logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 404/2005 Sb. o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.12.2009

uveřejněno v: č. 139/2005 Sbírky zákonů na straně 7270
schváleno:27.09.2005
účinnost od:01.01.2006
zrušeno:01.12.2009
[Textová verze] [PDF verze (9292 kB)]

404/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. září 2005 o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 20 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb., (dále jen "zákon"): § 1 Členění a náležitosti regulačních výkazů (1) Regulační výkazy se člení na výkazy: a) aktiv, b) aktiv a pasiv, c) hospodářského výsledku, d) nákladů, e) plánu investic, f) bilanční, g) technické, h) tarifních statistik, i) provozně technické, j) technické a kalkulačního vzorce ceny tepelné energie, k) pomocné. (2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1. (3) Regulační výkazy se označují číslem skupiny podle jednotlivých licencovaných činností. Skupiny podle jednotlivých licencovaných činností jsou: a) skupina 11 - výroba elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 2, b) skupina 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 3, c) skupina 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 4, d) skupina 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 5, e) skupina 15 - činnosti operátora trhu s elektřinou, f) skupina 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 6, g) skupina 23 - přeprava plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 7, h) skupina 24 - obchod s plynem; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 8, i) skupina 25 - uskladňování plynu; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v příloze č. 9, j) skupina 31 - výroba tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11, k) skupina 32 - rozvod tepelné energie; náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidel pro sestavování jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11, (4) Každý držitel licence předkládá přílohu k regulačním výkazům v rozsahu přílohy č. 12. (5) Regulační výkazy se zpracovávají za uplynulý kalendářní rok, popřípadě za část kalendářního roku. Regulační výkazy se zpracovávají i jako plán za regulovaný rok popřípadě jako plán za regulační období, s výjimkou držitelů licence skupin 11, 25, 31 a 32. § 2 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů (1) Sestavování regulačních výkazů je prováděno držitelem licence na: a) přenos elektřiny za přenos elektřiny, obchod se systémovými a podpůrnými službami, aukce na přeshraničních profilech (dále jen "aukce"), účast v mechanizmu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav případně další činnosti v rámci licence a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, b) distribuci elektřiny za distribuci elektřiny a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, c) obchod s elektřinou za obchod s elektřinou, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, d) přepravu plynu za přepravu plynu v tranzitním systému, přepravu plynu ve vnitrostátním systému a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, e) distribuci plynu za distribuci plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, f) obchod s plynem za obchod s plynem, činnost dodavatele poslední instance a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, g) uskladňování plynu za uskladňování plynu a ostatní činnosti, které nejsou vykonávány na základě licence podle zákona, h) výrobu tepelné energie nebo na rozvod tepelné energie za činnosti výroba a rozvod tepelné energie. (2) Oddělená evidence nákladů, výnosů a aktiv je vedena v souladu s Českými účetními standardy podle zvláštního právního předpisu^1). § 3 Výkazy aktiv (1) Ve výkazech aktiv se vykazuje majetek držitele licence. Majetek držitele licence skupiny 12 je vykazován podle napěťových úrovní a majetek držitele licence skupiny 22 podle typů sítě tak, aby toto přiřazení objektivně vyjadřovalo využití majetku pro danou napěťovou úroveň nebo typ sítě. (2) Výkazy aktiv se označují písmenem A. (3) Provozními aktivy se pro účely této vyhlášky rozumí dlouhodobý majetek nezbytný k zajištění příslušné licencované činnosti snížený o: a) nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek, b) poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek, c) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, d) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek, e) oceňovací rozdíl k nabytému majetku, f) dlouhodobý finanční majetek. (4) Provozní aktiva jsou dále zvýšena o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu. Zařazení hodnoty předmětu pořízeného formou finančního leasingu je provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^2). (5) Výkazy aktiv obsahují provozní aktiva a ostatní dlouhodobý majetek a jsou vykazovány v a) účetní pořizovací ceně, b) účetní zůstatkové ceně. § 4 Výkazy aktiv a pasiv (1) Výkazy aktiv a pasiv zahrnují údaje o majetku a jiných aktivech, závazcích a jiných pasivech podle zvláštního právního předpisu^1). Výkaz je držitelem licence skupiny 31 nebo 32 sestavován samostatně za licencované činnosti výroba tepelné energie nebo rozvod tepelné energie a činnost výroba a rozvod tepelné energie, která není vykonávána na základě licence podle zákona (dále jen "nelicencovaná činnost výroba a rozvod tepelné energie") a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. (2) Výkazy aktiv a pasiv se označují písmeny AP. (3) Výkazy aktiv a pasiv obsahují provozní aktiva nezbytná k zajištění činností uvedených v odstavci 1, která jsou vykazována obdobně jako provozní aktiva podle § 4 odst. 3 a 5. § 5 Výkazy hospodářského výsledku (1) Výkazy hospodářského výsledku obsahují výnosy a náklady držitele licence za jednotlivé činnosti podle § 2 odst. 3. (2) Výkazy hospodářského výsledku se označují písmeny HV. (3) Výnosy držitele licence se pro účely této vyhlášky rozumí tržby za danou licencovanou činnost a ostatní výnosy plynoucí z dané licencované činnosti podle zvláštního předpisu^1). (4) Povolenými náklady u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 se rozumí pro účely této vyhlášky náklady k zajištění dané licencované činnosti účtované podle zvláštního právního předpisu^1) po odečtení nepovolených nákladů. (5) Nepovolenými náklady se u licencí skupin 12 až 14 a 22 až 25 rozumí pro účely této vyhlášky náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zvláštního právního předpisu^3), finanční náklady, mimořádné náklady, časově rozlišené splátky finančního leasingu, daň z příjmu, náklady na tvorbu a čerpání rezerv, zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu. (6) U licencí skupin 12 až 13, 22 a 23 lze po předložení žádosti držitele licence uznat část finančních nákladů nezbytných k zajištění dané licencované činnosti, týkající se bankovních poplatků a pojištění majetku a odpovědnosti za škody. § 6 Výkazy nákladů (1) Výkazy nákladů obsahují povolené náklady licencovaných činností, a to v členění podle typů výroben u výroby elektřiny a výroby tepelné energie, podle typů paliva u výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, podle typu činností a typů technologie u přenosu elektřiny, podle jednotlivých napěťových úrovní a typů technologie u distribuce elektřiny, podle typů sítě a typů technologie u distribuce plynu. (2) Výkazy nákladů se označují písmenem N. § 7 Výkazy plánu investic (1) Ve výkazech plánu investic se vykazují investiční výdaje držitele licence a související technické údaje. (2) Výkazy plánu investic se označují písmenem I. § 8 Výkazy bilanční (1) V bilančních výkazech se vykazuje bilance množství energií v členění na část zdrojů a část spotřeby pro danou část elektroenergetického systému, na jehož provoz byla udělena licence skupiny 12 nebo 13. Bilanční výkazy dále zahrnují maxima výkonů na rozhraní různých částí elektroenergetického systému, provozovaných různými držiteli licence. (2) V bilančních výkazech držitele licence skupiny 22 nebo 24 se vykazují bilance množství zemního plynu, denní maximum distribuce nebo dodávky zemního plynu v členění na část zdrojů a část spotřeby. (3) Bilanční výkazy se označují písmenem B. § 9 Výkazy technické (1) V technických výkazech držitele licence skupiny 12 nebo 13 se vykazují následující kategorie údajů: a) údaje související s podporou zdrojů v souladu se zvláštními právními předpisy^4), b) údaje o podpůrných a systémových službách souvisejících se zajištěním stability provozu elektroenergetického systému. (2) V technických výkazech držitele licence skupin 22 až 24 se vykazují následující kategorie údajů: a) množství nakupovaného, přepravovaného, uskladňovaného nebo distribuovaného zemního plynu, b) denní maximum dodávky zemního plynu, c) údaje pro stanovení ceny za distribuci. (3) V technických výkazech držitele licence skupiny 31 nebo 32 se vykazují údaje za příslušnou licencovanou činnost a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. Výkazy obsahují následující základní kategorie údajů: a) bilance výroby, b) bilance rozvodu. (4) Technické výkazy se označují písmenem D. § 10 Výkazy tarifních statistik (1) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 12 a 14 se vykazují: a) pro odběr z napěťové hladiny velmi vysokého napětí a vysokého napětí údaje o rezervaci kapacity a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost, b) pro odběr z napěťové hladiny nízkého napětí údaje o rezervovaném příkonu a spotřebě elektřiny konečných zákazníků včetně tržeb držitele licence za danou licencovanou činnost. (2) Ve výkazech tarifních statistik držitele licence skupin 22 a 24 se vykazují údaje o: a) prodaném nebo distribuovaném množství zemního plynu, b) denním maximu a počtu odběrných míst, c) statistice parametrů pro stanovení ceny energie zemního plynu. (3) Výkazy tarifních statistik se označují písmenem T. § 11 Výkazy provozně technické (1) V provozně technických výkazech držitelů licence skupin 11 až 14 se vykazují údaje o provozu jednotlivých částí elektroenergetického systému. (2) V provozně technických výkazech se vykazují následující kategorie údajů: a) údaje o jednotlivých zařízeních, provozních událostech a hodnocení provozu elektrizační soustavy, b) údaje pro sestavení bilance elektřiny elektrizační soustavy, c) údaje pro sestavení bilancí výkonu. (3) Provozně technické výkazy se označují písmeny ERÚ, VD nebo VA. § 12 Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie (1) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie vyplňuje držitel licence skupiny 31 nebo 32. Údaje za příslušnou licencovanou činnost a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie uvede samostatně pro každou cenovou lokalitu. (2) V technickém výkaze a kalkulačním vzorci ceny tepelné energie se vykazují následující kategorie údajů: a) bilance výroby, b) bilance rozvodu, c) přehled zdrojů v cenové lokalitě, d) údaje o domovních kotelnách, e) kalkulační vzorec ceny tepelné energie. (3) Ekonomicky oprávněné náklady, vnitropodnikové výnosy a tržby jsou uvedeny držitelem licence souhrnně za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a za nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. Ekonomicky oprávněné náklady jsou vymezeny v příloze č. 11. (4) Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie se označuje písmeny DK. § 13 Způsob předkládání regulačních výkazů (1) Regulační výkazy jsou předkládány držitelem licence v termínech uvedených v příloze č. 1. (2) Forma a způsob předkládání regulačních výkazů je uvedena v příloze č. 1. (3) Provozovatel lokální distribuční soustavy, který používá ceny provozovatele regionální distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu^5), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 3. (4) Držitel licence skupiny 14, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 5. (5) Držitel licence skupiny 24, který nevykonává činnost dodavatele poslední instance a nezajišťuje dodávku chráněným zákazníkům, nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou výkazů uvedených v příloze č. 8. (6) Držitel licence, který nevede účetnictví v plném rozsahu podle zvláštního právního předpisu^1), nepředkládá regulační výkazy podle odstavce 1, s výjimkou držitele licence skupiny 31 nebo 32. § 14 Přechodná ustanovení Poprvé předkládá držitel licence regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2006. Držitel licence skupiny 31 nebo 32 předkládá regulační výkazy podle této vyhlášky již za rok 2005, držitelé ostatních licencí předloží regulační výkazy za rok 2005 podle dosavadního právního předpisu. § 15 Zrušující ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. 2. Vyhláška č. 74/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice. § 16 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. Předseda: Ing. Fiřt v. r. Příl.1 Seznam regulačních výkazů (1) Účetní závěrka s přílohou výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz peněžních toků, termín odevzdání pro jednotlivé držitele do 30. dubna následujícího kalendářního roku za předcházející účetní období. (2) Regulační výkazy ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- držitel označení název výkazu termín odevzdání forma předložení licence výkazu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 VD 1-12 Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v parních 15. ledna, Elektronicky nebo písemně a spalovacích elektrárnách 15. dubna, 15. července, 15. října VD 2-12 Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny ve vodních 15. ledna., Elektronicky nebo písemně elektrárnách 15. dubna, 15. července, 15. října VA 1-12 Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v elektrárnách s 15. ledna, Elektronicky nebo písemně alternativními zdroji 15. dubna, 15. července, 15. října ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 15. kalendářní den Elektronicky nebo písemně následujícího měsíce 11-N Výkaz nákladů výroba elektřiny ve výrobnách 30. dubna Elektronicky nebo písemně využívajících obnovitelné zdroje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 12-A Výkaz aktiv 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-N1 Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-N2 Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané distribuční soustavě držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-I Výkaz plánu investic 30. dubna. Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-B1 Roční bilance elektřiny provozovatele 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané distribuční soustavy držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-B2a), b) Výkazy maxim výkonů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-D1 a) výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané b) výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené držitelem licence nebo osobou podpory oprávněnou jednat za držitele licence 12-D1 Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané podklady výroby elektřiny a tepla držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-D2 Výkaz podpory druhotných zdrojů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané podklady držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-T1a) Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané konečných zákazníků z hladiny VVN a VN držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 12-T1a) Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané podklady konečných zákazníků z hladiny VVN a VN (dle držitelem licence nebo osobou jednotlivých měsíců) oprávněnou jednat za držitele licence 12-T1b), c) Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN Elektronicky i písemně podepsané b) maloodběr podnikatelů, 30. dubna, držitelem licence nebo osobou c) maloodběr obyvatelstva 15. července oprávněnou jednat za držitele licence ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 20. kalendářní den Elektronicky nebo písemně následujícího měsíce ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové 15. února Elektronicky nebo písemně a distribuční soustavě ČR MZ 1-12 Měsíční zpráva o provozu regionální 20. kalendářní den Elektronicky nebo písemně distribuční soustavy následujícího měsíce Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační 31. května, Elektronicky nebo písemně soustavy ČR 30. září ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 13-A Výkaz aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-N Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-I Výkaz plánu investic 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-B1 Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-B2 a) měsíční hodinová maxima bilančních sald výkonů na 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané rozhraní přenosové soustavy/110 kV, držitelem licence nebo osobou b) měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků oprávněnou jednat za držitele z přenosové soustavy, licence c) měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny 13-D1 a) výkaz podporovaných zdrojů - technické údaje 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané b) výkaz podporovaných zdrojů - výše vyplacené podpory držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13D1 Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané podklady výroby elektřiny a tepla statutárním orgánem 13-D2 Výkaz podpory druhotných zdrojů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané podklady držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 13-D3 Výkaz podpůrných a systémových služeb 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ERÚ 1-12 Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny 15. kalendářní den Elektronicky nebo písemně následujícího měsíce ERÚ 2-01 Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční 15. února Elektronicky nebo písemně soustavě ČR Podklady pro vyhotovení schémat sítí ES ČR 31. května, Elektronicky nebo písemně 30. září ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 14-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 14-T1a) Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané VVN a VN v režimu dodávky poslední instance držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 14-T1b), c) Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN v 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané režimu dodávky poslední instance 15. července držitelem licence nebo osobou b) maloodběr podnikatelů, oprávněnou jednat za držitele c) maloodběr obyvatelstva. licence ERÚ 2-12 Měsíční výkaz o dovozu, vývozu, nákupu a prodeji 15. kalendářní den Elektronicky nebo písemně elektřiny následujícího měsíce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 22-A Výkaz aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-N Výkaz nákladů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-I Výkaz plánu investic 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-D Vstupní údaje pro výpočet tarifů 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-B Skutečnost a plán distribuce zemního plynu 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-T1 Tarifní statistika (skutečnost) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 22-T2 Tarifní statistika (plán) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 23-A Výkaz aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 23-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 23-I Výkaz plánu investic 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 23-B1 Bilance zemního plynu (plán) 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 23-B2 Bilance zemního plynu (skutečnost) 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 23-D1 Využití tranzitního systému 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 23-D2 Denní maximum (plán) 15. srpna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 23-D3 Denní maximum (skutečnost) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 24-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-B1 Bilance zemního plynu (skutečnost) 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 24-B2 Bilance zemního plynu (plán) 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 24-D1 Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 24-D2 Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu poslední Elektronicky i písemně podepsané kalendářní den držitelem licence nebo osobou následujícího oprávněnou jednat za držitele měsíce licence 24-D3 Náklady na uskladnění zemního plynu v cizích 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané podzemních zásobnících plynu (skutečnost) držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-D4 Výkaz nákladů na nákup plynu 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-D5 Odběrové diagramy 30.dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-T1a Statistika parametrů komodita (skutečnost) poslední Elektronicky i písemně podepsané kalendářní den držitelem licence nebo osobou následujícího oprávněnou jednat za držitele měsíce licence 24-T1b Statistika parametrů komodita (plán) 30. dubna, Elektronicky i písemně podepsané 31. července, držitelem licence nebo osobou 15. října, oprávněnou jednat za držitele 31. ledna licence 24-T1c Statistika parametrů kapacita (skutečnost) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-T2 Tarifní statistika (skutečnost) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 24-T3 Tarifní statistika (plán) 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 25-A Výkaz aktiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 25-HV Výkaz hospodářského výsledku 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31, 32 31, 32-D Technický výkaz 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 31, 32-DK Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv 30. dubna Elektronicky i písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pokud držitel licence regulační výkazy zašle elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již zasílat regulační výkazy písemně podepsané držitelem licence nebo osobou oprávněnou jednat za držitele licence. Tato možnost se nevztahuje na zasílání regulačních výkazů VD 112, VD 212, VA 112, ERÚ 112, ERÚ 201, MZ 112 a výkazu Podklady pro vyhotovení sítí ES ČR. Příl.2 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 A) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem nižším než 0,5 MW e Držitel licence skupiny 11 předkládá Úřadu podle typu provozovaného výrobního zdroje elektřiny následující výkazy: 1. Výkaz VD 1-12: Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v parních a spalovacích elektrárnách se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MW e , 2. Výkaz VD 2-12: Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MW e , 3. Výkaz VA 1-12: Čtvrtletní výkaz o výrobě elektřiny v elektrárnách s alternativními zdroji se součtovým instalovaným výkonem menším než 0,5 MW e . Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz VD 1-12 Výkaz vyplňuje držitel licence skupiny 11 provozující parní, paroplynové a spalovací elektrárny (výrobny elektřiny). Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o: - instalovaném výkonu jednotlivých generátorů, - počtu výroben, - instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje, - výrobě elektřiny brutto a vlastní spotřebě na výrobu elektřiny, - spotřebě paliva na výrobu elektřiny. Ve výkazu se uvádí toky energií. Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí. 2. Výkaz VD 2-12 Výkaz vyplňuje držitel licence skupiny 11 provozující vodní elektrárny (výrobny elektřiny). Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o: - instalovaném výkonu jednotlivých generátorů, - počtu výroben, - instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje, - výrobě elektřiny brutto. Ve výkazu se uvádí toky energií. Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí. 3. Výkaz VA 1-12 Výkaz vyplňují držitelé licence skupiny 11 provozující elektrárny s alternativními zdroji na výrobu elektřiny. Ve výkazu držitel licence uvádí údaje o: - instalovaném výkonu jednotlivých generátorů, - počtu výroben, - instalovaném, dosažitelném a pohotovém výkonu zdroje, - výrobě elektřiny brutto a vlastní spotřebě na výrobu elektřiny, - spotřebě jednotlivých druhů paliv na výrobu elektřiny. Ve výkazu se uvádí toky energií. Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Údaje jsou Úřadu předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí. B) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 se součtovým instalovaným výkonem rovným nebo vyšším než 0,5 MW e Držitel licence skupiny 11 předkládá Úřadu následující výkaz: 1. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkaz podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz ERÚ 1-12 Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: - bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (výroba elektřiny po jednotlivých druzích paliv, vlastní spotřeba na výrobu elektřiny, odkud byla elektřina opatřena a kam byla elektřina dodána), - bilanční položky potřebné pro konstrukci bilancí výkonu (instalovaný, dosažitelný, pohotový a nasazený výkon atd.), - hodinové průběhy (v platném čase) vyráběného výkonu třetí středu v měsíci, v den měsíčního maxima a minima zatížení elektrizační soustavy, - spotřeba elektřiny brutto (vlastní spotřeba na výrobu elektřiny a ostatní spotřeba energetického sektoru), výroba elektřiny brutto a instalovaný výkon (pokud u subjektu není již vyspecifikován kraj a typ zdroje) rozdělená po krajích ČR, - údaje o spotřebovaném palivu na výrobu elektřiny. Údaje jsou předkládány na základě podkladů o dni a hodině maximálního zatížení elektrizační soustavy ve sledovaném období, které držitel licence obdrží od Úřadu. Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje. Držitel licence předkládá samostatný výkaz za jednotlivé provozovny, pokud není stanoveno jinak. Jestliže držitel licence dosáhne v průběhu daného kalendářního měsíce hodnoty součtového instalovaného výkonu za všechny provozovny 0,5 MW e ,začne výkaz předkládat od následujícího měsíce. C) Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na výrobu elektřiny - skupina 11 výrobny využívající obnovitelné zdroje Držitel licence skupiny 11 využívající obnovitelné zdroje předkládá Úřadu následující výkazy: 1. Výkaz 11-N: Výkaz nákladů. 1. Výkaz 11-N: Výkaz nákladů - výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje Do výkazu se uvádí náklady a tržby společnosti související s výrobou elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje, případně kombinaci obnovitelného zdroje a fosilního paliva. Za nepovolené náklady se považují: - náklady, které nelze uznat za výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zvláštního právního předpisu^3), - finanční náklady, - mimořádné náklady, - daň z příjmu, - náklady na tvorbu a čerpání rezerv, - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, - odměny členů orgánů společnosti, - přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy (např. za škody způsobené na zemědělských půdách). 1.1 Charakteristika řádků výkazů: 1.1.1 Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů Uvádí se údaje související s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a její podporou v souladu se zvláštním právním předpisem^6). Ve výkazu vždy držitel licence uvede název výrobny a druh obnovitelného zdroje použitého pro výrobu elektřiny. V případě použití kombinace obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje (fosilního paliva) se každý z uvedených druhů paliva uvede zvlášť do samostatného řádku. Údaje dle bodů 1.2.1 a 1.2.7 až 1.2.10 budou uvedeny do jednotlivých řádků k příslušnému druhu paliva, údaje dle bodů 1.2.2 až 1.1.1 se uvádí do řádku, v němž je specifikován druh použitého obnovitelného zdroje. 1.1.2 Výroba elektřiny z ostatních zdrojů (neobnovitelných) Uvádí se údaje související s výrobou elektřiny ve výrobnách, které využívají pouze neobnovitelné zdroje. Údaje se uvádí v souhrnu za všechny výrobny tohoto typu provozované držitelem licence. 1.1.3 Společné činnosti (náklady) Do této položky se uvádí náklady vynaložené současně na výrobu elektřiny a na výkon ostatních licencovaných i nelicencovaných činností, které však nelze přímo přiřadit k činnosti výroba elektřiny. Ve výkaze se současně uvede procentní podíl těchto nákladů, který připadá přímo na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v příloze k regulačním výkazům. 1.2 Charakteristika sloupců výkazů: 1.2.1 Spotřeba energetického paliva (sloupec "b") Položka "Spotřeba energetického paliva" zahrnuje náklady na palivo (obnovitelný i neobnovitelný zdroj) spotřebované pro výrobu elektřiny. V případě použití kombinace fosilního paliva a obnovitelného zdroje se u každé výrobny uvádí samostatně náklady na spotřebu obnovitelného zdroje a náklady na spotřebu fosilního paliva. 1.2.2 Spotřeba energie (sloupec "c") Do položky "Spotřeba energie" se zahrnuje vlastní spotřeba elektrické energie při výrobě elektřiny. 1.2.3 Osobní náklady (sloupec "d") Osobní náklady zahrnují mzdy pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení, včetně odpovídajících sociálních nákladů. 1.2.4 Opravy (sloupec "e") Položka "Opravy" zahrnuje veškeré výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení výrobce. 1.2.5 Odpisy (sloupec "f") Odpisy stálých aktiv jsou účetní odpisy podle zvláštního právního předpisu1). 1.2.6 Ostatní náklady (sloupec "h") Ostatní náklady, které přímo souvisejí s licencovanou činností a nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek. Jedná se zejména o spotřebu materiálu, nákup ostatních externích služeb, případně další povolené náklady. 1.2.7 Tržby za elektřinu - výkupní ceny (sloupec "i") Do položky "Tržby za elektřinu - výkupní ceny" se zahrnují tržby za prodanou elektřinu v systému výkupních cen. 1.2.8 Tržby za zelené bonusy (sloupec "j") Položka zahrnuje pouze tržby za zelené bonusy. 1.2.9 Ostatní tržby za prodanou elektřinu (sloupec "k") Položka "Ostatní tržby za prodanou elektřinu" zahrnuje tržby za elektřinu prodanou obchodníkovi nebo oprávněnému zákazníkovi a dále tržby za decentrální výrobu. 1.2.10 Množství vyrobené elektřiny (sloupec "l") Položka zahrnuje celkové množství elektřiny prodané za dané vykazovací období (účetně ukončený kalendářní rok). ---------- *) Pozn.: Formulář nebyl z technických důvodů zařazen. Příl.3 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci elektřiny - skupina 12 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 12-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 12-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 12-N1: Výkaz nákladů, 4. Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě, 5. Výkaz 12-I: Výkaz plánu investic, 6. Výkaz 12-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy, 7. Výkazy 12-B2a), b): Výkazy maxim výkonů, 8. Výkazy 12-D1a), b): Výkazy podporovaných zdrojů, 9. Výkaz 12-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, 10. Výkazy 12-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů, 11. Výkaz 12-T1a): Rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN 12. Výkaz 12-T1a) podklady: Výkaz rezervace kapacity a roční spotřeby elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN (dle jednotlivých měsíců) 13. Výkazy 12-T1b), c): Tarifní statistiky na hladině NN, 14. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny, 15. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě, 16. Zpráva MZ 1-12: Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy, 17. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1 12-A: Výkaz aktiv Majetek zahrnovaný do provozních aktiv: a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3. b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4. 1.1 Distribuce VVN 1.1.1 Přímo přiřaditelný majetek Venkovní vedení VVN-ř. 3 Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené venkovním vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kW po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru. Mezi hlavní položky patří zejména: - stožáry s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami, - základy stožárů, - uzemnění stožárů, - lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan. Kabelová vedení VVN-ř. 4 Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie o napětí 110 kV vedené kabelovým vedením vlastněným držitelem licence. Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV. Mezi hlavní položky patří zejména: - kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi, - kabelové tunely a kabelová lože, - pomocné hospodářství. Rozvodny PS/VVN - technologie - ř. 5 Jedná se o zařízení pro rozvod napětí 110 kV, týká se stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: - vypínače, - odpojovače, - ovládací skříně, - měřící transformátory proudu a napětí, - ochrany, - zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby. Rozvodny PS/VVN - stavební části - ř. 6 Jedná se o budovy a konstrukce polí rozvoden 110 kV; zařízení stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: - budovy a stavby, - pozemky včetně věcných břemen, - oplocení, - stavební části domků ochran, - komunikace (cesty, silnice,...). Elektroměrová služba VVN - ř. 7 Jedná se o měřidla velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména: - vstupní měřidla dodávky do hladiny velmi vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, - výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu, - přijímače HDO. Odečty měřidel VVN - ř. 8 Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VVN. 1.2 Distribuce VN 1.2.1 Přímo přiřaditelný majetek Venkovní vedení VN - ř. 11 Jedná se o zařízení pro přenos elektrické energie venkovním vedením vysokého napětí. Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: - opěrné body s příslušenstvím - izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami, - základy opěrných bodů, - uzemnění opěrných bodů, - lana - fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan, - úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí, - dálkově ovládané úsekové odpínače, a ostatní spínací prvky umístěné přímo ve venkovní síti VN (reclosery). Kabelová vedení VN - ř. 12 Jedná se o zařízení pro kabelový přenos elektrické energie vysokého napětí. Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: - kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi, - pomocné hospodářství. Transformovny VVN/VN a VN/VN - technologie VVN a VN - ř. 13 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN, technologické části stanic. Mezi hlavní položky patří zejména: - vypínače, - odpojovače, - ovládací skříně, - skříňové rozvodny, - měřící transformátory proudu a napětí, - ochrany, - zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby. Neobsahuje silové transformátory. Transformátory VVN/VN a VN/VN - ř. 14 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru. Mezi hlavní položky patří zejména: - transformátory VVN/VN, - transformátory VN/VN, - transformátory vlastní spotřeby, - tlumivky, - reaktory, - odporníky. Transformovny VVN/VN a VN/VN - stavební části - ř. 15 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN, společné stavební části stanic VVN/VN a VN/VN. Mezi hlavní položky patří zejména: - budovy a stavby, - pozemky včetně věcných břemen, - oplocení, - stavební části domků ochran, - komunikace (cesty, silnice). Elektroměrová služba VN - ř. 16 Jedná se o měřidla vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména: - vstupní měřidla dodávky do hladiny vysokého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, - výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu, - měřidla pro vnitřní potřeby držitele licence (měření vlastní spotřeby a ztrát), - přijímače HDO. Odečty měřidel VN - ř. 17 Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni VN. 1.3 Distribuce NN 1.3.1 Přímo přiřaditelný majetek Venkovní vedení NN - ř. 20 Všechny úseky venkovního vedení nízkého napětí distribuční sítě o napětí 400V/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům, které jsou ve vlastnictví držitele licence. Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní). Mezi hlavní položky patří zejména: - opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění, - části sítě provedené izolovanými kabely, - stavební část, - rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním, - vodiče včetně upevňovacích vazů, - přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům. Kabelová vedení NN - ř. 21 Všechny úseky kabelového vedení distribuční sítě nízkého napětí 400/230V včetně přípojek k jednotlivým odběratelům. Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni. Mezi hlavní položky patří zejména: - zemní kabely včetně spojek a koncovek, - kabelové lože, - úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích, - kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje, - uzemnění kabelové sítě, - ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích, - přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům, - hlavní domovní skříně. Transformátory VN/NN - ř. 22 Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VN/NN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru. Mezi hlavní položky patří zejména: - transformátory VN/NN, - transformátory vlastní spotřeby, - tlumivky, - reaktory. Distribuční stanice NN (DTS) - ř. 23 Jedná se o stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence. Mezi hlavní položky patří zejména: - stavební část stanice včetně výstroje, - transformační technologie, - technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN. Nezahrnuje transformátory. Elektroměrová služba NN - ř. 24 Jedná se o měřidla nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí. Mezi hlavní položky patří zejména: - vstupní měřidla dodávky do hladiny nízkého napětí - měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci, - výstupní měřidla odběru - měření dodávky pro konečnou spotřebu, - měřidla hladiny rozvodu pro vnitřní potřeby držitele licence (měření vlastní spotřeby a ztrát), - přijímače HDO. Odečty měřidel NN - ř. 25 Jedná se o provozní aktiva, která slouží činnosti odečtů na úrovni NN. 1.4 Podpůrný majetek DŘT - ř. 28 Jedná se o zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů. Mezi hlavní položky patří zejména: - zařízení automatického systému dálkového řízení, - dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden, - požární signalizace a zabezpečovací systémy, - podnikový dispečink, - rajónní dispečinky. A dále se zahrnuje majetek, který slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní. Majetek je vykazován následující struktuře: Řídící systémy (SKŘ) včetně požární signalizace a zabezpečovací systémy ř. 29 Telekomunikace ř. 30 HDO - vysílače ř. 31 Pozemky, budovy a stavby ř. 32 Software, hardware ř. 33 Zařízení a inventář ř. 34 Studie a poradenství ř. 35 Ostatní podpůrný majetek ř. 36 Majetek DŘT a řídící systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0, pokud Úřad nestanoví jinak. Podpůrný majetek s výjimkou DŘT a řídících systémů je na hladiny napětí členěn v poměru zůstatkových cen přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.5 Ostatní činnosti - ř. 39 Jedná se o přímo přiřaditelný majetek ostatních činností, které nesouvisí licencovanou činností. 1.6 Společný majetek - ř. 40 Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Majetek je vykazován následující struktuře: Pozemky, budovy a stavby ř. 39 Software, hardware ř. 40 Zařízení a inventář ř. 41 Studie a poradenství ř. 42 Ostatní společný majetek ř. 43 Společný majetek je na hladiny napětí členěn v poměru zůstatkových cen přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.7 Leasing - ř. 44 V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou podniku. 1.8 Nezahrnovaná aktiva - ř. 45 Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován. 1.9 Změna hodnoty darovaného majetku ve vykazovaném roce - ř. 48 Darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období. 1.10 Přípojky zákazníků - ř. 49 Jedná se o přípojky pro odběrná místa sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení podle § 45 odst. 2 zákona jejíž délka nepřesáhne 50 m. Délkou přípojky se rozumí délka stavebně a technicky proveditelné trasy přípojky promítnuté do půdorysu mezi svislým průmětem místa odbočení z distribuční soustavy a svislým průmětem domovní pojistkové nebo domovní kabelové skříně. Přípojky zákazníků jsou současně vykázány v ř. 19 v přímo přiřaditelném majetku na hladině nízkého napětí podle jejich charakteru v řádcích 20 nebo 21. 2 Výkaz 12-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce elektřiny. - Licence - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu (tedy včetně nepovolených nákladů). - +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy, rozdíly mezi regulačním pojetím finančního leasingu, odpisů apod. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen rozdílem mezi sloupci "Licence" a "Distribuce". - Distribuce - sloupec obsahuje náklady a výnosy v souladu regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou očištěny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. 2.2 Charakteristika řádků výkazu 2.