek Výkazu 13-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému držitele licence. 5. Výkaz 13-1: Výkaz investičních výdajů Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů souvisejících s pořízením provozních aktiv v jednotlivých letech. 5.1.Charakteristika sloupců výkazu * Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové, i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že prostou reprodukcí se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj. * Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení přenosové soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření soustavy vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje. 5.2.Technické jednotky - změna Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky. V řádku 11 se vykazují změny km délky vedení 400 kV. V řádku 12 se vykazují změny km délky vedení 220 kV. V řádku 13 se vykazují změny km délky vedení 110 kV. 6. Výkaz 13-B1: Výkaz roční bilance elektřiny Výkaz roční bilance elektřiny držitele licence se předkládá za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Objemy energií se vyplní v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách. Provozovatel přenosové soustavy vykazuje množství přenesené energie na vstupu do přenosové soustavy v předávacích místech uvnitř přenosové soustavy v členění na jednotlivé dodavatele podle připojovacích míst a na výstupu z přenosové soustavy v členění na jednotlivé zákazníky podle předávacích míst. U připojovacích a předávacích míst mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami vykazuje držitel licence množství elektřiny podle hodnot exportu, importu a kontrahovaného tranzitu potvrzených provozovateli okolních soustav a zahrnutých do sjednaného salda. Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektřiny v přenosové síti se zohledněním jednotlivých směrů vzájemných dodávek mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. Uvádí se tedy skutečné objemy energie a velikosti výkonů, dodávané a odebírané z přenosové soustavy v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda). Ve výkazu jsou uváděny kategorie údajů podle níže uvedených pravidel: * Dodávka z výroben elektřiny provozovaných dominantním výrobcem elektřiny v České republice do přenosové soustavy - uvede se skutečná celková dodávka z výroben elektřiny provozovaných dominantním výrobcem elektřiny do přenosové soustavy v daném směru, tzn. včetně dodávek z výroben elektřiny do 110 kV vedení přenosové soustavy. Údaj je dále rozdělen na dodávku ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie a z ostatních energetických zdrojů. * Dodávka z výroben elektřiny nezávislých výrobců (IPP) do přenosové soustavy - týká se výroben elektřiny provozovaných jinými držiteli licence na výrobu elektřiny než je dominantní výrobce elektřiny v České republice; uvede se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do přenosové soustavy a dále zvlášť dodávka ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie a z ostatních energetických zdrojů. * Import ze zahraničí přenosovou soustavou - uvádí se celkový objem importované elektřiny pouze sítěmi přenosové soustavy. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, dovoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní import. * Dodávka z distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV distribuční soustavy do sítě 110 kV přenosové soustavy (tj. nejen dodávku přes transformaci 110 kV/PS). Údaje jsou vykázány včlenění dle jednotlivých regionálních distribučních soustav. * Odběr zákazníků přímo připojených k přenosové soustavě. * Dodávka do distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). Údaje jsou vykázány včlenění dle jednotlivých regionálních distribučních soustav. * Export do zahraničí přenosovou soustavou - uvádí se celkový objem exportované elektřiny pouze přenosovou soustavou. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, vývoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní export. * Ostatní spotřeba držitele licence - uvede se spotřeba v rozvodnách přenosové soustavy napájená z přenosové soustavy. * Ztráty v přenosové soustavě - uvádí se celkový objem ztrát a dále údaje rozdělené na ztráty kryté povinným výkupem elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a ztráty kryté z ostatních zdrojů. V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie. 7. Výkaz 13-B2a): Měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na rozhraní PS/110 kV Držitel licence vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě přenosové soustavy a distribučních soustav na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní přenosové soustavy/distribuční soustavy zahrnují též výkony mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV sítě distribuční soustavy). 8. Výkaz 13-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků z přenosové soustavy Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů zákazníků připojených k přenosové soustavě. 9. Výkaz 13-B2c): Měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávacích vodních elektráren Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny. 10. Výkazy 13-B3: Výkaz ročních hodinových diagramů celkových ztrát v sítích držitele licence Výkaz předkládá držitel licence za uplynulý kalendářní rok "i- 2" a jako plán na regulovaný rok "i". Uvádí se roční hodinové diagramy celkových ztrát v sítích držitele licence. Označení dne je datum ve formátu dd.mm.rrrr, hodina dne značí pořadové číslo hodiny ve dni. 11. Výkazy 13-D1a): Výkaz podporovaných zdrojů energie - technické údaje a Výkaz 13-D1b): Výkaz podporovaných zdrojů energie - výše vyplacené podpory Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i" (Výkaz 13-D1a). Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku "i- 1" a podle předpokládaného odhadu. Současně jsou za uplynulý kalendářní rok "i-2" předkládány údaje o související výši podpory vyplacené držitelem licence výrobci (Výkaz 13-D1b). Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů). 12. Výkaz 13-D1a) podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů energie Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i" a to dle režimu poskytované podpory ve vysokém a nízkém tarifu. Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 13. Výkaz 13-D1b) podklady: Výkaz podpory druhotných energetických zdrojů Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných energetických zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán povinného výkupu na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 14. Výkaz 13-D1c) podklady: Výkaz podpory kombinované výroby elektřiny a tepla Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 15. Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami Do výkazu se uvádí údaje o množství elektřiny, za které je hrazena platba za systémové služby, a to v členění podle jednotlivých kategorií účastníků trhu s elektřinou (zákazníci, výrobci). Výkaz se vyplňuje na základě údajů předložených výrobci, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2", jako plán na roky "i-1" a "i", a dále plánované množství elektřiny na rok "i". Do výkazu se dále uvádí odpovídající výnosy a náklady spojené s podpůrnými a systémovými službami, které jsou předkládány za uplynulý kalendářní rok "i-2". 16. Výkaz 13-D3a): Výkaz nákladů na nákup podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních smluv Do výkazu se uvádí údaje celkových nákladů na nákup jednotlivých druhů podpůrných služeb z dlouhodobých a ročních kontraktů a údaje odpovídajících objemů pořízených služeb. Ve výkazu jsou uvedeny hodnoty výchozího roku 0, který je stanoven Energetickým regulačním úřadem a plánované hodnoty pro regulovaný rok "i". 17. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: * bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, dovoz a vývoz, ztráty v sítích přenosové soustavy), * spotřeba elektřiny brutto (spotřeba elektřiny v energetickém sektoru) rozdělená po krajích ČR. 18. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: * údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň, * trasy kabelových a venkovních vedení 400, 220 a 110 kV, * počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN. Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz. 19. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy Držitel licence předkládá následující informace: * topologické trasy vedení 400, 220 a 110 kV, * popisné údaje o vedeních 400, 220 a 110 kV atd., * poloha významných rozvoden držitele licence. Formuláře: Příloha 4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 15 pro držitele licence na činnosti operátora trhu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 2. Výkaz 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 15-N: Výkaz nákladů, 4. Výkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 15-A: Výkaz aktiv a změn aktivVe výkazu jsou uváděny hodnoty: * aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), odpisů a vyřazeného majetku, * plánů aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. 1.1 Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. * Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá. Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31.12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1.1. a 31.12. Hodnota aktivovaného majetku je dopočtena ze zadaných zůstatkových hodnot, odpisů a vyřazeného majetku. Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31.12. jsou dopočteny. 1.2 Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1 Elektroenergetika * ř. 2 - dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky; * ř. 3 - dlouhodobý hmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky; * ř. 4 - hodnota předmětů pořízených formou finančního leasingu využívaných k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky oceněných podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS); * ř. 5 - hodnota předmětů pořízených formou finančního leasingu využívaných k licencované činnosti operátora trhu v oblasti elektroenergetiky oceněných podle Českých účetních standardů (CAS). 1.2.2 Plynárenství * ř. 7 - dlouhodobý nehmotný majetek využívaný k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství; * ř. 8 - dlouhodobý hmotný majetek k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství; * ř. 9 - hodnota předmětů pořízených formou finančního leasingu využívaných k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství oceněných podle Mezinárodních účetních standardů (IFRS); * ř. 10 - hodnota předmětů pořízených formou finančního leasingu využívaných k licencované činnosti operátora trhu v oblasti plynárenství oceněných podle Českých účetních standardů (CAS). 1.2.3 Ostatní činnosti - ř. 11 Jedná se o majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností operátora trhu. 1.2.4 Nezahrnovaná aktiva - ř. 13 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci činnosti operátora trhu, který podle § 2 písm. d) nemůže být zahrnován do provozních aktiv. 2. Výkaz 15-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu * Celkem - výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. * Ostatní - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností činnosti operátora trhu. * Licence - výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností činnosti operátora trhu za elektroenergetiku i plynárenství. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence (tedy včetně nepovolených nákladů). * Úprava E - nepovolené náklady na činnosti držitele licence v oblasti elektroenergetiky podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Regulace E - výnosy a náklady za činnosti držitele licence v oblasti elektroenergetiky očištěné o nepovolené náklady. * Úprava P - nepovolené náklady na činnosti držitele licence v oblasti plynárenství podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Regulace P - výnosy a náklady za činnosti držitele licence v oblasti plynárenství očištěné o nepovolené náklady. 2.2 Charakteristika řádků výkazu 2.2.1 Výnosy * ř. 3 - tržby za vypořádání odchylek; * ř. 4 - tržby za vypořádání krátkodobého trhu; * ř. 5 - tržby mající charakter tržeb za zboží, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 8 - tržby za registraci subjektů zúčtování do informačního systému operátora trhu; * ř. 9 - tržby za činnost zúčtování hrazené registrovanými subjekty zúčtování; * ř. 10 - tržby za činnost zúčtování odchylek hrazené zákazníky, provozovateli distribučních soustav a provozovatelem přenosové, resp. přepravní soustavy; * ř. 11 - tržby za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování; * ř. 12 - tržby za zobchodované množství elektřiny, resp. plynu na organizovaném trhu s elektřinou, resp. plynem; * ř. 13 - tržby mající charakter tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 14 až 16 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 18 - výnosy související s provozními náklady, které snižují povolené náklady např. náhrady za škody způsobené na zařízení držitele licence; * ř. 19 - jiné ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 48 až 54 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 69 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 2.2.2 Náklady * ř. 22 - náklady na vypořádání odchylek; * ř. 23 - náklady na vypořádání krátkodobého trhu; * ř. 24 - ostatní náklady související s prodejem zboží, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 26 - náklady související se spotřebou materiálu a energie; * ř. 28 - náklady na opravy a udržování; * ř. 29 - náklady na cestovné; * ř. 30 - náklady na reprezentaci; * ř. 31 - náklady nájemného finančního leasingu; * ř. 32 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; * ř. 33 - služby související s nákupem informačních technologií; * ř. 34 - náklady v souvislosti s konzultantskými a poradenskými službami; * ř. 35 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 37 až 41 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 42 - odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy; * ř. 43 a 44 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^6); * ř. 45 - ostatní provozní náklady, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 56 až 62 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^6); * ř. 70 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 2.2.3 Hospodářský výsledek * ř. 66 a 67 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 73 a 74 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3. Výkaz 15-N: Výkaz nákladů Ve výkazu se uvádí provozní náklady, a to skutečné za uplynulý kalendářní rok "i-2" a plány nákladů do roku "i+2". Údaje jsou vykazovány zvlášť pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství. 3.1 Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 až 4 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 5 - všechny provozní náklady, které neodpovídají definici výše uvedených řádků. 4. Výkaz 15-D: Výkaz rozsahu poskytovaných služeb a technických parametrů Výkaz obsahuje podklady pro stanovení korekčního faktoru k tržbám za regulované činnosti operátora trhu a podklady pro stanovení plánovaných výnosů za ostatní regulované činnosti kromě činnosti zúčtování. Údaje jsou vykazovány zvlášť pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a v plynárenství. Uvádí se skutečné hodnoty za uplynulý kalendářní rok "i-2" a plány do roku "i". 4.1 Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 - počet registrací subjektů zúčtování během vykazovaného roku; * ř. 2 - počet zaregistrovaných subjektů zúčtování k 31.12. vykazovaného roku; * ř. 3 - počet účastníků trhu, kteří nejsou subjekty zúčtování a využívají skutečné hodnoty na základě smlouvy s operátorem trhu pro účely fakturace k 31.12. vykazovaného roku; * ř. 4 - počet realizovaných obchodů na organizovaném trhu za vykazovaný rok; * ř. 5 - skutečné množství energie dodané všem zákazníkům, provozovatelům distribučních soustav a provozovateli přepravní soustavy; * ř. 6 - množství energie prodané / nakoupené na organizovaném trhu za vykazovaný rok. Formuláře: Příloha 5 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 22 pro držitele licence na distribuci plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 2. Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí, 3. Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy, 4. Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady, 5. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů, 6. Výkaz 22-1: Výkaz investičních výdajů, 7. Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost, 8. Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán, 9. Výkaz 22-BR: Výkaz bilančního rozdílu, 10. Výkaz 22-DK: Výkaz soudobých kapacit, 11. Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistiky - skutečnost, 12. Výkaz 22-Tld: Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu, 13. Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistiky - plán, 14. Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb, 15. Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny, 16. Výkaz 22-T5: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody, 17. Výkaz 22-TLs: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost, 18. Výkaz 22-TLp: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 22-A: Výkaz aktiv a změn aktiv Ve výkazu jsou uváděny hodnoty: * aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), odpisů a vyřazeného majetku, * plánů aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. 1.1. Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. * Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá. Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31.12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1.1. a 31.12. Hodnota aktivovaného majetku je dopočtena ze zadaných zůstatkových hodnot, odpisů a vyřazeného majetku. Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31.12. jsou dopočteny. 1.2. Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv: a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1. Technologický majetek Dálkovody Majetek pro provoz vysokotlaké části distribuční soustavy tvoří předávací stanice vysokotlaké plynovody a jejich katodová ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem také měřicí zařízení pro měření odběru plynu zákazníka přímo z dálkovodu. Plynovody - ř. 7 Mezi hlavní položky patří zejména: * VTL plynovody, * katodová ochrana. Regulační stanice - celkem - ř. 8 Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům podle výstupního tlaku. Mezi hlavní položky patří zejména: * předávací stanice, * regulační stanice, * odorizační stanice. Regulační stanice jsou uváděny v členění na: * technologickou část - ř. 9, * stavební část - ř. 10. Měření - ř. 11 Mezi hlavní položky patří zejména měřicí zařízení umístěná na dálkovodech. Ostatní - ř. 12 Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu dálkovodů, ale nejedná se o technologický majetek. Místní sítě Majetek pro provoz distribuce plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a měřicí zařízení. Plynovody - ř. 17 Mezi hlavní položky patří zejména STL a NTL plynovody. Regulační stanice - celkem - ř. 18 Mezi hlavní položky patří zejména: * regulační stanice, * odorizační stanice. Regulační stanice jsou uváděny v členění na: * technologickou část - ř. 19, * stavební část - ř. 20. Měření - ř. 21 Mezi hlavní položky patří zejména měřicí zařízení umístěná na místních sítích. Ostatní - ř. 22 Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu místních sítí, ale nejedná se o technologický majetek 1.2.2. Podpůrný majetek Jedná se o majetek, který slouží pouze na podporu licencované činnosti distribuce plynu a nelze ho přímo přiřadit k provozu dálkovodů nebo místních sítí. Podpůrný majetek je uváděn v členění na: * dispečerské a řídicí systémy - ř. 26, * telekomunikační zařízení - ř. 27, * zabezpečovací systémy - ř. 28, * studie a poradenství - ř. 29, * ostatní podpůrný majetek - ř. 30. Podpůrný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody a distribuci plynu místními sítěmi podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.3. Ostatní činnosti Řádek 32 zahrnuje přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností distribuce plynu. 