logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 218/2001 Sb. kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.04.2011

se změnami:450/2003 Sb., 326/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 84/2001 Sbírky zákonů na straně 4934
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:01.04.2011
[Textová verze]

218/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Změna: 450/2003 Sb. Změna: 326/2005 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 24 odst. 10 písm. e), § 25 odst. 11 písm. f) a § 27 odst. 7 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví podrobnosti zajišťování měření v přenosové soustavě a v distribučních soustavách včetně jeho vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro zúčtování elektřiny a dále stanoví podrobnosti způsobu předávání technických údajů ze smluv o dodávce elektřiny a naměřených a vyhodnocených údajů o skutečných dodávkách elektřiny. § 2 Základní ustanovení (1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení, odečítání a uchovávání údajů měření. (2) Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. (3) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu je považován za záporný. (4) K měření množství elektřiny a vyhodnocení předávaného výkonu se používají: a) průběhové měření elektřiny s denním dálkovým přenosem údajů (dále jen "měření typu A"), b) ostatní průběhová měření elektřiny (dále jen "měření typu B"), c) ostatní měření elektřiny (dále jen "měření typu C"). (5) U průběhového způsobu měření je zaznamenávána průběžně střední hodnota výkonu za měřicí interval přímo měřicím zařízením. (6) Měření a předávání skutečných a smluvních hodnot je prováděno v zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je 25hodinový den. (7) Údaje z měření jsou mezi účastníky trhu předávány v kW, kWh, kVAr a kVArh. (8) V případě, že v daném odběrném nebo předávacím místě není možné z technických nebo ekonomických důvodů osadit příslušné měření podle § 3, je elektřina měřena jiným vhodným způsobem podle odstavce 4. § 3 Měřicí zařízení (1) Umístění měřicích zařízení je uvedeno ve smlouvě o připojení. (2) Za účelem zajišťování měření elektřiny jsou vybavena a) měřením typu A 1. předávací místa mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami, 2. předávací místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV, 3. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové soustavy, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, 4. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 52 kV, 5. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 400 kW, pokud výrobce elektřiny splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, 6. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, a 7. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem od 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, b) alespoň měřením typu B 1. předávací místa výrobců elektřiny s instalovaným výkonem výrobny elektřiny od 100 kW do 400 kW, pokud výrobce splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, 2. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 400 kW, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, 3. předávací místa mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a 4. odběrná místa konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s rezervovaným příkonem od 100 kW nebo s hlavním jisticím prvkem o jmenovitém proudu od 200 A od první změny dodavatele elektřiny, pokud konečný zákazník splnil povinnost podle § 49 odst. 2 zákona, c) alespoň měřením typu C 1. předávací místa ostatních výrobců elektřiny a 2. odběrná místa ostatních konečných zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s instalovaným měřením. (3) Neměřený odběr elektřiny s výjimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zařízení železniční dopravy nesmí mít větší rezervovaný příkon než 1 kW. Při neměřených odběrech elektřiny je stanovena platba za elektřinu v závislosti na instalovaném příkonu. (4) Pro měření typu A je mezi jednotlivými zařízeními povolena odchylka od jednotného času maximálně 5 sekund. (5) Pro měření typu B je povolena odchylka od jednotného času maximálně 1 minuta. (6) Pro měření typu C je povolena odchylka od jednotného času maximálně 15 minut. (7) Výměna měřicího zařízení, které je ve vlastnictví provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy nebo jeho odebrání je prováděno provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy po předchozím oznámení dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou. (8) Při výměně měřicího zařízení nebo u nových instalací jsou minimální požadavky na přesnost používaných elektroměrů a napěťových a proudových měřicích transformátorů uvedeny v příloze. § 4 Vyhodnocování