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7), - VP 04 - tržby z distribuce elektřiny konečným zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN); - VP 05 - tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN); - VP 06 - tržby z distribuce konečným zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí (NN); - VP 08 - tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi ("přetoky") na napěťové hladině VVN; - VP 09 - tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi ("přetoky") na napěťové hladině VN; - VP 10 - tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými distribučními společnostmi ("přetoky") na napěťové hladině NN; - VP 11 - tržby související s distribucí elektřiny, které svým charakterem nenaplňují definici tržeb z distribuce uvedených v rámci výše uvedených řádcích; - VP 13 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením smluvené kapacity na hladině VVN; - VP 14 - tržby z distribuce elektřiny související s překročením smluvené kapacity na napěťové hladině VN; - VP 16 - časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině VVN; - VP 17 - časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině VN; - VP 18 - časově rozlišené výnosy plynoucí z připojovacích poplatků na hladině NN; - VP 19 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou; - VP 20 - tržby související s úhradou systémových služeb konečnými zákazníky; - VP 21 - tržby související s mechanismem vyrovnávání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od konečných zákazníků a vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav; - VP 22 - tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definice výše uvedených řádků; - VP 23 až 25 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 26 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3, které snižují povolené náklady např.: - opětné připojení po neplacení, - neúspěšné reklamace měření, - odstranění poruch na zařízení odběratele, - náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení; - VP 27 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu provozovatele distribuční soustavy; - NP 05 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí ztrát v distribuční soustavě; - NP 06 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tj. povinný výkup i pevné příspěvky a dále vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav souvisejících s podporou uvedených zdrojů); - NP 07 - náklady související s podporou decentrální výroby elektřiny; - NP 08 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny; - NP 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 11 - náklady na nákup systémových služeb; - NP 12 - náklady na pořízení přenosových služeb jak ve formě rezervované kapacity, tak nákladů za použití sítí; - NP 13 - placené distribuční služby okolních distribučních společností ("přetoky"). Jedná se o součtovou položku, která není primárně určena k vyplňování; - NP 14 - placené distribuční služby okolních distribučních společností ("přetoky") na hladině napětí VVN; - NP 15 - placené distribuční služby okolních distribučních společností ("přetoky") na napěťové hladině VN; - NP 16 - placené distribuční služby okolních distribučních společností ("přetoky") na úrovni NN; - NP 17 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou; - NP 18 - náklady na opravy a udržování; - NP 19 - náklady na cestovné; - NP 20 - náklady na reprezentaci; - NP 21 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 22 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 23 - služby související s nákupem informačních technologií; - NP 24 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 25 - náklady činností charakteru zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování elektroměrů a souvisejících činností; - NP 26 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; Nákladové položky NP 18 a 21 až 26 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence: - jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu^8) (dále jen "podnikatelské seskupení"); - jiným subjektům. - NP 28 až 32 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 33 - u licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: -------------------------------------------------------------------------------- Klasifikace Název Roční produkce účetní odpisová sazba v % -------------------------------------------------------------------------------- 123012 Budovy pro obchod a služby 2 -------------------------------------------------------------------------------- 125111 Budovy pro průmysl 2 -------------------------------------------------------------------------------- 125211 Budovy skladů 2 -------------------------------------------------------------------------------- 125112 Budovy výrobní pro energetiku 2 -------------------------------------------------------------------------------- 214211 Tunely 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221411 Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221412 Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221419 Vedení dálková elektrická nadzemní j.n. 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221421 Vedení dálkové VVN podzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221422 Vedení dálkové VN podzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221429 Vedení dálkové elektrická podzemní j.n. 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových 2 -------------------------------------------------------------------------------- 222411 Vedení místní VN venkovní, nadzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222412 Vedení místní NN venkovní, nadzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222421 Vedení místní VN podzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222422 Vedení místní NN podzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222423 Sítě kabelové osvětlovací samostatné 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222429 Vedení místní elektrická podzemní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních 2 -------------------------------------------------------------------------------- 222479 Podzemní stavby pro energetiku 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 242089 Ostatní inženýrské stavby j.n. 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 311041 Transformátory VVN, VVN/VN 4 -------------------------------------------------------------------------------- 311041 Distribuční transformátory VN/NN 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 312010 Technologie distribučních trafostanic 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 312070 Technologie HDO 12,5 -------------------------------------------------------------------------------- 332063 Měření a elektroměry 6,6 -------------------------------------------------------------------------------- Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence. - NP 34 a 35 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 37 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 38 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů) - NP 40 - náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním distribuční sítě; - NP 41 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou distribuční sítě; - NP 42 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy; - NP 43 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; - NP 44 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; - NF 01 až 06 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NF 07 - náklady související s bankovními poplatky; - NF 08 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); - NF 09 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění; - NF 10 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 3 12-N1: Výkaz nákladů Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4. 3.1 Přímo přiřaditelné náklady 3.1.1 Opravy (sloupec "b") Do položky "opravy" se zahrnují výdaje a náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity zařízení distribuce. Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména: - opravy, - odstraňování menších závad a poruch zařízení včetně výměn součástí a seřizování zařízení, - výměny vodičů a zemních lan o stejném průřezu, - výměny stožárů, obnovy nátěrů, uzemnění a betonových základů, - výměny izolátorů, svorek, rozpěr, armatur, - výměny kabelů, koncovek a ostatního příslušenství, - opravy kabelových kanálů, - opravy stavební části rozvodny, - nátěry konstrukce rozvodny včetně příslušenství, - výměny přípojnic, vypínačů, řídících skříní, odpojovačů, odpínačů, uzemnění, bleskojistek, - výměny ochran, automatik a měřících přístrojů, - výměny jednotlivých částí řídící a dispečerské techniky, - opravy zařízení dispečerské a řídící techniky, - opravy transformátorů, - odstraňování poruch - opravy zařízení v havarijním stavu a jeho uvádění do provozuschopného stavu, - plánované opravy - opravy většího rozsahu. Náklady na opravy zahrnují zejména: - přímý materiál spotřebovaný při realizaci oprav, - osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - režijní náklady pracovníků zabezpečujících opravy (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady apod.), - náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy, - náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílejí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace), - střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících opravu v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.), - zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi, - náklady na nákup externích oprav. Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů. 3.1.2 Provozování a obsluha (sloupec "c") Do položky "provozování a obsluha" se zahrnují výdaje a náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou distribučního zařízení. Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména: - dozor nad vedením, - kontrolování a zkoušení bleskosvodů, spínačů a jističů vedení, - zkoušky zatížení obvodů, - pravidelné hlídání linek, - pravidelné zkoušky napětí ke stanovení stavu nebo efektivnosti systému, - převádění zatížení, přepínání a spojování obvodů a zařízení, - přezkušování a seřizování linkových zkušebních zařízení, - pochůzkové a lezecké prohlídky, prohlídky ocelových konstrukcí, měření uzemnění, - pravidelné kontroly a čištění vstupních šachet, přivaděčů, síťových a transformátorových kobek, - regulování a dodávání oleje do vysokonapěťových kabelových systémů, - dohled nad operacemi stanice, - seřizování staničních zařízení pro udržování výkonnosti stanice, - inspekce, zkoušení a kalibrace staničních zařízení pro zjištění výkonnosti, - operování přepínacích a jiných zařízení, - sledování a hlídání stanice, - pochůzkové kontroly, kontroly proudových spojů, kontroly a drobná údržba jednotlivých druhů zařízení, - cejchování měřidel, - evidence měřidel, - instalace měřidel, - nastavení časových kontrol, kontrolování odběrových měřidel a jiných měřících zařízení, - alokace a přepínání zátěže, - řízení přepínání zátěže, - dálkové ovládání rozvoden, - ovládání automatiky hromadné dálkové obsluhy, - zařizování a kontrolování povolení pro výstavbu, údržbářské, zkušební a nouzové účely, - kontrolování systémového napětí, - zaznamenávání napětí, - připravování operačních zpráv a údajů pro fakturaci a rozpočet, - získávání zpráv o počasí a zvláštních událostech, - řízení rádiové sítě, - řízení a operování telekomunikačního systému, - řízení a operování pomocných elektronických zařízení. Náklady na provozování a obsluhu zahrnují zejména: - osobní náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - náklady na materiál, který byl spotřebován při zajištění provozu a obsluze zařízení, - náklady související s vybavením a režijními náklady pracovníků obsluhy zařízení (režijní a kancelářský materiál, cestovní a dopravní náklady, ostatní režijní náklady), - náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním obsluhy a provozu zařízení, - zásobovací režii, která zahrnuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování, a to zejména náklady na nákup, opatření, skladování, přejímání, vydávání skladových zásob a manipulaci s nimi, - střediskovou režii, která představuje náklady na přímé řízení pracovníků zabezpečujících obsluhu a provozování v případě, že tyto náklady nejsou obsahem některé z výše uvedených položek (osobní náklady vedoucích pracovníků, kancelářský materiál, společné náklady přímého řízení, náklady administrativy, náklady kancelářských prostor apod.). Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů. 3.1.3 Ostatní provozní náklady (sloupec "d") Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek (většinou se účetně objevují přímo na objektu technologie). Ostatní provozní náklady zahrnují zejména: - nákup ostatních externích služeb, - pojištění majetku, - poradenství, - servis a údržbu, - software, - daně a poplatky, - náhrady škod na cizích pozemcích, - vlastní spotřebu elektřiny. Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozními náklady. Jedná se zejména o tyto položky: - opětné připojení po neplacení, - neúspěšné reklamace měření, - odstranění poruch na zařízení odběratele, - náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení. 3.1.4 Odpisy DHM a DNM (sloupec "e") Odpisy jsou definovány v bodě 2.2.2 této přílohy, ř. NP 33. 3.2 Provozní režie (sloupec "f") Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména: - náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti; - náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti. Celková hodnota provozní režie je rozdělena na hladiny napětí a jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům. Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména: - řízení distribučního systému, - sledování efektivnosti distribuce elektřiny, - přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů distribuce elektřiny, - přípravu pokynů pro provozování, obsluhu a opravy zařízení distribuce elektřiny, - přezkoumávání a analyzování výsledků distribuce elektřiny, - vývoj organizace distribuce elektřiny, - formulování a přezkoumávání pracovních náplní pracovníků distribuce elektřiny, - výcvik a instrukce zaměstnanců útvarů distribuce elektřiny, - administrativní práce zajišťované v rámci útvarů distribuce elektřiny, - udržování záznamů o fyzických charakteristikách linek a stanic, - udržování geografických informačních systémů a technické dokumentace, - záznamy o elektrické energii - práci a napětí, - licenční poplatky a poplatky spojené s regulací, - technický a investiční rozvoj distribučního systému, - opravy budov, služeben a provozních správ, - opravy zařízení dílen útvarů distribuce, - opravy vybavení kanceláří útvarů distribuce, - opravy nástrojů a přístrojů útvarů distribuce, - opravy dopravní a mechanizační techniky. Provozní režie distribuce zahrnuje zejména: - osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků), - náklady kancelářských prostor, - ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.). 3.3 Správní režie (sloupec "g") Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru. Celková hodnota správní režie je rozdělena na hladiny napětí podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům. Hlavní pracovní činnosti zahrnují zejména: - řízení držitele licence jako celku, - sledování efektivnosti držitele licence, - přípravu a přezkoumání rozpočtů a plánů držitele licence, - přezkoumávání a analyzování výsledků držitele licence, - vývoj organizace držitele licence, - řízení lidských zdrojů držitele licence, - právní služby, - vedení účetnictví držitele licence, - opravy budov a vybavení kanceláří vedení držitele licence. Správní režie držitele licence zahrnuje zejména: - osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém), - náklady kancelářských prostor, - náklady na nákup externích služeb, - ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné. Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob. Výše navržený obsah položek výkazu 12-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům. 4 Výkaz 12-N2: Výkaz nákladů na připojení účastníků trhu s elektřinou k distribuční soustavě Ve výkazu vyplňuje držitel licence v souladu se zvláštními právními předpisy^9) údaje o: - celkové výši oprávněných nákladů držitele licence souvisejících s připojením žadatele k distribuční soustavě včetně nákladů na nadstandardní připojení, a to v členění na jednotlivé úrovně napětí (VVN, VN, NN); - výše oprávněných nákladů, z níž je stanoven podíl žadatele o připojení na jednotlivých napěťových hladinách, je stanovena podle zvláštního právního předpisu^8), - údaje jsou rozlišeny podle toho, zda se jedná o konečného zákazníka a provozovatele lokální distribuční soustavy, nebo o výrobce či provozovatele regionální distribuční soustavy; - celkové výši úhrady podílu žadatele o připojení včetně úhrady za nadstandardní připojení; údaj je předkládán v souhrnu za všechny konečné zákazníky a provozovatele lokálních distribučních soustav, připojené k distribučnímu systému na dané napěťové hladině (VVN, VN, NN). Údaje jsou vždy předkládány v souhrnu za účetně ukončený kalendářní rok. 5 12-I: Výkaz plánu investic Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech. 5.1 Finanční jednotky V řádcích 1 až 43 jsou definice jednotlivých položek majetku (řádků) plně korespondující s obsahem položek výkazu aktiv 12-A se shodným názvem, které jsou definovány v bodě 1 této přílohy. 5.2 Technické jednotky V řádcích 47, 52 a 57 - venkovní vedení se vykazují km rozvinuté délky venkovního vedení, které souvisí s vykázanou investicí, tzn. nově vybudované vedení i rekonstruované vedení. V řádcích 48, 53 a 58 - kabelové vedení se vykazují km rozvinuté délky kabelového vedení, které souvisí s vykázanou investicí, tzn. nově vybudované vedení i rekonstruované vedení. V řádcích 49, 54 a 59 - elektroměrová služba se vykazuje počet odběrných míst souvisejících s vykázanou investicí, tj. nově zřízená odběrná místa i výměny měřidel ve stávajících odběrných místech. V řádcích 50, 55 a 60 - odečty měřidel se vykazuje počet odběrných míst souvisejících s vykázanou investicí. 6 Výkaz 12-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele distribuční soustavy Výkaz se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok. - Objemy energií se vyplňují v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách tak, že kontrolní součet bilance je nula. - Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektrické energie v distribučních sítích po napěťových hladinách se zohledněním jednotlivých směrů dodávek mezi držiteli licencí na distribuci navzájem a také mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. - Jedná se o bilanci provozovatele distribuční soustavy (technická, nikoliv obchodní data). - Uvádí se skutečné objemy energie a velikosti výkonů dodávané do jednotlivých napěťových hladin, včetně toků mezi sousedními držiteli licence na distribuci odebírané z napěťových hladin a tekoucí přes transformátory mezi napěťovými hladinami v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda). Dodržují se následující zásady: Řádek 1: Vstup ze sítě PPS/VVN zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). V některých případech jsou elektrárny vyvedeny do distribuční soustavy přes 110 kV vývodová vedení, která jsou v majetku provozovatele přenosové soustavy. V tomto případě se dodávka z těchto zdrojů zahrnuje do řádku 1. Dodávka by se měla vztahovat k předávacímu místu mezi PPS a PDS. Pokud toto místo není vybaveno měřením (např. měření je na začátku vývodových vedení, na prahu elektrárny, popř. na svorkách generátoru), musí se hodnoty přepočítat na hodnoty vztažené k předávacímu místu (snížení, event. zvýšení o ztráty). Na způsobu přepočtu měřených hodnot se musí provozovatelé dohodnout mezi sebou. Řádek 2: Uvádí se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ, a.s., do sítě PDS na příslušné napěťové hladině. Řádky 4 - 6: Uvádí se skutečná celková dodávka ze sítí sousedních provozovatelů regionálních distribučních soustav do sítě PDS na příslušné napěťové hladině. Řádek 7: Týká se zdrojů, které jsou ve vlastnictví daného PDS - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PDS na příslušné napěťové hladině." Řádek 8: Týká se ostatních zdrojů (teplárny, malé vodní elektrárny (dále jen "MVE"), velké podniky s vlastní výrobou dodávající do sítě) - uvádí se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PDS na příslušné napěťové hladině. Pro samovýrobce se na straně vstupu uvádí energie skutečně dodaná do sítě. Energie odebraná ze sítě samovýrobcem se uvede na straně výstupu v ř. 14, případně v ř. 12. Řádek 10: Uvádí se energie dodávaná do sítě PDS od držitelů licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k síti PPS. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 12. Řádek 12: Oprávnění zákazníci z kategorie velkoodběr a maloodběru podnikatelů - nelze sčítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN. To se týká zákazníků odebírajících elektřinu z více odběrných míst, např. dopravní městské podniky. Řádek 13: Oprávnění zákazníci z kategorie maloodběru obyvatelstva. Řádek 14: Uvádí se energie odebraná výrobci a samovýrobci ze sítí PDS do areálu výrobny včetně elektřiny na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla, kromě odběru přečerpávacích vodních elektráren. Odběr výrobců mimo areál výrobny se uvede na straně výstupu v ř. 12, pokud se nejedná o vlastní spotřebu. Řádek 15: Uvádí se energie odebraná pouze samovýrobci. Řádky 17-19: Uvádí se skutečná celková dodávka do sítí sousedních provozovatelů regionálních distribučních soustav ze sítě daného PDS na příslušné napěťové hladině. Řádek 23: Uvádí se agregovaně objem energie odebíraný držiteli licence na distribuci, kteří nejsou připojeni k přenosové soustavě. V případě, že není možné tuto položku vyplnit, uvede se údaj za lokální distribuční soustavu jako bilanční saldo dodávky a odběru do ř. 12 (viz ř. 10). Řádek 25: Do ostatní spotřeby PDS se uvádí spotřeba v rozvodnách PDS, spotřeba v provozních a administrativních budovách PDS. Řádky 26-28: Vykazují se hodnoty ztrát v distribuční soustavě s rozlišením na technické ztráty, vykazované v souladu se zvláštním právním předpisem10), a obchodní ztráty v členění podle napěťových úrovní distribučního systému. V případě technických ztrát jsou samostatně vykazovány údaje o ztrátách na dané napěťové hladině a o ztrátách v transformaci z vyšší napěťové hladiny. V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie, např. u držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavu a oprávněných zákazníků, u dodávky zdrojů ostatních výrobců do sítě PDS a dodávky držitelů licence na distribuci provozujících lokální distribuční soustavu. 