1.2.4. Společný majetek Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je uváděn v členění na: * software, hardware - ř. 35, * pozemky, budovy a stavby - ř. 36, * zařízení a inventář - ř. 37, * ostatní společný majetek - ř. 38. Společný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody, distribuci plynu místními sítěmi a ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.5. Majetek odkoupený od třetích stran - ř. 39 V položce je uvedena celková regulovaná hodnota majetku odkoupeného od třetích stran v roce "i-2". 1.2.6. Kontrola V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními. Nezahrnovaná aktiva - ř. 40 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci distribuce plynu, který podle § 2 písm. d) této vyhlášky nemůže být zahrnován do provozních aktiv. Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány: * goodwill - ř. 41, * opravné položky k majetku - ř. 42, * nedaňový majetek - ř. 43; v řádku je uvedena hodnota majetku, jehož odpisy jsou daňově neuznatelné, * majetek neuznatelný jako regulovaná hodnota - ř. 44; v řádku je uvedena hodnota majetku, kterou nelze považovat za regulovanou hodnotu podle jiného právního předpisu^8). Leasing - ř. 45 V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo započtení ocenění daného majetku podle Mezinárodních účetních standardů (ocenění v IFRS - ř. 46) a vyloučení ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů (ocenění v CAS - ř. 47). Společnost celkem - účetnictví - ř. 49 Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota aktiv a odpisů za společnost celkem. 1.2.7. Technické jednotky Hodnoty jsou vykazovány za uplynulý kalendářní rok "i-2". V řádcích 51 a 56 se vykazují km délky plynovodů provozovaných k l.l. a 31.12., včetně přípojek. V řádcích 52 a 57 se vykazují km délky plynovodů, které nejsou v majetku držitele licence k 1.1. a 31.12. V řádcích 53 a 58 se vykazuje počet regulačních stanic jako celek k 1.1. a 31.12. V řádcích 54 a 59 se vykazuje počet odběrných míst jako celek k 1.1. a 31.12. 1.3. Parametry výpočtu ceny odkupů Energetický regulační úřad si v případě potřeby může vyžádat následující informace použité při výpočtu ceny odkupů. Měrné spotřeby Měrné spotřeby jsou zadány v členění podle jednotlivých typů odběru - domácností. Hodnoty jsou stanoveny na základě evidence držitele licence. Minimální členění typů odběrů - domácností: * pouze vaření, * vaření a příprava teplé užitkové vody, * jednogenerační rodinný dům, * dvougenerační rodinný dům, * bytová jednotka, * řadový rodinný dům, * rekreační objekt. Investiční ceník Hodnoty jsou stanoveny na základě evidence držitele licence. Minimální členění investičního ceníku: * VTL RS, plynovody, * nové plynovody nad 1 km, * nové plynovody do 1 km. Struktura ceníku pro VTL RS plynovody: * VTL RS 500, * VTL RS 1200, * VTL RS 2000, * VTL RS 3000, * VTL RS 5000, * VTL RS 10000, * VTL plynovody DN 80, * VTL plynovody DN 100, * VTL plynovody DN 150, * VTL plynovody DN 200, * VTL plynovody DN 300, * VTL plynovody DN 500. Struktura ceníku pro STL a NTL plynovody: * PE 50, * PE 63, * PE 90, * PE 110, * PE 160, * PE 225, * PE 315, * DN 300, * DN 500, v členění pro: * chodník, * lehká vozovka, * střední vozovka, * těžká vozovka, * rostlý povrch, štěrk. Přípojky v členění na: * živičný povrch, * rostlý povrch. Ceny investičních prací jsou uvedeny ve výši platné pro vykazovaný rok. Do ceny investičních prací není započtena cena věcných břemen. 2. Výkaz 22-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí 2.1. Charakteristika sloupců výkazu * Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno. * Název investice - název investice. * Typ majetku - informace, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek, podpůrný majetek či společný majetek. * Typ sítě - informace, zda převládají dálko vody či místní sítě a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku. * Typ zařízení - informace, zda převládá: přímo přiřaditelný majetek: * plynovody, * regulační stanice - technologická část, * regulační stanice - stavební část, * měření, * ostatní; podpůrný majetek: * dispečerské a řídicí systémy, * telekomunikační zařízení, * zabezpečovací systémy, * studie a poradenství, * ostatní podpůrný majetek; společný majetek: * software, hardware, * pozemky, budovy a stavby, * zařízení a inventář, * ostatní společný majetek. Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve Výkazu aktiv 22-A. * Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce: * vlastními silami, * zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřené s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu^5) (dále jen "podnikatelské seskupení"), * jinými subjekty, * odkupem již existujícího majetku. * Aktivovaný objem - hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u: * dálkovodů objem 5 mil. Kč, * místních sítí objem 1 mil. Kč, * podpůrného majetku objem 1 mil. Kč, * společného majetku objem 1 mil. Kč. Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro dálkovody, místní sítě, podpůrný majetek a společný majetek. U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce s výjimkou samostatně odkupovaných přípojek, které jsou uvedeny souhrnně jednou hodnotou. 2.2. Charakteristika řádků výkazu Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek. 3. Výkaz 22-HV - V: Výkaz hospodářského výsledku - výnosy 3.1. Charakteristika řádků výkazu 3.1.1. Výnosy distribuce * ř. 5 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s pevnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 6 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s přerušitelnou distribuční kapacitou na dobu neurčitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 7 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu s pevnou měsíční distribuční kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 8 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu za přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 9 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu za pevnou klouzavou distribuční kapacitu (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 10 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu do předávacího místa přeshraničního plynovodu se standardní kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 11 - tržby od zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu o distribuci plynu do předávacího místa přeshraničního plynovodu s denní kapacitou (obsahuje tržby za stálou a variabilní složku ceny distribuce, stálou a variabilní složku přepravy do domácího bodu); * ř. 12 - tržby od subjektů, které mají uzavřenu smlouvu o distribuci plynu se vstupem do distribuční soustavy v předávacím bodě přeshraničního plynovodu se standardní kapacitou; * ř. 13 - tržby od subjektů, které mají uzavřenu smlouvu o distribuci plynu se vstupem do distribuční soustavy v předávacím bodě přeshraničního plynovodu s denní kapacitou; * ř. 14 - tržby za vstup do distribuční soustavy z výroben plynu; * ř. 15 - tržby související s přetoky distribuce; * ř. 16 - tržby za překročení distribuční kapacity; * ř. 17 - tržby za služby operátora trhu; * ř. 18 - tržby za vlastní výrobky a služby, které nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií (součástí jsou také tržby za komoditu při zjištěném neoprávněném odběru); * ř. 19 - tržby, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.1.5.; * ř. 20 až 23 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 24 - ostatní provozní výnosy mimo goodwill zahrnují výnosy, které nemají charakter výnosů snižujících provozní náklady, jedná se zejména o výnosy zúčtovacího a nepeněžního charakteru; * ř. 25 - ostatní provozní výnosy, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.1.5.; * ř. 26 a 27 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6). 3.1.2. Kontrola V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty výnosů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními. * ř. 28 a 29 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 30 - položka zahrnuje celkové výnosy z ostatních činností mimo distribuci plynu kromě výnosů uvedených v řádcích 28 a 29; * ř. 32 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota výnosů za společnost celkem. 3.1.3. Tržby ostatní snižující provozní náklady * ř. 34 až 41 - na řádcích je hodnota z ř. 19 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů. 3.1.4. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady * ř. 43 až 50 - na řádcích je hodnota z ř. 25 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů. 3.1.5. Provozní výnosy snižující provozní náklady Do provozních výnosů snižujících provozní náklady jsou zahrnovány výnosy zejména z následujících činností a titulů: * interní SLA poskytované ve skupině; * nájmy; * věcná břemena; * provozování a údržba plynárenských zařízení cizích vlastníků; * opravy plynárenských zařízení cizích vlastníků; * opětovné připojení po přerušení z důvodu neplnění platebních povinností; * neúspěšné reklamace měření; * odstranění poruch na odběrném plynovém zařízení zákazníka, * ověření plynoměrů; * neoprávněné odběry; * náhrady za škody způsobené na zařízení distribuční soustavy; * náhrady od pojišťoven; * náhrady nákladů soudních řízení; * repro a kartografické práce; * ostatní služby spojené s plynárenskými zařízeními. 4. Výkaz 22-HV - N: Výkaz hospodářského výsledku - náklady 4.1. Charakteristika sloupců výkazu * Povolené náklady - povolené náklady podle § 2 písm. b) této vyhlášky. * Nepovolené náklady - nepovolené náklady podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Náklady distribuce - součet povolených a nepovolených nákladů. 4.2. Charakteristika řádků výkazu 4.2.1. Náklady distribuce * ř. 5 - spotřeba zemního plynu pro vlastní spotřebu technologickou (náklady na množství plynu uvedené v ř. 14 a 22 Výkazu 22-Bs); * ř. 6 - náklady související s nákupem zemního plynu na krytí ztrát v distribuční soustavě; * ř. 7 - náklady na nákup energií, které nejsou určeny ke krytí vlastní technologické spotřeby zemního plynu a krytí ztrát distribuční soustavy; * ř. 8 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 10 - náklady na opravy a udržování; * ř. 11 - náklady na nájemné z finančního leasingu; * ř. 12 - náklady na nájemné za pozemky pod regulačními stanicemi; * ř. 13 - náklady na nájemné za plynárenská zařízení, ve sloupci povolených nákladů je uvedena výše regulovaných nákladů na úhradu nájemného, do sloupce nepovolené náklady je vykázán kladný rozdíl mezi skutečně zaplaceným nájemným a jeho regulovanou výší; * ř. 14 - náklady na nájemné, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených řádcích; * ř. 15 - služby související s nákupem informačních technologií; * ř. 16 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; * ř. 17 - náklady na kolektory; * ř. 18 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; * ř. 19 - placené distribuční služby okolních provozovatelů distribučních soustav (přetoky); * ř. 21 - náklady na rezervovanou pevnou kapacitu hrazené držiteli licence na přepravu plynu; * ř. 22 - náklady na variabilní složku ceny hrazené držiteli licence na přepravu plynu; * ř. 23 - náklady na zajištění služeb operátora trhu; * ř. 24 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků. * ř. 26 až 30- položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 31 - odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy; u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: I-------------I-------------------------------------------------I------------I I Klasifikace I Název I Roční I I produktů I I odpisová I I I I sazba (%) I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 332063 I Plynoměry a přepočítávače I 10 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 332065 I Stanice katodové ochrany I 12,5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 332070 I Regulační stanice - technologie I 10 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 125111 I Budovy průmyslové a skladové I 2 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 125112 I Budovy výrobní pro energetiku I 2 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 221112 I Plynovody I 2,5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 222112 I Sítě místní plynovodní I 2,5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 221129 I Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu I 2 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 291121 I Turbíny I 5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 291232 I Vzduchová čerpadla I 5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 291235 I Turbokompresory I 5 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 222429 I Elektropřípojky podzemní I 3,3 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 125111 I Regulační stanice - stavební část I 3,3 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 221191 I Oplocení staveb - vedení dálková trubní I 7 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 221491 I Oplocení staveb - vedení dálková elektrická I 7 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 242091 I Oplocení samostatné I 7 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I I 211219 I Komunikace I 3,3 I I-------------I-------------------------------------------------I------------I Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence. * ř. 33 - změna stavu rezerv v provozní oblasti; * ř. 34 - změna stavu opravných položek v provozní oblasti mimo opravné položky k majetku z impairmentu; * ř. 35 - změna stavu opravné položky z impairmentu; * ř. 37 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 38 - náklady na věcná břemena; * ř. 39 - jiné ostatní provozní náklady; * ř. 41 - nákladové úroky; * ř. 42 - ostatní finanční náklady; * ř. 43 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 4.2.2. Kontrola V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty nákladů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními * ř. 44 a 45 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 46 - položka zahrnuje celkové náklady bez daně z příjmu ostatních činností mimo distribuci plynu kromě nákladů uvedených v řádcích 44 a 45; * ř. 48 - pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota nákladů bez daně z příjmu za společnost celkem. 4.2.3. Daň z příjmu za společnost Daň z příjmu je zadávána v hodnotách za celou společnost. * ř. 51 a 52 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 54 a 55 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 5. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů 5.1. Charakteristika sloupců výkazu * Dálkovody - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k dálkovodům. * Místní sítě - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k místním sítím. * Celkové náklady - celkové náklady na jednotlivé procesy bez režie. 5.2. Charakteristika řádků výkazu Řádky výkazu obsahují přímé i nepřímé náklady týkající se činností, kterými jsou definovány jednotlivé procesy. Do nákladů procesů nejsou zahrnovány náklady na věcná břemena, náklady na kolektory, nájemné za pozemky pod regulačními stanicemi, náklady na vlastní technologickou spotřebu, náklady na ztráty, náklady na přetoky, nájemné za plynárenská zařízení, náklady na zajištění přepravy zákazníkům a náklady na zajištění služeb operátora trhu. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy. Součástí jednotlivých procesů je příslušná část provozní režie. Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy (provozní výnosy snižující provozní náklady). Celková hodnota těchto výnosů je shodná se součtem hodnot následujících položek vykázaných v tabulce 22-HV -V: * tržby - ostatní - snižující provozní náklady - ř. 19, * změna stavu zásob vlastní činnosti - ř. 20, * aktivace - ř. 21, * ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady - ř. 25. 5.2.1. Provozování a řízení soustavy Provoz a obsluha - ř. 1 Proces "Provoz a obsluha" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * odorizace plynu (průběžná odorizace, kontrola nárazovou odorizací, kontrola úrovně odorizace kontrola koncentrace odorantuny, kontrola chrániček); * diagnostika (plošná/bodová); * vytyčování plynárenských zařízení; * vyjadřování v souvislosti s plynárenskými zařízeními; * odečty pro vlastní spotřebu; * kvalita plynu; * spotřeba energií na regulačních stanicích (elektrická energie, voda); * ostraha regulačních stanic; * daně ze zemního plynu a daně z nemovitostí z plynárenského zařízení. Dispečerské řízení - ř. 2 Proces "Dispečerské řízení" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * telemetrie; * radiová síť; * dispečink (komplexní řízení dodávek plynu a koordinace prací na distribuční soustavě); * průběžná konfigurace distribuční soustavy; * provoz tísňové linky 1239; * dálkové přenosy provozních dat pro řízení distribuční soustavy; * předávání předběžných dat operátorovi trhu a provozovateli přepravní soustavy; * monitoring provozních stavů plynárenských zařízení pomocí dálkových přenosů dat; * operativní řízení provozu VTL soustavy; * součinnost při haváriích a stavech nouze; * zabezpečení správy dispečerských systémů; * spolupráce s provozovatelem přepravní soustavy, s provozovatelem sousední distribuční, soustavy a výrobci plynu; * zabezpečení správy telemetrií. 