a předávání výsledků měření (1) Skutečnými hodnotami elektřiny jsou a) hodnoty naměřené, popřípadě vypočtené na základě údajů z měření, b) odsouhlasené náhradní hodnoty po opravě chybných nebo po doplnění chybějících hodnot na základě dohody mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou, c) naměřené hodnoty v kWh, kW, kVArh a kVAr zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu nebo o hodnoty dohodnuté ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny, jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru. (2) Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou vstupními údaji pro vyhodnocení odběru nebo dodávky elektřiny daného účastníka trhu. V předávacích místech, kde jsou dodávka a odběr elektřiny uskutečňovány pro více fyzických či právnických osob, je měření a předávání výsledků měření elektřiny prováděno vlastníkem dotčeného měřicího zařízení. (3) Skutečné hodnoty odběrů a dodávek elektřiny a další informace nezbytné pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny jsou předávány provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu a poskytovány příslušnému odběrateli, nebo výrobci elektřiny. (4) Měřené hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou v předávacím místě uchovávány nejméně 40 dnů. Skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny jsou uchovávány provozovatelem přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelem distribuční soustavy, který provádí měření, nejméně 14 měsíců. (5) Při závadě měřicího zařízení se náhradní hodnoty odběrů a dodávek elektřiny za dobu závady dopočítají nebo převezmou z měření způsobem dohodnutým smluvními partnery. § 5 Intervaly měření a přenosu údajů (1) Pro měření typu A a) základní vyhodnocovací interval je jedna hodina, začátek první hodiny je stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00; obdobným způsobem jsou stanoveny další hodiny, b) pro poskytování podpůrných a systémových služeb se měření provádí i v kratších intervalech, c) pro hodnocení rezervované kapacity je v rámci distribuční soustavy použit čtvrthodinový měřicí interval. (2) Pro měření typu B a) základní vyhodnocovací interval je jedna hodina, b) pro hodnocení rezervované kapacity je použit čtvrthodinový měřicí interval, c) základní interval pro odečet naměřených údajů je 1 měsíc; dále je prováděn odečet při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny. (3) Pro měření typu C a) odečet je prováděn minimálně jednou za kalendářní rok; dále je stav měřicího zařízení stanoven^1) při změně dodavatele elektřiny nebo odběratele elektřiny, b) pro hodnocení rezervované kapacity u napětí do 1 kV je použita velikost hlavního jisticího prvku před měřicím zařízením. § 6 Údaje předávané operátorovi trhu Údaje předávané účastníky trhu s elektřinou operátorovi trhu s elektřinou jsou a) základní číselníky, jimiž jsou evidence účastníků trhu s elektřinou, evidované licence na výrobu elektřiny, přenos a distribuci elektřiny a obchod s elektřinou, evidence předávacích nebo odběrných míst, b) technické údaje uvedené ve smlouvě o dodávce elektřiny, c) informace o aktivaci sekundárního a terciárního rezervního výkonu, d) skutečné hodnoty z měření provozovatele přenosové soustavy a příslušných provozovatelů distribučních soustav. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r. Příl. Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ | | měřicí | měřicí | | | měřicí místo |transformátory|transformátory| elektroměr | | | proudu | napětí | | +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ |napětí nižší než 1 kV | - | - |činná energie, třída přesnosti 2 | |přímé měření | | |jalová energie, třída přesnosti 3 | +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ |napětí nižší než 1 kV | 0,5 | - |činná energie, třída přesnosti 1 | |sekundární měření | | |jalová energie, třída přesnosti 2 | +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ |napětí od 1 kV do 52 kV| 0,5 | 0,5 |činná energie, třída přesnosti 1 | |primární měření | | |jalová energie, třída přesnosti 2 | +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ |napětí vyšší než 52 kV | 0,2 | 0,2 |činná energie, třída přesnosti 0,5| |primární měření | | |jalová energie, třída přesnosti 1 | +-----------------------+--------------+--------------+----------------------------------+ Znakem třídy přesnosti je číslo udávající meze povolené procentní chyby pro všechny hodnoty měřicího rozsahu při jednotkovém účiníku (a u vícefázových elektroměrů se symetrickým zatížením), jestliže se elektroměr zkouší za referenčních podmínek, tj. včetně povolených tolerancí u referenčních hodnot definovaných příslušnou českou technickou normou. 1) § 21 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.