logo TZB-info

Reklama

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky, foto ČOI
Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky, foto ČOI

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech. ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů.

Reklama

Kontrola tlakových lahví o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na přepravitelná tlaková zařízení. Kontroly prováděly tři inspektoráty ČOI (Středočeský a Hl. m. Praha, Jihočeský a Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský). Jedná se o tlakové lahve o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané. Produkty jsou plněné technickými plyny nebo jejich směsí a jsou využívány zejména pro potravinářské účely.

U výrobků bylo kontrolováno značení a dokumentace v souladu s příslušnou legislativou, zejména prohlášení o shodě, kopie certifikátů, protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody. Bylo také kontrolováno příslušné oprávnění související s hospodářskou činností kontrolovaných subjektů – oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny, které vydává Technická inspekce ČR. 

Nedostatky u 3 typů z 5 kontrolovaných

Inspektoři ČOI uskutečnili 6 kontrol u distributorů tlakových lahví, u kterých zkontrolovali 5 typů tohoto produktu. Nedostatky zjistili celkem u 3 typů. Ty měly nedostatečné značení, průvodní dokumentaci, včetně nesprávného značení jména vlastníka.
V jednom z těchto případů se jednalo navíc o distribuci výrobku (tlakové lahve), který zcela neodpovídal platným předpisům – byl distribuován jako obal plynu pro potravinářské účely, avšak s označením „HASICÍ PŘÍSTROJ CO2“.
V dalším případě bylo zjištěno neplatné osvědčení k plnění tlakových lahví plyny. Vzhledem k tomu, že problematika takového osvědčení nespadá do pravomoci ČOI bylo toto zjištění postoupeno příslušným orgánům státní správy.

Za zjištěné nedostatky byla uložena tato opatření a sankce: 2× bylo uloženo opatření ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) zák. č. 22/1997 Sb. – odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a 2× byly uloženy sankce formou příkazu na místě v celkové hodnotě 11 000,- Kč.

Příslušné právní předpisy:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, konkretizované nařízením vlády č. 208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
  • požadavky na označení tlakových nádob a nádob pro třídu 2 jsou stanoveny podle mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsi
  • požadavky na označení lahví na přepravu plynu stanoví požadavky evropských norem, resp. českých technických norem (evropské normy převzaty překladem) a to
  1. ČSN EN ISO 13769:2009 Lahve na plyny – Značení ražením, která stanovuje požadavky na značení ražením znovu plnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu > 0,5 litru a ≤ 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny
  2. ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky, včetně změny A1:2013, která stanovuje požadavky na provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících jeden druh plynu nebo směsi plynů
  3. ČSN EN 1089 – 3:2012 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení, která stanovuje požadavky na systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lékařské použití zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.