5.2.2. Opravy a údržba Údržba - ř. 3 Proces "Údržba" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * kontrola těsnosti plynovodů a přípojek; * komplexní kontrola plynovodů a přípojek; * proměřování tlakových poměrů; * kontrola posilovacích, blokových a domovních regulačních zařízení; * kontrola nastavení výstupního tlaku a pojistných zařízení posilovacích, blokových a domovních regulačních zařízení; * kontrola trasy VTL plynovodu; * dohled a provozní kontrola regulačních stanic, kontrola tlakových nádob na regulačních stanicích; * kontrola ukončení přípoj ek v objektech; * kontrolní měření snímačů na regulačních stanicích; * kontrola filtrů na místní síti, kontrola měřidel tlaku a plynoměrů na regulačních stanicích; * kontrola stabilních detektorů na regulačních stanicích; * kontrola a protáčení VTL uzávěrů; * měření spalin u kotelen regulačních stanic; * servisní prohlídka OS; * servisní prohlídka náhradních zdrojů; * servisní prohlídka kotlů regulačních stanic, odborná prohlídka kotelen regulačních stanic, čištění kouřovodů u kotlů v regulačních stanicích; * měření účinnosti a kontrola spalinových cest u kotlů v regulačních stanicích; * kontrola a servis měření, regulace a UPS; * údržba uzavíracích armatur předávacích stanic; * vyčítání záznamníků dat na regulačních stanicích; * kontrola OS výrobcem, pravidelné kontroly OS; * kontrola elektrické instalace a hromosvodů na OS; * pravidelné kontroly el. zařízení a hromosvodů regulačních stanic; * kontrola a seřízení el. předehřevu a teplovodního předehřevu na regulačních stanicích; * inspekční prohlídky a zkoušky kladkostrojů na regulačních stanicích; * kontrola a revize el. zabezpečovacích a kamerových systémů; * výměna topného média regulačních stanic, výměna ukazovacích tlakoměrů, kontrola telemetrie; * revize plynovodů a přípoj ek MS; * revize regulačních stanic, revize zdvihacích zařízení regulačních stanic, revize tlakových nádob na regulačních stanicích; * revize elektrické zařízení, hromosvodů a elektrické přípojky regulačních stanic, revize kotelen regulačních stanic; * revize elektrických zařízení nízkého napětí aktivní ochrany; * revize zařízení na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny; * revize ukončení přípojek v objektech; * revize posilovačích, blokových a domovních regulačních zařízení; * revize elektrické instalace a hromosvodů OS; * revize uzemnění SKAO, EPD, ESA (stanice katodové ochrany, elektrická polarizační drenáž, elektrická zesílená drenáž-saturáž); * revize uzemnění nadzemních částí plynovodů MS; * ochrana proti korozi (kontrola izolace potrubí, kontrola a údržba SKAO, EPD, ESA kontrola galvanických anod, kontrola izolačních spojů, kontrola funkce aktivní ochrany, kontrola chrániček); * nátěry plynovodů a dalších plynárenských zařízení; * vnitřní inspekce (ježek); * seřízení, materiálová a funkční kontrola, kalibrace, zajištění servisu technologických zařízení úpravy a zajištění okolí plynárenských zařízení. Pohotovostní služba - ř. 4 Proces "Pohotovostní služba" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zajištění nepřetržité pohotovostní služby; * prvotní zabezpečení poruch na plynárenských zařízeních. Odstraňování závad plynárenských zařízení - ř. 5 Proces "Odstraňování závad plynárenských zařízení" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * odstraňování havárií; * odstraňování poruch bránících bezpečnému provozu, úniků; * odstraňování závad a poruch nebránících bezpečnému provozu. Odstraňování závad plynárenských zařízení způsobených třetí stranou - ř. 6 Proces "Odstraňování závad plynárenských zařízení způsobených třetí stranou" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * odstraňování závad plynárenských zařízení způsobených třetí stranou; * úniky plynu při závadě způsobené třetí stranou. 5.2.3. Měření Odečty - ř. 7 Proces "Odečty" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zajištění a pořízení stavů pro roční fakturaci MO, DOM; * zajištění a pořízení měsíčních stavů pro fakturaci VO, SO; * zajištění a pořízení stavů na vstupech a výstupech DS - nákupy, přetoky, reklamace měření; * zajištění mimořádných odečtů; * zajištění dálkového přenosu obchodních dat; * ověření měřicích dat. Měřicí technika - ř. 8 Proces "Měřicí technika" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zajištění montáže a demontáže plynoměrů; * zajištění výměny plynoměrů při poruše; * zajištění kontrol odběrných míst; * zajištění plombování plynoměrů; * zajištění pravidelné výměny plynoměrů a jejich předkládání k ověření; * sběr, správa a verifikace dat odběrných míst a měřicí techniky; * kalibrace; * servis telemetrie; * elektrorevize; * opravy měřicí techniky; * řešení neoprávněných odběrů (fyzická demontáž plynoměru). Řízení neoprávněných odběrů - ř. 9 Proces "Řízení neoprávněných odběrů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * protokol o zajištění NOP; * fotodokumentace zjištěného NOP; * administraci hlášení na Policii ČR; * kompletace a předání kopie pokladových materiálů pro vyčíslení NOP. 5.2.4. Prodej a zákaznické služby Obsluha účastníků trhu - ř. 10 Proces "Obsluha účastníků trhu" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zákaznické kanceláře a call centra; * reklamace; * marketing a reklama; * změna dodavatele MO, DOM; * smlouvy o připojení MO, DOM vč. přepisu zákazníků na odběrném místě; * poradenské služby pro zákazníky; * řízení procesů prodeje (obchodníci, přímí zákazníci, operátor trhu); * smlouvy o připojení VO, SO vč. přepisu zákazníků na odběrném místě; * uzavírání obchodních vztahů (distribuční smlouvy, změna dodavatele: obchodníci, přímí zákazníci); * controlling prodeje kapacity, strategie, vývoj produktů, implementace (IT systémy, ISU, Webportál). Fakturace - ř. 11 Proces "Fakturace" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * fakturace MO, DOM; * fakturace VO, SO. Řízení pohledávek - ř. 12 Proces "Řízení pohledávek" zahrnuje náklady spojené s vymáháním pohledávek. 5.2.5. Správa, obnova a výstavba soustavy Strategie a plánování rozvoje a obnovy soustavy - ř. 13 Proces "Strategie a plánování rozvoje a obnovy soustavy" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * vývoj strategie rozvoje distribuční soustavy; * plánování investic, odkupy a pronájmy sítí, výstavba sítí; * definice standardu, management technologického vývoje; * výpočet kapacity plynovodních sítí pomocí podpůrných prostředků; * optimalizace dimenzování sítí, regulačních stanic, tlakových poměrů při obnově a výstavbě investic; * řešení a stanovování připojovacích podmínek k distribuční soustavě; * výpočet nákladů a efektivnosti posuzovaných investic s využitím podpůrných prostředků; * stanovení a kontrola podmínek pro činnosti v ochranných pásmech plynárenských zařízení; * správa plynárenské legislativy; * tvorba interních technologických předpisů vč. školení, řízení systémů PKO. Správa technické a provozní dokumentace - ř. 14 Proces "Správa technické a provozní dokumentace" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * vedení technické a provozní dokumentace; * sběr, správa a verifikace dat; * přejímání a archivace dat o provozních činnostech na plynárenských zařízeních; * přejímání a archivace dat o výstavbě plynárenských zařízení; * archivace dat a dokumentů; * poskytování informací o plynárenských zařízeních; * komunikace s úřady státní správy a místní samosprávy. 5.2.6. Správní režie - ř. 15 Oblast "Správní režie" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * řízení společnosti, strategie, řízení rizik; * legislativní záležitosti a právní služby, interní audit; * agenda compliance, komunikace; * procesní model; * regulace, tarifní model, ceník distribuce; * lidské zdroje, bezpečnost práce, životní prostředí; * provoz, správa a pronájem neplynárenského majetku; * ostraha a zabezpečení majetku; * řízení ztrát; * administrativa pro NBÚ (kritická infrastruktura); * externí a interní (skupinový) reporting; * ekonomika, účetnictví, controlling, správa a řízení financí, daňová politika; * zajišťování nákupu materiálu a energií, doprava a skladování. 5.2.7. Nepovolené náklady zahrnuté v procesech - ř. 16 Náklady, které byly vykázány jako součást nákladů procesů, avšak jsou nepovolenými náklady v souladu s § 2 písm. c) této vyhlášky. Tato hodnota bude při výpočtu povolených nákladů odečtena. 5.3. Alokace správní režie Správní režie je alokována na jednotlivé procesy. Základnou pro alokaci správní režie je hodnota nákladů jednotlivých procesů. Alokace je provedena i v členění na dálkovody a místní sítě. 6. Výkaz 22-1: Výkaz investičních výdajů Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů souvisejících s pořízením provozních aktiv v jednotlivých letech. V jednotlivých položkách jsou zahrnuty odkupy. 6.1. Charakteristika sloupců výkazu * Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové, i když technicky dokonalejší, tak, aby byla zachována jejich funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj. * Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení distribuční soustavy realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření sítě vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje. 6.2. Charakteristika řádků výkazu Definice jednotlivých položek majetku plně korespondují s definicemi položek ve Výkazu aktiv 22-A. 6.3. Alokace investičních výdajů na podpůrný a společný majetek Investiční výdaje na podpůrný majetek rozděleny na distribuci plynu dálkovody a místními sítěmi podle celkových investičních výdajů na přímo přiřaditelný majetek. Investiční výdaje na společný majetek jsou rozděleny na distribuci plynu dálkovody a místními sítěmi podle celkových investičních výdajů na přímo přiřaditelný majetek. 6.4. Technické jednotky - změna Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám uvedeným v horní části tabulky. V řádcích 42 a 46 se vykazují změny km délky plynovodů, které jsou udávány včetně přípojek. V řádcích 43 a 47 se vykazují změny počtu regulačních stanic jako celek. V řádcích 44 a 48 se vykazují změny počtu odběrných míst jako celek. 7. Výkaz 22-Bs: Výkaz distribuce zemního plynu - skutečnost Výkaz obsahuje skutečnou bilanci veškerého množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a veškerého vystupujícího množství plynu z distribuční soustavy podle druhu. 7.1. Charakteristika řádků výkazu: Vstup do soustavy * ř. 2 - součet množství plynu v jednotlivých předávacích místech, ve kterých vstupuje plyn do distribuční soustavy z přepravní soustavy, * ř. 3 - součet množství plynu v jednotlivých předávacích místech, kterými byl do distribuční soustavy dodáván plyn z jiných distribučních soustav, jak z důvodu pravidelných přetoků, tak přetoků realizovaných z důvodu havárií, * ř. 4 - součet množství plynu v jednotlivých předávacích místech, ve kterých vstupuje plyn do distribuční soustavy z výroben plynu, * ř. 5 - změna akumulace v distribuční soustavě. Výstup ze soustavy V řádcích 8 až 14 jsou vykazována data za vysokotlakou část distribuční soustavy. * ř. 8 - množství plynu distribuovaného do odběrných míst zákazníků a předávacích míst lokálních distribučních soustav, kterým ERÚ nestanovuje individuální cenu za distribuci, * ř. 9 - množství plynu distribuovaného do předávacích míst jiných regionálních distribučních soustav, * ř. 10 - množství plynu distribuovaného do předávacích míst lokálních distribučních soustav a odběrných míst s charakterem lokálních distribučních soustav, kterým ERÚ stanovil individuální cenu za distribuci, seznam provozovatelů těchto lokálních distribučních soustav včetně jejich EIC kódů je uveden ve Výkazu 22-Ls, * ř. 11 - množství plynu neoprávněně odebraného z distribuční soustavy, * ř. 12 - množství plynu distribuovaného do předávacích míst přeshraničního plynovodu, * ř. 13 - množství plynu distribuovaného do odběrných míst provozovatelů plnících stanic CNG, * ř. 14 - množství plynu potřebného k zajištění provozu technologie distribuční soustavy (ohřev regulačních stanic, pohon kompresorů a pod.), množství plynu potřebného k natlakování plynovodů uváděných do provozu, množství plynu vpuštěného při plánovaných opravách a rekonstrukcích distribuční soustavy. V řádcích 16 až 22 jsou vykazována data za středotlakou a nízkotlakou část distribuční soustavy. Obsah položek je shodný s obsahem uvedeným pro řádky 8 až 14. 8. Výkaz 22-Bp: Výkaz distribuce zemního plynu - plán Výkaz obsahuje bilance množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy a vystupujícího z distribuční soustavy podle druhu plánované na roky "i-1" a "i". Obsah položek výkazu je shodný s obsahem řádků uvedeným ve Výkazu 22-Bs. Položky jsou vykazovány za celý kalendářní rok. 9. Výkaz 22-BR: Výkaz bilančního rozdílu Výkaz obsahuje podklady pro výpočet bilančního rozdílu na základě skutečné fakturace, tzn. nezkresleného odhadem množství nevyfakturovaného plynu pro odběrná místa, která nejsou fakturována měsíčně. Údaje jsou vykazovány za rok "i-3", tedy za rok předcházející uplynulému kalendářnímu roku. 9.1. Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 - součet naměřených množství plynu vstupujícího v předávacích místech do distribuční soustavy, * ř. 2 - změna akumulace distribuční soustavy, * ř. 3 - množství plynu na vlastní technologickou spotřebu definovanou pro Výkaz 22-Bs, * ř. 4 - skutečně vyfakturované distribuované množství plynu včetně zjištěných neoprávněných odběrů a úniků způsobených třetí stranou. 10. Výkaz 22-DK: Výkaz soudobých kapacit Výkaz obsahuje podklady pro alokaci upravených povolených výnosů na tlakové úrovně a kategorie zákazníků. Provozovatel regionální distribuční soustavy vykazuje hodnoty kapacit v maximálním dnu za zimní období říjen roku "i-2" až březen roku "i-1". 10.1. Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 - datum maximálního dne ve vykazovaném období, * ř. 2 - součet množství plynu vstupujícího ve všech předávacích místech do distribuční soustavy v uvedeném maximálním dni, * ř. 3 - součet denních odběrů v odběrných a předávacích místech vybavených průběhovým měřením připojených k dálkovodu v uvedeném maximálním dni, * ř. 5 - součet denních odběrů v odběrných a předávacích místech vybavených průběhovým měřením připojených k místní síti v uvedeném maximálním dni. 11. Výkaz 22-T1: Výkaz tarifní statistiky - skutečnost Výkaz obsahuje technické jednotky skutečně dosažené za rok "i-2" za odběrná místa zákazníků, předávací místa a odběrná místa lokálních distribučních soustav, předávací místa regionálních distribučních soustav, hraniční předávací místa členěná podle kategorií a pásem uvedených ve sloupci "a". 11.1. Charakteristika sloupců výkazu Popis sloupců pro řádky 1 až 32: * " b " - množství plynu distribuovaného do odběrných míst zákazníků, předávacích míst lokálních distribučních soustav, předávacích míst regionálních distribučních soustav, hraničních předávacích míst členěné podle kategorií a pásem uvedených ve sloupci "a", * "c"- tržby za variabilní složku ceny za distribuci, * "d" - tržby za stálou složku ceny za distribuci včetně tržeb za překročení distribuční kapacity, * "e" - počet odběrných míst zákazníků, předávacích míst lokálních distribučních soustav, předávacích míst regionálních distribučních soustav, hraničních předávacích míst k 31.12., * "g" - tržby za služby operátora trhu. Popis sloupců pro řádek 33: * "b" - množství neoprávněně odebraného plynu, * "c" - tržby za související služby obchodníka a neoprávněně odebrané množství plynu, * "d" - celkové tržby za distribuci neoprávněně odebraného plynu, * "e" - počet zjištěných neoprávněných odběrů, * "g" - tržby za služby operátora trhu související s uvedeným množstvím plynu. Popis sloupců pro řádek 34: * "b" - množství plynu uniklého při narušení sítě způsobené zaviněním třetích osob, * "c" - tržby za uniklé množství plynu a za související služby obchodníka, * "d" - celkové tržby za distribuci uniklého plynu, * "e" - počet zjištěných úniků zaviněných třetí osobou, * "g" - tržby za služby operátora trhu související s uvedeným množstvím plynu. 12. Výkaz 22-T1d: Výkaz tarifní statistiky - zákazníci s kalkulací ceny podle logaritmického modelu Výkaz doplňuje informace o skutečných tržbách provozovatele distribuční soustavy za licencovanou činnost distribuce plynu od zákazníků, kteří jsou fakturováni podle logaritmického vzorce. Data uvedená ve výkaze jsou skutečně zjištěné hodnoty, na jejichž základě byla provedena fakturace. Držitel licence vykazuje součet rezervovaných kapacit, tržeb za danou rezervovanou kapacitu, počet odběrných míst, součet účtovaných překročení kapacity, tržeb za překročení kapacity a počet jednotlivých překročení v rozdělení podle druhu rezervované kapacity a připojení zákazníků k dálkovodu nebo místní síti. Pro každý měsíc vykazovaného období je nutné přidat další tabulku. V tabulkách pod výše uvedeným výkazem držitel licence uvede distribuované množství, tržby za distribuovaný plyn a tržby za služby operátora trhu související se zákazníky s kalkulací ceny podle logaritmického modelu připojenými k dálkovodu nebo místní síti. Dále jsou zadávány údaje o počtu dnů a platbách týkajících se přerušitelné distribuční kapacity na dobu neurčitou a měsíční. 13. Výkaz 22-T2: Výkaz tarifní statistiky - plán Výkaz obsahuje technické jednotky plánované na rok "i-1" a "i" za odběrná místa zákazníků, předávací místa a odběrná místa lokálních distribučních soustav, předávací místa regionálních distribučních soustav, hraniční předávací místa členěná podle kategorií a pásem uvedených ve sloupci "a". 13.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b", "e" - distribuované množství, * "c", "f" - u zákazníků, jejichž roční odběr plynuje větší než 630 MWh, je uváděna rezervovaná distribuční kapacita k 31.12.; u zákazníků, jejichž roční odběr plynuje menší nebo roven než 630 MWh, je uváděna přidělená distribuční kapacita, * "d", "g" - počet odběrných míst k 31.12. 14. Výkaz 22-T3: Výkaz nákupu a prodeje distribučních služeb Výkaz obsahuje údaje o nákupu distribučních služeb od jiných provozovatelů regionálních distribučních soustav a prodeje distribučních služeb jiným provozovatelům regionálních distribučních soustav. Do řádků 2 až 6 a 9 až 13 je vždy uveden název provozovatele regionální distribuční soustavy, od kterého jsou nakupovány distribuční služby, a další údaje související s nákupem distribučních služeb od daného provozovatele. Do řádků 17 až 21 a 24 až 28 je vždy uveden název provozovatele regionální distribuční soustavy, kterému jsou poskytovány distribuční služby, a další údaje související s prodejem distribučních služeb danému provozovateli. 15. Výkaz 22-T4: Výkaz vstupu do distribuční soustavy - výrobny Výkaz je určen pro sledování výnosů ze vstupu do distribučních soustav z výroben plynu. Ve výkaze se zadává množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy od držitelů licence na výrobu plynu v členění na dálkovody a místní sítě včetně tržeb za vstup do distribuční soustavy. 16. Výkaz 22-T5: Výkaz vstupu do distribuční soustavy a výstupu z distribuční soustavy - přeshraniční plynovody Výkaz je předkládán v členění dle druhu uzavřených smluv o distribuci plynu podle druhu rezervované distribuční kapacity, která se sjednává jako: pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou, přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou, pevná měsíční distribuční kapacita, přerušitelná měsíční distribuční kapacita a pevná klouzavá distribuční kapacita. Do řádků 2 až 5 a 8 až ll je vždy uveden název předávacího místa do vstupního bodu soustavy a dále množství plynu vstupujícího do distribuční soustavy, související tržby, rezervovaná kapacita na vstupním bodě a tržby za ni. Do řádků 15 až 18 a 21 až 24 je vždy uveden název předávacího místa z výstupního bodu soustavy a dále množství plynu vystupujícího z distribuční soustavy, související tržby, rezervovaná kapacita ve výstupním bodě a tržby za ni. 17. Výkaz 22-TLs: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - skutečnost Výkaz obsahuje skutečné technické jednotky a skutečné tržby provozovatelů regionálních distribučních soustav za distribuci do jednotlivých předávacích míst provozovatelů lokálních distribučních soustav a odběrných míst charakteru lokální distribuční soustavy, kterým ERÚ stanovil na vykazovaný rok individuální ceny. Provozovatel regionální distribuční soustavy vykazuje data pouze za předávací místa, do nichž distribuuje plyn jím provozovanou distribuční soustavou. 