7 Výkazy 12-B2: Výkazy maxim výkonů Vykazují se maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na distribuci a ostatními subjekty. Údaje týkající se maxim výkonů na rozhraních je nutné předem vzájemně konzultovat s příslušnými partnery, aby nedošlo k disproporcím ve vykazovaných hodnotách. 7.1 Výkaz 12-B2a): Měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítí PPS a PDS na hladině 110 kV Držitelé licence na distribuci vyplňují měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). 7.2 Výkaz 12-B2b): Měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní VVN mezi provozovateli distribučních soustav Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů na rozhraní mezi provozovateli distribučních soustav připojenými k přenosové soustavě na hladině VVN. 8 Výkazy 12-D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i" (Výkaz 12-D1a). Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovaném roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. Současně jsou za uplynulý kalendářní rok "i-2" předkládány údaje o související výši podpory vyplacené provozovatelem distribuční soustavy držiteli licence na výrobu elektřiny (Výkaz 12-D1b). Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů). 9 Výkaz 12-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku a podle předpokládaného odhadu. 10 Výkaz 12-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku a podle předpokládaného odhadu. 11 Výkazy 12-T1: Rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky na hladině NN 11.1 Výkaz 12-T1a): Rezervace kapacity a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na oprávněné zákazníky a samovýrobce. Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla. - Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN. - Do výkazu se nevyplňují hodnoty rezervované kapacity týkající se výrobců. Rezervovaná kapacita pro trvalý odběr samovýrobců a odběr energie samovýrobců se uvádí do řádku samovýrobci. - Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou hladinu napětí zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN. - Maximální roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci; jedná se o součet maximální roční rezervované kapacity a maximální měsíční rezervované kapacity. - Průměrnou roční a měsíční rezervovanou kapacitou se rozumí hodnota rezervované kapacity uvedená ve smlouvě o distribuci; jedná se o součet průměrné roční rezervované kapacity a průměrné měsíční rezervované kapacity. - Pokud nejsou známy hodnoty odběru v členění na špičkový, vysoký a nízký tarif, uvedou se hodnoty souhrnně do jednoho z těchto sloupců. 11.2 Výkaz 12-T1a) podklady Ve výkazu se uvádí rezervovaná kapacita, roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro napěťovou hladinu VVN a VN v členění na jednotlivé kalendářní měsíce účetně ukončeného kalendářního roku, včetně odpovídajících skutečně dosažených tržeb. 11.3 Výkaz 12-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru podnikatelů Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr podnikatelů na hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby. Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (t.j. rok "i-2") ke dni 30.4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 15.7. 11.4 Výkaz 12-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků z hladiny NN - kategorie maloodběru obyvatelstva Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na hladině NN v členění podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za distribuční služby. Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (t.j. rok "i-2") ke dni 30.4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 15.7. 12 Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: - bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, ztráty v sítích, ostatní spotřeba energetického sektoru), - spotřeba elektřiny brutto rozdělená po krajích ČR. 13 Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz o přenosové soustavě a distribučních soustavách Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: - údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň, - trasy kabelových a venkovních vedení a 110 kV, - trasy kabelových a venkovních vedení 35, 22, 10, 6, 3, 1, 0,5 a 0,4 kW, - počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN. Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz. 14 Měsíční zpráva o provozu regionální distribuční soustavy Ve výkazu jsou držitelem licence uváděny následující údaje: - hodnocení dodávky elektřiny a nejdůležitější provozní události v zásobovací oblasti, - dovoz, vývoz elektřiny a tranzity, - naměřená spotřeba v době měsíčního maxima a minima spotřeby elektrizační soustavy, - naměřená denní maxima a minima spotřeby provozovatele regionální distribuční soustavy, - denní diagram brutto spotřeby provozovatele regionální distribuční soustavy pro třetí středu v měsíci, - denní diagram brutto průměrných spotřeb provozovatele regionální distribuční soustavy pro dny typu úterý až pátek, - spotřeba elektřiny brutto v sektorech národního hospodářství v regionech, - dodávka elektřiny odběratelům provozovatele regionální distribuční soustavy v členění dle jednotlivých kategorií odběrů (VO vvn , VO vn , MOP a MOO). Všechny údaje, které jsou časově provázané, jsou předávány v platném čase v závislosti na tom, zda pro sledovaný časový úsek je v platnosti letní nebo středoevropský čas. Požadované průměrné hodnoty za dny úterý až pátek zahrnují pouze hodnoty z pracovních dnů; v případě svátku se tento den do uváděného průměru nezahrnuje. 15 Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy Držitel licence předkládá následující informace: - topologické trasy vedení a 110 kV, - popisné údaje o vedeních a 110 kV atd., - poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti příslušného energetického subjektu. Držitel licence předává podklady ve sjednaném grafickém formátu a to pro celé vymezené území, není-li stanoveno jinak. Držitel licence skupiny 12, provozující lokální distribuční soustavu, vždy předkládá Úřadu výkaz ERÚ 2-01. Ostatní provozně technické výkazy jsou provozovateli lokálních distribučních soustav předkládány na základě vyžádání Úřadem. Provozovatelé regionálních distribučních soustav vždy předkládají všechny výše uvedené provozně technické výkazy. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.4 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny - skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 13-HV Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 13-N: Výkaz nákladů, 4. Výkaz 13-I: Výkaz plánu investic, 5. Výkaz 13-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy, 6. Výkazy 13-B2a), b), c): Výkazy maxim výkonů, 7. Výkazy 13-D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů, 8. Výkazy 13-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, 9. Výkazy 13-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů, 10. Výkazy 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami, 11. Výkaz ERÚ 1-12: Měsíční výkaz o výrobě a rozvodu elektřiny, 12. Výkaz ERÚ 2-01: Roční výkaz základních údajů o přenosové a distribuční soustavě, 13. Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1 Výkaz 13-A: Výkaz aktiv Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3. b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4. 1.1 Přenos elektřiny 1.1.1 Přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek, který slouží pro přenos elektřiny a lze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie. Majetek je vykazován následující struktuře: - Vedení 400 kV, - Vedení 220 kV, - Vedení 110 kV, - Dispečink, - Transformovny, - Obchodní měření, - Ostatní. 1.1.2 Podpůrný majetek I Jedná se o majetek, který slouží na podporu licencované činnosti přenos elektřiny, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie. Podpůrný majetek I je rozdělen na jednotlivé technologie v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.2 Obchod se systémovými a podpůrnými službami - přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek, který slouží pro činnost obchodování se systémovými a podpůrnými službami. 1.3 Ostatní činnosti v rámci licence - přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek, který slouží pro ostatní činnosti v rámci licence s výjimkou činnosti přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami. 1.4 Podpůrný majetek II Jedná se o majetek, který slouží na podporu činností v souladu s body 1.2 a 1.3, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé vykazované činnosti. Podpůrný majetek II je rozdělen na jednotlivé činnosti v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.5 Nelicencované činnosti - přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek sloužící pro ostatní činnosti, které nesouvisí s licencovanou činností. 1.6 Společný majetek Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je rozdělen na jednotlivé činnosti a technologie v poměru zůstatkové ceny přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.7 Leasing V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného pomocí finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou podniku. 1.8 Nezahrnovaná aktiva Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován. 2 Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přenos elektřiny. - +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy. - Licence - sloupec obsahuje celkové náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu. - Přenos - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností přenos elektřiny v souladu s regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. - Systémové služby- sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností poskytování systémových a podpůrných služeb v souladu regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. - Aukce - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s činností aukce v souladu regulačním pojetím této vyhlášky. Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. - CBT - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s účastí v mechanismu kompenzace mezi provozovateli přenosových soustav ("CBT"). Tyto hodnoty budou upraveny o nepovolené náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. - Jiné činnosti - sloupec obsahuje náklady a výnosy související s jinými činnostmi v rámci licence přenos elektřiny v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu. 2.2 Charakteristika řádků výkazu 2.2.1 Výnosy - VP 01 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 04 - tržby související s mechanismem vyrovnání příspěvků na podporované zdroje (obnovitelné zdroje energie, druhotné zdroje a kombinovaná výroba elektřiny a tepla); zahrnuje platby od konečných zákazníků a vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy; - VP 05 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou; - VP 06 až 08 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 09 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3, které snižují povolené náklady jsou náhrady za škody způsobené na přenosovém zařízení; - VP 10 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 11 - výnosy související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s dopravou; - VP 12 - sekundární výnosy související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; - VP 13 - výnosy související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; - VF 01 až 07 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 2.2.2 Náklady - NP 01 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu provozovatele přenosové soustavy; - NP 06 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí kontrahovaných ztrát; - NP 07 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s naturálními úhradami tranzitních poplatků; - NP 08 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s povinným výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů; - NP 09 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát za způsobené odchylky; - NP 10 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny; - NP 11 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 13 - náklady související s poskytováním podpůrných služeb; - NP 14 - náklady související se službami zahraničních provozovatelů přenosových soustav; - NP 15 - jiné služby související s licencovanou činností v souladu s platným cenovým rozhodnutím Úřadu; - NP 16 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla (tj. povinný výkup i pevné příspěvky a dále vyrovnání plateb mezi provozovateli regionálních distribučních soustav a provozovatelem přenosové soustavy, souvisejících s podporou uvedených zdrojů); - NP 17 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou; - NP 18 - náklady na opravy a udržování; - NP 19 - náklady na cestovné; - NP 20 - náklady na reprezentaci; - NP 21 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 22 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 23 - služby související s nákupem informačních technologií a telekomunikačních služeb; - NP 24 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 25 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; Nákladové položky NP 18 a 21 až 25 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence: - jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu^8) (dále jen "podnikatelské seskupení"); - jiným subjektům. - NP 27 až 31 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 33 a 35 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 36 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 37 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7), dále snížena o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 39 - náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s dopravou; - NP 40 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; - NP 41 - náklady související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; - NF 01 až 06 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NF 07 - náklady související s bankovními poplatky; - NF 08 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); - NF 09 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění; - NF 10 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka je svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 3 Výkaz 13-N: Výkaz nákladů Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4. 3.1 Přímo přiřaditelné náklady 3.1.1 Opravy - sloupec "b" Do položky "opravy" se zahrnují náklady vynaložené na zachování produktivní kapacity přenosových zařízení. 3.1.2 Provozování a obsluha - sloupec "c" Do položky "provozování a obsluha" se zahrnují náklady na práci, materiály a služby všech činností souvisejících s provozováním a obsluhou přenosového zařízení. 3.1.3 Ostatní provozní náklady - sloupec "d" Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádném z výše uvedených sloupců (většinou se účetně evidují přímo na objektu technologie). Jako výnosy snižující související provozní náklady se vykazují zejména výnosy za náhrady za škody způsobené na přenosovém zařízení. 3.1.4 Odpisy - sloupec "e" Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku přímo přiřaditelného k jednotlivým licencovaným činnostem. 3.2 Provozní režie - sloupec "f" Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména: - náklady, které souvisí s přímým řízením přenosové činnosti; - náklady, které jsou vynaloženy přímo na činnosti v rámci licence skupiny 13, avšak mají charakter správní režie, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti. Celková hodnota provozní režie je rozdělena na jednotlivé technologie podle rozvrhového klíče držitele licence. Držitel licence uvede tento klíč v komentáři k regulačním výkazům. Provozní režie zahrnuje zejména: - osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti nebo technologie (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků), - náklady kancelářských prostor provozu, - ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných provozních prostor apod.). 3.3 Správní režie - sloupec "g" Správní režie zahrnuje náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru. Správní režie zahrnuje zejména: - osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků, informační systém), - náklady kancelářských prostor, - náklady na nákup externích služeb, - ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné. Do správní režie držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob. Výše navržený obsah položek výkazu 13-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. 4 Výkaz 13-I: Výkaz plánu investic Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů v členění podle činností v jednotlivých letech. 5 Výkaz 13-B1: Roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy Výkaz roční bilance elektřiny provozovatele přenosové soustavy se předkládá za uplynulý kalendářní rok a jako plán na regulovaný rok "i". - Objemy energií se vyplní v požadovaném dělení ve všech relevantních položkách. - Provozovatel přenosové soustavy vykazuje množství přenesené energie na vstupu do přenosové soustavy v předávacích místech uvnitř PS v členění na jednotlivé dodavatele podle připojovacích míst a na výstupu z PS v členění na jednotlivé odběratele podle předávacích míst. - U připojovacích a předávacích míst mezi PS a zahraničními soustavami vykazuje provozovatel přenosové soustavy množství elektřiny podle hodnot exportu, importu a kontrahovaného tranzitu potvrzených operátory okolních soustav a zahrnutých do sjednaného salda. - Vychází se z fyzikálních toků ročních objemů elektřiny v přenosové síti se zohledněním jednotlivých směrů vzájemných dodávek mezi držiteli licencí na distribuci a držitelem licence na přenos. Uvádí se tedy skutečné objemy energie a velikosti výkonů, dodávané a odebírané z přenosové soustavy v obou směrech včetně rozhraní PS/110 kV (nejedná se o bilanční salda). Ve výkazu jsou uváděny kategorie údajů podle níže uvedených pravidel: - Dodávka zdrojů ČEZ, a.s., do sítě PPS - uvede se skutečná celková dodávka z elektráren ČEZ, a.s., do sítě PPS v daném směru, tzn. včetně dodávek z elektráren ČEZ, a.s., do 110 kV vedení PS. Údaj je dále rozdělen na dodávku z obnovitelných zdrojů a z ostatních zdrojů. - Dodávka zdrojů nezávislých výrobců (IPP) do sítě PPS - týká se zdrojů, které nejsou ve vlastnictví ČEZ, a.s.; uvede se skutečná celková dodávka z těchto zdrojů do sítě PPS a dále zvlášť dodávka z obnovitelných zdrojů a z ostatních zdrojů. - Import ze zahraničí sítěmi PS - uvádí se celkový objem importované elektřiny pouze sítěmi PS. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, dovoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní import. - Dodávka ze sítí provozovatelů distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PDS do sítě 110 kV PPS (tj. nejen dodávku přes transformaci 110 kV/PS). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních PDS. - Odběr oprávněných zákazníků. - Dodávka do sítí provozovatelů distribučních soustav - v daném směru zahrnuje též dodávku ze sítě 110 kV PPS do sítě PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). Údaje jsou vykázány v členění dle jednotlivých regionálních PDS. - Export do zahraničí sítěmi PS - uvádí se celkový objem exportované elektřiny pouze sítěmi PS. Údaje jsou vykázány zvlášť za kontrahovaný tranzit, systémový tranzit, vývoz pro účely havarijních výpomocí a regulační energie a ostatní export. - Ostatní spotřeba PPS - uvede se spotřeba v rozvodnách PPS napájená ze sítě PPS. - Ztráty v síti PPS - uvádí se celkový objem ztrát a dále údaje rozdělené na ztráty kryté povinným výkupem z obnovitelných zdrojů a ztráty kryté z ostatních zdrojů. V žádném případě nesmí dojít ke dvojímu vykazování toků energie. 6 Výkazy 13-B2: Výkazy maxim výkonů Vykazují se měsíční maxima výkonů na rozhraních mezi držitelem licence na přenos elektřiny a příslušnými účastníky trhu s elektřinou. 6.1 Výkaz 13-B2a) Držitel licence na přenos elektřiny vyplňuje měsíční hodinová maxima součtu bilančního salda výkonu na rozhraní sítě PPS a PDS na hladině 110 kV. Maxima výkonů na rozhraní PPS/PDS zahrnují též výkony mezi PPS a PDS na hladině 110 kV (tj. nejen dodávku přes transformaci PS/110 kV). 