logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 224/2001 Sb. kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2007

se změnami:zrušeno 477/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4985
schváleno:14.06.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]


224/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 76 odst. 3 písm. e) zákona: § 1 Rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie (1) Náklady na dodávku tepelné energie jsou držitelem licence na výrobu nebo rozvod účtovány odběrateli za každé odběrné místo dohodnuté ve smlouvě o dodávce tepelné energie. (2) Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, popřípadě i více osob, pokud jejich odběrné tepelné zařízení je technologicky propojené a je součástí jedné zúčtovací jednotky. (3) Zúčtovací jednotku, ve které se rozúčtovávají náklady na tepelnou energii mezi konečné spotřebitele, tvoří objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení. (4) Dodávaná tepelná energie se účtuje v závislosti na způsobu připojení v odběrném místě plnění dodávky a účelu jejího užití v odběrném tepelném zařízení a) samostatně pro vytápění, b) samostatně pro přípravu teplé užitkové vody, c) samostatně pro jiné účely než vytápění a přípravu teplé užitkové vody, d) společně pro účely uvedené pod písmeny a) až c). (5) Pokud osoby, které vlastní objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení, se spolu navzájem a následně s dodavatelem dohodnou o způsobu rozúčtování nákladů, které připadnou na jednotlivé objekty či jejich části, rozúčtuje dodavatel dodávku tepelné energie jednotlivým osobám, které se stávají jeho odběrateli, přičemž společné odběrné místo plnění dodávky pro všechny tyto odběratele je společným zúčtovacím místem. Jestliže se tyto osoby navzájem nedohodnou, dodavatel rozúčtuje náklady za dodávku tepelné energie na jednotlivé objekty či jejich části poměrně podle podlahových ploch. § 2 Rozdělení nákladů na přípravu a dodávku teplé užitkové vody na jednotlivá odběrná místa při společném měření tepelné energie pro více zúčtovacích jednotek (1) Zúčtovacím místem dodávky teplé užitkové vody je její společná přípravna pro více odběrných míst. (2) Náklady na přípravu a dodávku teplé užitkové vody v zúčtovacím místě zahrnují platby, které byly vynaloženy k zajištění dodávky do všech odběrných míst v cenách sjednaných ve smlouvě podle platných cenových předpisů. (3) Náklady na tepelnou energii k přípravě teplé užitkové vody ve společné přípravně se dělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30 %, spotřební 70 % nákladů. (4) Základní složka se rozdělí na zúčtovací jednotky podle podlahové plochy jednotlivých zúčtovacích jednotek. (5) Spotřební složka nákladů na tepelnou energii k přípravě teplé užitkové vody a náklady na dodávku pitné vody pro přípravu teplé užitkové vody a její stokování se rozdělí úměrně podle součtu údajů vodoměrů v zúčtovacích jednotkách; pokud je instalováno měření odběru teplé užitkové vody na vstupu do zúčtovací jednotky, použije se údaj tohoto měření. (6) Způsob předávání a ověřování údajů podle odstavců 4 a 5 dohodnou odběratelé navzájem a ve smlouvě o dodávce tepelné energie s dodavatelem. (7) Jsou-li známy údaje vodoměrů podle odstavce 5 pouze za některé zúčtovací jednotky, spotřební složka nákladů, která připadne na soubor zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření a na soubor zúčtovacích jednotek bez známých údajů z měření, se vypočte podle vzorců uvedených v příloze. Spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek se známými údaji z měření se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle odstavce 5 a spotřební složka souboru zúčtovacích jednotek, kde nejsou známy údaje z měření, se rozdělí na jednotlivé zúčtovací jednotky podle podlahové plochy. (8) Je-li instalováno v odběrném místě dodávky teplé užitkové vody na vstupu do všech zúčtovacích jednotek měření množství odebraného tepla v teplé užitkové vodě i množství odebrané teplé užitkové vody v souladu s metrologickými předpisy o měření v obchodním styku, účtuje dodavatel dodávku odběratelům podle tohoto měření, a to v sjednané ceně v místě měření. (9) Jsou-li výsledky měření na základě jeho vyhodnocení nevěrohodné, rozdělí se spotřební složka nákladů podle podlahové plochy. Za nevěrohodné pro tyto účely se považují takové výsledky měření, když součty údajů z měření ze všech zúčtovacích jednotek podle odstavce 5 se liší od údaje měřicího zařízení ve společné přípravně teplé užitkové vody o více než 15 % za předpokladu, že měřicí zařízení ve společné přípravně měří s přesností stanovenou zvláštním předpisem.1) ------------------------------------------------------------------ 1) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. § 3 Zrušovací ustanovení Zrušují se vyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele, a vyhláška č. 85/1998 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1995 Sb. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. Výpočet spotřebních složek nákladů na dodávku teplé užitkové vody (TUV) z její společné přípravy pro zúčtovací jednotky Spotřební složky nákladů, které připadnou na zúčtovací jednotky, kde se měří spotřeba teplé užitkové vody, a kde se neměří spotřeba teplé užitkové vody nebo kde údaje z měření nejsou známy, se vypočtou podle vzorců: Sm = Sc . K / (K + 1) Sn = Sc - Sm K = Mm/Mn Mn = Mc - Mm Význam označení: Mc ............ množství dodané TUV změřené ve společné přípravně TUV stanoveným měřidlem v obchodním styku, Mm ............ množství odebrané TUV zjištěné měřením spotřeby v zúčtovacích jednotkách za stejný časový úsek jako Mc, Mn ............ množství odebrané TUV, které připadne na zúčtovací jednotky, kde se neměří nebo údaj o spotřebě není znám, Sc, Sm, Sn .... spotřební složky nákladů odpovídající množství Mc, Mm, Mn.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.