17.1. Charakteristika sloupců výkazu * "a" - seznam provozovatelů lokálních distribučních soustav, kterým ERÚ stanovil na vykazovaný rok individuální ceny, * "b" - EIC kódy předávacích míst daných provozovatelů lokálních distribučních soustav, * " c " - množství plynu distribuované do předávacího místa, * "d" - denní rezervovaná kapacita v daném předávacím místě, * "e" - celkové tržby za distribuci včetně přepravy do předávacího místa bez tržeb za operátora trhu. 18. Výkaz 22-TLp: Výkaz tarifní statistiky - distribuce do předávacích a odběrných míst typu lokální distribuční soustavy s individuální cenou - plán Výkaz obsahuje technické jednotky plánované provozovateli regionálních distribučních soustav na jednotlivá předávací místa provozovatelů lokálních distribučních soustav a odběrných míst charakteru lokální distribuční soustavy, kterým ERÚ stanovil na rok "i-2" individuální ceny. Provozovatel regionální distribuční soustavy vykazuje data pouze za předávací místa, do nichž distribuuje plyn jím provozovanou distribuční soustavou. 18.1. Charakteristika sloupců výkazu * "a", "b" - jsou totožné s odpovídajícími sloupci ve Výkazu 22-TLs, * "c", "e" - plánovaná distribuovaná množství plynu na roky "i-1" a "i" daného předávacího místa, * "d", "f" - plánovan é rezervované kapacity na roky "i-1" a "i" pro dané předávací místo. Formuláře: Příloha 6 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 23 pro držitele licence na přepravu plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv, 2. Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí, 3. Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 4. Výkaz 23-N: Výkaz nákladů, 5. Výkaz 23-I: Výkaz investičních výdajů, 6. Výkaz 23-D1a): Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity, 7. Výkaz 23-D1b): Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity, 8. Výkaz 23-D2a): Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity, 9. Výkaz 23-D2b): Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity, 10. Výkaz 23-D2c): Výkaz rezervované pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech, 11. Výkaz 23-D2d): Výkaz rezervované pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech, 12. Výkaz 23-D2e): Výkaz rezervované přerušitelné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech, 13. Výkaz 23-D2f): Výkaz rezervované přerušitelné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech, 14. Výkaz 23-D3: Výkaz denních hodnot přepravené energie, 15. Výkaz 23-D4: Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky, 16. Výkaz 23-D5: Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům, 17. Výkaz 23-D6: Výkaz denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán, 18. Výkaz 23-D7: Výkaz přepravních kapacit na vstupních hraničních bodech - plán, 19. Výkaz 23-D8: Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv Ve výkazu jsou uváděny hodnoty: * aktiv (pořizovací a zůstatkové hodnoty), odpisů a vyřazeného majetku, * plánů aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. 1.1. Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. * Vyřazený majetek - vykazovány zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá. Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31.12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1.1. a 31.12. Hodnota aktivovaného majetku je dopočtena ze zadaných zůstatkových hodnot, odpisů a vyřazeného majetku. Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31.12. jsou dopočteny. 1.2. Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1. Přímo přiřaditelný majetek Tranzitní přeprava Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky: * tranzitní plynovody se jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1 400 - ř. 7, * hraniční předávací stanice - ř. 8, * kompresní stanice - ř. 9. Vnitrostátní přeprava Přímo přiřaditelný majetek u vnitrostátní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky: * vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry od DN 65 do DN 700 - ř. 14, * vnitrostátní předávací stanice - ř. 15. 1.2.2. Podpůrný majetek Podpůrný majetek slouží činnostem tranzitní přeprava a vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména: * technický dispečink, * technologický informační systém, * vedení provozního úseku držitele licence, * majetek údržby, * vedení přepravních provozních oblastí, * provozování přepravních technologií, které nelze přímo přiřadit, * netechnologické objekty, sklady, doprava. Podpůrný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.3. Ostatní činnosti Řádek 23 zahrnuje přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností přeprava plynu. 1.2.4. Společný majetek Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je uváděn v členění na: * hardware a software - ř. 26, * společné administrativní budovy - ř. 27, * zařízení a inventář - ř. 28, * studie a projekty - ř. 29, * ostatní společný majetek - ř. 30. Společný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy a na ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku. 1.2.5. Shrnutí a kontrola V této části výkazu je provedeno shrnutí vykázaných hodnot a jsou zde vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními. Nezahrnovaná aktiva - ř. 31 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci přeprava plynu, který podle § 2 písm. d) této vyhlášky nemůže být zahrnován do provozních aktiv. Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány: * goodwill - ř. 32, * opravné položky k majetku - ř. 33, * nedaňový majetek - ř. 34; v řádku je uvedena hodnota majetku, jehož odpisy jsou daňově neuznatelné. Leasing - ř. 35 V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo započtení ocenění daného majetku podle Mezinárodních účetních standardů (ocenění v IFRS - ř. 36) a vyloučení ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů (ocenění v CAS - ř. 37). Společnost celkem - účetnictví - ř. 39 Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota aktiv a odpisů za společnost celkem. 1.2.6. Technické jednotky Hodnoty jsou vykazovány za uplynulý kalendářní rok "i-2". V řádku 41 se vykazují km délky tranzitních plynovodů k l.l. a 31.12. V řádku 42 se vykazuje počet hraničních předávacích stanic k l.l. a 31.12. V řádku 43 se vykazuje počet kompresních stanic k l.l. a 31.12. V řádku 45 se vykazují km délky vnitrostátních plynovodů k 1.1. a 31.12. V řádku 46 se vykazuje počet vnitrostátních předávacích stanic k l.l. a 31.12. 2. Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu investičních akcí 2.1. Charakteristika sloupců výkazu * Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno. * Název investice - název investice. * Typ majetku - informace, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek, podpůrný majetek či společný majetek. * Typ činnosti - informace, zda převládá tranzitní přeprava či vnitrostátní přeprava a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku. * Typ zařízení - informace, zda převládá: přímo přiřaditelný majetek - tranzitní přeprava: * tranzitní plynovody, * hraniční předávací stanice, * kompresní stanice; přímo přiřaditelný majetek - vnitrostátní přeprava: * plynovody VVTL, * vnitrostátní předávací stanice; podpůrný majetek: * technický dispečink, * netechnologické objekty, sklady, doprava, * ostatní; společný majetek: * informační systém, * společné administrativní budovy, * zařízení, inventář, * studie, projekty, * ostatní společný majetek. Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve Výkazu aktiv 23-A. * Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce: * vlastními silami, * zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřenými s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu5) (dále jen "podnikatelské seskupení"), * jinými subjekty, * odkupem již existujícího majetku. * Aktivovaný objem - hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce "i-2", v případě že jmenovitá hodnota investice přesahuje u: * tranzitní přepravy objem 5 mil. Kč, * vnitrostátní přepravy objem 5 mil. Kč, * podpůrného majetku objem 1 mil. Kč, * společného majetku objem 1 mil. Kč. Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro tranzitní přepravu, vnitrostátní přepravu, podpůrný majetek a společný majetek. U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce, není tedy stanoven limit jejich hodnoty. 2.2. Charakteristika řádků výkazu Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek. 3. Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku 3.1. Charakteristika sloupců výkazu * Název - název každého hraničního bodu, případně název virtuálního zásobníku plynu, podle označení ve sloupci "a". V případě potřeby lze přidat další řádky. * Celkem - výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. * Ostatní - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přeprava plynu. * Licence - výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Úprava - nepovolené náklady podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Tranzit - výnosy a náklady činnosti tranzit. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu. * Přeprava - výnosy a náklady činnosti vnitrostátní přeprava plynu. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu. 3.2. Charakteristika řádků výkazu 3.2.1. Výnosy * ř. 6 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 8 až 14 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 15 a 16 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu; * ř. 18 až 24 - tržby za standardní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 25 a 26 - tržby za standardní pevnou kapacitou dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku; * ř. 27 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 29 až 35 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 36 a 37 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu; * ř. 39 až 45 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 46 a 47 - tržby za denní pevnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu; * ř. 48 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 50 až 56 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 57 a 58 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu; * ř. 60 až 66 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 67 a 68 - tržby za standardní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu; * ř. 69 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 71 až 77 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 78 a 79 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu vstupního bodu z virtuálního zásobníku plynu; * ř. 81 až 87 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 88 a 89 - tržby za denní přerušitelnou přepravní kapacitu dle názvu výstupního bodu do virtuálního zásobníku plynu; * ř. 90 - tržby za pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 92 až 98 - tržby za pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 100 až 106 - tržby za pevnou koordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 107 - tržby za pevnou nekoordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den, v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 109 až 115 - tržby za pevnou nekoordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 117 až 123 - tržby za pevnou nekoordinovanou přepravní kapacitu v režimu na následující den dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 124 - tržby za dlouhodobé smlouvy o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou; v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů; * ř. 126 až 132 - tržby za dlouhodobé smlouvy o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou dle názvu vstupního hraničního bodu; * ř. 134 až 140 - tržby za dlouhodobé smlouvy o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou dle názvu výstupního hraničního bodu; * ř. 142 až 146 - tržby vybrané od přímo připojených zákazníků podle typu přepravní kapacity; * ř. 147 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané od provozovatelů distribučních soustav na vstupním a výstupním domácím bodě; * ř. 148 - tržby za variabilní složku ceny vybrané od provozovatelů distribučních soustav na vstupním a výstupním domácím bodě; * ř. 149 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané na vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu; * ř. 150 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu; * ř. 151 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu; * ř. 152 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu; * ř. 153 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané na vstupních hraničních bodech; * ř. 154 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na vstupních hraničních bodech; * ř. 155 - tržby za rezervovanou pevnou kapacitu vybrané na výstupních hraničních bodech; * ř. 156 - tržby za variabilní složku ceny vybrané na výstupních hraničních bodech; * ř. 157 - případné další tržby z přepravy plynu, které nejsou definovány výše; * ř. 158 - tržby z přepravy plynu ze smluv uzavřených před 31.12.2010; * ř. 161 a 162 - tržby z tranzitu plynu vybrané za pevnou roční kapacitu na každém páru vstupního a výstupního bodu; v příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uveden počet uzavřených smluv tohoto typu; * ř. 163 - tržby inkasované držitelem licence za překročení smluvené kapacity; * ř. 164 - tržby související s fakturací bilančních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s jiným právním předpisem^9); * ř. 165 - tržby z odprodeje chybějícího bilančního plynu účastníkům trhu s plynem v souladu s jiným právním předpisem^9); * ř. 166 - tržby z prodeje plynu; * ř. 167 - tržby představující tržby za vlastní výrobky a služby, které nespadají do žádných výše uvedených kategorií; * ř. 169 - změnu stavu zásob bilančního zemního plynu; * ř. 170 - změna stavu zásob, které nespadají do výše uvedené kategorie; * ř. 171 a 172 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 174 - výnosy, které snižují povolené náklady; jedná se o náhrady za škody způsobené na přepravním zařízení; * ř. 175 - ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici výše uvedeného řádku; * ř. 176 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 218 až 224 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 242 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem6). 3.2.2. Náklady * ř. 178 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 181 - náklady spojené se spotřebou zemního plynu na pohon kompresních stanic; * ř. 182 - náklady na nákup zemního plynu určeného k pokrytí ztrát v přepravní soustavě; * ř. 183 - spotřeba energií mimo výše uvedené položky (bilanční plyn, spotřeba na pohon kompresních stanic, ztráty); * ř. 184 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 185 - náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu v rámci vyrovnávání plynárenské soustavy v souladu s právním předpisem^9); * ř. 187 - náklady vynaložené na vyrovnávání přepravní soustavy na základě smlouvy o poskytování flexibility; * ř. 188 - náklady na opravy a udržování; * ř. 189 a 190 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 191 - náklady na nájemné z finančního leasingu; * ř. 192 - náklady na nájemné, které není považováno za finanční leasing; * ř. 193 - služby související s nákupem informačních technologií; * ř. 194 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; * ř. 195 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; * ř. 196 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; * ř. 198 až 202 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 203 - daň ze zemního plynu spotřebovaného na pohon kompresních stanic; * ř. 204 - odpisy dlouhodobého majetku vykázány v souladu s Českými účetními standardy; u licencované činnosti přeprava plynu jsou pro držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: I----------------------------------------------------------I-----------------I I Majetek I Minimální doba I I I odpisování I I I (roky) I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Budova pro energetiku I 30 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Teplovodní, horkovodní nebo parní kotel I 15 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Olejový nebo plynový hořák I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Zásobníkový, protiproudý nebo deskový výměník I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Čerpadlo I 7 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Měřicí zařízení tepelné energie a teplé vody I 8 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Parní nebo spalovací turbína I 15 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Kogenerační jednotka se spalovacím motorem I 7 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Vzduchový kompresor I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Teplovodní, horkovodní nebo parní rozvod tepelné energie I 25 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Kondenzátní rozvod tepelné energie I 10 I I----------------------------------------------------------I-----------------I Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence. * ř. 205 a 206 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 208 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 209 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem6) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 211 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním přepravní soustavy; * ř. 212 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčto váním činností souvisejících s opravami a údržbou přepravní soustavy; * ř. 213 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy; * ř. 214 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; * ř. 215 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; * ř. 226 až 230 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 232 - náklady na bankovní poplatky; * ř. 233 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); * ř. 234 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění; * ř. 235 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 243 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3.2.3. Hospodářský výsledek * ř. 239 a 240 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 246 a 247 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6). 4. Výkaz 23-N: Výkaz nákladů 4.1. Charakteristika řádků výkazu Do nákladů procesů nejsou zahrnovány náklady na vyrovnání přepravní soustavy, daň ze zemního plynu, náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu a plyn pro spotřebu kompresní stanice a vlastní spotřebu. Tyto náklady jsou vykazovány samostatně. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy. Součástí jednotlivých procesů je příslušná část provozní režie. Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy. Jedná se zejména o výnosy za opětovné připojení po neplacení, neúspěšné reklamace měření, odstranění poruch na plynárenském zařízení zákazníka nebo odstranění závad způsobených třetí stranou, případně kompenzace z pojištění. 4.1.1. Tranzitní přeprava - Provoz Provozování hraničních předávacích stanic - ř. 1 Proces "Provozování hraničních předávacích stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zajištění provozu v souladu s platnými technickými dohodami předávání a přejímání zemního plynu; * informace dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných událostech, které ovlivňují přepravu přes hraniční předávací stanici; * předávání na dispečink hlášení o hodnotách z podepsaných protokolů množství a kvality předaného - přejímaného plynu včetně plnění kontrahovaných podmínek přepravy. Provozování tranzitních plynovodů - ř. 2 Proces "Provozování tranzitních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink; * zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu; * zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu; * zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu tranzitních plynovodů; * zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem; * zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana; zajištění odstranění závad z kontrolních činností, provozních revizí, poruch a havárií; * zpracovávání provozně ekonomických hlášení a výkazů; * předávání zařízení liniové části do opravy a přebírání jej po opravě a uvádí do provozu; * plánování údržby zařízení liniové části; * spolupráce při letecké kontrole liniové části; * zodpovědnost za bezpečné zajištění pracoviště až do úrovně odplynění před předáním pracoviště k opravě popř. k údržbě; * při provozních akcích řídí manipulace s armaturami; * koordinace interní a dodavatelské činnosti na zařízení liniové části pro provozní oblast a zajištění případného dozoru pro tyto činnosti; * zajištění provozních revizí na zařízení liniové části; * organizace pohotovostní službu; * zodpovědnost za minimalizaci poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení; * řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení; * specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení; * plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu; * v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty. Provozování kompresních stanic - ř. 3 Proces "Provozování kompresních stanic" zahrnuje náklady spojené s následující činnostmi: * řízení provozu kompresní stanice v souladu s provozními předpisy pro obsluhu technologického zařízení při respektování zásad bezpečného provozu; * rozhodování při obdržení příkazu ke změně režimu o tom, které soustrojí bude spuštěno či odstaveno, případně u kterého budou změněny provozní parametry; * rozhodování o změně režimu provozu nebo odstavení zařízení z provozu v případě, kdy hrozí nebezpečí havárie nebo neobvyklý provozní stav; * zodpovědnost za dodržení pohotového výkonu kompresní stanice; * zodpovědnost za řádnou obsluhu technologických a pomocných zařízení; * zodpovědnost za operativní odstraňování závad technologických zařízení snižujících pohotový výkon kompresních stanic a ostatních závad zařízení ohrožujících jejich funkčnost; * zodpovědnost za předání veškerých provozních informací na dispečink; * realizace změny provozu TS vyžádaných dispečink ve stanovených časových limitech; * informace dispečinku o realizovaných změnách provozních parametrů TS, o změnách počtu TS zařazených do pohotovosti a oprav; * informování dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných situacích v provozu kompresní stanice majících vliv na přepravu zemního plynu s udáním času vzniku, příčiny vzniku a předpokládanou dobou trvání; * řádné vedení provozní dokumentace, evidenci provozních údajů, provozních parametrů a příkazů dispečink s jejich přesným zněním, časem předání a časem realizace; * předávání informací na dispečink v dvouhodinových intervalech hodinové parametry provozu kompresní stanice (vstupní tlak, výstupní tlak, počty provozovaných TS, provozní otáčky NTT); * zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského i neplynárenského zařízení kompresní stanice včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana; * pro interní řízení provozů je k dispozici technická dokumentace, schémata, návody, manuály; * provozování a udržování měřicích zařízení a měřicích systémů; * zajištění operativního řízení provozu dle požadavku dispečinku; * koordinace souběhu prací údržby, výstavby a provozování technologických zařízení; * zpracování pracovních a kontrolní postupů, provozních revizí kompresní stanice a zabezpečení jejich realizaci; * zpracování požadavků na provedení speciálních měření (výkon TS, vibrace, hluk a pod.); * minimalizace poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení; * řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení, schvaluje používané postupy a technologie; * specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení; * plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu; * řízení personální aktivity spojené s motivací, rozvojem a hodnocením výkonnosti zaměstnanců; * v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; * v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; * v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty. 4.1.2. Tranzitní přeprava - Údržba Údržba hraničních předávacích stanic - ř. 4 Proces "Údržba hraničních předávacích stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací; * provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v "Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části". Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy. Údržba tranzitních plynovodů - ř. 5 Proces "Údržba tranzitních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s údržbou tranzitních plynovodů: * základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací; * provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v "Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části". Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy; * kontrola a evidence technického stavu zařízení liniové části, zabezpečení provedení hlášení po poruše; * zjištění, zda v trase plynovodu nedochází k úniku plynu (např. změnou vegetace); * činnost jiných subjektů v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů (např. zda nejsou prováděny stavby, výkopové práce, úpravy terénu, skládky materiálu, pokládání jiných podzemních, příp. nadzemních vedení nebo zařízení); * stav uložení plynovodu, spádování, izolace, nátěry, stav podpěr, stav mechanického připojení zemnicích vodičů na konstrukcích a potrubí, stav bleskojistek; * oplocení - stav oplocení armatur a zařízení plynovodu, nátěr, osazení výstražných tabulek, zabezpečení vstupu, funkčnost zámků, stav terénu a vegetace v celé oplocené části a vně do vzdálenosti jednoho metru od oplocení. Údržba kompresních stanic - ř. 6 Proces "Údržba kompresních stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci kompresních stanic, zaměstnanci centralizované specializované údržby nebo je zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací; * provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v "Souborech pracovních a zkušebních postupů kompresních stanic" Pro realizaci údržby je nutné mít k dispozici: a) technické podmínky, b) provozní deníky, knihy závad a provozní dokumentace, c) kalibrační listy (musí být uveden soupis a místo uložení), d) karty elektrických spotřebičů, e) karty elektrického přenosného nářadí, f) karty svařovací techniky, g) svařovací postupy (musí být uveden soupis a místo uložení), h) konfirmační postupy (musí být uveden soupis a místo uložení), i) seznam projektové a výkresové dokumentace (zde musí být uvedeno místo, kde je možné získat kompletní přehled o platné projektové dokumentaci) j) evidenci například vydaných TOZ, povolení, protokolů a příkazů k práci (musí být uveden název knihy, kde je proveden soupis a místo uložení záznamů). 4.1.3. Tranzitní přeprava - podíl Dispečerské řízení soustavy - ř. 7 Proces "Tranzitní přeprava - podíl Dispečerské řízení soustavy" zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s: * dispečerským řízením přepravy; * kapacitními výpočty pro řízení soustavy; * zpracováním podkladů pro vystavení protokolů o přepravě. 4.1.4. Tranzitní přeprava - podíl Obchod s kapacitou a marketing - ř. 8 Proces "Tranzitní přeprava - podíl Obchod s kapacitou a marketing" zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s prodejem přepravní kapacity, marketingem a reklamou a dalšími činnostmi: * podpora procesů prodeje a obchodních podmínek; * tvorba cen a produktů; fakturace; * komunikace se zákazníky; * výpočty finanční způsobilosti; zpracování nominací; * zajištění alokace kapacit na základě žádostí; vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání); * matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících; * marketing a reklama. 4.1.5. Tranzitní přeprava - podíl Správní režie - ř. 9 Proces "Tranzitní přeprava - podíl Správní režie" zahrnuje náklady tranzitní přepravy spojené s následujícími činnostmi: * telekomunikace; * účetnictví, daně, controlling, finance, audit; * nákup a logistika; * doprava, správa a údržba budov evidence nemovitostí; * archív, podatelna, technická knihovna; * lidské zdroje, právní služby; * národní a evropské regulační záležitosti. 4.1.6. Vnitrostátní přeprava - Provoz Provozování vnitrostátních plynovodů - ř. 10 Proces "Provozování vnitrostátních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink; * zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu; * zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu; * zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu vnitrostátních plynovodů; * zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem; * zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochrana; * zajištění odstranění závad z kontrolních činností, provozních revizí, poruch a havárií; * zpracovávání provozně ekonomických hlášení a výkazů; * předávání zařízení liniové části do opravy a přebírání jej po opravě a uvádí do provozu; * plánování údržby zařízení liniové části; * spolupráce při letecké kontrole liniové části; * zodpovědnost za bezpečné zajištění pracoviště až do úrovně odplynění před předáním pracoviště k opravě popř. k údržbě; * při provozních akcích řídí manipulace s armaturami; * koordinace interní a dodavatelské činnosti na zařízení liniové části pro provozní oblast a zajištění případného dozoru pro tyto činnosti; * zajištění provozních revizí na zařízení liniové části; * organizace pohotovostní službu; * zodpovědnost za minimalizaci poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení; * řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení; * specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení; * plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu; * v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty. Provozování předávacích stanic - ř. 11 Proces "Provozování předávacích stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * zajištění v souladu s platnými technickými dohodami předávání a přejímání zemního plynu; * informace dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných událostech, které ovlivňují přepravu přes vnitrostátní předávací stanici; * předávání na dispečink hlášení o hodnotách z podepsaných protokolů množství a kvality předaného - přejímaného plynu včetně plnění kontrahovaných podmínek přepravy. 4.1.7. Vnitrostátní přeprava - Údržba Údržba vnitrostátních plynovodů - ř. 12 Proces "Údržba vnitrostátních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací; * provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v "Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části". Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy.; * kontrola a evidence technického stavu zařízení liniové části, zabezpečení provedení hlášení po poruše; * zjištění, zda v trase plynovodu nedochází k úniku plynu (např. změnou vegetace); * činnost jiných subjektů v ochranných a bezpečnostních pásmech plynovodů (např. zda nejsou prováděny stavby, výkopové práce, úpravy terénu, skládky materiálu, pokládání jiných podzemních, příp. nadzemních vedení nebo zařízení); * stav uložení plynovodu, spádování, izolace, nátěry, stav podpěr, stav mechanického připojení zemnicích vodičů na konstrukcích a potrubí, stav bleskojistek; * oplocení - stav oplocení armatur a zařízení plynovodu, nátěr, osazení výstražných tabulek, zabezpečení vstupu, funkčnost zámků, stav terénu a vegetace v celé oplocené části a vně do vzdálenosti jednoho metru od oplocení. Údržba předávacích stanic - ř. 13 Proces "Údržba předávacích stanic" zahrnuje náklady spojené s následující činnostmi: * základní údržba zařízení je zajišťována zaměstnanci liniové části s odpovídající odbornou kvalifikací, zaměstnanci centralizované, specializované údržby a dále je údržba zajišťována prostřednictvím pracovníků dodavatelů s odpovídající odbornou kvalifikací; * provozní kontroly a periodicky se opakující údržbářské činnosti včetně četností jsou uvedeny v "Souborech pracovních a zkušebních postupů liniové části". Součástí souboru jsou například manuály, návody pro obsluhu a údržbu, technické příručky, návody pro montáž, revizní knihy, místní provozní řády, technologické a pracovní postupy. 4.1.8. Vnitrostátní přeprava - podíl Dispečerské řízení soustavy - ř. 14 Proces "Vnitrostátní přeprava - podíl Dispečerské řízení soustavy" zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s: * dispečerským řízením přepravy; * kapacitními výpočty pro řízení soustavy; * zpracováním podkladů pro vystavení protokolů o přepravě. 4.1.9. Vnitrostátní přeprava - podíl Obchod s kapacitou a marketing - ř. 15 Proces "Vnitrostátní přeprava - podíl Obchod s kapacitou a marketing" zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s prodejem přepravní kapacity, marketingem a reklamou a dalšími činnostmi: * podpora procesů prodeje a obchodních podmínek; * tvorba cen a produktů; fakturace; komunikace se zákazníky; * výpočty finanční způsobilosti; * zpracování nominací; * zajištění alokace kapacit na základě žádostí; * vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání); * matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících; * marketing a reklama. 4.1.10. Vnitrostátní přeprava - podíl Správní režie - ř. 16 Proces "Vnitrostátní přeprava - podíl Správní režie" zahrnuje náklady vnitrostátní přepravy spojené s následujícími činnostmi: * telekomunikace; * účetnictví, daně, controlling, finance, audit; * nákup a logistika; * doprava, správa a údržba budov evidence nemovitostí; * archív, podatelna, technická knihovna; * lidské zdroje, právní služby; * národní a evropské regulační záležitosti. 4.1.11. Procesy společné pro tranzitní i vnitrostátní přepravu Uvedené položky jsou součástí tranzitní i vnitrostátní přepravy oblasti "Provoz". Alokace jednotlivých procesů je provedena controllingovým systémem společnosti. Provozní řízení soustavy - ř. 18 Proces "Provozní řízení soustavy" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * optimalizace a řízení provozu soustavy; * plánování inspekcí, revizí, oprav a údržby; * vyjadřování ve stavebním a územním řízení ke stavbám; * technické činnosti (specifikace materiálů a technologií); * zpracování a aktualizace geodetické dokumentace; * správa, údržba a rozvoj řídicích systémů; * správa technologických aplikací pro procesy provozování a údržbu; * diagnostika točivých strojů a tlakových systémů; * BOZP a životní prostředí; * legislativní činnost; * servisní správa údržby. Měření - ř. 19 Proces "Měření" zahrnuje náklady spojené s provozováním měření. Strategické řízení obnovy a rozvoje plynárenské soustavy - ř. 20 Proces "Strategické řízení obnovy a rozvoje plynárenské soustavy" zahrnuje náklady spojené s provozním plánem rozvoje a obnovy a strategií rozvoje. Obchod s kapacitou a marketing - Prodej přepravní kapacity - ř. 21 Proces "Prodej přepravní kapacity" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi: * podpora procesů prodeje a obchodních podmínek; * tvorba cen a produktů; fakturace; * komunikace se zákazníky; * výpočty finanční způsobilosti; * zpracování nominací; * zajištění alokace kapacit na základě žádostí; * vyhodnocování odchylek (výpočet a vyrovnání); * matching na hraničních předávacích stanicích a podzemních zásobnících. Obchod s kapacitou a marketing - Marketing a reklama - ř. 22 Proces "Marketing a reklama" zahrnuje náklady spojené s marketingem a reklamou. 5. Výkaz 23-1: Výkaz investičních výdajů Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů souvisejících s pořízením provozních aktiv v jednotlivých letech. 5.1. Charakteristika sloupců výkazu * Obnova - náhrada stávajících zařízení za nové, i když technicky dokonalejší tak, aby byla zachována jeho funkce z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti, dodržení standardů, optimalizace provozních nákladů. To znamená, že obnovou se nezvětšuje rozsah stávajících zařízení. Zahrnuje tedy vše, co nelze klasifikovat jako rozvoj. * Rozvoj - výstavba nových či rozšiřování stávajících zařízení přepravní sítě realizovaná na základě rozhodnutí držitele licence, kdy nutnost rozšíření sítě vyplývá z požadavků zákazníků a postupného růstu zatížení. Do této kategorie patří také pořízení nových zařízení z titulu plnění povinností držitele licence stanovených právními předpisy. Rozsah zařízení se rozvojem obvykle zvětšuje. 5.2. Charakteristika řádků výkazu Definice jednotlivých položek majetku plně korespondují s obsahem položek Výkazu aktiv 23-A. Společný majetek - ř. 25 je rozdělen na ostatní činnosti, na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle přímo přiřaditelného majetku. Společný majetek je vykazován ve stejné struktuře jako ve Výkazu aktiv 23-A. 5.3. Technické jednotky - změna Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám investičních výdajů uvedených v horní části tabulky. V řádku 32 se vykazují změny km délky tranzitních plynovodů. V řádku 33 se vykazují změny počtu hraničních předávacích stanic. V řádku 34 se vykazují změny počtu kompresních stanic. V řádku 36 se vykazují změny km délky vnitrostátních plynovodů. V řádku 37 se vykazují změny počtu vnitrostátních předávacích stanic. 6. Výkaz 23-D1a): Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity a služeb poskytovaných provozovatelem přepravní soustavy Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". 6.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - název hraničního bodu, resp. název virtuálního zásobníku plynu; v případě potřeby lze přidat další řádky; * "c" až "n" - hodnoty skutečné denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity. 6.2. Charakteristika řádků výkazu * ř. 2 až 8 - skutečná denní pevná přepravní kapacita na vstupních hraničních bodech; * ř. 10 a 11 - skutečná denní pevná přepravní kapacita na vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu; * ř. 13 - plánovaná denní pevná přepravní kapacita ve vstupním domácím bodě; * ř. 14 až 20 - skutečná denní pevná přepravní kapacita na výstupních hraničních bodech; * ř. 22 a 23 - skutečná denní pevná přepravní kapacita na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu; * ř. 26 a 27 - skutečná hodnota rezervované denní pevné přepravní kapacity pro poskytnutí příslušné tranzitní služby. V příloze k regulačním výkazům dle přílohy č. 9 k této vyhlášce bude uvedena specifikace poskytované služby a počet smluv v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů. V případě potřeby lze přidat další řádky. 