logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 252/2001 Sb. o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.12.2005

se změnami:539/2002 Sb., zrušeno 439/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2001 Sbírky zákonů na straně 5601
schváleno:28.06.2001
účinnost od:24.07.2001
zrušeno:01.12.2005
[Textová verze]

252/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. června 2001 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla Změna: 539/2002 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 25 odst. 12 zákona: § 1 Základní ustanovení (1) Povinný výkup elektřiny (dále jen "výkup elektřiny") se vztahuje na elektřinu vyrobenou: a) v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen "obnovitelné zdroje") a b) ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v množství prokazatelně určeném k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro technologické účely. (2) Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným regionálním provozovatelem distribuční soustavy. (3) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je současnou přeměnou použité primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve stacionárním technickém zařízení pracujícím na bázi černého uhlí, hnědého uhlí, odpadů, biomasy, jakož i plynných, kapalných nebo jaderných paliv. Za tato zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla se považují parní turbíny protitlaké, parní turbíny odběrové, plynové turbíny s kotli na odpadní teplo nebo s kotli na odpadní teplo s parní turbínou, spalovací motory, parní motory a zařízení s palivovými články vyrábějící elektřinu a teplo určené k dodávce fyzickým a právnickým osobám a pro vlastní technologické účely. Za tepelnou energii pro vlastní technologické účely se považuje samostatně měřená dodávka tepelné energie do výrobní technologie; tím není míněn odběr pro vlastní spotřebu energetického zdroje. § 2 Způsob výkupu elektřiny (1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny je jedna hodina. U výroben elektřiny, které nejsou vybaveny průběhovým měřením, může být dohodnut i jiný časový úsek. (2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny je jeden měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (3) Případy, kdy elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích a zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla nehodlá výrobce k výkupu elektřiny nabídnout, je třeba oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy nejpozději měsíc předem pro zajištění přípravy provozu distribuční soustavy. § 3 Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů (1) O výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 1. (2) Cena množství elektřiny vyrobené a odebrané z obnovitelných zdrojů se sjednává v souladu s pravidly cenové regulace podle zvláštního právního předpisu,1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv, s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, kvalitu dodávané elektřiny, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě. Tato cena se vztahuje pouze na elektřinu prokazatelně vyrobenou z obnovitelných zdrojů a její zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy. V případě spalování palivových směsí se uplatnění regulované ceny vztahuje pouze na poměrnou část odpovídající podílu obnovitelné suroviny v palivu. ------------------------------------------------------------------ 1) § 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. § 4 Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (1) Množství elektřiny vyrobené a skutečně dodané z kombinované výroby, pokud je prokazatelně vyrobeno v nových zařízeních vybudovaných podle zvláštního právního předpisu2) a v zařízeních s energetickým využitím primární energie vyšším než při oddělené výrobě elektřiny a tepla, je ohodnoceno cenou skládající se ze složky smluvní zohledňující nákladovost výroby s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení, místo a způsob připojení k elektrizační soustavě a ze složky regulované1) zohledňující snížené poškozování životního prostředí vznikající spalováním fosilních paliv. Zúčtovacím místem regulované složky ceny je provozovatel distribuční soustavy. Při kombinované výrobě z obnovitelného zdroje je možno použít pouze jednu regulovanou cenu podle odstavce 2 nebo podle § 3. (2) Regulovaná složka ceny se vztahuje pouze na množství elektřiny prokazatelně vázané na výrobu tepelné energie za účelem jeho dodávek fyzickým či právnickým osobám. Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny k takto vyrobené elektřině, postupy při vykazování a účtování jsou uvedeny v příloze č. 2. (3) O výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů zařízení a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3. ------------------------------------------------------------------ 1) § 4 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 2) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. § 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 Měsíční výkaz o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů za měsíc/rok: název výrobny - podle licence na výrobu: +-------------+ +--------------------------------------------+ | | | | +-------------+ +--------------------------------------------+ druh zdroje: (vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa a bioplyn) +--------------------+ | | +--------------------+ +----------------------------------------------------------------+ |Jméno a adresa výrobce: | +----------------------------------------------------------------+ |Adresa výrobny podle licence na výrobu: | +----------------------------------------------------------------+ |Identifikační číslo: | +----------------------------------------------------------------+ +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ |Číslo | Název položky |Jednotka | Za měsíc |Od začátku roku | |údaje | | | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 1 | Instalovaný elektrický výkon ke | kW | | X | | | konci období1) | | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 2 | Výroba elektřiny brutto2) | kWh | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 3 | Vlastní spotřeba elektřiny3) | kWh | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 4 | Ostatní spotřeba elektřiny4) | kWh | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 5 | Dodávka elektřiny v rámci výkupu| kWh | | | | | elektřiny | | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 6 | Napětí v předávacím místě | kV | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ | 7 | Označení předávacího místa | | | | +-------+-----------------------------------+----------+------------+----------------+ ------------------------------------------------------------------ 1) Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů výrobny. 2) Výroba elektrárny brutto je vyrobená elektrická práce měřená na svorkách generátoru (svorková výroba). 3) Vlastní spotřeba elektřiny ve výrobně je spotřeba elektrické energie při výrobě elektřiny nebo tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které jsou na výrobě přímo zúčastněné, včetně ztrát v rozvodu vlastní spotřeby. 4) Ostatní spotřeba elektřiny je spotřeba elektřiny ve výrobně mimo vlastní spotřebu elektřiny. Příl.2 Zásady výpočtu nároku na regulovanou složku ceny za elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, a postupy pro vykazování a účtování 1) Regulovaná složka ceny bude účtována za kalendářní měsíc, pokud nedojde k jiné dohodě. Bude proplacena provozovatelem lokální či regionální distribuční soustavou na základě měsíčního výkazu o skutečně dodané elektřině. Zúčtovací místo se řídí místem provozovatele distribuční soustavy. 2) Stanovení množství elektřiny vázané na výrobu tepelné energie (§ 32 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.). Maximální množství elektřiny, na které se vztahuje nárok na uplatnění regulované složky ceny se stanoví způsobem podle následujícího přehledu: a) Protitlaká soustrojí Veškerá elektřina vyrobená z protitlakových turbosoustrojí a dodaná do sítě je elektřinou z kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen Kvet) s nárokem na uplatnění regulované složky ceny. Platí zde vztah: Ep (MWh) = Q . yp . xp (MWh) Výpočet podle vzorce se použije pouze v případě, že dodávaná elektřina není měřena. Jinak pro protitlaká soustrojí platí, že veškerá vyrobená a na vstupu do sítě měřená elektřina je elektřinou z Kvet. Ve vzorci Q se rovná množství užitečné tepelné energie (dodávané z Kvet k dalšímu využití jinou fyzickou či právnickou osobou nebo pro vlastní technologickou spotřebu podle § 1 odstavce 3) na vstupu do sítě), yp je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízení Kvet k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Výroba Kvet elektřiny přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojena s výrobou užitečného tepla, xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny (hodnoty jsou uvedeny pod písmenem b). Hodnoty yp pro protitlaká soustrojí jsou stanoveny v následující tabulce: +----+---------------------------------------+ | | p1 | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |p2 |1,6 |2,0 |2,5 |3,5 |6,0 |9,0 |13,0|16,0| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |0,08|0,21|0,23|0,26|0,28|0,35|0,40|0,43|0,44| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |0,12|0,18|0,20|0,23|0,26|0,32|0,37|0,38|0,39| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |0,25|0,13|0,15|0,18|0,20|0,27|0,31|0,33|0,34| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |0,5 |0,06|0,10|0,13|0,15|0,22|0,27|0,29|0,30| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |0,7 | - |0,06|0,10|0,13|0,19|0,23|0,25|0,26| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ |1,3 | - | - |0,05|0,07|0,14|0,18|0,20|0,21| +----+----+----+----+----+----+----+----+----+ P1 vstupní tlak v MPa p2 protitlak v MPa b) Kondenzační odběrové turbiny Množství elektřiny vyrobené soustrojím s kondenzační odběrovou turbinou a dodané do sítě s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu E (MWh) = Q (MWh) . yko . xp, kde: yko je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny v zařízeních Kv k výrobě užitečného tepla za určitý časový úsek. Výroba Kvet elektřiny přitom odpovídá podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně spojen s výrobou užitečného tepla, xp je součinitel vlivu zatížení parní turbíny. Hodnoty yko jsou pro kondenzační odběrové turbiny stanoveny takto: +----+-------+-------------------------------------------------------+ | | | p1 | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |tr |1,6 |2,0 |2,5 |3,5 |6,0 |9,0 |13,0 |16,0 | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |>=5 |0,23 |0,255 |0,28 |0,32 |0,38 |0,43 |0,48 |0,50 | | |(0,23) |(0,255)|(0,28) |(0,32) |(0,38) |(0,43) |(0,48) |(0,50) | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |0,22 |0,245 |0,27 |0,31 |0,36 |0,415 |0,465 |0,485 | | |(0,225)|(0,25) |(0,275)|(0,315)|(0,365)|(0,420)|(0,475)|(0,495)| +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |0,21 |0,235 |0,26 |0,295 |0,35 |0,400 |0,45 |0,465 | | |(0,22) |(0,245)|(0,270)|(0,305)|(0,36) |(0,41) |(0,465)|(0,480)| +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |0 |0,20 |0,233 |0,255 |0,285 |0,34 |0,395 |0,44 |0,455 | | |(0,215)|(0,240)|(0,27) |(0,30) |(0,355)|(0,41) |(0,46) |(0,48) | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |-1 |0,195 |0,220 |0,25 |0,28 |0,335 |0,385 |0,435 |0,455 | | |(0,210)|(0,235)|(0,265)|(0,295)|(0,35) |(0,40) |(0,46) |(0,47) | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |-3 |0,185 |0,210 |0,23 |0,265 |0,325 |0,37 |0,42 |0,435 | | |(0,205)|(0,230)|(0,260)|(0,287)|(0,345)|(0,395)|(0,45) |(0,465)| +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |-5 |0,175 |0,20 |0,225 |0,25 |0,31 |0,355 |0,40 |0,410 | | |(0,20) |(0,225)|(0,255)|(0,28) |(0,335)|(0,385)|(0,44) |(0,45) | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |-7 |0,16 |0,185 | 0,215 | 0,235 |0,295 |0,34 |0,384 |0,4 | | |(0,190)|(0,215)|(0,250)|(0,270)|(0,333)|(0,375)|(0,432)|(0,44) | +----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ p1 je vstupní tlak v MPa tr je průměrná měsíční teplota ovzduší st. C Hodnoty yko jsou parametry tepelné sítě 150/70 st. C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50 st. C. Jsou uvedeny jen hodnoty pro rozmezí tr = 5 st. C (kdy s ohledem na ohřev TUV je nutný provoz s konstantní teplotou 70 st. C) a tr = -7 st. C. Nižší průměrné měsíční teploty se nevyskytují v tomto rozmezí teploty, průběh y prakticky lineární. +---------------+--------+--------+--------+----+ |Zatížení (%) |100 |80 |60 |40 | +---------------+--------+--------+--------+----+ | xp |1,00 |0,98 |0,95 |0,90| +---------------+--------+--------+--------+----+ Množství elektřiny z Kvet (Ekvet) je nižší nebo max. rovno celkovému množství vyrobené elektřiny (Ec) sníženému o množství elektřiny (Eko) vyrobené kondenzačním způsobem. Ekvet <= Ec - Eko c) Spalovací turbíny Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené soustrojím se spalovací turbinou s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu E (MWh) = Q (MWh) . yst, kde Q je hodnota shodná jako v odst. a) a směrné číslo yst se vypočítá jako yst = y . xs . xt, přičemž xs vyjadřuje vliv teploty ovzduší, xi vyjadřuje vliv poklesu zatížení a teploty spalin na výstupu, y je poměr elektrického a tepelného zatížení stanovený výrobcem. +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----+ |Teplota | | | | | | |ovzduší |-15 |-5 |+5 |+15 |+25 | |(st. C) | | | | | | +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----+ | xs |1,15 |1,10 |1,06 |1,00 |0,95 | +---------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----+ +---------+--------+-------+--------+-------+---------+-----+ |Zatížení | | | | | | | |(st. C) |100 |90 |80 |70 |60 |50 | | | | | | | | | +---------+--------+-------+--------+-------+---------+-----+ | xi |1,00 |0,99 |0,97 |0,94 |0,89 |0,80 | +---------+--------+-------+--------+-------+---------+-----+ Střední zatížení v měsíci se stanoví jako Px = Ex/zx, kde Ex je výroba elektřiny v daném měsíci zx je počet provozních hodin spalovací turbiny v daném měsíci. d) Spalovací motory Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené soustrojím se spalovacím motorem při konstantních otáčkách a kvalitativní regulaci se stanoví podle vztahu E (MWh) = Q (MWh) . ysm, kde Q je stanoveno shodně jako v odst. a), ysm se stanoví podle technické dokumentace kogenerační jednotky (není-li dokumentace k dispozici, uvažuje se s hodnotou 0,77). e) Paroplynové bloky Množství elektřiny dodané do sítě vyrobené v paroplynovém bloku s nárokem na uplatnění regulované složky ceny se stanoví podle vztahu E (MWh) = Q (MWh) . ypp kde Q je hodnota podle odst. a) a hodnota směrného čísly ypp se stanoví ze vztahu Pst . xs.xi + Pko . xp . xt ypp = ---------------------------- Qpp přičemž je Pst výkon spalovací turbiny Pko výkon kondenzační odběrové turbíny xs koeficient teploty ovzduší viz odst. c) xt součinitel vlivu tepelného výkonu spalin xi součinitel vlivu zatížení spalovací turbiny viz odst. c) xp součinitel snížení výkonu parní turbiny Qpp tepelný výkon soustrojí a hodnota xt se stanoví podle teploty ovzduší takto: pro tz = od 0 st. C včetně až do -15 st. C = 1,05 nad 0 st. C až do +15 st. C = 1,02 Pokud je parní turbína paroplynového bloku protitlaká, lze veškerou z ní vyrobenou elektřinu brát jako elektřinu vyrobenou v Kvet. f) Kombinace více typů Kvet v jedné výrobně Pokud je výrobna vybavena různými typy zdrojů Kvet, které jsou osazeny samostatným měřením výroby tepelné energie, rozdělí se dodávka užitečného (fakturovaného) tepla v poměru naměřených hodnot. Vynásobením jednotlivých podílů příslušným směrným číslem a jejich sečtením se stanoví množství elektřiny, u které bude uplatněná regulovaná složka ceny. Není-li výrobna vybavena samostatným měřením tepelné energie z jednotlivých výrobních bloků, navrhne výrobce postup výpočtu dodávky elektřiny s uplatněním regulované složky ceny sám v souladu s výše uvedenými základními postupy, při čemž budou ve výpočtu upřednostněna výrobní zařízení s nižší měrnou spotřebou paliv, a nechá si postup výpočtu potvrdit Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tímto způsobem je možno řešit i případy zdrojů, jejichž technické provedení neumožňuje uplatnit postupy stanovení množství elektřiny z Kvet uvedené v této příloze vyhlášky. Příl.3 Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla Měsíční výkaz o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla za měsíc/rok: název výrobny - podle licence na výrobu: +-------------+ +--------------------------------------------+ | | | | +-------------+ +--------------------------------------------+ druh zdroje: +--------------------------------------------+ | | +--------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------------+ |Jméno a adresa výrobce (název a sídlo firmy): | +----------------------------------------------------------------+ |Adresa výrobny podle licence na výrobu elektřiny: | +----------------------------------------------------------------+ |Identifikační číslo: | +----------------------------------------------------------------+ |Druh výroby: | +----------------------------------------------------------------+ |Označení předávacího místa: | +----------------------------------------------------------------+ |Napětí v předávacím místě: | +----------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------+---------+-------------+ | položka |fyzikální|celkem | +-----+-----------------------------------------+ +-------+-----+ |číslo|název |jednotka |měsíčně|ročně| +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ |1 |množství užitečné tepelné energie Q | MWh | | | +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ |2 |směrné čísly y | - | | | +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ |3 |vypočtené/skutečné dodané množství | MWh | | | | |elektrické energie E bez vlastní spotřeby| | | | +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ |4 |sazba | Kč/MWh | | | +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ |5 |celková nárokovaná částka | Kč | | | +-----+-----------------------------------------+---------+-------+-----+ Teploty pro výpočty jsou vzhledem k měsíční frekvenci výkazů průměrnými teplotami pro daný měsíc. Ve výkazech je pro zjednodušení uvedena jen výsledná hodnota součinitele y stanovená podle předchozích údajů jako směrné číslo y.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.