6.2 Výkaz 13-B2b) Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonů konečných zákazníků připojených k přenosové soustavě. 6.3 Výkaz 13-B2c) Uvádí se měsíční hodinová maxima výkonu přečerpávací vodní elektrárny. 7 Výkazy 13.D1a), b): Výkaz podporovaných zdrojů Vykazují se údaje související s podporou obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů. Výkazy se souhrnnými hodnotami o výši výroby elektřiny v jednotlivých kategoriích zdrojů (v MWh/rok) se předkládají za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i" (Výkaz 13-D1a). Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě hodnot uplatněných v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. Současně jsou za uplynulý kalendářní rok "i-2" předkládány údaje o související výši podpory vyplacené provozovatelem distribuční soustavy držiteli licence na výrobu elektřiny (Výkaz 13-D1b). Údaje jsou členěny v závislosti na tom, zda se uplatňuje systém podpory formou povinného výkupu elektřiny v režimu minimálních výkupních cen, nebo systém příspěvků k tržní ceně (zelených bonusů). 8 Výkaz 13-D1 podklady: Výkaz podpory obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla v členění podle jednotlivých výroben, včetně souvisejících tržeb. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny a dále údaje o podporovaném množství elektřiny, a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán podporovaného množství elektřiny na základě uplatněných hodnot v roce "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 9 Výkaz 13-D2 podklady: Výkaz podpory druhotných zdrojů Ve výkazu se uvádí údaje o výrobě elektřiny z druhotných zdrojů v členění podle jednotlivých výroben. Vykazují se údaje o instalovaném výkonu výrobny, datum uvedení výrobny do provozu a výše vyplacené podpory. Dále se uvádí údaje o podporovaném množství elektřiny (v MWh/rok), a to za uplynulý kalendářní rok "i-2" a jako plán na regulovaný rok "i". Pro regulovaný rok "i" se vyplní předpokládaný plán povinného výkupu na základě uplatněných hodnot v roce předcházejícím regulovanému roku "i-1" a podle předpokládaného odhadu. 10 Výkaz 13-D3: Výkaz obchodu se systémovými a podpůrnými službami Do výkazu se uvádí údaje o množství elektřiny, za které je hrazena platba za systémové služby, a to v členění podle jednotlivých kategorií účastníků trhu s elektřinou (koneční zákazníci, výrobci). V případě výrobců jsou údaje dále rozděleny podle kategorie výrobců a podle držitele licence na distribuci, k jehož soustavě jsou zařízení výrobců připojena; lokální spotřeba výrobců v souladu se zvláštním právním předpisem^11) je dále členěna na ostatní spotřebu výrobců a cizí spotřebu v areálu výroben. Výkaz se vyplňuje na základě údajů předložených výrobci a to jako skutečnost za účetně ukončený kalendářní rok, plán a očekávanou skutečnost za rok, ve kterém je výkaz předkládán Úřadu, a dále plánované množství elektřiny v roce, pro který jsou Úřadem stanovovány ceny za systémové služby. Do výkazu se dále uvádí odpovídající náklady a výnosy spojené s podpůrnými a systémovými službami, které jsou předkládány za účetně ukončený kalendářní rok. 11 Výkaz ERÚ 1-12 Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: - bilanční položky potřebné pro konstrukci bilance elektřiny (odkud byla elektřina opatřena, kam byla elektřina dodána, dovoz a vývoz, ztráty v sítích přenosové soustavy), - spotřeba elektřiny brutto (spotřeba elektřiny v energetickém sektoru) rozdělená po krajích ČR. 12 Výkaz ERÚ 2-01 Ve výkazu držitel licence uvádí následující údaje: - údaje o transformačních výkonech transformátorů 400, 220 a 110 kV na nižší napěťovou úroveň, - trasy kabelových a venkovních vedení 400, 220 a 110 kV, - počet transformátorů 400/220, 400/110, 220/110 a 110/VN. Držitel licence předkládá souhrnný (součtový) výkaz. 13 Podklady pro vyhotovení schémat sítí elektrizační soustavy Držitel licence předkládá následující informace: - topologické trasy vedení 400, 220 a 110 kV, - popisné údaje o vedeních 400, 220 a 110 kV atd., - poloha významných rozvoden v zásobovací oblasti příslušného energetického subjektu. Držitel licence předává podklady ve sjednaném grafickém formátu a to pro celé vymezené území, není-li stanoveno jinak. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.5 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou - skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 2. Výkaz 14-T1a): Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance, 3. Výkazy 14-T1b), c): Tarifní statistiky konečných zákazníků na hladině NN v režimu dodávky poslední instance, 4. Výkaz ERÚ 2-12: Měsíční výkaz o dovozu, vývozu, nákupu a prodeji elektřiny. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku Výkaz nepředkládá dodavatel poslední instance. 1.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem i ostatních licencí, náklady a výnosy související s touto ostatní licencovanou činností budou uvedeny v rámci tohoto sloupce. - Licence - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu. 1.2 Charakteristika řádků výkazu: 1.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 05 - tržby za činnost dodavatele poslední instance; - VP 06 - tržby z prodeje elektřiny subjektům, které nepovažujeme za konečné zákazníky. Zejména se jedná o výnosy z vývozu elektřiny, prodeje ostatním obchodníkům, realizace obchodu na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou apod.; - VP 07 - tržby související s vyrovnáváním odchylek v rámci systému organizovaného operátorem trhu s elektřinou; - VP 08 - tržby související se zajišťováním distribučních služeb pro konečné zákazníky; - VP 09 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu s elektřinou z titulu zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky; - VP 10 - tržby související s fakturací poplatků na zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky; - VP 11 - tržby související s fakturací příspěvků na související s podporou obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla v rámci zajišťování distribuce pro konečné zákazníky; - VP 12 - tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; - VP 13 až 17 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 1.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady související s nákupem elektřiny pro zajištění dodávky konečným zákazníkům; - NP 05 - náklady na nákup elektřiny nakoupené pro účely zajištění dodávky zákazníkům obsluhovaným v režimu dodávky poslední instance; - NP 06 - náklady na nákup elektřiny, které nesouvisí s dodávkou konečným zákazníkům; - NP 07 - spotřeba elektřiny, která nemá charakter elektřiny určené k dalšímu prodeji a samozřejmě i spotřeba ostatních energií; - NP 08 - náklady související s vyrovnáváním odchylek v rámci systému organizovaného operátorem trhu s elektřinou; - NP 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 11 - náklady na nákup smluvně zajišťovaných distribučních služeb pro koncové zákazníky; - NP 12 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou; - NP 13 - náklady související s úhradou poplatků za systémové služby; - NP 14 - náklady související s podporou obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla z titulu zajišťování distribučních služeb pro konečné zákazníky; - NP 15 - náklady na opravy a udržování; - NP 16 - náklady na cestovné; - NP 17 - náklady na reprezentaci; - NP 18 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 19 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 20 - služby související s nákupem informačních technologií; - NP 21 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 22 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; - NP 24 až 33 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 34 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré režie; - NP 35 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů; - NF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 1.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 2 Výkazy 14-T1: Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN a tarifní statistiky konečných zákazníků na hladině NN v režimu dodávky poslední instance Výkaz nepředkládá dodavatel poslední instance. 2.1. Výkaz 14-T1a): Roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků z hladiny VVN a VN v režimu dodávky poslední instance Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k 30.12. účetně ukončeného kalendářního roku, roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků připojených na napěťovou hladinu VVN a VN a odpovídající tržby za poskytnutou elektřinu v režimu dodávky poslední instance. Držitel licence respektuje při vyplňování výkazů následující pravidla: - Nelze sečítat odběry z různých napěťových hladin a uvádět je do jedné hladiny, např. VVN. - Odběrná místa se uvádí samostatně pro každou hladinu napětí zvlášť. Např. má-li odběratel odběrné místo z VVN, ale pro případ potřeby i z VN, uvedou se odběrná místa samostatně pro VVN a pro VN. 2.2. Výkaz 14-T1b): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru podnikatelů z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k 30.12. účetně ukončeného kalendářního roku a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr podnikatelů na hladině NN v režimu dodávky poslední instance. Údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za poskytnuté množství elektřiny. Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok "i-2") ke dni 30.4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 15.7. 2.3. Výkaz 14-T1c): Tarifní statistiky pro odběr zákazníků kategorie maloodběru obyvatelstva z hladiny NN v režimu dodávky poslední instance Ve výkazu se uvádí počet odběrných míst k 30.12. účetně ukončeného kalendářního roku a roční spotřeba elektřiny konečných zákazníků pro maloodběr obyvatelstva (domácností) na hladině NN v režimu dodávky poslední instance. Údaje jsou členěny podle jednotlivých kategorií distribučních sazeb v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ. Spotřeba energie konečných zákazníků se v případě dvoutarifů uvádí zvlášť pro vysoký a pro nízký tarif. Ve výkazu dále držitel licence uvádí tržby za poskytnuté množství elektřiny. Výkaz je vyplňován za účetně ukončený kalendářní rok (tj. rok "i-2") ke dni 30.4. a dále za období od 1. července roku "i-2" do 30. června roku "i-1" včetně ke dni 15.7. 3. Výkaz ERÚ 2-12 Držitel licence předkládá následující informace: - dovoz elektřiny, - vývoz elektřiny, - nákup elektřiny v členění podle jednotlivých subjektů (ČEZ, a.s., operátor trhu s elektřinou, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav a obchodníci s elektřinou), - prodej elektřiny v členění podle jednotlivých subjektů (ČEZ, a.s., operátor trhu s elektřinou, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav a obchodníci s elektřinou), - prodej elektřiny oprávněným zákazníkům (pro oprávněné zákazníky 1. kategorie jmenovitě, ostatní v jedné součtové položce). Držitel licence předkládá výkaz za sledované období i v případě, že v daném období neuskutečnil žádný obchod s elektřinou. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.6 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na distribuci plynu - skupina 22 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 22-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 22-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů, 4. Výkaz 22-I: Výkaz plánu investic, 5. Výkaz 22-B Skutečnost a plán distribuce zemního plynu, 6. Výkaz 22-D Vstupní údaje pro výpočet tarifů, 7. Výkaz 22-T1: Tarifní statistika - skutečnost, 8. Výkaz 22-T2: Tarifní statistika - plán. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. 22-A: Výkaz aktiv Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3. b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4. 1.1. Technologický majetek 1.1.1. Distribuce plynu dálkovody Majetek pro provoz dálkovodního distribučního systému tvoří předávací stanice sloužící k nákupu plynu od přepravce, vysokotlaké plynovody a jejich katodová ochrana a regulační stanice. K tomu náleží příslušná měřicí zařízení a přepočítávače. Patří sem také plynoměry pro zákazníky odebírající plyn přímo z dálkovodu. Plynovody - ř. 3 Mezi hlavní položky patří zejména: - VVTL a VTL plynovody, - katodová ochrana. Regulační stanice Regulační stanice jsou přiřazeny dálkovodům podle výstupního tlaku. Mezi hlavní položky patří zejména: - předávací stanice, - regulační stanice, - odorizační stanice. Regulační stanice jsou uváděny v členění na: - technologickou část - ř. 4, - stavební část - ř. 5. Měření - ř. 6 Mezi hlavní položky patří zejména: - měřící technika umístěná na dálkovodech. 1.1.2. Distribuce plynu místními sítěmi Majetek pro provoz distribuce plynu místními sítěmi tvoří středotlaké a nízkotlaké plynovody, regulační stanice a plynoměry. Plynovody - ř. 8 Mezi hlavní položky patří zejména: - STL a NTL plynovody. Regulační stanice Mezi hlavní položky patří zejména: - regulační stanice, - odorizační stanice. Regulační stanice jsou uváděny v členění na: - technologickou část - ř. 9, - stavební část - ř. 10. Měření - ř. 11 Mezi hlavní položky patří zejména: - měřící technika umístěná na místních sítích. 1.2 Ostatní přímo přiřaditelný majetek Jedná se o majetek, který je možné přímo přiřadit provozu dálkovodů nebo místních sítí, ale nejedná se o technologický majetek. Ostatní přímo přiřaditelný majetek je uváděn v členění na: - dálkovod - ř. 13, - místní síť - ř. 14. 1.3 Podpůrný majetek Jedná se o majetek, který slouží pouze na podporu licencované činnosti a nelze ho přímo přiřadit k provozu dálkovodů nebo místních sítí. Podpůrný majetek je uváděn v členění na: - dispečerské a řídící systémy - ř. 17, - telekomunikační zařízení - ř. 18, - zabezpečovací systémy - ř. 19, - studie, projekty, poradenství - ř. 20, - ostatní podpůrný majetek - ř. 21. Podpůrný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody a distribuci plynu místními sítěmi podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.4 Společný majetek Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je uváděn v členění na: - informační systém držitele licence - ř. 23, - společné administrativní budovy - ř. 24, - zařízení, inventář - ř. 25, - ostatní společný majetek - ř. 26. Společný majetek je rozdělen na distribuci plynu dálkovody, distribuci plynu místními sítěmi a ostatní činnosti podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.5. Ostatní činnosti - ř. 27 Řádek zahrnuje přímo přiřaditelný majetek nevztahující se k licencované činnosti distribuce plynu. 1.6. Nezahrnovaná aktiva - ř. 28 Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci distribuce plynu, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován. 1.7. Leasing - ř. 29 V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato částka je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou společnosti. 1.8. Bezúplatně získaný majetek Informace o bezúplatně získaném majetku jsou uváděny v členění: - změna darovaného majetku ve vykazovaném roce - ř. 32, - odpisy darovaného majetku - ř. 33, - majetek pořízený z dotace - ř. 34. Darovaný majetek je vykazován v hodnotě změny pořizovací a zůstatkové ceny tohoto majetku během vykazovaného období. Odpisy darovaného majetku představují roční odpis majetku získaného darem po roce 2001. 1.9. Technické jednotky Zadávané technické jednotky se vztahují k údajům o aktivech uvedeným v horní části tabulky v obdobném členění. Délky plynovodů jsou udávány včetně přípojek. 2. Výkaz 22-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady za celou společnost. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce plynu. - Licence - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví regulovaného subjektu. - +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy, rozdíly mezi regulačním pojetím finančního leasingu, odpisů apod. Sloupec nebude primárně naplňován, nýbrž bude tvořen rozdílem mezi sloupci "Distribuce" a "Licence". - Distribuce - sloupec obsahuje náklady a výnosy v souladu s touto vyhláškou. 2.2 Charakteristika řádků výkazu 2.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 04 - tržby související s poskytováním distribučních služeb; - VP 05 - tržby související s distribucí plynu, které zároveň nemohou být pro svůj charakter zařazeny v rámci výše uvedené položky; - VP 06 - tržby z připojení zákazníků k soustavě; - VP 07 - tržby za vlastní výrobky a služby, které nejsou zařazeny do žádné z výše uvedených kategorií; - VP 08 až 10 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 11 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 3.1.3., které snižují povolené náklady např. : - opětné připojení po neplacení, - neúspěšné reklamace měření, - odstranění poruch na zařízení odběratele, - náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení; - VP 12 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 2.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - spotřeba zemního plynu pro vlastní spotřebu; - NP 05 - spotřeba zemního plynu pro technologickou spotřebu a technologické ztráty; - NP 06 - náklady související s nákupem zemního plynu na krytí ztrát v distribuční plynárenské soustavě; - NP 07 - náklady na nákup energií, které nejsou určeny ke krytí vlastní, technologické spotřeby zemního plynu a krytí ztrát soustavy; - NP 08 - položka svým obsahem i názvem v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 10 až 12 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 13 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 14 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 15 - služby související s nákupem informačních technologií; - NP 16 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 17 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; - NP 18 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; Nákladové položky NP 10 a 13 až 18 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence: - jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu^8) (dále jen "podnikatelské seskupení"); - jiným subjektům. - NP 20 až 24 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 24 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 25 - u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: -------------------------------------------------------------------------------- Klasifikace Název Roční produktů odpisová sazba v % -------------------------------------------------------------------------------- 332063 Plynoměry a přepočítávače 10 -------------------------------------------------------------------------------- 332065 Stanice katodové ochrany 12,5 -------------------------------------------------------------------------------- 332070 Regulační stanice - technologie 10 -------------------------------------------------------------------------------- 125111 Budovy průmyslové a skladové 2 -------------------------------------------------------------------------------- 125112 Budovy výrobní pro energetiku 2 -------------------------------------------------------------------------------- 221112 Plynovody 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 222112 Sítě místní plynovodní 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu 2 -------------------------------------------------------------------------------- 291121 Turbíny 5 -------------------------------------------------------------------------------- 291232 Vzduchová čerpadla 5 -------------------------------------------------------------------------------- 291235 Turbokompresory 5 -------------------------------------------------------------------------------- 222429 Elektropřípojky podzemní 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 125111 Regulační stanice - stavební část 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 221191 Oplocení staveb - vedení dálková trubní 7 -------------------------------------------------------------------------------- 221491 Oplocení staveb - vedení dálková elektrická 7 -------------------------------------------------------------------------------- 242091 Oplocení samostatné 7 -------------------------------------------------------------------------------- 211219 Komunikace 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence. - NP 26 a 27 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 29 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 30 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 32 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním distribuční sítě; - NP 33 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou distribuční sítě; - NP 34 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy; - NP 35 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; - NP 36 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; - NF 01 až 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NF 07 - náklady související s bankovními poplatky; - NF 08 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno rámci služeb); - NF 09 - finanční náklady mimo bankovních poplatků a pojištění; - NF 10 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 2.