7. Výkaz 23-D1b): Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní přepravní kapacity a služeb poskytovaných provozovatelem přepravní soustavy Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D1a), týká se však údajů o rezervaci přerušitelné přepravní kapacity. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 8. Výkaz 23-D2a): Výkaz rezervované denní pevné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D1a), týká se však údajů o rezervaci denní pevné přepravní kapacity. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. Ve výkazu je nutné pro každý den přidat nový sloupec, musí tedy být vykázány údaje za 365 dní, pro přestupný rok za 366 dní. 9. Výkaz 23-D2b): Výkaz rezervované denní přerušitelné přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci denní přepravní kapacity Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D2a), týká se však údajů o rezervaci denní přerušitelné přepravní kapacity. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 10. Výkaz 23-D2c): Výkaz rezervované pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D2a), týká se však údajů o rezervaci pevné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 11. Výkaz 23-D2d): Výkaz rezervované pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou výkazu 23-D2a), týká se však údajů o rezervaci pevné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 12. Výkaz 23-D2e): Výkaz rezervované přerušitelné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D2a), týká se však údajů o rezervaci přerušitelné koordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 13. Výkaz 23-D2f): Výkaz rezervované přerušitelné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den na vstupních a výstupních bodech Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Výkaz je obdobou Výkazu 23-D2a), týká se však údajů o rezervaci přerušitelné nekoordinované přepravní kapacity v režimu na následující den. Význam všech řádků a sloupců je obdobný s uvedeným výkazem. 14. Výkaz 23-D3: Výkaz denních hodnot přepravené energie Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". Ve výkazu je nutné pro každý den přidat nový sloupec, musí tedy být vykázány údaje za 365 dní, pro přestupný rok za 366 dní. Údaje o množství přepraveného plynu jsou uvedeny v energetických jednotkách. 14.1. Charakteristika sloupců výkazu * b - název hraničního bodu, virtuálního zásobníku plynu, resp. název přímo připojeného zákazníka. V případě potřeby lze přidat další řádky. 14.2. Charakteristika řádků výkazu * ř. 2 až 8 - skutečné množství plynu přepraveného přes vstupní hraniční bod; * ř.10 a 11 - skutečné množství plynu přepraveného přes vstupní bod z virtuálního zásobníku plynu; * ř. 13 - skutečné množství plynu přepraveného přes vstupní domácí bod; * ř. 15 až 21 - skutečné množství plynu přepraveného přes výstupní hraniční bod; * ř. 23 a 24 - skutečné množství plynu přepraveného přes výstupní bod do virtuálního zásobníku plynu; * ř. 26 - skutečné množství plynu přepraveného přes výstupní domácí bod; * ř. 27 až 33 - skutečné množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům; * ř. 35 - skutečné množství plynu související s využitím smlouvy na vyrovnávání přepravní soustavy; * ř. 36 - skutečné množství plynu, které bylo spotřebováno na pohon kompresních stanic. 15. Výkaz 23-D4: Výkaz plánované denní pevné přepravní kapacity, plánovaného množství přepraveného plynu a skutečně dosaženého maxima na výstupním domácím bodě a pro přímo připojené zákazníky Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2" a plány na rok "i". 15.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - název distribuční společnosti, resp. název každého přímo připojeného zákazníka; v případě potřeby lze přidat další řádky; * "c" - plánovaná rezervovaná denní pevná přepravní kapacita v roce "i"; * "d" - plánované množství přepraveného plynu v roce "i"; * "e" - dosažené maximum přepraveného plynu v jednotlivých bodech v roce "i-2"; * "f" - datum dne, ve kterém došlo k dosažení denního maxima v příslušném bodě v roce "i-2". 16. Výkaz 23-D5: Výkaz rezervované kapacity a množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům Ve výkazu jsou vyplňovány údaje v jednotlivých měsících za uplynulý kalendářní rok "i-2". Pro každý měsíc je nutné vložit novou tabulku. 16.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - název přímo připojeného zákazníka. V případě potřeby lze přidat další řádky; * "c" - hodnoty denní rezervované pevné přepravní kapacity na dobu neurčitou; * "d" - řádek 1 označení denní rezervované přepravní kapacity (přerušitelné přepravní kapacita na dobu neurčitou, pevná měsíční přepravní kapacita, přerušitelná měsíční přepravní kapacita, pevná klouzavá přepravní kapacita); ostatní řádky hodnoty příslušné rezervované přepravní kapacity. V případě potřeby lze přidat další sloupce; * "e" - hodnota výnosů za rezervovanou přepravní kapacitu; * "f" - hodnota překročení pevné rezervované přepravní kapacity; * "g" - hodnota tržeb za překročení pevné rezervované přepravní kapacity; * "h" - množství přepraveného plynu; * "i" - výnosy za množství plynu přepraveného přímo připojeným zákazníkům. 17. Výkaz 23-D6: Výkaz denní přepravní kapacity na vstupních a výstupních bodech pro rezervaci standardní a dlouhodobé přepravní kapacity a množství přepraveného plynu - plán Výkaz je předkládán jako plán na rok "i" a je podkladem pro výpočet cen přepravy plynu v jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. 17.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - název hraničního bodu, resp. virtuálního zásobníku plynu. V případě potřeby lze přidat další řádky; * "c" - hodnoty plánované denní pevné standardní přepravní kapacity pro rezervaci přepravní kapacity na dobu trvání 1 až 11 měsíců; * "d" - hodnoty plánované denní pevné standardní přepravní kapacity pro rezervaci přepravní kapacity na dobu 12 a více měsíců; * "e" - hodnoty plánované denní přerušitelné standardní přepravní kapacity pro rezervaci přepravní kapacity na dobu trvání 1 až 11 měsíců; * "f" - hodnoty plánované denní přerušitelné standardní přepravní kapacity pro rezervaci přepravní kapacity na dobu 12 a více měsíců; * "g" - hodnoty plánované denní dlouhodobé pevné přepravní kapacity; * "h" - hodnoty plánovaného množství přepraveného plynu. 18. Výkaz 23-D7: Výkaz přepravních kapacit na vstupních hraničních bodech - plán Ve výkazu jsou vyplňovány plánované údaje na regulovaný rok "i". 18.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - označení kontraktu; * "c" - název vstupního hraničního bodu. V případě potřeby lze přidat další řádky; * "d" - název výstupního hraničního bodu. V případě potřeby lze přidat další řádky; * "e" - datum ukončení platnosti kontraktu; * "f" - pevná cena za rezervaci denní pevné přepravní kapacity pro příslušný kontrakt; * "g" - denní rezervovaná pevná přepravní kapacita; * "h" - pevná cena za rezervaci denní pevné přepravní kapacity; * "i" - denní rezervovaná pevná přepravní kapacita. 18.2. Charakteristika řádků výkazu * ř. 2 až 8 - údaje pro jednotlivé kontrakty uzavřené od 1.7.2006 do 31.12.2010, které jsou platné v roce "i". V případě potřeby lze přidat další řádky; * ř. 11 až 16 - údaje pro jednotlivé kontrakty uzavřené po 1.1.2011 v režimu Entry/Exit, které jsou platné v roce "i". V případě potřeby lze přidat další řádky. 19. Výkaz 23-D8: Výkaz údajů pro výpočet korekčního faktoru Ve výkazu jsou vyplňovány údaje za uplynulý kalendářní rok "i-2". 19.1. Charakteristika sloupců výkazu * "b" - název hraničního bodu, virtuálního zásobníku plynu, resp. název distribuční společnosti. V případě potřeby lze přidat další řádky; * "f" - skutečné výnosy ve fixní složce na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy; * "g" - skutečné výnosy ve variabilní složce na vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. 19.2. Charakteristika řádků výkazu * ř. 1 - skutečné množství ztrát v přepravní soustavě; ve sloupci "c" uvede držitel licence množství plynu, ve sloupci "d" náklady na jeho finanční vyrovnání; * ř. 2 - skutečné množství plynu spotřebované pro pohon kompresních stanic, ve sloupci "c" uvede držitel licence množství plynu, ve sloupci "d" náklady na jeho finanční vyrovnání; * ř. 3 - náklady spojené s finančním vyrovnání skutečné výše spotřební daně; * ř. 4 - skutečné výnosy za odchylky nad povolenou toleranci a výnosy za vyvažovači (bilanční) plyn po odečtení nákladů na jeho pořízení zúčtované s operátorem trhu; * ř. 5 - vyplňuje se pouze v případě, že vznikly další neplánované náklady související s licencovanou činností přeprava plynu (ty musí být řádně doloženy odpovídajícími doklady); * ř. 6 - skutečné výnosy za činnost související s připojením zákazníků; * ř. 8 až 14 - skutečné výnosy ve vstupních hraničních bodech; * ř. 15 a 16 - skutečné výnosy na vstupním bodě z virtuálních zásobníků plynu; * ř. 18 - skutečné výnosy za přepravu plynu na vstupním domácím bodě; * ř. 20 až 26 - skutečné výnosy na výstupních hraničních; * ř. 28 a 29 - skutečné výnosy na výstupním bodě do virtuálních zásobníků plynu; * ř. 31 až 37 - skutečné výnosy na výstupním domácím bodě v členění na jednotlivé distribuční společnosti a přímo připojené zákazníky. Formuláře: Příloha 7 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 25 pro držitele licence na uskladňování plynu Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu. Vzory výkazů zveřejňuje Energetický regulační úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv 1.1. Charakteristika sloupců výkazu * Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Odpisy - vykázány ze stávajícího i z nově aktivovaného majetku. 1.2. Charakteristika řádků výkazu Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 2 písm. d). b) Finanční leasing podle § 5 odst. 3. 1.2.1. Přímo přiřaditelný majetek Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování plynu a k ostatním činnostem. Přímo přiřaditelný majetek je uváděn v členění na: * uskladňování plynu - přímo přiřaditelný majetek - ř. 2, * ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek - ř. 3. 1.2.2. Společný majetek - ř. - 4 Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností. 1.2.3. Nezahrnovaná aktiva - ř.4 Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci uskladňování plynu, který podle § 2 písm. d) této vyhlášky nemůže být zahrnován do provozních aktiv. 1.2.4. Leasing - ř. 5 V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného pomocí finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo započtení ocenění daného majetku podle Mezinárodních účetních standardů (ocenění v IFRS - ř. 6) a vyloučení ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů (ocenění v CAS - ř. 7). 1.2.5. Společnost celkem - účetnictví - ř. 9 Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota aktiv a odpisů za společnost celkem. 2. Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1. Charakteristika sloupců výkazu * Celkem - výnosy a náklady za celou účetní jednotku. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. * Ostatní - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností uskladňování plynu. * Licence - výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. * Úprava - nepovolené náklady podle § 2 písm. c) této vyhlášky. * Uskladňování - výnosy a náklady související s činností uskladňování plynu očištěné o nepovolené náklady. 2.2. Charakteristika řádků výkazu 2.2.1. Výnosy * ř. 2 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^5); * ř. 6 až 10 - v jednotlivých řádcích se vyplňují tržby v rámci všech typů smluv, které souvisí s konkrétním produktem; * ř. 11 - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s činností provozování zásobníku plynu; * ř. 13 až 16 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 18 - výnosy související s provozními náklady, které snižují povolené náklady; * ř. 19 a 20 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 61 až 67 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 85 - položka svým obsahem i názvem je v souladu s jiným právním předpisem^6). 2.2.2. Náklady * ř. 22 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 25 - náklady spojené s vlastní spotřebou zemního plynu; * ř. 26 - náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu; * ř. 27 - náklady spojené s nákupem zemního plynu pro krytí vlastních ztrát v zásobníku plynu; * ř. 28 - náklady spojené s veškerou spotřebou energií kromě nákladů uvedených v nákladových položkách řádků 22, 25 až 27; * ř. 29 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem6); * ř. 31 - náklady spojené se skladováním zemního plynu - cizí zásobníky; * ř. 32 - náklady na opravy a udržování; * ř. 33 - náklady na cestovné; * ř. 34 - náklady na reprezentaci; * ř. 35 - náklady nájemného finančního leasingu; * ř. 36 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; * ř. 37 - služby související s nákupem IT služeb; * ř. 38 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; * ř. 39 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; * ř. 40 - náklady na služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků. * ř. 42 až 46 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 47 - odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy; * ř. 48 a 49 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 51 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 52 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6) snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); * ř. 54 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností související s provozováním zásobníků; * ř. 55 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností související s opravami a údržbou zásobníků; * ř. 56 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie; * ř. 57 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací správní režie; * ř. 58 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; * ř. 69 až 73 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 75 - náklady na bankovní poplatky; * ř. 76 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); * ř. 77 - finanční náklady mimo bankovních poplatků a pojištění; * ř. 78 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 86 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 2.2.3. Hospodářský výsledek * ř. 82 a 83 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6); * ř. 89 a 90 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem^6). 3. Výkaz 25-D: Výkaz objemů uskladněného plynu Ve výkazu držitel licence uvádí množství plynu v objemových jednotkách přímo souvisejících s rezervovanou skladovací kapacitou a příslušným typem smlouvy o uskladňování plynu. Formuláře: Příloha 8 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů číslo 31 a 32 pro držitele licence na výrobu tepelné energie a držitele licence na rozvod tepelné energie Pravidla stanovují způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv, 2. Výkaz 31, 32-DK a): Technický výkaz tepelné energie (část a), 3. Výkaz 31, 32-DK b): Technický výkaz tepelné energie (část b), 4. Výkaz 31, 32-CP: Výkaz cen a technických parametrů. Vzory výkazů zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Do výkazu držitel licence uvede identifikační údaje, jako je obchodní firma nebo název, jméno a příjmení (příp. dodatek) fyzické osoby, číslo udělené licence, název dané cenové lokality a kontaktní osobu (telefonické a elektronické spojení), která příslušný výkaz vyhotovila. 1. Výkaz 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv Držitel licence uvede požadované údaje o majetku samostatně pro činnost výroba a rozvod tepelné energie, která zahrnuje současně údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence, a to v tisících Kč. Zvolený způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti uvede držitel licence v Příloze k regulačním výkazům. Majetek sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a majetek související s výrobní a správní režií držitel licence rozdělí v souladu s cenovým rozhodnutím k cenám tepelné energie, účinným pro kalendářní rok, za který sestavuje regulační výkazy. Podíl tohoto majetku bude přímo zahrnut do majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie. Držitel licence vychází z účetního výkazu (rozvahy) sestavovaného podnikateli, účtujícími podle jiného právního předpisu^10). 1.1. Aktiva - ř. 1 Držitel licence uvede výši jednotlivých položek aktiv neupravenou (brutto) o opravné položky a oprávky a sníženou (netto) o opravné položky a oprávky. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů aktiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně výši aktiv, které souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. 1.1.1. Pohledávky za upsaný základní kapitál - ř. 2 Pohledávky za upsaný základní kapitál tvoří pohledávky za upisovateli, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie. 1.1.2. Dlouhodobý majetek - ř. 3 Dlouhodobý majetek zahrnuje veškerý dlouhodobý majetek, který držitel licence používá pro výkon svých činností: * dlouhodobý nehmotný majetek, který tvoří zejména software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, * dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří movitý majetek (např. stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky) a nemovitý majetek (např. nemovitosti, pozemky), * dlouhodobý finanční majetek, který je tvořen zejména majetkovými podíly v jiných podnicích, dále pak zahrnuje půjčky a úvěry těmto podnikům, cenné papíry, zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 1.1.3. Provozní aktiva - ř. 7 Držitel licence stanovuje provozní aktiva v souladu s § 2 písm. d) této vyhlášky. Provozní aktiva jsou vykazována zvlášť pro výrobu tepelné energie a pro rozvod tepelné energie. 1.1.4. Oběžná aktiva - ř. 10 Oběžná aktiva zahrnují: * zásoby (např. materiál, výrobky a zboží), * dlouhodobé pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, * krátkodobé pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, * krátkodobý finanční majetek (např. peníze, ceniny a aktivní zůstatky bankovních účtů). 1.2. Pasiva - ř. 16 Držitel licence uvede výši jednotlivých položek pasiv ve stavu běžného účetního období. Držitel licence uvede u jednotlivých položek pasiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně výši cizího kapitálu, která souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. 1.2.1. Vlastní kapitál - ř. 17 Vlastní kapitál zahrnuje zejména: * zapsaný základní kapitál obchodních společností, * fondy vytvářené v souladu s obchodním zákoníkem, se společenskou či zakladatelskou smlouvou (popř. listinou) nebo podle stanov společnosti, * nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazenou ztrátu minulých let, * výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění). 