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); 3. Výkaz 22-N: Výkaz nákladů Náklady související s pořízením majetku formou leasingu jsou upraveny v souladu s § 4 odst. 4. 3.1. Přímo přiřaditelné náklady 3.1.1. Opravy (sloupec "b") Do položky "opravy" se zahrnují náklady vynaložené na odstraňování zjištěných závad a poruch zařízení včetně výměny poškozených součástí a kontroly výsledku opravy. Náklady na opravy zahrnují zejména: - náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci opravy (hlavní materiál, pomocný materiál), - osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost oprav zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - režijní náklady střediska přímo se podílejícího na opravě (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.), - cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují opravy (cestovné, spotřeba pohonných hmot, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.), - náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících opravy, - náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním opravy zařízení, - náklady na nákup externích oprav a ostatních nakoupených služeb souvisejících s jejich zajištěním, - zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací opravy, - náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci oprav (např. doprava, mechanizace). Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů. 3.1.2 Provozování a obsluha (sloupec "c") Do položky "provozování a obsluha" se zahrnují náklady vynaložené na kontrolu a údržbu distribučního zařízení včetně měřících zařízení. Náklady na udržování a obsluhu zahrnují zejména: - náklady na materiál, který byl přímo spotřebován při realizaci provozování a obsluhy (hlavní materiál, pomocný materiál), - osobní náklady pracovníků, kteří realizují činnost provozování a obsluhu zařízení (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - režijní náklady střediska přímo se podílejícího na provozování a obsluze (pomocný materiál, ochranné pomůcky, poplatky za telefon, doprava, příp. za jiné služby, kancelářský materiál, náklady kancelářských prostor apod.), - cestovní a dopravní náklady pracovníků, kteří realizují provozování a obsluhu (cestovné, spotřeba PHM, nájemné za pronajatý dopravní prostředek zahrnující pojištění, dálniční známku apod.), - náklady související s vybavením (nástroje, nářadí) pracovníků zajišťujících provozování a obsluhu, - náklady na nákup ostatních externích služeb, které souvisí se zajištěním provozování a obsluhy zařízení, - náklady na nákup externích služeb souvisejících s provozováním a obsluhou, - zásobovací režie, která obsahuje náklady vznikající při činnostech zásobování a skladování a zahrnuje zejména náklady na nákup a opatření, skladování, přejímání, vydávání a manipulaci skladových zásob v souvislosti s realizací provozování a obsluhy, - náklady jiných vnitropodnikových útvarů, které se podílí na realizaci provozování a obsluhy (např. doprava, mechanizace). Všechny uvedené náklady mohou být do příslušného řádku sloupce přiřazeny buď ve formě přímých nákladů, nebo jako součást sazby za provedenou práci ve formě sekundárních nákladů. 3.1.3. Ostatní provozní náklady (sloupec "d") Ostatní provozní náklady zahrnují náklady, které nejsou obsaženy v žádné z výše uvedených položek, a lze je určit na některou ze sledovaných činností. Ostatní provozní náklady zahrnují zejména: - pojištění majetku (pokud je účtováno v provozních nákladech), - poradenství, servis a údržba software, - daně a poplatky, - náhrady škod na cizích pozemcích, - vlastní spotřeba plynu, - ostatní externí služby (nájemné, geodetické práce, věcná břemena apod.), - náklady na odečty u zákazníků. Položku ostatní náklady snižují výnosy související s provozními náklady. Jedná se zejména o tyto položky: - opětné připojení po neplacení, - neúspěšné reklamace měření, - odstranění poruch na zařízení odběratele, - náhrady za škody způsobené na distribučním zařízení. 3.1.4. Odpisy DHM a DNM (sloupec "e") Odpisy jsou definovány v bodě 2.2.2 Náklady této přílohy, ř. NP 25. 3.2. Provozní režie (sloupec "f") Provozní režie jsou náklady provozu, a to zejména: - náklady, které souvisí s přímým řízením distribuční činnosti; - náklady, které jsou vynaloženy přímo na distribuční činnost, avšak mají charakter společných nákladů, přičemž není možné přiřazení na konkrétní činnost ani objektivní přímé rozvržení na jednotlivé činnosti. Provozní režie distribuce zahrnují zejména: - osobní náklady řídících, ekonomických a jiných administrativních pracovníků výrobních jednotek a provozních částí držitele licence (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který není možné objektivně přiřadit na konkrétní licencované činnosti (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky řídících pracovníků), - náklady kancelářských prostor, - ostatní společné náklady sloužící pro licencovanou činnost (zejména nákup společných externích služeb - např. úklid, opravy společných prostor apod.) náklady středisek vedení dálkovodů, vedení čet provádějících opravy a udržování dálkovodů, střediska speciálních služeb (navrtávací soupravy apod.) a náklady čet dálkovodů. - náklady středisek vedení čet provádějících opravy a udržování místních sítí, střediska speciálních služeb (balonovací soupravy apod.), kontroly zapáchavosti a náklady čet místních sítí, - náklady středisek vedení rozvodu, vedení úseku údržby, vedení regulačních stanic, vedení úseku měření, vedení plynoměrové služby, dispečink, údržby elektronických systémů, technologická rezerva měřidel a měřící techniky, náklady čet regulačních a odorizačních stanic. Celková hodnota provozní režie je rozdělena na provoz dálkovodů a provoz místních sítí podle rozvrhového klíče držitele licence. 3.3. Správní režie (sloupec "g") Správní režie jsou náklady související se správou a řízením držitele licence jako celku, snížené o výnosy této činnosti. Obsahují zejména náklady na prezentaci držitele licence na veřejnosti, náklady finančního řízení souvisejícího s licencovanými a ostatními činnostmi držitele licence, společné náklady řízení informačních technologií, společné náklady řízení lidských zdrojů, případně další náklady společného charakteru. Správní režie držitele licence zahrnuje zejména: - osobní náklady (mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění, případně další osobní náklady), - spotřebu režijního a kancelářského materiálu, - odpisy majetku, který je využíván při výkonu správních činností (společné prostory, jiný společně využívaný majetek, dopravní prostředky, řídících pracovníků, informační systém), - náklady kancelářských prostor, - náklady na nákup externích služeb, - ostatní náklady správního charakteru, které je možné považovat za oprávněné. Do společných nákladů držitele licence nepatří daň z příjmů právnických osob. Celková hodnota správní režie je rozdělena na provoz dálkovodů a provoz místních sítí podle rozvrhového klíče držitele licence. Výše navržený obsah položek výkazu 22-N je možné přizpůsobit nastavenému controllingovému systému příslušného držitele licence. Držitel licence uvede odchylky v komentáři k regulačním výkazům. 4. Výkaz 22-I: Výkaz plánu investic Ve výkazu jsou uváděny plánované hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech. V plánu jednotlivých položek nejsou zahrnuty nárůsty darovaného majetku a pořízení majetku za dotace. Nárůst bezúplatně získaného majetku je uváděn v příslušných řádcích celkovými částkami. Obsah jednotlivých položek majetku (řádků) plně odpovídá obsahu výkazu aktiv. Zadávané technické jednotky se vztahují k hodnotám investičních výdajů uvedeným v horní části tabulky. Délky plynovodů jsou udávány včetně délky přípojek. 5. Výkaz 22-D: Vstupní údaje pro výpočet tarifů Výkaz obsahuje ve sloupci b oddíl I. a II. skutečné hodnoty nákladů na měření podle velikosti měřidel a náklady na odečet podle periodicity odečtů, ve sloupcích c až l se udávají skutečné počty měřidel a počty odběrných míst s uvedenou periodicitou odečtů podle odběrových pásem. U kategorie velkoodběr od sloupce h držitel licence doplní konkrétní odběrová pásma jím užívaná. 6. Výkaz 22-B: Skutečnost a plán distribuce zemního plynu Výkaz ve sloupcích b, d, f, h, j bilancuje množství plynu distribuovaného distribuční soustavou pro chráněné zákazníky, oprávněné zákazníky a ostatní účastníky trhu s plynem, vlastní spotřebu a ztráty v technických jednotkách (MWh) v členění na dálkovody a místní sítě. Ve sloupcích c, e, g, i, k obsahuje počet odběrných míst v členění na dálkovody a místní sítě a podle druhu zákazníků. V řádcích 21 a 22 maximální denní kapacitu pro oprávněné a chráněné zákazníky. Výkaz se vyplňuje ve sloupci b a c skutečnými údaji za rok i-2 a v dalších sloupcích plánovanými údaji za čtyři následující roky. 7. Výkaz 22-T1: Tarifní statistika - skutečnost Do tohoto výkazu se zadávají skutečné údaje o množství distribuovaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě. Ve stejném členění jsou uváděny tržby za distribuci zemního plynu. Dále se vykazuje podíl jednotlivých odběrových pásem na celkovém maximálním denním odběru. U kategorie velkoodběr držitel licence doplní konkrétní používaná odběrová pásma. 8. Výkaz 22-T2: Tarifní statistika - plán Do tohoto výkazu se zadávají plánované údaje o množství distribuovaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě. U kategorie velkoodběr držitel licence doplní konkrétní používaná odběrová pásma. Tento výkaz je předkládán za rok i-1 a i. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.7 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přepravu plynu - skupina 23 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 23-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 3. Výkaz 23-I: Výkaz plánu investic, 4. Výkaz 23-D: Využití tranzitního systému. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1 Výkaz 23-A: Výkaz aktiv Majetek zahrnovaný do provozních aktiv a) Provozní aktiva podle § 4 odst. 3. b) Finanční leasing podle § 4 odst. 4. 1.1 Přímo přiřaditelný majetek 1.1.1 Tranzitní přeprava - ř. 1 Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky: Tranzitní přeprava - ř. 1: 1. tranzitní plynovody se jmenovitými průměry od DN 800 do DN 1400, 2. hraniční předávací stanice, 3. kompresní stanice. 1.1.2 Vnitrostátní přeprava - ř. 8 Přímo přiřaditelný majetek u vnitrostátní přepravy má převážně technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky: Vnitrostátní přeprava: 1. vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry od DN 65 do DN 700, 2. vnitrostátní předávací stanice. 1.1.3 Ostatní činnost - ř. 14 Přímo přiřaditelný majetek u ostatní činnosti. 1.1.4 Podpůrný majetek I - ř. 5, 11, 17 Podpůrný majetek I slouží činnostem tranzitní přeprava a vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména: - vedení přepravních provozních oblastí, - provozování přepravních technologií, které nelze přímo přiřadit (plynovodů), - netechnologické objekty, sklady, doprava. Podpůrný majetek I je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy a na činnost vnitrostátní přepravy podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.1.5 Podpůrný majetek II - ř. 6, 12, 15, 18 Podpůrný majetek II slouží činnostem tranzitní přeprava, vnitrostátní přeprava a uskladnění plynu a zahrnuje zejména: - podnikový dispečink, - technologický informační systém, - vedení provozního úseku společnosti, - majetek údržby. Podpůrný majetek II je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy a na uskladnění plynu podle klíče, který uvede držitel licence v komentáři podle přílohy č. 12, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.1.6 Společný majetek - ř. 7, 13, 16, 20 Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Společný majetek je uváděn v členění: - informační systémy, - společné administrativní budovy, - studie a projekty, - ostatní. Společný majetek je rozvrhován na činnost tranzitní přepravy, na činnost vnitrostátní přepravy, na uskladnění plynu a na ostatní činnosti podle klíče, který uvede držitel licence v komentáři podle přílohy č. 12, pokud Úřad nestanoví jinak. 1.2 Leasing - ř. 26 V této položce je uvedena celková hodnota majetku pořízeného formou finančního leasingu, která je připočtena k hodnotě jednotlivých položek majetku. Tato hodnota je ve výpočtu odečtena pro srovnatelnost s rozvahou společnosti. 1.3 Nezahrnovaná aktiva - ř. 27 Nezahrnovaná aktiva obsahují majetek vztahující se k licenci přeprava plynu, který podle § 4 odst. 3 nemůže být zahrnován. 2. Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence, náklady a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci. - Licence - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. - +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy. - Tranzit - sloupec obsahuje náklady a výnosy činnosti tranzit. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené výnosy a náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu. - Přeprava - sloupec obsahuje náklady a výnosy činnosti vnitrostátní přeprava plynu. Tyto hodnoty jsou již očištěné o nepovolené výnosy a náklady. Jedná se o hodnoty před provedením alokace části nákladů tranzitu na vnitrostátní přepravu. 2.2 Charakteristika řádků výkazu 2.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 04 - tržby z vnitrostátní přepravy zemního plynu; - VP 05 - tržby související z tranzitem zemního plynu; - VP 06 - tržby inkasované držitelem licence za překročení smluvené kapacity; - VP 07 - tržby za fakturovanou renominaci; - VP 08 - tržby související s fakturací bilančních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s platnými pravidly trhu s plynem; - VP 09 - tržby související s fakturací nominačních odchylek vybraných účastníků trhu s plynem v souladu s platnými pravidly trhu s plynem; - VP 10 - tržby z odprodeje plynu chybějícího účastníkům trhu s plynem v rámci aplikace pravidel trhu s plynem; - VP 11 - tržby z připojovacích poplatků; - VP 12 - tržby představující tržby za vlastní výrobky a služby, které nespadají do žádných výše uvedených kategorií; - VP 14 - změnu stavu zásob bilančního zemního plynu; - VP 15 - změna stavu zásob vyjma bilančního zemního plynu; - VP 16 a 17 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 18 - výnosy, které snižují povolené náklady a jedná se o náhrady za škody způsobené na přepravním zařízení; - VP 19 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu; - NP 05 - náklady na nákup zemního plynu určeného k pokrytí ztrát v přepravní soustavě; - NP 06 - náklady na odkup přebývajícího bilančního plynu v rámci bilancování plynárenské soustavy v souladu s pravidly trhu s plynem; - NP 07 - spotřeba energií mimo výše uvedené položky (bilanční plyn, vlastní a technologická spotřeba, ztráty); - NP 08 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 10 - náklady na opravy a udržování; - NP 11 - náklady na nákup služeb souvisejících se skladováním zemního plynu pro účely bilancování plynárenské soustavy; - NP 12 a 13 - položky svým obsahem i názvem jsou v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 14 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 15 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 16 - služby související s nákupem informačních technologií; - NP 17 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 18 - náklady zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; - NP 19 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků. Nákladové položky NP 10 a 14 až 19 se člení na nákladové položky vynakládané držitelem licence: - jiným společnostem, se kterými držitel licence tvoří holding nebo jsou součástí téhož holdingu nebo jiného podnikatelského seskupení podle zvláštního právního předpisu^8) (dále jen "podnikatelské seskupení"); - jiným subjektům. - NP 21 až 25 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 26 - u licencované činnosti distribuce plynu jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv: -------------------------------------------------------------------------------- Klasifikace Název Roční produktů odpisová sazba v % -------------------------------------------------------------------------------- 332063 Plynoměry a přepočítávače 10 -------------------------------------------------------------------------------- 332065 Stanice katodové ochrany 12,5 -------------------------------------------------------------------------------- 332070 Regulační stanice - technologie 10 -------------------------------------------------------------------------------- 125111 Budovy průmyslové a skladové 2 -------------------------------------------------------------------------------- 125112 Budovy výrobní pro energetiku 2 -------------------------------------------------------------------------------- 221112 Plynovody 2,5 -------------------------------------------------------------------------------- 221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu 2 -------------------------------------------------------------------------------- 291121 Turbíny 5 -------------------------------------------------------------------------------- 291232 Vzduchová čerpadla 5 -------------------------------------------------------------------------------- 291235 Turbokompresory 5 -------------------------------------------------------------------------------- 222429 Elektropřípojky podzemní 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 125111 Regulační stanice - stavební část 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- 221191 Oplocení staveb - vedení dálková trubní 7 -------------------------------------------------------------------------------- 221491 Oplocení staveb - vedení dálková elektrická 7 -------------------------------------------------------------------------------- 242091 Oplocení samostatné 7 -------------------------------------------------------------------------------- 211219 Komunikace 3,3 -------------------------------------------------------------------------------- Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence. - NP 27 a 28 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 30 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 31 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7) snížená o náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů); - NP 33 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním přepravní sítě; - NP 34 - sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou přepravní sítě; - NP 35 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy; - NP 36 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek; - NP 37 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nákladů, které nespadají do výše uvedených položek; - NF 01 až 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NF 07 - náklady související s bankovními poplatky; - NF 08 - náklady na pojištění (pokud pojištění není účtováno v rámci služeb); - NF 09 - ostatní finanční náklady mimo bankovní poplatky a pojištění; - NF 10 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 3. Výkaz 23-I: Výkaz plánu investic Ve výkazu jsou uváděny hodnoty investičních výdajů v jednotlivých letech. Obsah jednotlivých položek majetku (řádků) plně odpovídá obsahu výkazu aktiv. 4. Výkaz 23-D: Využití tranzitního systému Výkaz se vyplňuje pro účely posouzení využití tranzitního přepravního systému pro tranzitní přepravu a přepravu pro zákazníky českého plynárenského trhu z hlediska přepravovaného množství plynu. Rozvrhovou základnou je celkové smluvní roční množství zemního plynu v uplynulém roce vstupující do přepravní soustavy. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.8 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem - skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 24-HV: Výkaz hospodářského výsledku, 2. Výkaz 24-B1: Bilance zemního plynu (skutečnost), 3. Výkaz 24-B2: Bilance zemního plynu (plán), 4. Výkaz 24-D1: Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu, 5. Výkaz 24-D2: Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu, 6. Výkaz 24-D3: Náklady na uskladnění zemního plynu v cizích podzemních zásobnících (skutečnost), 7. Výkaz 24-D4: Výkaz nákladů na nákup plynu, 8. Výkaz 24-D5: Odběrové diagramy, 9. Výkaz 24-T1a, b, c: Statistika parametrů - komodita, 10. Výkaz 24-T2: Tarifní statistika - skutečnost, 11. Výkaz 24-T3: Tarifní statistika - plán. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 24-HV: Výkaz hospodářského výsledku 1.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisejících s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence, náklady a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci. - Licence - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. - +/- - sloupec obsahuje rozdílové hodnoty nákladů a výnosů. Jedná se o nepovolené náklady a výnosy. - Obchod - sloupec obsahuje náklady a výnosy týkající se licencované činnosti obchod v souladu s touto vyhláškou. Hodnoty budou očištěny o nepovolené náklady a výnosy. 1.2 Charakteristika položek řádků výkazu 1.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 04 - tržby z prodeje zemního plynu oprávněným zákazníkům; - VP 05 - tržby za zemní plyn související s dodávkou chráněným zákazníkům; - VP 06 - tržby za zemní plyn související s činností dodavatele poslední instance; - VP 07 - tržby z prodeje zemního plynu ostatním držitelům licence na obchod s plynem; - VP 08 - tržby související s tržbami za povinný odprodej vlastněného zemního plynu v rámci systému vypořádání odchylek; - VP 9 - tržby související s zajištěním distribučních služeb pro oprávněné zákazníky; - VP 10 - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s výše uvedenými položkami výnosů (přímo nesouvisí s prodejem zemního plynu a souvisejících služeb); - VP 12 - změnu stavu vlastněného zemního plynu; - VP 13 - změně stavu zásob mimo zemní plyn; - VP 14 až 27 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 1.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady na nákup zemního plynu pro dodávku oprávněným zákazníkům mimo zajištění činnosti dodavatele poslední instance; - NP 05 - náklady na nákup zemního plynu pro dodávku chráněným zákazníkům; - NP 06 - náklady na nákup zemního plynu pro dodávku oprávněným zákazníkům pro zajištění činnosti dodavatele poslední instance; - NP 07 - náklady na nákup zemního plynu od ostatních držitelů licence na obchod; - NP 08 - náklady na nákup chybějícího zemního plynu v souladu s pravidly pro organizování trhu s plynem; - NP 09 - náklady na nákup zemního plynu od ostatních dodavatelů zemního plynu; - NP 10 - náklady na nákup ostatních energií mimo výše uvedené položky; - NP 11 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 13 - náklady na smluvní zajištění uskladňovacích kapacit pro konečné zákazníky; - NP 14 - náklady na smluvní zajištění distribučních služeb pro konečné zákazníky; - NP 15 - náklady na smluvní zajištění přepravy zemního plynu konečným zákazníkům; - NP 16 - poplatky za překročení rezervované přepravní kapacity obsluhované zákaznického portfolia; - NP 17 - náklady na překročení rezervované distribuční kapacity obsluhovaného zákaznického portfolia; - NP 18 - poplatky za mimotoleranční bilanční odchylku v souladu s pravidly pro organizování trhu s plynem; - NP 19 - poplatky za mimotoleranční nominační odchylku v souladu s pravidly pro organizování trhu s plynem; - NP 20 - náklady související s hrazenými renominačními poplatky; - NP 21 až 23 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 24 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 25 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 26 - služby související s nákupem informačních technologií; - NP 27 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 28 - náklady na služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; - NP 30 až 38 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 40 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré režie; - NP 41 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů; - NF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 1.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2. Výkaz 24-B1: Bilance zemního plynu (skutečnost) Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Výkaz obsahuje vybilancování nákupu a prodeje zemního plynu včetně nákupu do zásobníků, čerpání ze zásobníků a včetně vlastní spotřeby. Vyplňuje se skutečnými údaji za kalendářní čtvrtletí předcházející datu předložení výkazu. 3. Výkaz 24-B2: Bilance zemního plynu (plán) Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Výkaz obsahuje vybilancování nákupu a prodeje zemního plynu včetně nákupu do zásobníků, čerpání ze zásobníků a včetně vlastní spotřeby. Vyplňuje se plánovanými údaji za běžné kalendářní čtvrtletí a následující dvě kalendářní čtvrtletí. 4. Výkaz 24-D1: Výkaz plánovaných nákladů na nákup zemního plynu Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Výkazy plánovaných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje plánovanými údaji o nákladech na pořízení zemního plynu včetně změny stavu v podzemních zásobnících. Údaje jsou předkládány ve čtvrtletní vykazovací periodě v členění na jednotlivé měsíce daného čtvrtletí. 5. Výkaz 24-D2: Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Výkaz skutečných nákladů na nákup zemního plynu se vyplňuje skutečnými údaji o nákladech na pořízení zemního plynu včetně změny stavu v podzemních zásobnících za měsíc předcházející datu předložení výkazu. 6. Výkaz 24-D3: Výkaz skutečných nákladů na uskladňování plynu v cizích podzemních zásobnících Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Do výkazu se uvádějí náklady na uskladňování zemního plynu v podzemních zásobnících, které nejsou v majetku držitele licence na obchod s plynem, a které tento obchodník využívá. Výkaz se vyplňuje hodnotami převzatými z platných smluvních vztahů. Výkaz se vyplňuje za vykazovaný rok. 7. Výkaz 24-D4: Výkaz nákladů na nákup zemního plynu Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Výkaz udává množství nakoupeného zemního plynu celkem a podle jednotlivých dodavatelů, v technických jednotkách a v tisících Kč. Vypočítává průměrnou nákupní cenu. Výkaz se vyplňuje za vykazovaný rok. 8. Výkaz 24-D5: Odběrové diagramy Obchodník s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě předkládají diagramy denních odběrů podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků za vykazovaný rok. Výkaz se skládá z tabulky obsahující denní odběry podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků a grafické znázornění těchto odběrů za každou kategorii konečných zákazníků. 9. Statistika parametrů 9.1 Výkaz 24-T 1a: Statistika parametrů - komodita (skutečnost) Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí, vyplňuje se skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za kalendářní měsíc předcházející datu předložení výkazu. 9.2 Výkaz 24-T 1b: Statistika parametrů - komodita (plán) Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí, vyplňuje se plánovanými parametry vstupujícími do propočtu ceny za komoditu za běžné kalendářní čtvrtletí a následující dvě kalendářní čtvrtletí v členění po jednotlivých měsících. 9.3 Výkaz 24-T 1c: Statistika parametrů - kapacita (skutečnost) Výkazy předkládá držitel licence na obchod s plynem, který dováží zemní plyn ze zahraničí. Výkaz se vyplňuje ročně skutečnými parametry vstupujícími do propočtu ceny za kapacitu vykazovaného roku. 10. Výkaz 24-T2: Tarifní statistika - skutečnost Tento výkaz předkládá obchodník, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Obsahuje údaje o množství prodaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní rezervované kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem. Ve stejném členění jsou uváděny tržby za prodej zemního plynu. Tento výkaz je předkládán za rok i-2. U kategorie velkoodběr předkladatel doplní ve sloupci a konkrétní odběrová pásma jím užívaná. 11. Výkaz 24-T3: Tarifní statistika - plán Tento výkaz předkládá obchodník s plynem, který dodává plyn konečným zákazníkům připojeným k distribuční soustavě. Obsahuje plánované údaje o množství prodaného plynu, počtu odběrných míst a výši maximální denní rezervované kapacity v jednotlivých kategoriích odběratelů a odběrových pásmech v členění na dálkovody a místní sítě i za držitele licence celkem. Tento výkaz je předkládán za rok i-1 a i. U kategorie velkoodběr předkladatel doplní ve sloupci a konkrétní odběrová pásma jím užívaná. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.9 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence pro uskladňování plynu - skupina 25 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv, 2. Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Držitel licence vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel. 1. Výkaz 25-A: Výkaz aktiv 1.1 Přímo přiřaditelný majetek Přímo přiřaditelný majetek má technologický charakter a lze jej přímo přiřadit k činnosti uskladňování plynu a k ostatním činnostem. - Uskladňování plynu - přímo přiřaditelný majetek - ř. 1, - Ostatní činnosti - přímo přiřaditelný majetek - ř. 2. 1.2 Společný majetek Společný majetek pro zajištění činnosti uskladňování plynu a ostatních činností. - Společný majetek - ř. 3. 2. Výkaz 25-HV: Výkaz hospodářského výsledku 2.1 Charakteristika sloupců výkazu - Celkem - sloupec obsahuje výnosy a náklady držitele licence. Sloupec koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát držitele licence. - Ostatní - sloupec obsahuje výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností. Pokud je subjekt držitelem jiné licence, náklady a výnosy související s touto licencovanou činností uvede v tomto sloupci. - Uskladňování - sloupec obsahuje náklady a výnosy přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence. 2.2 Charakteristika položek řádků výkazu 2.2.1 Výnosy - VP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VP 04 - tržby za činnost uskladňování zemního plynu; - VP 05 - tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, které nesouvisí s činností provozování podzemního zásobníku plynu; - VP 06 až 10 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VF 01 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - VM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.2 Náklady - NP 01 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 04 - náklady spojené s vlastní spotřebou zemního plynu; - NP 05 - náklady spojené s technologickou spotřebou zemního plynu; - NP 06 - náklady spojené s nákupem zemního plynu pro krytí vlastních ztrát podzemního zásobníku plynu; - NP 07 - náklady spojené s veškerou spotřebou energií kromě nákladů uvedených v nákladových položkách NP 01, NP 04 až 06; - NP 08 až 12 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 13 - náklady nájemného finančního leasingu; - NP 14 - placené nájemné, které není považováno za finanční leasing; - NP 15 - služby související s nákupem IT služeb; - NP 16 - související s poskytováním konzultací a poradenských služeb; - NP 17 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností; - NP 18 - náklady na služby, které neodpovídají nákladovým položkám NP 08 až NP 17; - NP 20 až 28 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NP 30 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací veškeré režie; - NP 31 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací nerežijních sekundárních nákladů; - NF 0 až 07 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - NM 99 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). 2.2.3 Hospodářský výsledek - HV 04 a 05 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7); - HV 08 a 09 - položka svým obsahem i názvem je v souladu se zvláštním právním předpisem^7). ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.10 Pravidla pro sestavování regulačních pro držitele licence na výrobu tepelné energie - skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie skupina - 32 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: 1. Výkaz 31, 32-AP Výkaz aktiv a pasiv, 2. Výkaz 31, 32-D Technický výkaz, 3. Výkaz 31, 32-DK Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie. Vzory výkazů jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo je možné si je písemně vyžádat. Na výkaz držitel licence uvede identifikační údaje, jako je obchodní firma nebo název, jméno a příjmení (příp. dodatek) fyzické osoby, číslo udělené licence, název dané cenové lokality a kontaktní osobu (telefonické a elektronické spojení), která příslušný výkaz vyhotovila. 1. 31, 32-AP: Výkaz aktiv a pasiv Držitel licence uvede požadované údaje o majetku samostatně pro činnost výroba a rozvod tepelné energie, která zahrnuje současně údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence, a to v tisících Kč. Zvolený způsob dělení majetku, a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti uvede držitel licence v příloze regulačních výkazů. Majetek sloužící ke kombinované výrobě elektřiny a tepla a majetek související s výrobní a správní režií držitel licence rozdělí v souladu s metodou použitou k dělení nákladů. Podíl tohoto majetku bude přímo zahrnut do majetku pro výrobu a rozvod tepelné energie. Držitel licence vychází z účetních výkazů sestavovaných podnikateli, účtujícími podle zvláštního právního předpisu^12). 1.1 Aktiva Držitel licence uvádí výše aktiv jednotlivých položek neupravené (brutto) o opravné položky a oprávky a snížené (netto) o opravné položky a oprávky. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů aktiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně poměrnou část aktiv, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie. 1.1.1 Pohledávky za upsaný základní kapitál Pohledávky za upsaný základní kapitál tvoří pohledávky za upisovatele, společníky a členy družstva plynoucí z povinnosti splatit vklad do základního kapitálu a upsané nesplacené akcie. 1.1.2 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek zahrnuje veškerý majetek, který držitel licence používá pro výkon svých činností: a) dlouhodobý nehmotný majetek, který tvoří zejména software, ocenitelná práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok, b) dlouhodobý hmotný majetek, který tvoří movitý majetek (např. stroje, výrobní zařízení, dopravní prostředky) a nemovitý majetek (např. nemovitosti, pozemky), c) dlouhodobý finanční majetek, který je tvořen zejména majetkovými podíly v jiných podnicích, dále pak zahrnuje půjčky a úvěry těmto podnikům, cenné papíry, zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 1.1.3 Provozní aktiva Držitel licence stanovuje provozní aktiva v souladu s § 5 odst. 3 této vyhlášky. Provozní aktiva jsou vykazována zvlášť pro výrobu tepelné energie a pro rozvod tepelné energie. 1.1.4 Oběžná aktiva Oběžná aktiva zahrnují: a) zásoby (např. materiál, výrobky a zboží), b) dlouhodobé pohledávky, které ke dni sestavení účetní uzávěrky mají dobu splatnosti delší než jeden rok, c) krátkodobé pohledávky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, d) krátkodobý finanční majetek (např. peníze, ceniny a aktivní zůstatky bankovních účtů). 1.2 Pasiva Držitel licence uvádí výši pasiv ve stavu běžného účetního období. Držitel licence uvede u jednotlivých druhů pasiv celkovou výši za veškeré činnosti provozované držitelem licence, a samostatně poměrnou část pasiv cizího kapitálu, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou výroba a rozvod tepelné energie. 1.2.1 Vlastní kapitál Vlastní kapitál zahrnuje zejména: a) upsaný základní kapitál obchodních společností, b) fondy vytvářené v souladu s obchodním zákoníkem, se společenskou či zakladatelskou smlouvou (popř. listinou) nebo podle stanov společnosti, c) nerozdělený zisk minulých let nebo neuhrazenou ztrátu minulých let, d) výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk po zdanění). Držitel licence požadované údaje nečlení podle jednotlivých druhů jeho činností, údaje uvádí souhrnně za veškeré činnosti. 1.2.2 Cizí zdroje Držitel licence uvede celkovou hodnotu cizích zdrojů použitých k financování majetku a podíl, který souvisí s výrobou a rozvodem tepelné energie. Cizí zdroje zahrnují: a) rezervy, které představují zejména rezervy tvořené v souladu se zvláštním právním předpisem^13), b) dlouhodobé závazky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti delší než jeden rok, c) krátkodobé závazky, které ke dni sestavení účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, d) bankovní úvěry a výpomoci. 1.3 Časové rozlišení Časové rozlišení obsahuje položky s tituly časového rozlišení s aktivními nebo pasivními zůstatky. Na straně aktiv se jedná o náklady a příjmy příštích období, na straně pasiv o výnosy a výdaje příštích období. 1.4 Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání Výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání ve vykazovaném roce zahrnují také výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích regulovaných letech, který je uveden do užívání teprve v regulovaném roce. Plánované výdaje na nově pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek uvedený do užívání v následujících dvou regulovaných letech zahrnují výdaje vynaložené na pořízení majetku v předchozích letech, u nichž se plánuje uvedení do užívání v těchto obdobích. Tyto údaje jsou uváděny zvlášť pro výrobu tepelné energie, rozvod tepelné energie a souhrnně za veškeré činnosti držitele licence. 2. 31, 32-D; 31, 32-DK: Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny tepelné energie Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie, a to samostatně za každou cenovou lokalitu a souhrnně za veškeré cenové lokality držitele licence. Cenová lokalita, ve které je cena tepelné energie kalkulována, může zahrnovat samostatný zdroj tepelné energie (dále jen "zdroj") anebo rozvod tepelné energie, propojené i nepropojené zdroje anebo rozvody tepelné energie v jedné obci anebo potrubně propojené zdroje a rozvody tepelné energie v různých obcích. 2.1 Bilance výroby Výroba tepelné energie je proces prováděný na zdroji, v němž se využíváním paliv nebo jiných typů energie získává tepelná energie, která se předává teplonosné látce. Pro účely tohoto technického výkazu se zdrojem rozumí zejména teplárna, výtopna, bloková kotelna a průmyslová kotelna. Samostatnou kategorií zdrojů jsou domovní kotelny, které provozuje držitel licence. Výroba tepelné energie začíná zařízením pro příjem paliva a končí místem přechodu topného média do rozvodného tepelného zařízení nebo přímo do odběrného tepelného zařízení. Držitel licence uvede požadované údaje o tepelné energii v gigajoulech [GJ], zaokrouhlené na celá čísla. V případě kombinované výroby elektřiny a tepla uvede držitel licence požadované údaje o elektřině v megawatthodinách [MWh], zaokrouhlené na celá čísla. Technický výkaz obsahuje položky tržeb za dodávku tepelné energie při výkonu licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie. Do tržeb držitel licence nezahrnuje tržby z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie. Vnitropodnikové výnosy jsou oceněny ve skutečných ekonomicky oprávněných nákladech a vyjadřují vnitropodnikový převod nákladů na tepelnou energii (popřípadě na elektřinu). Vnitropodnikový převod nákladů se realizuje zejména při spotřebě tepelné energie vlastním odběrným tepelným zařízením (např. při vytápění, přípravě teplé užitkové vody a technologické spotřebě) a při předání tepelné energie do vlastních rozvodů tepelné energie. Tržby a vnitropodnikové výnosy držitel licence se uvádí v hodnotě bez DPH v celých Kč. 2.1.1 Celková výroba tepelné energie na zdrojích Celková výroba tepelné energie na zdrojích představuje celkové vyrobené množství tepelné energie na všech zdrojích, nezahrnující množství tepelné energie vlastní spotřeby zdrojů. Celková výroba tepelné energie na zdrojích je dále členěna na tepelnou energii, která je určena pro výrobu elektřiny v parních turbínách umístěných přímo na zdrojích (za plynové turbíny a kogenerační jednotky je zde vykazována nula) a na tepelnou energii vystupující ze zdroje. 2.1.2 Tepelná energie na výstupu ze zdrojů Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je rozdíl celkové výroby tepelné energie na zdrojích a tepelné energie určené pro výrobu elektřiny v parních turbínách. Tepelná energie na výstupu ze zdrojů je dále členěna na: a) tepelnou energii ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem nad 10 MWt, b) tepelnou energii ze zdrojů s instalovaným tepelným výkonem do 10 MWt, c) tepelnou energii do provozovaných rozvodů, tzn. dále rozváděnou tepelnou energii vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením, d) tepelnou energii na výstupu ze zdroje podle písmena a) až c) určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické účely při výrobě i jiných produktů (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno přímo na zdroj). 2.1.3 Tepelná energie z domovních kotelen Tepelná energie z domovních kotelen je vykazována samostatně. Domovní kotelny, jako decentralizované zdroje umístěné přímo ve vytápěném objektu, jsou samostatnou kategorií vykazovaných zdrojů provozovaných držitelem licence. Tepelnou energii z domovních kotelen vykazuje držitel licence skupiny 31 a 32, který provozuje domovní kotelny. 2.1.4 Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla představuje celkovou elektřinu ze společné výroby (na svorkách generátorů), zahrnující dodanou elektřinu odběratelům i spotřebovanou elektřinu vlastním nebo pronajatým zařízením držitelem licence. 