1.2.2. Cizí zdroje - ř. 23 Cizí zdroje zahrnují: * rezervy, které představují zejména rezervy tvořené v souladu s jiným právním předpisem^11), * dlouhodobé závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, * krátkodobé závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, * bankovní úvěry a výpomoci. 1.3. Časové rozlišení - ř. 29 Časové rozlišení obsahuje položky s tituly časového rozlišení s aktivními nebo pasivními zůstatky. Na straně aktiv se jedná o náklady a příjmy příštích období, na straně pasiv o výnosy a výdaje příštích období. 1.4. Hodnota nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného do užívání - ř. 30 až 32 Hodnota nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného do užívání ve vykazovaném kalendářním roce zahrnuje také hodnotu majetku, jehož pořizování bylo zahájeno v předchozích kalendářních letech, ale který je uveden do užívání teprve ve vykazovaném kalendářním roce. Plánovaná hodnota nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uvedeného do užívání v následujících dvou kalendářních letech zahrnuje také hodnotu majetku, jehož pořizování bylo zahájeno v předchozích kalendářních letech a který bude uveden do užívání v těchto následujících dvou kalendářních letech. Tyto údaje jsou uváděny zvlášť pro výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. 2. Výkaz 31, 32-DK a): Technicky výkaz tepelné energie (část a) Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a to samostatně za každou cenovou lokalitu. Držitel licence uvede požadované údaje o tepelné energii v gigajoulech [GJ], zaokrouhlené na celá čísla. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla uvede držitel licence požadované údaje o elektřině v megawatthodinách [MWh], zaokrouhlené na celá čísla. Technický výkaz tepelné energie obsahuje položky tržeb za dodávku tepelné energie při výkonu licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie. Tržbami se rozumí veškeré výnosy za dodávku tepelné energie a platby související s dodávkou tepelné energie. Do tržeb držitel licence nezahrnuje tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie. Vnitropodnikové výnosy jsou oceněny ve skutečných ekonomicky oprávněných nákladech a vyjadřují vnitropodnikový převod nákladů na tepelnou energii. Vnitropodnikový převod nákladů se realizuje zejména při spotřebě tepelné energie vlastním odběrným tepelným zařízením (např. při vytápění, přípravě teplé vody a technologické spotřebě). Tržby a vnitropodnikové výnosy držitel licence uvede ve výši bez DPH v celých Kč. Držitel licence uvede počet odběrných míst a počet odběratelů tepelné energie. Technický výkaz tepelné energie obsahuje procentní průměrné hodnoty účinnosti a tepelné ztráty za celou cenovou lokalitu. Celková energetická účinnost zdrojů (řádek 36) představuje podíl celkové energie na výstupu ze zdroje, která představuje součet tepelné energie na výstupu ze zdrojů (řádek 3), tepelné energie z domovních kotelen (řádek 8) a výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (řádek 9 násobený hodnotou 3,6), k celkové spotřebě energie v palivu na výrobu tepelné energie anebo tepla a elektřiny z jejich kombinované výroby (řádek 20), vynásobený hodnotou 100. Celková tepelná ztráta rozvodného tepelného zařízení (řádek 37) představuje podíl tepelné energie na výstupu z rozvodů (řádek 24) k součtu tepelné energie z provozovaných zdrojů (řádek 21) a nákupu tepelné energie (řádek 22), vynásobený hodnotou 100. Procentní průměrné hodnoty o účinnosti a tepelné ztrátě držitel licence uvede zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 2.1. Bilance výroby - ř. 1 až 9 Výroba tepelné energie je proces prováděný na zdroji, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce. Pro účely tohoto technického výkazu se zdrojem rozumí zejména teplárna, výtopna, bloková kotelna a průmyslová kotelna. Samostatnou kategorií zdrojů jsou domovní kotelny, které provozuje držitel licence. Výroba tepelné energie začíná zařízením pro příjem paliva a končí místem přechodu topného média do rozvodného tepelného zařízení nebo přímo do odběrného tepelného zařízení. 2.1.1. Celková výroba tepelně energie na zdrojích Celková výroba tepelné energie na zdrojích představuje celkové vyrobené množství tepelné energie na všech zdrojích, nezahrnující množství tepelné energie vlastní spotřeby zdrojů. Celková výroba tepelné energie na zdrojích je dále členěna na tepelnou energii, která je určena pro výrobu elektřiny v parních turbínách umístěných přímo na zdrojích (za plynové turbíny a kogenerační jednotky je zde vykazována nula) a na tepelnou energii vystupující ze zdroje. 2.1.2. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je rozdíl celkové výroby tepelné energie na zdrojích a tepelné energie určené pro výrobu elektřiny v parních turbínách. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je dále členěna na: a) dodanou tepelnou energii přímo ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem nad 10 MWt, b) dodanou tepelnou energii přímo ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem do 10 MWt, c) dodanou tepelnou energii při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst umístěném na zdroji, d) tepelnou energii do provozovaných rozvodů, tzn. dále rozváděnou tepelnou energii vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením, e) tepelnou energii na výstupu ze zdrojů určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé vody a technologické účely při výrobě i jiných produktů (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno přímo na zdroj); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v objektech, které držitel licence vlastní nebo spravuje (je uvedena podle spotřeby v bodech a) až c). 2.1.3. Tepelná energie z domovních kotelen Tepelná energie z domovních kotelen je vykazována samostatně. Domovní kotelny, jako decentralizované zdroje umístěné přímo ve vytápěném objektu, jsou samostatnou kategorií vykazovaných zdrojů provozovaných držitelem licence. Tepelnou energii z domovních kotelen vykazuje držitel licence, který provozuje domovní kotelny. 2.1.4. Výroba elektřiny z kombinovaně výroby elektřiny a tepla Výroba elektřiny v MWh z kombinované výroby elektřiny a tepla představuje celkovou elektřinu ze společné výroby (na svorkách generátorů), zahrnující dodanou elektřinu zákazníkům i spotřebovanou elektřinu vlastním nebo pronajatým zařízením držitelem licence. 2.2. Spotřeba paliva - ř. 10 až 20 Jedná se o množství spotřebovaného paliva při výrobě tepelné energie včetně případné výroby tepelné energie v domovních kotelnách anebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Držitel licence v případě druhotných, obnovitelných anebo jiných zdrojů a paliv uvede použité palivo a spotřebované množství tohoto paliva v odpovídajících měrných jednotkách. Množství tuhých a kapalných paliv uvede držitel licence v tunách, jedná se zejména o hnědé uhlí a lignit, černé uhlí, proplástek, kaly, topné oleje, spalitelné odpady (komunální, průmyslové), biomasu. Energie paliva, vyjádřená v GJ, se pak rovná součinu celkové spotřeby v tunách a výhřevnosti [MJ/kg] těchto paliv. Množství plynných paliv uvede držitel licence, s výjimkou zemního plynu, v tis. m3. Jedná se zejména o vysokopecní plyn, rafinační odplyny, bioplyn a pod. Energie paliva [GJ] se rovná součinu spotřeby v tis. m3 a výhřevnosti [MJ/m3] těchto paliv. Množství zemního plynu uvede držitel licence v MWh podle fakturace dodavatele zemního plynu, který mu také sdělí hodnotu poměru výhřevnosti a spalného tepla. Energie v palivu [GJ] se rovná součinu spotřeby [MWh], hodnoty 3,6 a poměru výhřevnosti a spalného tepla. U odpadního tepla, solární a geotermální energie uvede držitel licence hodnotu využitého (vyrobeného) tepla v GJ a u jaderného paliva neuvede množství, ale jen energii jako ekvivalent [GJ]. 2.3. Bilance rozvodu ř. 21 až 30 Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Rozvodné tepelné zařízení je zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi. Pro účely tohoto technického výkazu se rozvodem rozumí zejména parovody, horkovody, rozvody topné vody, rozvody teplé vody, tepelné přípojky (jsou-li součástí rozvodu) a předávací stanice. Rozvod tepelné energie začíná výstupem ze zdroje anebo výstupem z rozvodného tepelného zařízení jiného provozovatele a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení anebo vstupem do dalšího rozvodného zařízení jiného provozovatele. 2.3.1. Tepelná energie z provozovaných zdrojů Tepelná energie z provozovaných zdrojů zahrnuje tepelnou energii vyrobenou ve vlastním nebo pronajatém zdroji, která je dále rozváděna vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením. Tepelná energie z provozovaných zdrojů se rovná tepelné energii na výstupu ze zdrojů do provozovaných rozvodů podle bodu 2.1.2. d). 2.3.2. Nákup tepelné energie V případě nákupu tepelné energie od jiného dodavatele uvede držitel licence identifikaci dodavatele tepelné energie a množství tepelné energie nakoupené od tohoto dodavatele. 2.3.3. Ztráty při rozvodu tepelné energie Ztráty při rozvodu tepelné energie představují rozdíl mezi celkovým množstvím tepelné energie, která vstupuje do rozvodného tepelného zařízení (z provozovaných zdrojů a nakoupená tepelná energie), a celkovým množstvím tepelné energie na výstupu z rozvodného tepelného zařízení dodané zákazníkům a určené pro vlastní spotřebu. 2.3.4. Tepelná energie na výstupu z rozvodů Tepelná energie na výstupu z rozvodů představuje celkové množství tepelné energie dodané zákazníkům a určené pro vlastní spotřebu, které vystupuje z rozvodného tepelného zařízení. Tepelná energie na výstupu z rozvodů je dále členěna na: a) dodanou tepelnou energii z primárního rozvodu centrálního zásobování teplem, b) dodanou tepelnou energii z centrální výměníkové stanice, c) dodanou tepelnou energii při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst umístěném v centrální výměníkové stanici, d) dodanou tepelnou energii ze sekundárních rozvodů, e) dodanou tepelnou energii z jednostupňových rozvodů z blokové kotelny, f) dodanou tepelnou energii z domovní předávací stanice, g) tepelnou energii na výstupu z rozvodů určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé vody a technologické účely (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno na rozvodné zařízení tepelnou přípojkou); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v objektech, které držitel licence vlastní nebo spravuje (je uvedena podle spotřeby v bodech a) až f). 2.4. Domovní kotelny v cenové lokalitě Držitel licence, který provozuje domovní kotelny, uvede pouze souhrnné údaje za domovní kotelny v příslušné cenové lokalitě. 2.5. Zdroje v cenové lokalitě Držitel licence uvede název každého zdroje v cenové lokalitě, přičemž ke každému zdroji uvede údaje o výrobě tepelné energie a elektřiny, tj. instalovaný tepelný výkon, množství vyrobené tepelné energie na zdroji, instalovaný elektrický výkon a množství vyrobené elektřiny zkombinované výroby elektřiny a tepla (na svorkách generátorů). Údaje o množství budou zaokrouhleny na jednotky, tepelný a elektrický výkon na 3 desetinná místa. Názvy zdrojů musí být shodné s názvy uvedenými v seznamu jednotlivých provozoven v rozhodnutí o udělení licence. 2.6. Kalkulační vzorec ceny tepelné energie Držitel licence uvede požadované údaje o nákladech za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie do kalkulačního vzorce za každou cenovou lokalitu samostatně. Náklady držitel licence uvede ve výši bez DPH, a to v celých Kč. Kalkulační vzorec ceny tepelné energie představuje výslednou kalkulaci průměrné ceny tepelné energie za celou cenovou lokalitu, která obsahuje skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a odpovídá výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství tepelné energie za ukončený kalendářní rok. 2.6.1. Proměnné náklady Proměnné náklady v kalkulačním vzorci ceny tepelné energie jsou členěny a tvořeny zejména těmito ekonomicky oprávněnými náklady: a) palivo představuje náklady na nákup paliva (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina a jiné), b) nákup tepelné energie obsahuje náklady na nakoupenou tepelnou energii od jiných dodavatelů určenou k dalšímu rozvodu, c) elektrickou energii tvoří náklad na elektrickou energii spotřebovanou při výrobě a rozvodu tepelné energie (pohon čerpadel, ventilátorů, odlučovačů popílku, pohonu roštů, hořáků, pro předehřev topného oleje a pod.); v případě elektrických akumulačních tepelných zdrojů jsou v této položce zahrnuty náklady na veškerou spotřebovanou elektrickou energii, d) technologickou vodu tvoří náklady na technologickou vodu včetně chemikálií pro její úpravu a e) ostatní proměnné náklady tvoří aditiva (u vápence po odečtení prodeje sádrovce), doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva), likvidace popela, škváry a produktů odsíření (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), poplatek za znečištění ovzduší, množství nakupovaných emisních povolenek C02, překračující přidělený roční limit dodavateli, které je nezbytné k zajištění potřebné dodávky tepelné energie v kalendářním roce. 2.6.2. Stálé náklady Stálé náklady v kalkulačním vzorci ceny tepelné energie jsou členěny a tvořeny zejména těmito ekonomicky oprávněnými náklady: a) mzdy a zákonné pojištění představuje mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz, obsluhu a údržbu tepelných zařízení a náklady na sociální a zdravotní zabezpečení, b) opravy a údržba zahrnuje náklady vynaložené na realizaci daného výkonu, c) odpisy obsahují souhrn všech povolených odpisů majetku v ceně tepelné energie, používaného držitelem licence pro výkon licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie; pro účely regulace cen tepelné energie platí pro majetek uvedený do užívání po 1. lednu 2011 následující minimální doba odpisování: I----------------------------------------------------------I-----------------I I Majetek I Minimální doba I I I odpisování I I I (roky) I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Budova pro energetiku I 30 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Teplovodní, horkovodní nebo parní kotel I 15 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Olejový nebo plynový hořák I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Zásobníkový, protiproudý nebo deskový výměník I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Čerpadlo I 7 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Měřicí zařízení tepelné energie a teplé vody I 8 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Parní nebo spalovací turbína I 15 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Kogenerační jednotka se spalovacím motorem I 7 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Vzduchový kompresor I 12 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Teplovodní, horkovodní nebo parní rozvod tepelné energie I 25 I I----------------------------------------------------------I-----------------I I Kondenzátní rozvod tepelné energie I 10 I I----------------------------------------------------------I-----------------I d) nájem obsahuje veškeré platby za užívání movitého a nemovitého majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie, e) finanční leasing představuje náklad na pronájem s právem na odkoupení majetku použitého k výrobě a rozvodu tepelné energie, f) zákonné rezervy obsahují rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku tvořené v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, g) výrobní režie zahrnuje pouze podíl celkové výrobní režie, která souvisí s dodávkou tepelné energie v dané cenové lokalitě, h) správní režie zahrnuje pouze podíl z celkové správní režie, která se vztahuje k dodávkám tepelné energie v cenové lokalitě; správní režie obsahuje nepřímé náklady související s řízením a správou organizační jednotky jako celku, s organizací a všeobecnou obsluhou činnosti výrobní nebo nevýrobní, popřípadě se zásobováním a odbytem, i) úroky z úvěrů zahrnují veškeré úroky z úvěrů, půjček a jiných výpomocí, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a j) ostatní stálé náklady tvoří náklady, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a které nejsou vymezeny v jiné položce stálých nákladů. 2.6.3. Zisk Položka zisk v kalkulaci ceny tepelné energie obsahuje přiměřený zisk v souladu se zákonem o cenách, případně je upřesněn v cenovém rozhodnutí k cenám tepelné energie, účinném pro kalendářní rok, za který držitel licence sestavuje regulační výkazy. 2.6.4. Množství tepelně energie Množství tepelné energie představuje celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané zákazníkům a určené pro vlastní spotřebu. Není-li na výrobu tepelné energie udělována licence a osazeno měření tepelné energie, zjistí se pro účely kalkulace ceny tepelné energie množství tepelné energie za kalendářní rok u jednotlivých technologií pro výrobu tepelné energie podle následujících výpočtů. V případě jiných, zde neuvedených, technologií pro výrobu tepelné energie se množství tepelné energie (teplo nebo chlad) určuje na základě odborného technického výpočtu. Způsoby výpočtů pro zjištění množství tepelné energie se mění pouze při výměně zařízení nebo změně parametrů. 2.6.4.1 Kotle na tuhá nebo kapalná paliva U kotlů na tuhá nebo kapalná paliva se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje podle výpočtu: m x v x éta Q = ----------------, kde 100 Q je množství tepelné energie v GJ; m je spotřeba tuhého nebo kapalného paliva v t; v je výhřevnost paliva v GJ/t; éta je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty: I-------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------I I Výkon kotle I Účinnost při použití paliva (%) I I ve zdroji I------I-------I---------I---------I-----------I-------I-------I------I------------I------------I I tepelné I Koks I Černé I Brikety I Hnědé I Hnědé I Lehký I Těžký I Plyn I Elektric. I Elektric. I I energie I I uhlí I I uhlí I uhlí I topný I topný I I akumulační I přímotopný I I I I I I tříděné I netříděné I olej I olej I I I I I-------------I------I-------I---------I---------I-----------I-------I-------I------I------------I------------I I do 0,5 MW I 69 I 68 I 67 I 66 I 62 I 80 I - I 85 I 96 I 98 I I-------------I------I-------I---------I---------I-----------I-------I-------I------I------------I------------I I 0,5 - 3 MW I - I 70 I 69 I 68 I 63 I 83 I - I 86 I 97 I 99 I I-------------I------I-------I---------I---------I-----------I-------I-------I------I------------I------------I I 3,1 - 6 MW I - I 75 I - I 72 I 65 I 84 I - I 87 I - I - I I-------------I------I-------I---------I---------I-----------I-------I-------I------I------------I------------I 2.6.4.2 Kotle na plyn U kotlů na plyn se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle zjišťuje z energie plynu fakturovaného dodavatelem v MWh podle výpočtu: q x k x éta Q = ---------------------, kde 27,778 Q je množství tepelné energie v GJ; q je spotřeba plynu v MWh (pozn. 1 GJ = 0,27778 MWh); k je koeficient vyjadřující poměr mezi výhřevností v GJ/m3 a spalným teplem plynu v GJ/m3 (podle údajů dodavatele plynu); éta je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.6.4.1. 2.6.4.3 Elektrokotle Pro elektrokotle se určí množství tepelné energie z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu: éta Q = ( qEk x --------- ) x 3,6, kde 100 Q je množství vyrobené tepelné energie v doplňkovém zdroji v GJ; qEk je spotřeba elektřiny elektrokotle v MWh; éta je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v bodě 2.6.4.1. 2.6.4.4 Tepelná čerpadla a) V případě, že je zdrojem tepelné energie pouze tepelné čerpadlo, skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje se zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu: Q = {qTČ x eTč) x 3,6, kde Q je množství tepelné energie v GJ; qTč je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla v MWh; eTč je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty: I------------------I----------------I----------------------------------------I I Typ tepelného I Typ kompresoru I Výstupní teplota topné vody I I čerpadla I I-------------I-------------I------------I I I I 35 °C I 50 °C I 60 °C I I------------------I----------------I-------------I-------------I------------I I Země/voda I Pístové I 3,9 I 2,8 I 1,9 I I I----------------I-------------I-------------I------------I I I Rotační I 4,2 I 3,0 I 2,2 I I------------------I----------------I-------------I-------------I------------I I Voda/voda I Pístové I 4,8 I 3,5 I 2,3 I I I----------------I-------------I-------------I------------I I I Rotační I 5,1 I 3,9 I 2,9 I I------------------I----------------I-------------I-------------I------------I I Vzduch/voda I Pístové I 2,9 I 2,2 I - I I I----------------I-------------I-------------I------------I I I Rotační I 3,5 I 2,4 I - I I------------------I----------------I-------------I-------------I------------I I Vzduch/vzduch I Pístové I 3,0 I 3,0 I 3,0 I I I----------------I-------------I-------------I------------I I I Rotační I 3,5 I 3,5 I 3,5 I I------------------I----------------I-------------I-------------I------------I I Pozn.: Pro jiné výstupní teploty topné vody z tepelného čerpadla je možné I I použít lineární interpolaci uvedených hodnot. I I----------------------------------------------------------------------------I b) V případě, že je zdrojem tepelné energie tepelné čerpadlo s doplňkovým zdrojem, určí se část množství tepelné energie, která je zajišťována doplňkovým zdrojem, ze spotřeby paliva podle bodu 2.6.4.1 pro kotle na tuhá nebo kapalná paliva, podle bodu 2.6.4.2 pro kotle na plyn a podle bodu 2.6.4.3 pro elektrokotle (se samostatným měřením elektřiny). c) V případě bivalentního zdroje, kdy není samostatně měřena spotřeba elektřiny pro elektrokotel a samostatně pro tepelné čerpadlo, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z jeho spotřeby elektřiny v MWh podle výpočtu: qČK x eTč Q = -------------- x 3,6, kde 2 - b Q je množství tepelné energie v GJ; qČK je spotřeba elektřiny tepelného čerpadla, včetně elektrokotle v MWh; eTč je průměrný roční topný faktor tepelného čerpadla, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, jako střední hodnotu za celoroční provoz tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky v písm. a) b je podíl tepelného čerpadla na celkové dodávce tepelné energie bivalentního zdroje, který u nových zařízení udává projektant, resp. výrobce tepelného čerpadla, v ostatních případech se dosadí následující hodnoty: I----------------I-----------------------------I-----------------------------I I Poměr výkonu I Kombinovaný provoz vytápění I Pouze pro vytápění I I elektrokotle a I (příprava teplé vody) I I I tepelného I---------------I-------------I---------------I-------------I I čerpadla I Vzduch/voda B I Země/voda B I Vzduch/voda b I Země/voda B I I----------------I---------------I-------------I---------------I-------------I I 2,00 I 0,79 I 0,72 I 0,76 I 0,68 I I----------------I---------------I-------------I---------------I-------------I I 1,00 I 0,94 I 0,90 I 0,93 I 0,89 I I----------------I---------------I-------------I---------------I-------------I I 0,75 I 0,97 I 0,94 I 0,96 I 0,94 I I----------------I---------------I-------------I---------------I-------------I I 0,50 I 0,99 I 0,97 I 0,98 I 0,97 I I----------------I---------------I-------------I---------------I-------------I I Pozn.: Poměrem výkonu elektrokotle a tepelného čerpadla se rozumí I I jmenovitý výkon elektrokotle dělený jmenovitým výkonem tepelného čerpadla I I při venkovní teplotě 0 °C. Jmenovitý výkon elektrokotle je navržený I I projektantem či výrobcem tak, aby pokryl spolu s výkonem tepelného I I čerpadla tepelné ztráty pro výpočtovou teplotu venkovního vzduchu. I I----------------------------------------------------------------------------I Pozn.: Poměrem výkonu elektrokotle a tepelného čerpadla se rozumí jmenovitý výkon elektrokotle dělený jmenovitým výkonem tepelného čerpadla při venkovní teplotě 0 °C. Jmenovitý výkon elektrokotle je navržený projektantem či výrobcem tak, aby pokryl spolu s výkonem tepelného čerpadla tepelné ztráty pro výpočtovou teplotu venkovního vzduchu. 2.6.4.5 Solární kolektory V případě, že je zdrojem tepelné energie solární kolektor, se skutečné množství tepelné energie na výstupu ze zdroje zjišťuje z plochy apertury (tj. průhledný kryt umožňující průchod záření) a měrné roční dodávky v kWh/m2 podle výpočtu: Q = (qSk) x A x 0,0036, kde Q je množství tepelné energie v GJ; A je plocha apertury instalovaných kolektorů v m2; qSk je měrná roční dodávka tepelné energie slunečního kolektoru v kWh/m2, kterou u nových zařízení udává projektant jako střední hodnotu za celoroční provoz solárního kolektoru, v ostatních případech se dosadí hodnoty v následující tabulce vycházející z těchto předpokladů: - jižní orientace kolektorů (s odchylkou max. 15°), - sklon kolektorů od vodorovné roviny 45° (s odchylkou max. 15°), - použití kolektorů k ohřevu teplé vody případně vytápění či ohřevu bazénu, běžný denní provoz, - objem akumulačního zásobníku v rozsahu 50 - 100 l/m2 kolektoru. I----------------I--------------------------I--------------I-----------I I Typ kolektoru I Typ absorpčního povrchu I Rok výroby I qSk I I----------------I--------------------------I--------------I-----------I I Plochý I Neselektivní I do 1990 I 300 I I----------------I--------------------------I--------------I-----------I I Plochý I Neselektivní I po 1990 I 380 I I----------------I--------------------------I--------------I-----------I I Plochý I Selektivní I po 1990 I 430 I I----------------I--------------------------I--------------I-----------I I Vakuovaný I Selektivní I po 1994 I 530 I I----------------I--------------------------I--------------I-----------I 3. Výkaz 31, 32-DK b): Technický výkaz tepelné energie (část b) Technický výkaz tepelné energie (část b) sestavuje a předkládá držitel licence na výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie pouze za cenovou lokalitu, ve které za vykazovaný kalendářní rok není dosažena celková energetická účinnost najím provozovaných zdrojích tepelné energie nebo překročí celkovou tepelnou ztrátu na jím provozovaných rozvodných tepelných zařízení, uvedené v následující tabulce při porovnání s údaji vykazovaných v řádcích 36 a 37 Technického výkazu tepelné energie (část a), a to v průměru za celou cenovou lokalitu. I------------------I-------------------------------------------------I-------I I Průměrná celková I s podílem tepelné energie na výstupu ze zdroje I 75 % I I energetická I nad 80 % z celkové energie na výstupu ze zdroje I I I účinnost zdrojů I-------------------------------------------------I-------I I jednoho výrobce I s podílem tepelné energie na výstupu ze zdroje I 60 % I I I od 50 do 80 % z celkové energie na výstupu ze I I I I zdroje I I I------------------I-------------------------------------------------I-------I I Průměrná celková I s podílem parovodu minimálně 80 % z celkové I 26 % I I tepelná ztráta I délky rozvodů I I I rozvodného I-------------------------------------------------I-------I I tepelného I s podílem horkovodu minimálně 80 % z celkové I 14 % I I zařízení jednoho I délky rozvodů I I I distributora I-------------------------------------------------I-------I I I s podílem teplovodu minimálně 80 % z celkové I 12 % I I I délky rozvodů I I I I-------------------------------------------------I-------I I I s největším podílem parovodu, maximálně však I 20 % I I I méně než 80 % z celkové délky rozvodů I I I I-------------------------------------------------I-------I I I s největším podílem horkovodu nebo teplovodu, I 14 % I I I maximálně však méně než 80 % z celkové délky I I I I rozvodů I I I------------------I-------------------------------------------------I-------I 3.1. Zdůvodnění dosahovaných účinností a tepelných ztrát v cenové lokalitě za vykazované období - ř. 1 Držitel licence uvede důvody dosažení nižší hodnoty než průměrné celkové energetické účinnosti na jím provozovaných zdrojích tepelné energie v cenové lokalitě anebo vyšší než průměrné celkové tepelné ztráty na jím provozovaných rozvodných tepelných zařízení v cenové lokalitě za vykazovaný kalendářní rok. 3.2. Realizovaná opatření ke zvýšení účinností a snížení tepelných ztrát a rok jejich uvedení do provozu - ř. 2 až 6 Držitel licence uvede do jednotlivých řádků již realizovaná opatření v cenové lokalitě ke zvýšení celkové účinnosti najím provozovaných zdrojích tepelné energie anebo ke snížení tepelných ztrát na jím provozovaných rozvodných tepelných zařízení a rok uvedení do provozu jednotlivých realizovaných opatření. 3.3. Plánovaná opatření ke zvýšení účinností a snížení tepelných ztrát a předpokládaný rok realizace těchto opatření - ř. 7 až 11 Držitel licence uvede do jednotlivých řádků plánovaná opatření v cenové lokalitě ke zvýšení celkové účinnosti najím provozovaných zdrojích tepelné energie anebo ke snížení tepelných ztrát najím provozovaných rozvodných tepelných zařízení a rok předpokládaného uvedení do provozu jednotlivých plánovaných opatření. 3.4. Důvody a předpokládané dopady jednotlivých opatření na výši ceny tepelné energie - ř. 12 až 16 Držitel licence uvede pro jednotlivá plánovaná opatření důvody a předpokládané dopady na výši ceny tepelné energie a účelnost uvažovaných opatření. 4. Výkaz 31, 32-CP: Výkaz cen a technických parametrů Držitel licence ve výkazu cen a technických parametrů uvede předběžné ceny tepelné energie včetně daně z přidané hodnoty a požadované technické údaje platné k 1. lednu aktuálního kalendářního roku samostatně pro každou cenovou lokalitu podle bodu 2.1. a souhrnně za příslušnou licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie v rámci jedné cenové lokality. Údaje o použitém palivu, množství tepelné energie zvláštní výroby a instalovaný tepelný výkon vyplní pouze držitel licence na výrobu tepelné energie, případně také držitel na rozvod tepelné energie, který provozuje domovní kotelny nebo jiné zdroje tepelné energie nepodléhající licenci. 4.1. Palivo při vlastní výrobě tepelné energie Držitel licence uvádí procentní podíl energie v předpokládané spotřebě jednotlivých paliv při výrobě tepelné energie včetně případné výroby tepelné energie v domovních kotelnách anebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Energii v palivu držitel licence zjistí podle bodu 2.2. Pro účely vykazování jsou paliva členěna: * uhlí, * zemní plyn, * biomasa a jiné obnovitelné zdroje (OZE), * topné oleje a * jiná paliva. Instalovaný tepelný výkon, vyjádřený v MWt, představuje součet instalovaných tepelných výkonů všech zdrojů tepelné energie v rámci cenové lokality. Druh teplonosné látky dálkového primárního rozvodu uvede vlastník nebo provozovatel primárního rozvodu tepelné energie (pára - "P", horká voda - "HV", teplá voda - "TV"). 4.2. Nákup tepelné energie Držitel licence uvede dodavatele tepelné energie (obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení (příp. dodatek) fyzické osoby), od níž tepelnou energii nakupuje, a předpokládané množství nakoupené tepelné energie v kalendářním roce v gigajoulech [GJ], zaokrouhlené na celá čísla. 4.3. Úrovně předání tepelné energie Výkaz cen a technických parametrů obsahuje položky pro údaje o předběžných cenách tepelné energie a předpokládaném množství tepelné energie na jednotlivých úrovních předání tepelné energie za cenovou lokalitu. Úrovně předání tepelné energie jsou vymezeny stejně jako pro technický výkaz v bodech 2.1.2., 2.1.3. a 2.3.4. Držitel licence uvádí údaje o cenách tepelné energie a množství tepelné energie pouze na úrovních předání tepelné energie, kde je dodávka tepelné energie držitele licence uskutečňována. 4.3.1. Ceny tepelné energie Údaje o předběžných cenách tepelné energie včetně daně z přidané hodnoty držitel licence uvede k 1. lednu kalendářního roku samostatně za každou cenovou lokalitu a samostatně pro každou úroveň předání tepelné energie, kde držitel licence tepelnou energii dodává odběrateli. Na úrovni předání tepelné energie držitel licence uvede průměrnou cenu za všechny dodávky tepelné energie včetně individuálních cen. Jedná se tedy o podíl součtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku a množství tepelné energie dodávané zákazníkům v dané cenové lokalitě na příslušné úrovni předání tepelné energie. Cenu tepelné energie (v Kč/GJ) držitel licence uvádí na dvě desetinná místa. 4.3.2. Množství tepelné energie Údaje o předpokládaném množství tepelné energie pro aktuální rok držitel licence uvede samostatně za každou cenovou lokalitu a samostatně pro každou úroveň předání tepelné energie, kde držitel licence tepelnou energii dodává odběrateli. Držitel licence uvede množství tepelné energie dodávané zákazníkům na jednotlivých úrovních předání a souhrnný údaj o vlastní spotřebě držitele licence za celou cenovou lokalitu. Množství tepelné energie v GJ držitel licence uvádí zaokrouhlené na celá čísla. Formuláře: Příloha 9 Příloha k regulačním výkazům pro držitele licence na činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23, 25 a 31, 32 Obsah A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období 1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své jméno, popř. jména, příjmení a případný dodatek, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název. 2. Právní forma právnické osoby. 3. Sídlo - uvede pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné. 4. Trvalý pobyt - uvede pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční. 5. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. 6. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. 7. Vykazované období. B. Majetek 1. Finanční leasing Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu v tomto bodě uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést rozpis celkových částek, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce aktiv vykázány. Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu dále uvede celkovou hodnotu finančních leasingů již ukončených leasingových smluv (pořizovací, zůstatková hodnota a odpisy dle Mezinárodních účetních standardů). Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede: * druh majetku, * pořizovací cenu majetku (bez leasingové marže), * leasingovou marži, * dobu trvání leasingové smlouvy (od/do, počet měsíců). 2. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede pronajatý majetek použitý pro výrobu a rozvod tepelné energie: * druh majetku, * pořizovací cena majetku. 3. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti. 4. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie v případě nárůstu odpisů majetku v důsledku nabytí tohoto majetku vkladem nebo přeměnou obchodních společností ve smyslu jiného právního předpisu^12) je povinen společně s "Výkazem 31, 32 - DK Technický výkaz tepelné energie" za kalendářní rok, kdy takovýto majetek započal odpisovat, předložit následující dokumenty: * odpisový plán majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie v rámci cenové lokality a * při přecenění majetku výši zůstatkové ceny majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie předchozího vlastníka. 5. Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede doplňující informace k výkazu majetku a důležité informace týkající se majetku. C. Náklady a výnosy 1. Finanční leasing Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu, distribuci plynu nebo uskladňování plynu uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny v členění na odpisy a finanční marže. 2. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady Držitel licence na přenos elektřiny a přepravu plynu rozepíše ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady po jednotlivých položkách (účtech). 3. Souběžný držitel licence na distribuci elektřiny a distribuci plynu předloží vyčíslení alokačního poměru pro nepřímo přiřaditelné výnosy a náklady v souladu s § 9 odst. 3. 4. Držitel licence na přenos elektřiny přiloží k regulačním výkazům analytický rozpis nákladových a výnosových účtů podle jednotlivých činností (výkaz R1). 5. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede: * způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi činnostmi výroba a rozvod tepelné energie a ostatními činnostmi, * způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi jednotlivými cenovými lokalitami. 6. Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie uvede způsob dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla. 7. Držitel licence na přepravu plynu uvede počet uzavřených jednotlivých druhů smluv. 8. Držitel licence na distribuci plynu předloží k 15. srpnu plánovanou hodnotu regulovaných nákladů na úhradu nájemného za užívání plynárenských zařízení v roce "i-1" stanovenou podle aktuálně platných smluv o nájmu plynárenských zařízení. D. Odpisy Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu rozepíše po technologiích hodnoty jednorázových odpisů majetku, který byl vyřazen z důvodu jeho likvidace. E. Technické výkazy 1. Držitel licence uvede vysvětlující komentář k údajům vykázaným v technických výkazech. 2. Držitel licence na distribuci plynu uvede přehled o počtech uzavřených zvlášť měsíčních a zvlášť klouzavých smluv v jednotlivých měsících vykazovaného roku. 3. Držitel licence na přepravu plynu uvede v souvislosti s výkazy 23-D1a) a 23-D1b) specifikaci poskytované služby a počet smluv v členění podle příslušných vstupních a výstupních bodů. F. Obchodní tajemství Držitel licence uvede, které z údajů vykázaných v regulačních výkazech mají být utajeny jako předmět obchodního tajemství podle obchodního zákoníku. G. Další informace Držitel licence uvede případné potřebné doplňující informace, které nejsou vyžadovány podle výše uvedených bodů. 1) § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů. 4) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů. § 32 odst. 3 energetického zákona. 5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6) Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8) Příloha č. 11 vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. 9) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 10) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujicími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 12) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.