2.2 Spotřeba paliva Jedná se o množství spotřebovaného paliva při výrobě tepelné energie, včetně případné výroby tepelné energie v domovních kotelnách, anebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla. Držitel licence v případě druhotných, obnovitelných anebo jiných zdrojů a paliv uvede použité palivo a spotřebované množství tohoto paliva v odpovídajících měrných jednotkách. Množství tuhých a kapalných paliv uvádí držitel licence v tunách, jedná se zejména o hnědé uhlí a lignit, černé uhlí, proplástek, kaly, topné oleje, spalitelné odpady (komunální, průmyslové), biomasu. Energie paliva, vyjádřená v GJ, se pak rovná součinu celkové spotřeby v tunách a výhřevnosti [MJ/kg] těchto paliv. Množství plynných paliv uvádí držitel licence, s výjimkou zemního plynu, v tis. m 3 . Jedná se zejména o vysokopecní plyn, rafinační odplyny, bioplyn apod. Energie paliva [GJ] se rovná součinu spotřeby v tis. m 3 a výhřevnosti [MJ/m 3 ] těchto paliv. Množství zemního plynu uvede držitel licence v MWh podle fakturace dodavatele zemního plynu, který mu také sdělí hodnotu poměru výhřevnosti a spalného tepla. Energie v palivu [GJ] se rovná součinu spotřeby [MWh], hodnoty 3,6 a poměru výhřevnosti a spalného tepla. U odpadního tepla, solární a geotermální energie uvádí držitel licence hodnotu využitého (vyrobeného) tepla v GJ a u jaderného paliva neuvádí množství, ale jen energii jako ekvivalent [GJ]. 2.3 Bilance rozvodu Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením. Rozvodné tepelné zařízení je zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi. Pro účely tohoto technického výkazu se rozvodem rozumí zejména parovody, horkovody, rozvody topné vody, rozvody teplé užitkové vody, tepelné přípojky (jsou-li součástí rozvodu) a předávací stanice. Rozvod tepelné energie začíná výstupem ze zdroje anebo výstupem z rozvodného tepelného zařízení jiného provozovatele a končí vstupem do odběrného tepelného zařízení anebo vstupem do dalšího rozvodného zařízení jiného provozovatele. 2.3.1 Tepelná energie z provozovaných zdrojů Tepelná energie z provozovaných zdrojů zahrnuje tepelnou energii vyrobenou ve vlastním nebo pronajatém zdroji, která je dále rozváděna vlastním nebo pronajatým rozvodným tepelným zařízením. Tepelná energie z provozovaných zdrojů se rovná tepelné energii na výstupu ze zdrojů do provozovaných rozvodů podle bodu 2.1.2d). 2.3.2 Nákup tepelné energie Nakoupená tepelná energie od jiných výrobců anebo distributorů tepelné energie. 2.3.3 Ztráty při rozvodu tepelné energie Ztráty při rozvodu tepelné energie představují rozdíl mezi celkovým množstvím tepelné energie, která vstupuje do rozvodného tepelného zařízení (z provozovaných zdrojů a nakoupená tepelná energie), a celkovým množstvím tepelné energie na výstupu z rozvodného tepelného zařízení dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu. 2.3.4 Tepelná energie na výstupu z rozvodů Tepelná energie na výstupu z rozvodů představuje celkové množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu, které vystupuje z rozvodného tepelného zařízení. Tepelná energie na výstupu z rozvodů je dále členěna na: a) tepelnou energii z primárního rozvodu centrálního zásobování teplem, b) tepelnou energii z centrální výměníkové stanice, c) tepelnou energii ze sekundárních rozvodů, d) tepelnou energii z jednostupňových rozvodů z blokové kotelny, e) tepelnou energii z domovní předávací stanice, f) tepelnou energii na výstupu z rozvodů podle písmena a) až e) určenou pro vlastní spotřebu držitele licence, tj. zejména pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologické účely (vlastní odběrné tepelné zařízení je napojeno na rozvodné zařízení tepelnou přípojkou); nepatří sem tepelná energie pro konečnou spotřebu nájemníků v bytových domech, které držitel licence vlastní nebo spravuje. 2.4 Domovní kotelny v cenové lokalitě Držitelé licencí skupiny 31 a 32, kteří provozují domovní kotelny, uvedou pouze souhrnné údaje za domovní kotelny v příslušné cenové lokalitě. 2.5 Zdroje v cenové lokalitě Držitel licence uvede název každého zdroje v cenové lokalitě, přičemž ke každému zdroji uvede údaje o výrobě tepelné energie a elektřiny, tj. instalovaný tepelný výkon, množství vyrobené tepelné energie na zdroji, instalovaný elektrický výkon a množství vyrobené elektřiny na svorkách generátorů. Údaje o množství budou zaokrouhleny na jednotky, tepelný a elektrický výkon na 3 desetinná místa. Názvy zdrojů musí být shodné s názvy uvedenými v Seznamu jednotlivých provozoven, který je součástí Rozhodnutí o licenci. 2.6 Kalkulační vzorec ceny tepelné energie Držitel licence uvede požadované údaje o nákladech za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie i nelicencovanou činnost výroba a rozvod tepelné energie do kalkulačního vzorce za každou cenovou lokalitu samostatně. Náklady držitel licence uvádí v hodnotě bez DPH, a to v celých Kč. Pro účely sestavení kalkulačního vzorce ceny tepelné energie za cenovou lokalitu se za cenovou lokalitu považuje lokalita, ve které je cena tepelné energie kalkulována, může zahrnovat samostatný zdroj tepelné energie (dále jen "zdroj") anebo rozvod tepelné energie, propojené i nepropojené zdroje anebo rozvody tepelné energie v jedné obci anebo potrubně propojené zdroje a rozvody tepelné energie v různých obcích. Držitel licence si zvolí způsob rovnocenného dělení režijních nákladů dle doložitelných údajů mezi činnostmi týkající se výroby a rozvodu tepelné energie a ostatními podnikatelskými činnostmi a dále mezi jednotlivými cenovými lokalitami. Zvolený způsob dělení režijních nákladů je v průběhu regulovaného roku prokazatelný a neměnný. Tento zvolený způsob dělení režijních nákladů uvede v příloze regulačních výkazů. 2.6.1 Proměnné náklady Proměnné náklady jsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 1 této vyhlášky jako proměnné ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie. Proměnné náklady jsou tvořeny těmito ekonomicky oprávněnými náklady: a) palivo představuje náklady na nákup paliva (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina a jiné); u některých obnovitelných zdrojů energie (např. solární systémy, tepelná čerpadla) může být náklad na nakoupené palivo nulový, b) nákup tepelné energie obsahuje náklady na nakoupenou tepelnou energii od jiných dodavatelů určenou k dalšímu rozvodu, c) elektrickou energii tvoří náklad na elektrickou energii spotřebovanou při výrobě a rozvodu tepelné energie (pohon čerpadel, ventilátorů, odlučovačů popílku, pohonu roštů, hořáků pro předhřev topného oleje apod.); v případě elektrických akumulačních tepelných zdrojů jsou v této položce zahrnuty náklady na veškerou spotřebovanou elektrickou energii, d) technologickou vodu tvoří náklady na technologickou vodu včetně chemikálií pro její úpravu a e) ostatní proměnné náklady tvoří aditiva, doprava paliva (pokud není součástí ceny paliva), likvidace popela, škváry a produktů odsíření (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), poplatek za znečištění ovzduší, množství nakupovaných emisních povolenek CO 2 , překračující přidělený roční limit dodavateli, které je nezbytné k zajištění potřebné dodávky tepelné energie v regulovaném roce. 2.6.2 Stálé náklady Stálé náklady jsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 2 této vyhlášky jako stálé ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie. Do stálých nákladů nelze zahrnout náklady vymezené v příloze č. 11 v bodě 4 této vyhlášky. Stálé náklady jsou tvořeny zejména těmito ekonomicky oprávněnými náklady: a) mzdy a zákonné pojištění představuje mzdové náklady pracovníků, kteří zajišťují provoz, obsluhu a údržbu tepelných zařízení a náklady na sociální a zdravotní zabezpečení, b) opravy a údržba zahrnuje náklady vynaložené na realizaci daného výkonu opravy; do položky opravy a údržba nelze zahrnout revize vyhrazeného technického zařízení a ověřování stanovených měřidel, c) odpisy obsahují souhrn všech povolených odpisů majetku v ceně tepelné energie, v souladu s přílohou č. 11 této vyhlášky, používaného držitelem licence pro výkon licencované činnosti výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie a nelicencované činnosti výroba a rozvod tepelné energie, d) nájem obsahuje nájemné za technologickou či stavební část zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie; nájem a odpisy téhož majetku nelze uplatňovat současně, e) leasing představuje náklad na leasing finanční (pronájem s právem na odkoupení majetku) nebo operativní (pronájem zařízení použitého k výrobě a rozvodu tepelné energie); výše splátek u leasingových smluv uzavřených po 1. lednu 2004 je omezena výši odpovídající účetním odpisům příslušného investičního majetku, f) zákonné rezervy obsahují rezervy na opravu dlouhodobého hmotného majetku tvořené v souladu s zvláštním právním předpisem^13), případně upravené podle přílohy č. 11 v bodě 3 této vyhlášky, g) výrobní režie zahrnuje pouze podíl z celkové výrobní režie, která souvisí s dodávkou tepelné energie v dané cenové lokalitě, h) správní režie zahrnuje pouze podíl z celkové správní režie, která se vztahuje k dodávkám tepelné energie; správní režie obsahuje nepřímé náklady související s řízením a správou organizační jednotky jako celku, s organizací a všeobecnou obsluhou činnosti výrobní nebo nevýrobní, popřípadě se zásobováním a odbytem, i) úroky z úvěrů zahrnují veškeré úroky z provozních i investičních úvěrů, půjček a jiných výpomocí, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a j) ostatní stálé náklady tvoří náklady, které přímo souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie a které nejsou vymezeny v příloze č. 11 v bodě 4 této vyhlášky. 2.6.3 Zisk Zisk v ceně tepelné energie je stanoven v souladu se zvláštním právním předpisem^14) jako přiměřený zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období. 2.6.4 Množství tepelné energie Množství tepelné energie představuje celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdrojů i na výstupu z rozvodných tepelných zařízení, které je dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu. 2.6.5 Průměrná cena tepelné energie Průměrná cena tepelné energie je podílem celkových nákladů a zisku a celkového množství tepelné energie dodané odběratelům a určené pro vlastní spotřebu v dané cenové lokalitě. Cena tepelné energie (v Kč/GJ) se uvádí na dvě desetinná místa. ---------- *) Pozn.: Formuláře nebyly z technických důvodů zařazeny. Příl.11 Vymezení nákladů pro sestavování regulačních výkazů u držitele licence na výrobu tepelné energie - skupina 31 a držitel licence na rozvod tepelné energie - skupina 32 1. Proměnné ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie Proměnné ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie při bezpečné, hospodárné a spolehlivé výrobě a rozvodu tepelné energie, jejichž výše je přímo závislá na množství dodávané tepelné energie, pro účely regulace ceny tepelné energie jsou náklady na: a) palivo (uhlí, koks, zemní plyn, topný olej, biomasa, elektřina a jiné), b) aditiva, c) dopravu paliva a aditiv (pokud není součástí jejich ceny), d) energie pro předehřev topného oleje, e) nakoupenou tepelnou energii pro další rozvod, f) elektřinu při výrobě a rozvodu tepelné energie, g) likvidaci popela, škváry a produktů odsíření (doprava tuhých zbytků po spalování na skládku, skládkování), h) technologickou vodu včetně chemikálií pro úpravu, i) poplatek za znečištění ovzduší (nikoliv sankce), j) množství nakupovaných emisních povolenek CO 2 , překračující přidělený roční limit dodavateli, které je nezbytné k zajištění potřebné dodávky tepelné energie v regulovaném roce. 2. Stálé ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie Stálé ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie jsou ostatní náklady vedle nákladů vymezených v bodě 1, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie, případně upravených podle bodu 3, vyjma výdajů (nákladů), které jsou uvedeny v bodě 4. Povolenými odpisy v ceně tepelné energie jsou účetní odpisy podle zvláštního právního předpisu^1). 3. Zákonné rezervy Zanikne-li důvod tvorby zákonných rezerv nebo nedojde-li k vyčerpání rezerv, musí být tyto rezervy zrušeny v celkové neuplatněné výši podle zvláštního právního předpisu^13) a odečteny od ekonomicky oprávněných nákladů. 4. Za ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie se nepovažují zejména: a) studená voda použitá pro přípravu teplé užitkové vody, b) náklady na indikátory, vodoměry a termostatické ventily v bytech, včetně jejich servisu a včetně odečtů poměrových měřidel v bytech, c) náklady na vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob a zůstatková cena tohoto majetku, kromě nákladů (snížené o výnosy z likvidace) na likvidaci majetku, který ztratil způsobilost užívání, d) náklady na reprezentaci, e) veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, f) přirážky k poplatkům placených za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy, g) zaviněná manka, h) škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených živelnými pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, náhrady škod a odškodnění, i) pokuty, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce, vyplývající ze závazkových vztahů nebo právních předpisů^3) (včetně ekologických), včetně úroků z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, kromě sankce za překročení nebo za neodebrání sjednaného množství paliva, j) tvorba opravných položek k pohledávkám nad rámec zvláštního právního předpisu^13) a odpisy k pohledávkám nad rámec zvláštního právního předpisu^3), k) tvorba rezerv kromě rezerv na opravy hmotného majetku podle zvláštního právního předpisu^13), l) náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum, vývoj a projekty, m) nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby (zmařené investice), n) opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, o) náklady na opakované rekonstrukce nebo opravy zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, které nebyly provedeny řádně a s odbornou péčí, p) náklady na nákup elektřiny převyšující náklad na vlastní výrobu elektřiny při kombinované výrobě elektřiny a tepla nebo při samostatné výrobě elektřiny na zdroji tepelné energie, není-li vyrobená elektřina přednostně využívána pro potřeby zdroje tepelné energie a pro ostatní výrobní a rozvodná tepelná zařízení, která jsou dodavatelem elektricky propojená, q) náklady na likvidaci odpadů, příprava odpadů před spálením, likvidace zbytků po spálení při výrobě tepelné energie ve spalovnách odpadů, r) odpisy stavebních částí u domovních kotelen či domovních předávacích stanic, které jsou součástí vytápěného objektu, kromě odpisů stavebních částí, které souvisí přímo s výrobou a rozvodem tepelné energie nebo které jsou maximálně do výše odpisu spoluvlastnického podílu dodavatele na vytápěném objektu, s) odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného podle zvláštního právního předpisu^15), t) odpisy majetku vyšší než odpovídá rovnoměrnému odpisování podle zvláštního právního předpisu^3), přičemž u zařízení domovních kotelen či domovních předávacích stanic se odpisy (pro účel kalkulace ceny tepelné energie) posuzují jako u zařízení, která nejsou nedílnou součástí stavebních děl, u) odpisy z rekonstruovaného nebo nově pořízeného zařízení určeného pro výrobu a rozvod tepelné energie, které nebyly provedeny v souladu s energetickým auditem dle zvláštního právního předpisu^16), pokud se na dodavatele a zařízení povinnost zpracování energetického auditu vztahuje, v) odpisy neprovozovaného zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, kromě záložních a špičkových tepelných zdrojů, w) části splátek finančního leasingu u leasingových smluv uzavřených po 1. lednu 2004, které převyšují výši splátek odpovídající účetním odpisům příslušného investičního majetku, tato neuplatněná část splátek může být po ukončení finančního leasingu oprávněným nákladem v následujících letech do výše odpovídající účetním odpisům, x) finanční vyrovnání, např. odstupné nad rámec povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem^17), popř. jiné formy finančního vyrovnání, y) platby pojistného hrazené za člena statutárního a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu, způsobenou při výkonu funkce, z) platby pojistného za pojištění zaměstnanců nad rámec pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu^18), aa) penzijní připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený zvláštním právním předpisem^3), ab) cestovné (náhrady cestovních výdajů) nad limit (tuzemsko i zahraničí) nad rámec zvláštního právního předpisu^19), ac) náklady vynaložené zaměstnavatelem na ubytování, včetně nájmů bytových prostor, pokud nejde o ubytování při pracovní cestě, ad) příspěvky na závodní stravování, zajišťované prostřednictvím jiných subjektů, nad 55% ceny jednoho hlavního jídla v průběhu jedné pracovní směny, a nad 70% stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin, ae) náklady na rekreaci zaměstnanců, af) náklady na soukromé telefonní hovory, ag) spotřeba pohonných hmot pro osobní spotřebu, ah) stavební spoření hrazené zaměstnancům, ai) daň z příjmu fyzických a právnických osob, aj) ostatní náklady neuznané za výdaj (náklad) dle zvláštního právního předpisu^3), kromě odpisů. Příl.12 PŘÍLOHA K REGULAČNÍM VÝKAZŮM pro držitele licencí skupin 11 až 14, 22 až 25 a 31, 32 Obsah A. Identifikace držitele licence a vykazovaného období 1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název 2. Právní forma právnické osoby 3. Sídlo - uvede pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné 4. Trvalý pobyt - uvede pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné, případně číslo evidenční 5. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 6. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno 7. Vykazované období. B. Majetek 1. Finanční leasing Držitel licence skupiny 12 až 14 a 22 až 25 v tomto bodě uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech aktiv. Je nezbytné uvést celkové částky, o které byly zvýšeny pořizovací i zůstatkové hodnoty vykazovaných aktiv, a dále rozpis těchto částek s uvedením řádků, do kterých byly v tabulce aktiv vykázány. Držitel licence skupiny 31 a 32 zde uvede: - Druh majetku - Pořizovací cena majetku (bez leasingové marže) - Leasingová marže - Doba trvání leasingové smlouvy (od/do, počet měsíců) 2. Držitel licence skupiny 31 a 32 uvede pronajatý majetek, použitý pro výrobu a rozvod tepelné energie - Druh majetku - Pořizovací cena majetku 3. Držitel licence skupiny 31 a 32 uvede způsob dělení majetku a číselné vyjádření poměrů dělení majetku mezi jednotlivé činnosti. 4. Držitel licence skupiny 12 až 14 a 22 až 25 uvede doplňující informace k výkazu majetku a důležité informace týkající se majetku. C. Náklady a výnosy 1. Společné činnosti (náklady) Držitel licence skupiny 11 uvede rozvrhový klíč nákladů, které připadají přímo na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 2. Finanční leasing Držitel licence skupiny 12 až 14 a 22 až 25 uvede úpravy provedené v souladu s Mezinárodními účetními standardy ve výkazech nákladů. Je nezbytné uvést celkové částky leasingových splátek, o které byly sníženy náklady a celkové částky, o které byly náklady zvýšeny v členění na odpisy a finanční marže. 3. Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady Držitel licence skupiny 12, 13, 22 a 23 rozepíše ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady po jednotlivých položkách (účtech). 4. Žádost o uznání finančních nákladů u držitelů licence skupiny 12, 13, 22 a 23. Držitel licence rozepíše částku finančních nákladů, kterou požaduje zahrnout do povolených nákladů v členění na bankovní poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti za škody, pokud se nejedná o provozní náklad. Ke každé položce bude uveden účet, na který byly náklady účtovány. 5. Způsob dělení režijních nákladů u držitelů licence skupiny 31 a 32. - Způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi činnostmi výroba a rozvod tepelné energie a ostatními činnostmi. - Způsob rovnocenného dělení režijních nákladů mezi jednotlivými cenovými lokalitami. 6. Způsob dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla u držitelů licence skupiny 31 a 32. D. Technické výkazy Držitel licence uvede vysvětlující komentář k údajům vykázaným v technických výkazech. E. Další informace Držitel licence uvede doplňující informace, které nebyly vyžadovány podle výše uvedených bodů. 1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2) Nařízení (ES) č. 1606/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů. 3) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). § 32 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). 7) Příloha č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 9) Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě a vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněný zákazníky. 11) Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů. 12) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 13) Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 14) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 15) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 16) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. 17) Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 18) Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 19) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.